Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2002, s. 168-171
Małgorzata Daszkowska, Beata Lubowiedzka, Beata Szydłowska, Magdalena Wochna-Sobańska
Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci objętych programem profilaktycznym „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”
Evaluation of dentition and treatment needs in children participating in the „Happy Smile, Happy Future” prophylactic program
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
Wskaźniki epidemiologiczne obrazujące stan uzębienia u dzieci i młodzieży w Polsce, pomimo różnych działań profilaktycznych, utrzymują się na niepokojąco złym poziomie.
Badania przeprowadzone w latach 1987 i 1995 wykazały, że stan uzębienia dzieci z regionu łódzkiego w porównaniu z dziećmi z innych okolic naszego kraju był wysoce niezadowalający. Szanse dzieci łódzkich na spełnienie celów zdrowia WHO na rok 2000 nie były realne, z wyjątkiem grupy 6-7-latków, które począwszy od roku 1993 były objęte programem uszczelniania bruzd (1, 2).
Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom poprawy stanu uzębienia dzieci, firma Colgate zaproponowała w roku szkolnym 1997/98 program profilaktyczny „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, którym objęci zostali uczniowie w wieku 8-9 lat (II i III klasa szkoły podstawowej).
Celem pracy było stwierdzenie jaki wpływ na świadomość prozdrowotną i przyrost próchnicy ma program profilaktyczny polegający na systematycznym, wielokrotnym ponawianiu instruktażu połączonym z rozdawnictwe środków do higieny jamy ustnej.
Wybrana losowo grupa 190 dzieci z łódzkich szkół (tab. 1) została poddana badaniu wstępnemu i badaniom kontrolnym co 12 miesięcy – przez 3 lata. Co 6 miesięcy ponawiano instruktaż higieny jamy ustnej wręczając dzieciom szczoteczki i pasty do zębów przygotowane przez firmę Colgate, która dostarczyła również kasety video i inne materiały instruktażowe przy pomocy których higienistki stomatologiczne i lekarze dentyści demonstrowali i nadzorowali prawidłowy sposób czyszczenia zębów.
Tabela 1. Uczestnicy badań w rozkładzie według płci i wieku.
WiekPłeć
DziewczynkiChłopcy
8 lat4644
9 lat5149
Razem 9793
190
Ponadto dzieci wypełniały przygotowaną w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi ankietę, w której wypowiadały się na temat podstawowych zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej, odżywiania oraz profilaktyki fluorkowej, co umożliwiło ocenę stanu ich świadomości prozdrowotnej.
Wyniki badania wstępnego i badań kontrolnych umieszczono na specjalnie przygotowanych do tego celu kartach, opracowanych zgodnie z zaleceniami WHO. Intensywność próchnicy była określana przy pomocy liczby PUW (tab. 2):
– w badaniach wstępnych średnia wartość PUW = 2,13;
– po pierwszym roku badań średnia wartość PUW = 2,43;
– po drugim roku badań średnia wartość PUW = 2,63;
– po trzecim roku badań średnia wartość PUW = 2,85.
Tabela 2. Zestawienie wartości średnich liczb PUW we wszystkich latach badań.
RokPUW (średnie)PUW (8 lat)PUW (9 lat)
02,132,102,17
12,432,392,48
22,632,522,75
32,852,703,00

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Jurczak A.: Dwuletnia obserwacja występowania próchnicy u dzieci wybranych szkół Krakowa. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1996-1997, 4/1, 16/17:9-12. 2. Mielnik-Błaszczak M., Krawczyk D.: Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży a cele WHO na 2000 rok. Czas Stomat. 1995, XLVIII, 1:30-34. 3. Jańczuk Z.: Profilaktyka profesjonana w stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001. 4. Hilt A.: Ząb pierwszy trzonowy stały – stan i potrzeby lecznicze na podstawie badań epidemiologicznych i klinicznych u dzieci w wieku 7, 12, 18 lat. Rozprawa doktorska Łódź 2000. 5. Rybarczyk-Townsend E.: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktycznego uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych. Rozprawa doktorska. Łódź 2001. 6. Ustymowicz-Farbiszewska I. i wsp.: Stan uzębienia dzieci 9- i 14-letnich z okolic Białegostoku. Cz. II. Wpływ wybranych składników pokarmowych i zębów higienicznych na intensywność próchnicy zębów. Nowa Stomatologia 2001, 1, 15:16-19. 7. Weyna E. i wsp.: Higiena jamy ustnej u dzieci 7-14-letnich. Część 1: Ocena wiedzy i zachowań zdrowotnych. Badania ankietowe. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 5:24-27. 8. Szczurek D. i wsp.: Ocena skuteczności programów profilaktycznych u 7-8-letnich dzieci. Analiza korelacji wybranych parametrów klinicznych i ankietowych. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1997, 2, 18:17-21. 9. Weyna E. i wsp.: Higiena jamy ustnej u dzieci 7-14-letnich. Część 2: Stan higieny w zależności od okresu ostatniego oczyszczania, używanej szczoteczki oraz metody oczyszczania. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 5:44-47. 10. Wierzbicka M. i wsp.: Ocena realizacji i efektów programu edukacji prozdrowotnej dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej. Czas. Stomat. 1998, LI, 6:363-367.
Nowa Stomatologia 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia