Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2002, s. 172-176
Aida Kusiak1, Jadwiga Sadlak-Nowicka2, Janusz Limon3
Frekwencja i intensywność próchnicy u osób z zespołem Turnera, z różnymi aberracjami chromosomu X
Caries frequency and prevalence in Turner syndrome with varius aberration of chromosome X
1z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Edward Witek
2z Zakładu Parodontologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Zakładu: prof. AM dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka
3z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Janusz Limon
Zespół Turnera dotyczy osób płci żeńskiej i jest najczęściej związany z monosomią chromosomu X. Charakteryzuje się licznymi zaburzeniami rozwojowymi, wśród których dominuje niski wzrost i niedorozwój gonad, prowadzący do bezpłodności. Rzadszymi wadami rozwojowymi mogą być: płetwistość szyi, łokieć koślawy oraz wady serca, nerek i inne. W zespole tym mogą też występować pewne zaburzenia w obrębie narządu żucia. W nielicznych pracach zwracano uwagę na wady zgryzu i nieprawidłowości tkanek miękkich jamy ustnej oraz podniebienie gotyckie i różnice w budowie zębów w porównaniu z populacją osób ogólnie zdrowych. (1, 2, 3, 4, 5, 6). We wcześniej opublikowanych badaniach własnych (7, 8) stwierdziliśmy mniejsze wymiary koron zębów stałych u osób z zespołem Turnera oraz ich „uproszczoną budowę” i różnice w barwie szkliwa.
Celem obecnej pracy były badania dotyczące frekwencji i intensywności próchnicy w uzębieniu mieszanym i stałym, chorych z zespołem Turnera o różnych aberracjach chromosomu X.
Materiał i metody badań
Badaniami objęto 62 osoby płci żeńskiej z zespołem Turnera (ZT) w wieku od 5 do 50 lat, u których wykonano badania cytogenetyczne w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki AM w Gdańsku. W oparciu o te badania chore podzielono na 3 grupy w zależności od kariotypu. Grupę pierwszą (I) stanowiło 27 osób z kariotypem 45,X (monosomia). Grupę drugą (II) liczącą 14 osób stanowiły osoby z aberracjami strukturalnymi jednego z chromosomów X o kariotypach: 46,X,del(Xq) – 6 osób, 46,X,i(X)(q10) – 5 osób; 46,X,del(Xp)- 2 osoby; 46,X,r(X) – 1 osoba. Grupa trzecia (III) liczyła 21 osób z kariotypami określanymi mianem mozaiek w tym: u ośmiu osób stwierdzono obok linii komórkowej 45,X, linie: 46,XX (4 osoby), 47,XXX (2 osoby), 46,XX i 47,XXX (2 osoby). Kariotyp mos 45,X/46,Xi(X) (q10) stwierdzono u 4 osób. U dalszych 4 osób obok linii komórkowej 45,X występowały linie komórkowe z aberracją chromosomu X- del (Xp) lub del (Xq) po jednej osobie oraz translokacja t(X;X) u 2 osób. U pięciu osób obok linii komórkowej 45,X wykazano obecność linii: 46,XY (3 osoby) lub 47,XYY (1 osoba) oraz 46,X,r(Y) (1 osoba). Grupę kontrolną stanowiły 62 ogólnie zdrowe osoby płci żeńskiej, odpowiadające wiekowo pacjentkom z ZT. W ocenie klinicznej odnotowywano liczbę zębów mlecznych i stałych w odniesieniu do wieku, ich ustawienie w łuku, barwę szkliwa oraz budowę morfologiczną koron. Dla oceny zapadalności na próchnicę badano częstość jej występowania i nasilenie. Posłużono się oceną odsetkową zębów z próchnicą aktywną oraz wykonywano badania szczegółowe przy użyciu wskaźnika PUW dla uzębienia stałego i wskaźnika puw dla uzębienia mlecznego wg Masztalerza i Potoczka (9), przy czym: P, p – liczba zębów stałych (P) i mlecznych (p) z czynną próchnicą, U, u – liczba zębów stałych i mlecznych usuniętych z powodu próchnicy, W, w – liczba zębów stałych i mlecznych z wypełnieniami. Uzyskane dane, w odniesieniu do poszczególnych grup kariotypowych i dla ogółu badanych z ZT, porównywano z grupą kontrolną. Analizę statystyczną przeprowadzano korzystając z testu istotności Chi2 z poprawką Yatesa, za pomocą którego porównywano frekwencję próchnicy w uzębieniu mieszanym oraz frekwencję próchnicy w uzębieniu stałym. Intensywność próchnicy w uzębieniu mieszanym i stałym badanych grup kariotypowych i całej grupy chorych z zespołem Turnera w porównaniu z grupą kontrolną analizowano za pomocą testu Mann-Whitney´a U, obliczając uprzednio średnie arytmetyczne przyjętych parametrów (10). Uzyskane dane przedstawiono w tabelach.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Emery A.E.H., Rimoin D.L.: Principles and Practice of Medical Genetics. Churchill Livingstone. New York Edinburgh London Madrid Melbourne San Francisco and Tokio 1996, 48:973-1000. 2. Hall J.G. Gilchrist D.M.: Turner Syndrome and Its Variants. Pediatr. Clin. North Am. 1990, 37:1421-1440. 3. Palmer C.G., Reichmann A.: Chromosomal and clinical Findings in 110 Females with Turner Syndrome. Hum. Genet. 1976, 35:35-49. 4. Pospieszyńska M.D.: Zmiany w uzębieniu dziewcząt z zespołem Turnera. Nowa Stomatologia 2001, 4:28-30. 5. Townsend G. et al.: Reduced tooth size in 45,XO (Turner syndrome) females. Am. J. Phys.Anthropol. 1984, 65:367-371. 6. Varrela J. et al.: Tooth crown size in human females with 45,X/46,XX chromosomes. Arch. Oral Biol. 1988, 33, 5:291-294. 7. Kusiak A.: Najczęściej występujące nieprawidłowości i choroby narządu żucia oraz niektóre potrzeby lecznicze w zakresie jamy ustnej w zespole Turnera. Rozprawa doktorska Gdańsk 1997. 8. Kusiak A. i wsp.: Nieprawidłowości budowy morfologicznej zębów stałych u osób z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X. Czas. Stomat. 2000, LIII, 10:608-8614. 9. Masztalerz A., Potoczek S.: Wskaźnik PUW dziewcząt i chłopców polskich. Czas. Stomat. 1974. XXVII, 12:1273-1276. 10. Martin J.: Podstawy matematyki i statystyki. PZWL Warszawa 1972. 11. Knychalska-Karwan Z., Biedowa J.: Próchnica poszczególnych grup zębów stałych w aspekcie genetycznym. Czas. Stomat. 1970.XXXIII, 9:1048-1051. 12. Takala I. et al.: Caries Prevalence in Turner´s Syndrome (454,X Females). J. Dent. Res. 1985 Feb. 64, 2:126-128.
Nowa Stomatologia 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia