Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007, s. 268-275
*Ilona Seferyńska1, Ewa Orłowska1, Anna Ejduk1, Stanisław Maj1, Jerzy Hołowiecki2,
Sławomira Kyrcz-Krzemień2, Tadeusz Robak3, Kazimierz Sułek4, Monika Paluszewska5,
Wiesław W. Jędrzejczak5, Aleksander Skotnicki6, Kazimierz Kuliczkowski7, Anna Dmoszyńska8, Andrzej Hellmann9, Janusz Kłoczko10, Lech Konopka11, Mieczysław Komarnicki12,
Barbara Zdziarska13, Maria Nowakowska-Domagała14, Andrzej Zduńczyk15, Andrzej Lange16,
Grażyna Gadomska17, Jolanta Starzak-Gwóźdź18, Małgorzata Całbecka19, Krystyna Zawilska20, Krzysztof Warzocha1 w imieniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006
Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004-2006
1Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
2Klinika Hematologii AM w Katowicach
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
3Klinika Hematologii UM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
4Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
5Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak
6Klinika Hematologii UJ w Krakowie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki
7Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kuliczkowski
8Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
9Klinika Hematologii i Transplantologii Akademickiego Centrum Klinicznego Szpitala AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Andrzej Hellmann
10Klinika Hematologii AM w Białymstoku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Janusz Kłoczko
11Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Lech Konopka
12Klinika Hematologiii Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
13Klinika Hematologii AM w Szczecinie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Barbara Zdziarska
14Poradnia Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Kierownik Poradni: lek. med. Maria Nowakowska-Domagała
15Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. L. Rydygiera w Krakowie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Andrzej Zduńczyk
16Oddział Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku Szpitala im. K. Dłuskiego we Wrocławiu
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
17Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grażyna Gadomska
18Oddział Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
Ordynator Oddziału: lek. med. Jolanta Starzak-Gwóźdź
19Oddział Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr Małgorzata Całbecka
20Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. Krystyna Zawilska
Streszczenie
Ostre białaczki (OB) stanowią około 40% wszystkich białaczek u ludzi dorosłych. Znajomość wskaźników zachorowalności na OB jest potrzebna w celu oceny zapotrzebowania na specjalistyczne metody diagnozowania i leczenia. Zgodnie z ustaleniami Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), utworzono w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHT) w 2003 roku Rejestr Zachorowań na Ostre Białaczki u Osób Dorosłych. Rejestr opiera się na zgłoszeniach zachorowań przesyłanych z ośrodków hematologicznych w Polsce. W latach 2004-2006 zgłoszono 2109 nowych zachorowań na OB. Obliczony na tej podstawie standaryzowany dla wieku współczynnik zachorowalności wyniósł ogółem 2,5/100 000 mieszkańców powyżej 18 roku życia, w tym 2,1 na ostre białaczki szpikowe (OBS) i 0,5 na ostre białaczki limfoblastyczne (OBL). Uzyskane współczynniki zachorowalności są niższe niż raportowane w rejestrach innych krajów rozwiniętych, ale struktura zachorowań w odniesieniu do podtypów OB, wieku i płci chorych wykazuje podobne zależności. Dane z Rejestru wskazują na wciąż niedostateczne wykonywanie badań cytogenetycznych i molekularnych w chwili rozpoznania OB.
Summary
Acute leukemias (AL) account for approximately 40% of all leukemias in adult patients. Epidemiologic data of AL incidence are necessary to estimate the need for specialistic diagnostic and treatment procedures. In 2003, Polish Adult Leukemia Group (PALG) initiated the Registry of Acute Leukemias in Adult Patients, by submitting every new case to the Institute of Hematology and Transfusion Medicine (IHT). Between 2004-2006, 2109 new cases of AL were reported. The (age-adjusted) incidence rate of AL was 2.5/100 000 habitants of over 18 years old, including 2.1 for acute myeloid leukemia (AML) and 0.4 for acute lymphoblastic leukemia (ALL). Although the AL incidence seems to be lower than reported in registries in other developed countries, the observed trends related to leukemia subtypes as well as patients´ age and sex are similar. The analysis of data from diagnostic procedures used for leukemia diagnosis revealed a still inadequate use of cytogenetic and molecular tests.
Wstęp
Według danych Narodowego Instytutu Raka (NCI), białaczki stanowiły około 2,6% wszystkich nowotworów zarejestrowanych w USA w latach 2000-2004 (1). Ostre białaczki (OB) stanowiły 43% wszystkich białaczek, w tym 69% ostre białaczki szpikowe (OBS) i 31% ostre białaczki limfoblastyczne (OBL). OBL częściej występują u dzieci i ludzi młodych, u dorosłych zdecydowanie przeważają OBS (1). W Polsce nie ma wiarygodnych danych dotyczących zachorowań na OB u osób dorosłych. Dane raportowane przez Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii są niepełne i bazują na klasyfikacji nowotworów ICD-10, która nie uwzględnia podziału białaczek na ostre i przewlekłe.
Znajomość liczby zachorowań na OB jest potrzebna w celu oceny zapotrzebowania na specjalistyczne metody diagnozowania i leczenia tych chorób. Struktura zachorowań na OB w poszczególnych regionach kraju, zwłaszcza dla określonych przedziałów wiekowych, pozwala także racjonalnie projektować i oceniać wyniki badań klinicznych, prowadzonych w tym zakresie przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Z jej inicjatywy utworzono w 2003 r., w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHT) Rejestr Zachorowań na Ostre Białaczki u Osób Dorosłych (2). Rejestr opiera się na ankietowych zgłoszeniach zachorowań, przesyłanych do bazy danych IHT przez inne ośrodki hematologiczne w kraju. Obecne opracowanie jest podsumowaniem oceny zachorowań na OB w Polsce, obejmujące lata 2004-2006.
Materiał i metody
Rejestr Zachorowań na Ostre Białaczki u Osób Dorosłych opiera się na zgłoszeniach zachorowań przesyłanych w formie kart zgłoszenia z ośrodków hematologicznych w kraju. Na jego prowadzenie IHT otrzymał zgodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w oparciu o decyzję 064667 z dnia 12.05.2005 roku. Karta zawiera podstawowe dane indentyfikacyjne pacjenta, dane demograficzne, rozpoznanie typu białaczki zgodne z aktualnie obowiązującą klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz informacje dotyczące rodzaju wykonanych badań diagnostycznych i zastosowanego leczenia (tab. 1). W oparciu o przesłane dane dokonywana jest coroczna analiza epidemiologiczna dotycząca zachorowalności, stosowanego postępowania diagnostycznego i leczenia chorych z OB. W poniższym opracowaniu przedstawiamy dane za 2004, 2005 i 2006 rok.
Tabela 1. Karta zgłoszenia zachorowania na ostrą białaczkę.
Nazwisko...............................................Imię..............................................................
PESEL...................................................Płeć: K / MWiek..........................
Miejsce zamieszkania – województwo.........................................................
Nr nadany przez Kasę Chorych...........................
Nazwa (pieczątka) placówki zgłaszającej ..................................................................
Data pierwszego rozpoznania białaczki: (dd/mc/rok)....................................................
Jakie badania diagnostyczne wykonano:
CytologiczneTak Nie ImmunofenotypoweTak Nie 
Histopatologiczne Tak Nie CytogenetyczneTak Nie 
CytoenzymatyczneTak Nie MolekularneTak Nie 
Podtyp białaczki wg WHO:
AML:Tak Nie 
1. AML z typowymi zaburzeniami genetycznymi
2. AML z poprzedzającą i/lub towarzyszącą mielodysplazją
3. AML wtórna (indukowana lekami)
4. AML niesklasyfikowana (wg FAB)
5. AML inne
ALL:Tak Nie 
1. ALL z komórek B
2. ALL z komórek T
Leczenie:
Radykalne (intencja uzyskania wyleczenia/CR):Tak Nie 
W ramach prób klinicznych:Tak Nie 
Jeśli tak, jaka próba kliniczna....................................................
Paliatywne (intencja uzyskania PR/stabilizacji choroby):Tak Nie 
W ramach prób klinicznych: Tak Nie 
Jeśli tak, jaka próba kliniczna.................................................................
Data wypełnienia karty (dd/mc/rok)................................................................................
Pieczątka (Nazwisko) lekarza wypełniającego kartę:
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-01-29
zaakceptowano do druku: 2007-05-07

Adres do korespondencji:
*Ilona Seferyńska
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. (0-22) 349-63-34, fax: (0-22) 349-63-35
e-mail: iseferynska@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 7-8/2007: