Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007, s. 276-281
*Anna Ejduk1, Mirosław Majewski1, Ilona Seferyńska1, Grażyna Pałynyczko2,
Barbara Pieńkowska-Grela3, Krzysztof Warzocha1
Znaczenie prognostyczne kompleksowej diagnostyki genetycznej u chorych na ostre białaczki szpikowe*
Prognostic significance of complex genetic diagnostics in patients with acute myeloid leukemia
1Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
2Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Lech Konopka
3Samodzielna Pracownia Cytogenetyki Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
kierownik Pracowni: dr n. med. Barbara Pieńkowska-Grela
Streszczenie
Wstęp. Stwierdzenie aberracji genetycznych w momencie rozpoznania ostrej białaczki szpikowej (OBS) dostarcza ważnych informacji rokowniczych i wpływa na wybór leczenia.
Materiały i metody. Przedmiotem badań była kompleksowa diagnostyka genetyczna u 63 chorych z OBS w oparciu o kariotyp i badania molekularne genów fuzyjnych AML1-ETO, CBFB-MYH11 i PML-RARA zgodnie z protokołem BIOMED-1, celem oceny przydatności tych metod w stratyfikacji chorych do określonych grup rokowniczych w czasie rozpoznania.
Wyniki. Aberracje genetyczne wykryto u 31 chorych (49,2%). U 6 z 63 badanych chorych (9,5%) nie uzyskano metafaz do analizy cytogenetycznej. Aberracje genetyczne stratyfikujące do grupy niskiego ryzyka cytogenetycznego wykryto u 18 chorych (28,5%). W tej grupie chorych, analiza kariotypu pozwoliła na wykrycie dobrze rokujących aberracji u 12 pacjentów (66,7%), a jednoczesna analiza molekularna dodatkowo u 6 chorych (33,3%). Prawidłowy kariotyp lub aberracje stratyfikujące chorych do grupy pośredniego ryzyka cytogenetycznego stwierdzono u 30 pacjentów (47,6%). Analiza kariotypu wykazała złożone zaburzenia genetyczne lub aberracje stratyfikujące do grupy wysokiego ryzyka cytogenetycznego u 13 chorych (20,6%). Odsetek całkowitych remisji (CR) był zależny od ryzyka genetycznego i wynosił 72,2% w grupie niskiego, 53,2% w grupie pośredniego i 15,3% w grupie wysokiego ryzyka. Mediana całkowitego czasu przeżycia chorych nie została osiągnięta w grupie niskiego ryzyka i wynosiła odpowiednio 449 oraz 135 dni w grupie pośredniego i wysokiego ryzyka.
Wnioski. Diagnostyka genetyczna u chorych z OBS w oparciu o kariotyp i badania molekularne genów fuzyjnych pozwala na kompleksową ocenę ryzyka choroby, która nie jest możliwa przy wyłącznym stosowaniu metod cytogenetycznych lub molekularnych.
Summary
Introduction. Determination of chromosomal aberrations in acute myeloid leukemia (AML) is an important factor that helps to select an appropriate treatment schedule.
Materials and methods. The aim of this study was to perform complex genetic diagnostics in 63 AML patients, based on karyotyping and molecular tests for the presence of fusion genes AML1-ETO, CBFB-MYH11 and PML-RARA according to BIOMED-1 protocol, to reveal its usefulness in stratification of patients into different risk groups at the time of diagnosis.
Results. Chromosomal aberrations were detected in 31 patients (49.2%). In six patients (9.5%), classical cytogenetics was not performed due to lack of metaphases. Genetic aberrations allowing stratification into the low risk group were detected in 18 patients (28.5%). In this group, cytogenetics revealed chromosomal aberrations in 12 patients (66.7%) and molecular tests detected fusion genes in 6 other patients (33.3%). Normal karyotype and/or chromosomal aberrations, which stratified patients to the intermediate cytogenetic risk group, were detected in 30 patients (47.6%). According to cytogenetics and molecular tests 13 patients (20.6%) were stratified into the high risk group. After the completion of induction chemotherapy, complete remission (CR) rate was achieved in 72.2% patients in the low risk, 53.2% in intermediate, and 15.3% in the high risk group. Median overall survival time was not achieved in the low risk group, and reached 449 and 135 days in the intermediate and high risk patients, respectively.
Conclusions. Complex genetic diagnostics with karyotyping and molecular tests allowed to allocate AML patients to different risk groups, which would not have been possible if only cytogenetic or molecular tests were used.
Wstęp
Ostre białaczki szpikowe (OBS) stanowią heterogenną grupę chorób różniących się morfologią komórek, przebiegiem klinicznym i rokowaniem. W 2001 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała nowy podział OBS, uwzględniający występowanie zaburzeń cytogenetycznych i odpowiadających im genów fuzyjnych (1). Rodzaj aberracji cytogenetycznych i molekularnych bardziej precyzyjnie określa biologię białaczek oraz stanowi niezależny czynnik prognostyczny, pozwalający zakwalifikować chorych do grup różniących się czasem przeżycia i rokowaniem. Pozwala to na wybór optymalnego sposobu leczenia w zależności od stopnia ryzyka. Poznanie mechanizmów genetycznych odpowiedzialnych za rozwój białaczek może pozwolić również na identyfikację potencjalnych celów dla nowej generacji leków przeciwnowotworowych.
Klonalne zaburzenia chromosomalne są wykrywane u 70% pacjentów z OBS w czasie rozpoznania (1). Dotychczas zostało opisanych około 200 strukturalnych i ilościowych zaburzeń, w tym translokacje wzajemne, insercje, delecje, izolowane trisomie lub monosomie, izochromosomy (2). Częstość występowania tych zaburzeń jest różna, a niektóre zostały opisane tylko w pojedynczych przypadkach OBS. Istnieje korelacja pomiędzy rodzajem występujących aberracji chromosomalnych, a wiekiem chorych, np. t(8;21), inv(16), t(15;17) częściej występują w młodszej grupie wiekowej (3, 4, 5, 6). Również częściej zaburzenia chromosomalne występują u dzieci z rozpoznaną de novo OBS niż u osób dorosłych, chociaż przyczyna tych różnic nie jest poznana (2). Niektóre zmiany strukturalne są związane z określonym podtypem białaczki według klasyfikacji WHO, np. translokacje t(8;21) z podtypem M2; t(15;17), t(11;17), t(5;17) z podtypem M3; inv/del16 z wariantem eozynofilowym OBS M4 (2, 6, 7). Inne aberracje, w tym +8, –7/7q- lub 5q występują w różnych typach białaczek, jak również w zespołach mielodysplastycznych oraz białaczkach wtórnych, bez uchwytnego związku z określonym typem morfologicznym OBS (8-10).
W ostatnim czasie na podstawie trzech dużych wieloośrodkowych badań zaproponowano stratyfikację chorych z de novo OBS do trzech grup ryzyka cytogenetycznego (tab. 1). Zostały one zdefiniowane w Europie przez grupę MRC (Medical Research Council), a w Stanach Zjednoczonych przez grupy SWOG (Southwestern Oncology Group), ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) i CALGB (Cancer and Leukemia Group B).
Tabela 1. Grupy ryzyka genetycznego w ostrych białaczkach szpikowych według Medical Research Council (MRC) i Southwestern Oncology Group (SWOG) i Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).
Grupa ryzykaKryteria grupy MRCKryteria grupy SWOG/ECOG
Niskiegot(15;17) - z inną aberracją inv(16)/t(16;16) z inną aberracją t(8;21) - z jakąkolwiek inną aberracją chromosomalnąt (15;17) - z inną aberracją inv(16)/t(16;16)/del(16q) - z inną aberracją t(8;21) - bez del(9q) i złożonego kariotypu
Pośredniego+8, -Y, +6, del(12p) normalny kariotyp, zmiany w 11q23, del(9q), del(7q) - bez innych zmian, złożone zmiany w kariotypie w liczbie 3-4, zmiany o nieokreślonym znaczeniu+8, -Y, +6, del(12p) normalny kariotyp
Wysokiego-5 lub del(5q), -7, lub t(8;21) z del(9q) lub złożonymi zmianami kariotypu, inv(3q), 20q, 21q, t(6;9), t(9;22), zmiany 17p, złożone zmiany kariotypu w liczbie co najmniej 5-5/del (5q), -7/del (7q) t (8;21) z del(9q) lub złożonym kariotypem inv(3q), zmiany 11q23, 20q 21q, del(9q), t(6;9) t(9;22), zmiany 17p złożony kariotyp (ł 3 zmian)
Badanie kariotypu metodą prążkową jest podstawowym badaniem cytogenetycznym, które pozwala na ocenę liczby i budowy chromosomów. Cennym uzupełnieniem kariotypu jest badanie sondami hybrydyzacyjnymi, wyznakowanymi barwnikami (FISH) swoistymi dla poszczególnych chromosomów lub genów. Metoda fusion FISH pozwala na wykrycie genów fuzyjnych, split FISH na stwierdzenie monosomii lub delecji fragmentów chromosomów. Wykrywanie genów fuzyjnych znajduje zastosowanie do ustalenia typu OBS, rodzaju leczenia oraz monitorowania choroby resztkowej (MRD). Rozwój nowych, bardziej czułych technik molekularnych (gniazdowy PCR, RQ-PCR), umożliwił również bardziej precyzyjną ocenę skuteczności leczenia.
Metody cytogenetyki molekularnej (FISH) oraz biologii molekularnej (RT-PCR), pozwalają w niektórych przypadkach rozpoznać zaburzenia genetyczne z większą czułością w porównaniu do klasycznych metod cytogenetycznych. Tak jest w przypadku chorych z aberracjami dotyczącymi core binding factor [t(8;21 i inv(16)/t(16;16)], w których metody te są jedynym narzędziem pozwalającym na wykazanie istniejących zaburzeń genetycznych. U niewielkiego odsetka chorych z prawidłowym kariotypem, stratyfikowanych do grupy pośredniego ryzyka na podstawie klasycznych metod cytogenetycznych udaje się wykryć metodami molekularnymi (RT-PCR, FISH) obecność genów fuzyjnych charakterystycznych dla t(8;21) lub inv(16). Wykorzystanie metod biologii molekularnej równolegle z klasycznymi metodami cytogenetycznymi pozwala na wyodrębnienie tej grupy chorych i stratyfikację ich do odpowiedniej grupy ryzyka, co ma znaczenie dla wyboru leczenia i monitorowania jego skuteczności. Przedmiotem obecnych badań była kompleksowa diagnostyka genetyczna u chorych z OBS w oparciu o kariotyp i badania molekularne genów fuzyjnych, celem oceny przydatności tych metod w stratyfikacji chorych do określonych grup rokowniczych.
Materiały i metody
Pacjenci. W latach 2003-2006 do badań zakwalifikowano 63 chorych z OBS de novo, u których w momencie rozpoznania wykonano kompleksową diagnostykę genetyczną w oparciu o badania cytogenetyczne i molekularne. Średnia wieku badanych chorych wynosiła 50 lat (zakres, 21-79). Rozpoznanie OBS ustalono na podstawie kryteriów klasyfikacji WHO, w oparciu o badania cytologiczne, cytochemiczne i immunofenotypowe. Charakterystykę kliniczną chorych zakwalifikowanych do badań przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka 63 chorych z ostrą białaczką szpikową (OBS) zakwalifikowanych do badań genetycznych.
Liczba chorych63
Wiek50 lat (zakres, 21-79 lat)
Płeć: K/M25/38
Leukocytoza w chwili rozpoznania x 109/l37,1 (0,5-190)
Hepatomegalia17 (31%)
Splenomegalia23 (42%)
Limfadenopatia15 (27%)
Podtyp OBS: 
MO3 (5,5%)
M16 (11,1%)
M220 (29,6%)
M312 (22,2%)
M413 (24,3%)
M57 (5,5%)
M62 (1,8%)
Leczenie indukujące 
DA124
DAC214
DAF3 7
AIDA410
Protokół leczenia OBS dla osób starszych (AraC, 6-TG, Mtx)56
1Daunorubicyna 60 mg/m2 dn. 1-3, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 c.i dn. 1-7; 2Daunorubicyna 60 mg/m2 dn. 1-3, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 c.i dn. 1-7, Kladrybina 5 mg/m2 dn. 1-5; 3Daunorubicyna 60 mg/m2 dn. 1-3, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 c.i dn. 1-7, Fludarabina 25 mg/m2 dn. 1-5; 4Idarubicyna 12 mg/m2 w dn. 2, 4, 6, 8 Atra 45 mg/m2/d do czasu uzyskania całkowitej remisji; 5Arabinozyd cytozyny 100 mg/m2 – 5 dni, 6-Tioguanina 60 mg/m2/d w I i III tygodniu, Metotreksat 15 mg/m2 1 x w tygodniu.
Większość chorych otrzymała leczenie indukujące remisję w ramach programu PALG-AML-1/2004, w tym 24 chorych (38%) DA-7 (Daunorubicyna 45-60 mg/m2 przez 3 dni, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 przez 7 dni), 14 chorych (22,2%) DAC-7 (Daunorubicyna 45-60 mg/m2 przez 3 dni, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 przez 7 dni, Kladrybina 5 mg/m2 przez 5 dni) i 7 chorych (11,1%) DAF-7 (Daunorubicyna 45-60 mg/m2 przez 3 dni, Arabinozyd cytozyny 200 mg/m2 przez 7 dni, Fludarabina 25 mg/m2 przez 5 dni). Chorzy z rozpoznaniem OBS M3 otrzymywali leczenie indukująco-konsolidujące zgodnie z protokołem PETHEMA-2005. Sześciu chorych z OBS w starszej grupie wiekowej leczonych było cyklami indukującymi o zmniejszonej intensywności, w tym arabinozydem cytozyny (AraC), 6-tioguaniną (6-TG) i metotreksatem (tab. 2).
Chorzy, którzy uzyskali całkowitą remisję (CR) po leczeniu indukującym, otrzymywali leczenie konsolidujące składające się z AraC i Mitoksantronu (HAM) i wysokich dawek AraC (HDAraC). Cykl indukujący powtarzano w przypadku uzyskania częściowej remisji (PR), a w przypadku utrzymywania się PR lub braku remisji (NR) po dwóch kursach leczenia indukującego, stosowano alternatywne leczenie reindukujące.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-01-29
zaakceptowano do druku: 2007-05-07

Adres do korespondencji:
*Anna Ejduk
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. (0-22) 349-63-34, fax: (0-22) 349-63-35
e-mail: aejduk@onet.eu

Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 7-8/2007: