Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2009, s. 317-318
Komentarz do prac
„Zdrowie to skarb największy, z niego płynie radość życia, energia, wiara w siebie, pogoda i zadowolenie. Ono jest bronią dającą nam możliwość owocnej pracy i służby dla najbliższych dla społeczeństwa dla ludzkości”.
Autorem tej – wyczerpującej, wieloaspektowej, wciąż nowoczesnej, uwzględniającej złożoność i wielowymiarowość pojęcia zdrowia – jest wielki polski lekarz, filozof i myśliciel, wieloletni Profesor i Rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Marcin Kacprzak (1888-1968).
Myśli zawarte w tej definicji można odnaleźć we wszystkich definicjach zdrowia, pojawiających się później, w tym także w tej najbardziej znanej – „Pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub ułomności” (Konstytucja WHO, 1948).
Autorzy licznych modyfikacji i opisów pojęcia „zdrowie” mają wspólny cel: wykazanie złożoności uwarunkowań tego pożądanego stanu. Pojawiają się aspekty ekonomiczne, prawne, aksjologiczne, duchowe i inne, a lista nadal pozostaje otwarta.
Ogromne znaczenie dla realizacji działań na rzecz zdrowia ma uznanie iż „(...) korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej” (Konstytucja WHO).
Zdrowie, jako prawo każdego z nas, wyznacza jednoznacznie miejsce działań na jego rzecz w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego.
Zawarte w tym numerze „Postępów Nauk Medycznych” artykuły przedstawiają wybrane przykłady zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, które są realizowane w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.
W artykule Marii Miller i Janusza Opolskiego przedstawiono charakterystykę zdrowia publicznego jako dziedzinę wiedzy, nauki i praktyki; jej zakres a także zależność zakresu i kierunków badań od sytuacji zdrowotnej społeczeństw. Szczególnie istotne wydają się odniesienia do wskazań Światowej Organizacji Zdrowia. Przedstawiono koncepcje podstawowych funkcji zdrowia publicznego, które – wynikając z szerokiego kontekstu uwarunkowań zdrowia – sprawiają, iż najbardziej charakterystyczną cechą zdrowia publicznego jest jego wielosektorowość i interdyscyplinarność. Autorzy utożsamiają się z opinią, że w zdrowiu publicznym strategią działania i rozwiązywania problemów jest promocja zdrowia a podstawowym narzędziem – epidemiologia.
W kolejnych opracowaniach autorstwa Marii Miller i Anity Gębskiej-Kuczerowskiej przedstawiono epidemiologię jako metodę pomiaru stanu zdrowia zbiorowości; a zatem również metodę umożliwiającą decyzje dotyczące wyboru priorytetów zdrowotnych. Przedstawiono także ocenę sytuacji epidemiologicznej w Polsce i niektórych krajach w zakresie głównych problemów zdrowotnych. Dokonano analizy porównawczej poziomu umieralności w zakresie chorób, które są jej główną przyczyną tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i tzw. zewnętrznych przyczyn zgonów, uwzględniając także zmienność sytuacji demograficznej polskiego społeczeństwa, której najbardziej charakterystyczną cechą jest starzenie się.
W większości prezentowanych wskaźników obserwujemy na przestrzeni kilkunastu lat poprawę w zakresie stanu zdrowia populacji Polski. Żyjemy coraz dłużej, starzeje się społeczeństwo a wraz z tym procesem zmienia się struktura chorób przewlekłych, zmniejsza się w strukturze umieralności udział chorób układu krążenia, zwiększa się chorób nowotworowych. Nie wszystkie z nich są charakterystyczne dla wieku podeszłego (rak szyjki macicy, rak piersi, rak płuc). Ze zmianą struktury wieku i rozpowszechnienia chorób przewlekłych narasta problem niepełnosprawności; wzrasta liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zabezpieczeniu społecznemu ryzyka choroby i jej następstw poświęcony jest artykuł Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej. Oprócz przedstawienia systemu zabezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem roli orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji, omawia się również efekty reform systemu w latach ubiegłych, a także propozycje kolejnych zmian.
W następnym artykule Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej i Jacka Putza szczegółowo omówiona jest koncepcja ubezpieczeń pielęgnacyjnych jako rozwiązania systemowego potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
W sferze zainteresowań zdrowia publicznego znajdują się także zagadnienia dostępu społeczeństwa do właściwych, w kategoriach jakości i osiągalności, świadczeń zdrowotnych; zorganizowanych w sposób skuteczny i efektywny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 4/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych