Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2010, s. 58-62
*Joanna Raszeja-Wyszomirska, Piotr Milkiewicz
Żelazo i wątroba – nowe ujęcie starego tematu
Iron and the liver – a novel approach to the old problem**
Liver Unit, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Head: prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz
Streszczenie
Zwiększone ustrojowe zasoby żelaza mogą dać szereg różnych, klinicznie istotnych objawów. Wiedza na temat metabolizmu żelaza ewoluuje od wielu lat, a wynikiem licznych badań jest poznanie wielu czynników genetycznych, zaangażowanych we wchłanianie, transport i przemiany tego pierwiastka. Odkrycie hepcydyny w wątrobie ułatwiło zrozumienie metabolizmu żelaza i pozwoliło na podział zaburzeń gospodarki żelazowej na trzy grupy: (1) wrodzone zespoły przeładowania organizmu żelazem, związane z mutacjami genów HFE, hemojuveliny, receptora transferyny typu 2oraz hepcydyny, (2) niezwiązane z hemochromatozą, ale również genetycznie uwarunkowane przeładowanie organizmu żelazem, wynikające z mutacji genu ferroportyny, ceruloplazminy, transferyny oraz transportera metali typu 1, (3) nabyte zespoły zwiększonych ustrojowych zasobów żelaza. Regulacja i działanie hepcydyny nie jest do końca jasne, wyjaśnienia wymagają kwestie wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na ustrojowe zasoby żelaza. Celem niniejszej pracy jest przestawienie najnowszych aspektów patogenetycznych i terapeutycznych, związanych z zaburzonymi przemianami żelaza.
Summary
Increased body iron storage leads to various, clinically relevant complications. Concepts of iron metabolism disturbance has evolved over last decades and historical theory of hemochromatosis being monogenic, intestinal and high penetrance disease has been fundamentally changed. Recent findings clearly showed that this condition is in fact multigenic, liver related and has a low penetrance. Discovery of hepcidin played a critical role in understanding of iron metabolism. As a result, disturbance of iron metabolism can now be divided into: (1) genetic iron overload including haemochromatosis related to mutations in the HFE gene, hemojuvelin, transferrin receptor type 2and hepcidin genes, (2) non-hameochromatotic conditions related to mutation in the ferroportin, ceruloplasmin, transferrin and di-metal transporter 1 genes, and (3) acquired iron-overload syndromes. However, the regulation of hepcidin action remains to be fully understood also in the context of environmental and genetic modifiers of iron burden. The aim of this review is to provide an update on the pathogenesis and therapeutic aspects of impaired iron metabolism.
Background
Iron plays an essential role in many physiological functions, but whenever body iron exceeds its need and storage capabilities are saturated, toxicity due to iron overload may arise. Normal hepatic iron content (HIC) is usually below 35 umol/g of dry weight. HIC above 200-250 umol/g has been associated with liver fibrosis and cirrhosis, as seen in haemochromatosis and thalassemia (1). Even the presence of mild iron excess in the liver represents a risk for toxicity: iron can act as a comorbid factor (along with fat, hepatitis viruses and alcohol) and fuel oxidative stress-driven cell toxicity, or signaling pathways involved in fibrogenesis and carcinogenesis (2). In chronic liver diseases, iron deposits are found either in hepatocytes, Kupffer/sinusoidal cells or in both. Hepatocytic iron usually reflects increased iron influx as a consequence of circulatory iron excess. The cause of increased iron influx is hepcidin deficiency due to either genetic (e.g. C282Y HFE gene mutation) or acquired factors (e.g. alcohol, HCV etc.) (1). Excess iron deposits in Kupffer/sinusoidal cells may affect their immunomodulatory and antiinflammatory activity, cytokine biology, defense against infections, immunosurveillance of tumor growth or response to immunomodulatory drugs (3). Instestinal absorbtion of iron is regulated by hepcidin. Hepcidin is a 25-aminoacid peptide synthesized in the liver. Its binding to ferroportin which is an iron transporter in enterocytes and macrophages, results in internalization and degradation of ferroportin. In this way hepcidin leads to decreased systemic iron bioavailability and parenchymal iron stores but also to increased its macrophagic stores. Hepcidin production is up-regulated by body iron excess and inflammation and down-regulated by anemia and hypoxia. The others hepcidin modulators are: the bone morphogenic protein (BMP), the hemojuvelin ( HJV), HFE gene and transferrin receptor type 2. Mutations in genes encoding these proteins result in hemochromatosis. Many more genes and involved in hepcidin expression and still several questions remains to be answered (4).
Classification of iron-overload syndromes
The large spectrum of iron-related disease is now divided into 3 main groups (4):
1. Four types of hereditary haemochromatosis,
2. Conditions related to mutations in ferroportin, ceruloplasmin, transferrin or di-metal transporter 1 genes,
3. Acquired iron-overload syndroms.
Genetic iron-overload disorders are divided into haemochromatotic and non-haemochromatotic.
Hemochromatosis is considered to be the most common hereditary metabolic disorder in white adults. It is linked to HFE gene which was identified in 1996. Main mutations of HFE gene namely C282Y and H63D were described and their frequencies analyzed in various population of European descent (5). Most patients with clinical symptoms of haemochromatosis are homozygous for C282Y. This mutation has arised from a single Celt or Viking ancestor. Between 2000-2004 the other genes involved in iron homeostasis were intesively studied, leading to recognition of hepcidin ( HAMP) – the most important iron hormone, hemojuvelin ( HJV), transferin receptor 2 (TfR2) and ferroportin. Recent findings led to a novel hypothesis on potential digenic modes of inheritance or the involvement of modifier genes. Haemochromatotic phenotype is characterized by normal erythropoiesis, increased transferrin saturation (reflecting plasma pool of iron), increased ferritin (reflecting parenchymal pool of iron) with impaired production/regulation/activity of hepcidin (6). Based upon this definition four types of haemochromatosis can now be proposed:
Type 1 or classic, representing more than 90% of all iron-related syndromes, associated with mutations of HFE gene, transmitted as an autosomal recessive trait. Early symptoms are not specific (weakness, fatigue and arthralgia), but advanced disease is a result of iron-overload in several parenchymal organs leading to liver cirrhosis with high risk of HCC development, diabetes mellitus, dark discoloration of the skin, congestive heart failure with arrhythmias, osteoarthritis and hypogonadrotropic hypogonadism.
Type 2 – Juvenile haemochromatosis – is related to mutations on hemojuveline gene ( HJV, type 2A) i.e. G320V or hepcidin ( HAMP, type 2B). There are severe autosomal recessive disorders with early onset, affecting heart and endocrine organs. Patients usually die due to heart failure (7).
Type 3 is related to mutations in Transferrin receptor 2 ( TfR2) (i.e. Y250X, Q317X) and the symptoms of this autosomal recessive disease are similar to typical haemochromatosis (8).
Type 4 of haemochromatosis is associated with mutation of Ferroportin gene (SLC40A1). This condition – called Ferroportin disease type B – is transmitted as a dominant disease (9) and gives late articular and hepatic symptoms.
These conditions are summarized in table 1.
Table 1. Hereditary Haemochromatosis.
GeneChromosomal locationType of inheritanceOnsetManifestation
HFE (HFE)6p21.3autosomal recessivelateArticular and hepatic
Hemojuvelin (HJV) (Type 2A)1p21autosomal recessiveearlyCardiac and endocrine
Hepcidin (HAMP) (Type 2B)19q13.1autosomal recessiveearlyCardiac and endocrine
Transferrin receptor2 (TfR2)7q22autosomal recessivelateHepatic
Ferroportin (SCL40A1) (Type B)2q32autosomal dominantlateArticular and hepatic
Nonhaemochromatotic iron-overload disorders include:
1. Ferroportin disease type A, an autosomal dominant disease, ill-named as type 4 haemochromatosis, caused by mutation in ferroportin gene (SLC40A1). Biochemical features of disease are different from classic one. Typically high levels of ferritin are observed with normal or slightly elevated transferrin saturation, which reflects mesenchymal iron-overload (9).
2. Hereditary a(hypo)ceruloplasminemia, related to mutations in the ceruloplasmin gene, an autosomal recessive disease with haematological (microcytic anaemia), neurological (retinal degeneration, extrapyramidal syndrome, cerebellar ataxia and dementia) and metabolic (diabetes) symptoms and both low-serum iron and transferrin saturation (10).
3. Hereditary a(hypo)transferrinemia, transmitted as autosomal recessive trait is related to mutations in the transferrin gene, has early onset with severe iron deficiency anaemia and parenchymal iron-overload (11).
4. Mutations in the DMT1 (Divalent Metal Transporter) gene resulting in microcytic anaemia and hepatic iron excess (12).
Acquired iron-overload conditions included a heterogenous spectrum of health problems:
– Chronic excessive iron supply (13).
– Haematological disorders like thalassemia, myelodysplastic syndrome, congenital dyserythropoietic anemia, red cell enzymes deficiencies, sickle cell disease and other haemoglobinopathies that are responsible for hepatic iron excess both by downregulation of hepcidin production and multiple transfusions (14, 15).
– Chronic liver diseases, both by the liver damage and the cause of hepatic iron excess.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Pietrangelo A: Iron in NASH, chronic diseases and HCC: How much iron is too much? J Hepatol 2009; 50: 249-251.
2. Pietrangelo A: Metals, oxidative stress, and hepatic fibrogenesis. Semin Liver Dis 1996;16: 13-30.
3. Pietrangelo A: Hemochromatosis gene modifies course of hepatitis C viral infection. Gastroenterology 2003; 124: 1509-1523.
4. Deugnier Y, Brissot P, Loreal O: Iron and the liver: Update 2008. J Hepatol 2008; 48: S113-S123.
5. Raszeja-Wyszomirska J, Kurzawski G, Suchy J et al.: Frequency of mutations related to hereditary haemochromatosis In northwestern Poland. J Appl Genet 2008; 49(1): 105-107.
6. Pietrangelo A: Hemochromatosis: an endocrine liver disease. Hepatology 2007; 46: 1291-1301.
7. Papanikolaou G, Samuels ME, Ludwig EH et al.: Mutation in HFE2 cause iron overload in chromosome 1q-linked juvenile haemochromatosis. Nat Genet 2004; 36: 77-82.
8. Camaschella C, Roetto A, Cali A et al.: The gene TFR2 is mutated in a new type of haemochromatosis mapping to 7q22. Nat Genet 2000; 25: 14-15.
9. Pietrangelo A: Non-HFE haemochromatosis. Hepatology 2004; 39: 21-29.
10. Kono S, Suzuki H, Takahashi K et al.: Hepatic iron overload associated with a decreased serum ceruloplasmin level in a novel clinical type of aceruloplasminemia. Gastroenterology 2006; 131: 240-245.
11. Beutler E, Gelbart T, Lee P et al.: Molecular characterization of a case of atransferrinemia. Blood 2000; 96: 4071-4074.
12. Beaumont C, Delaunay J, Hetet G et al.: Two new human DMT1 gene mutations in a patient with microcytic anemia, low ferritinemia, and a liver iron overload. Blood 2006; 107: 4168-4170.
13. Deugnier Y, Loreal O, Carre F et al.: Increased body iron stores in elite road cyclists. Med Sci Sports Exerc 2002; 34: 876-880.
14. Tanno T, Bhanu NV, Oneal PA et al.: High levels of GDF15 in thalassemia suppress expression of the iron regulatory protein hepcidin. Nat. Med 2007; 13: 1096-1101.
15. Nemeth E, Ganz T: Hepcidin and iron-loading anemias. Haematologica 2006; 91: 727-732.
16. Detivaud L, Nemeth E, Boudjema K et al.: Hepcidin levels in humans are correlated with hepatic iron stores, hemoglobin levels, and hepatic function. Blood 2005; 106: 746-748.
17. Harrison-Findik DD: Role of alcohol in the regulation of iron metabolism. World J Gastroenterol 2007; 13: 4925-4930.
18. Trombini P, Piperno A: Ferritin, metabolic syndrome and NAFLD: Elective attractions and dangerous liaisons. J Hepatol 2007; 46: 549-552.
19. Bekri S, Gual P, Anty R. et al.: Increased adipose tissue expression of hepcidin in severe obesity is independent from diabetes and NASH. Gastroenterology 2006; 131: 788-796.
20. Laine F, Deugnier Y: Increased expression of hepcidin in obese patients: impact on phenotypic expression of haemochromatosis and pathophysiology of dysmetabolic iron overload syndrome. Gastroenterology 2006; 131-2028.
21. Harrison-Findik DD: Is the iron regulatory hormone hepcidin a risk factor for alcohol liver disease? World J Gastroenterol 2009; 15(10): 1186-93.
22. Beutler E, Feliti VJ, Kozil JA et al.: Penetrance of 845G>A (C282Y) HFE hereditary haemochromatosis mutation in the USA. Lancet 2002; 359: 211-218.
23. Olynyk JK, Cullen DJ, Aquilia S et al.: A population-based study of the clinical expression of the haemochromatosis gene. N Eng J Med 1999; 341: 718-724.
24. Deugnier Y, Jouanolle AM, Chaperon J et al.: Gender-specific phenotypic expression and screening strategies in C282Y-linked haemochromatosis: a study of 9396 French people. Br J Haematol 2002; 118: 1170-1178.
25. Cade JE, Moreton JA, O'Hara B et al.: Diet and genetic factors associated with iron status in middle-aged women. Am J Nutr 2005; 82: 813-820.
26. Beutler E, Gelbart T: Helicobacter pylori infection and HFE haemochromatosis. Blood Cells Mol Dis 2006; 37: 188-191.
27. Barton JC, Preston BL, McDonnell SM et al.: Severity of iron overload in haemochromatosis: effect of volunteer blood donation before diagnosis. Transfusion 2001; 41: 123-129.
28. Bridle K, Cheung TK, Murphy T et al.: Hepcidin is down-regulated in alcoholic liver injury: implications for the pathogenesis of alcoholic liver disease. Alcohol Clin Exp Res 2006; 30: 106-112.
29. Harrison-Findik DD, Klein E, Crist C et al.: Iron-mediated regulation of liver hepcidin expression in rats and mice is abolished by alcohol. Hepatology 2007; 46: 1879-1885.
30. Beutler E, Waalen J, Gelbart T: Chronic inflammation does not appear to modify the homozygous hereditary haemochromatosis phenotype. Blood Cells Mol Dis 2005; 35: 326-327.
31. Hutchinson C, Geissler CA, Powell JJ et al.: Proton pump inhibitors suppress absorption of dietary non-haem iron in hereditary haemochromatosis. Gut 2007; 56: 1291-1295.
32. Ludwiczek S, Theurl I, Muckenthaler MU et al.: Ca2+ channel blockers reverse iron overoload by a new mechanism via divalent metal transporter-1. Nat Med 2007;13: 448-454.
33. Moirand R, Adams PC, Bicheler V et al.: Clinical features of genetic haemochromatosis in women compared with men. Ann Intern Med 1997; 127: 105-110.
34. Andriopoulos B Jr, Corradini E, Xia Y et al.: BMP6 is a key endogenous regulator of hepcidin expression and iron metabolism. Nat Genet 2009; 41(4): 482-487.
35. Vecchi C, Montosi G, Zhang K et al.: ER stress controls iron metabolism through induction of hepcidin. Science 2009; 325(5942): 877-880.
36. Miuajima H, Takahashi Y, Kamata T et al.: Use of desferoxamine in the treatment of aceruloplasminemia. Ann Neurol 1997; 41: 404-407.
otrzymano: 2009-10-30
zaakceptowano do druku: 2009-12-04

Adres do korespondencji:
*Joanna Raszeja-Wyszomirska
Liver Unit Pomeranian Medical University
72 Powstańców Wielkopolskich Str., 71-111 Szczecin
tel./fax: +48 (91) 813-94-35, 466-14-90
e-mail: jorasz@sci.pam.szczecin.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych