Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2010, s. 3-7
*Katarzyna Pancer
Legioneloza związana z podróżami – nie tylko legionelozowe zapalenie płuc
TRAVEL-ASSOCIATED LEGIONELLOSIS – NOT ONLY LEGIONELLA PNEUMONIA
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Dyrektor Instytutu: prof. Mirosław Wysocki
Summary
The analysis of published data concerning risk factors and clinical manifestation observed in Travel-associated Legionella infection, especially Pontiac fever were done. Legionella pneumonia is the only one obligatory notified picture of legionellosis in many European countries – not Pontiac fever. So the majority of information about travel-associated legionellosis concerning a Legionella pneumonia. The aim of this study was to discuss the problem of Pontiac fever: microbiological examination, clinical manifestation different from Legionella pneumonia, incidence rate, time of incubation, etiological agents involved into infections. Those data and discussion, focused on travel-associated Pontiac fever were presented to the epidemiologists and physicians in Poland. The microbiological examination in 3 out of 4 mentioned travel-associated outbreak of Pontiac fever based on serological examination because of etiological agents: T.micdadei and L.pneumoniae sg 6. In the fourth outbreak (casued by L.pneumophila sg 1) the main diagnostic method was urine antigen test. Such tests, commercially available, are concentrated to detect an infection due to L.pneumophila sg 1. Pontiac fever very often might be unrecognized very often because of using urine antigen test for diagnosis only. The PCR method might solve the problem of diagnosis Legionella infection due to other than L.pneumophila sg 1 bacteria and without pneumonia.
Wstęp
Legioneloza czyli choroba wywołana przez pałeczki Legionella sp. (oraz dawniej zaliczane do rodzaju Legionella: Tatlockia sp. i Fluoribacter sp.) może mieć postać zapalenia płuc (tzw. legionelozowe zapalenie płuc, choroba legionistów, LD) lub postać pozapłucną. Legioneloza pozapłucna jest to najczęściej zachorowanie grypopodobne, ulegające samowyleczeniu, nie wymagające hospitalizacji pacjenta (nazywane często gorączką Pontiac, PF). Inne pozapłucne postacie zakażenia pałeczkami Legionella sp. są znacznie rzadziej obserwowane, mogą to być: zapalenia wsierdzia, osierdzia, zakażenia ran, ropnie (także mózgu), zapalenie otrzewnej, odmiedniczkowe zapalenie nerek itp. Legionelozowe zapalenie płuc może mieć przebieg od łagodnego (objawy to tylko gorączka i kaszel) do bardzo ciężkiego, zagrażającego życiu chorego. Śmiertelność w przebiegu legionelozowego zapalenia płuc sięga od 5% do 15% chorych, choć w ogniskach szpitalnych może przekraczać 50% (1, 2).
Legioneloza jest obowiązkowo zgłaszana w większości europejskich państw, w Polsce od 01.01.2002 roku. Szacuje się, że ok. 4-9% wszystkich wymagających hospitalizacji zapaleń płuc nabytych w środowisku życia, to zakażenia pałeczkami Legionella sp. Zgodnie z tymi szacunkami w Niemczech, powinno być zarejestrowanych ok. 20 000 zachorowań rocznie (3). W USA szacuje się, że 8000-18 000 rocznie zachorowań na legionelozę jest hospitalizowanych (4). Rzadko zgłaszane są przypadki zachorowań na gorączkę Pontiac. Zachorowania na gorączkę Pontiac przypominają zwykłe przeziębienie i dlatego chorzy nie zgłaszają się do lekarza, szczególnie jeśli przebywają za granicą.
Legionelozowe zapalenie płuc – zakażenie nabyte w podróży (travel-associated Legionella pneumonia, TALD)
W większości krajów europejskich obowiązkowi zgłaszania podlegają jedynie legionelozowe zapalenia płuc, dlatego najwięcej dostępnych informacji nt. legionelozy dotyczą postaci płucnych. W 1986 roku powołano Europejską Grupę ds. Zakażeń Legionella (European Working Group for Legionella Infections, EWGLI), której głównym zadaniem jest zbieranie i wymiana informacji nt. zachorowań wywołanych przez pałeczki Legionella sp. w Europie, szczególnie zachorowań nabytych w trakcie podróży zagranicznej lub krajowej (tzw. travel-associated Legionella pneumonia, TALD). Stanowią one ok. 20% ogółem zgłaszanych rocznie zachorowań LD, zarówno w Europie (5, 6, 7), jak i w USA (23,4% w latach 2005-2006) (tab. 1) (4).
Tabela 1. Zgłoszone przypadki zachorowań na legionelozowe zapalenie płuc związane z podróżą (TALD) w Europie i w USA (4, 5, 6, 7).
USA 2005-2006Europa 2005Europa 20062007
TALDInne LDTALDTALDTALD
Liczba 319*1013*755921942
Wiek 20-891-9921-93 (M)
13-86 (K)
18-91 (M)
18-93 (K)
nd
Mediana 596059 (M)
60 (K)
58 (M)
61 (K)
59 (M)
61 (K)
Mężczyźni 74%64%71%73,5%72,8%
Hospitalizacja 97%97%ndndnd
Zgon 6%8%3,8%3,6%3,0%
Metody diagnostyczne
Antygen Lp1 w moczu 96%96%85,8%89,2%85,1%
Posiew 5%7%4,9%5,2%8,2%
Serologia 2%0,2%7,0%4,8%5,5%
PCRndnd2,3%0,8%1,1%
*wyłącznie zachorowania potwierdzone: M – mężczyźni, K – kobiety.
W wyniku przeprowadzonych analiz osób chorujących na legionelozowe zapalenie płuc wyróżniono czynniki ryzyka: podeszły wiek, płeć męska, palenie papierosów, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, HIV+ i podróż zagraniczna (8, 9, 10). Retrospektywna analiza zachorowań u obywateli Holandii (1998-2001) wykazała, że głównym czynnikiem ryzyka legionelozy w tej grupie badanych była podróż zagraniczna (10).
Na legionelozowe zapalenie płuc nabyte w podróży (turystycznej, służbowej, zagranicznej lub w obrębie jednego kraju) najczęściej chorują mężczyźni w wieku 50-60 lat (tab. 1). Jest to prawdopodobnie związane z większą częstością podróży służbowych odbywanych przez mężczyzn. Większość zgłaszanych zachorowań wymagała hospitalizacji. Czas inkubacji w legionelozowym zapaleniu płuc wynosi od 2 dni do 10 dni (czasem nawet 21 dni), dlatego często do zdiagnozowania zachorowania dochodzi w kraju zamieszkania/pochodzenia. Ponadto większość osób woli pójść do lekarza we własnym kraju/mieście (o ile stan zdrowia na to pozwala). W przypadku bardzo ciężkich zachorowań na LD, do których doszło za granicą i tam wymagana była hospitalizacja – śmiertelność była znacznie wyższa. Pacjenci ci należą często do grup ryzyka: są w podeszłym wieku, palą papierosy, skarżą się na przewlekle choroby układu oddechowego itp. (6, 7, 8, 9, 10). W przebiegu zapalenia płuc dochodzi u nich do komplikacji, czasem do konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii, mimo stosowania odpowiedniego i ukierunkowanego leczenia antybiotykami z grupy makrolidów i/lub fluorochinolonów. Erdogan i wsp. opisał 17 przypadków TALD w Turcji. Byli to turyści, którzy zostali zakażeni w Turcji, a ich stan był tak zły, że wymagali hospitalizacji w tym kraju. Ostra niewydolność oddechowa wystąpiła u 52,9% chorych, zaś 64,7% chorych wymagało leczenia na IT. Zgon z powodu LD stwierdzono u 2 osób (11,8%) (11).
Zachorowania na gorączkę Pontiac związane z podróżą (travel-associated Pontiac Fever)
A. Czynniki ryzyka
Zachorowania na gorączkę Pontiac wywoływane są przez pałeczki L.pneumophila sg 1, L.pneumophila sgs 2-15, L.feeleii, T.micdadei, L.longbeachae, L.anisa i in. (12, 13, 14, 15, 16, 17). Źródłem zakażenia może być skażona pałeczkami Legionella sp. woda w basenach, wannach wirowych, prysznicach, w przemysłowych urządzeniach w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji roślinnej (14, 15, 18, 19, 20, 21). Opisano ognisko gorączki Pontiac wywołanej przez L.longbeachae sg 2, w której źródłem zakażenia była ziemia ogrodnicza (22). Głównym czynnikiem ryzyka jest przebywanie/korzystanie z urządzeń, w których jest skażona woda – im większe skażenie i dłuższy czas ekspozycji tym ryzyko większe (12, 13, 16, 17, 18).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-12-13
zaakceptowano do druku: 2009-12-19

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Pancer
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel.: +48 (22) 542-13-08
e-mail: kpancer@pzh.gov.pl

Nowa Medycyna 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna