Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2010, s. 723-728
*Iwona Jarocka1, Piotr Jakubów2, Agata Kulikowska1, Magdalena Łukasik-Głębocka5, 6, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz3, 4, Agnieszka Borysiewicz3, 4, Jerzy Robert Ładny3, 4, Sławomir Lech Czaban1, 4
Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu ostrych zatruć
Pulmonary complications in the course of acute poisoning
1Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr n. med. Sławomir Lech Czaban
2Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Maria Winnicka
3Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
4Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Kierownik Oddziału: dr n. med. Bogusław Poniatowski
5Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych ZOZ, Poznań, Jeżyce
Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Łukasik-Głębocka
6Zakład Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr n. med. Maciej Naskręt
Streszczenie
Ostre zatrucia są częstą przyczyną niewydolności oddechowej. Niewydolność oddechowa w zatruciach może być spowodowana przyczynami płucnymi i/lub pozapłucnymi, w zależności od pierwotnej lub wtórnej dysfunkcji kompartmentu płucnego i/lub kompartmentu mechanicznego. Niewydolność oddechowa w przypadku zatruć spowodowana być może bezpośrednim toksycznym działaniem trucizny, rozwijać się może wtórnie do uszkodzeń narządowych wywołanych trucizną, jak również może być powikłaniem zabiegów medycznych wykonywanych u zatrutych chorych. Substancje toksyczne mogą niekorzystnie wpływać zarówno na kompartyment płucny, jak i mechaniczny, wywołując niewydolność oddechową miąższową – płucną, manifestującą się spadkiem oksygenacji i/lub niewydolność wentylacyjną, wynikającą z zaburzeń napędu oddechowego, siły oddechowej i mechaniki układu oddechowego, co skutkuje retencją dwutlenku węgla w ustroju. Do substancji bezpośrednio drażniących drogi oddechowe możemy zaliczyć gorące powietrze, gazy drażniące, toksyczne węglowodory oraz ciecze łatwo parujące, które mogą bezpośrednio uszkodzić płuca. Porażenie ośrodka oddechowego, lub działanie depresyjne na OUN sprzyja mechanizmowi centralnego upośledzenia wentylacji. Taki obraz obserwujemy w zatruciach lekami nasennymi, narkotykami, alkoholem oraz jako schyłkową postać każdego istotnego życiowo zatrucia. Zaburzenia motoryczne skutkujące dysfunkcją mięśni oddechowych mogą być wywołane przez np. związki fosforoorganiczne, jad niektórych węży, toksynę botulinową, toksynę tężcową, toksyny niektórych grzybów, kurarę. Postępowanie lecznicze będzie zależało od szybkości narastania objawów niewydolności oddechowej i patomechanizmów jej powstawania. Ciężka niewydolność oddechowa to wskazanie do intubacji dotchawiczej, wentylacji mechanicznej oraz wielokierunkowej terapii farmakologicznej. W sytuacjach skrajnie zaburzonej wymiany gazowej w płucach zastosowanie mają wysokospecjalistyczne metody lecznicze, jak np. HBO lub ECMO.
Summary
Acute poisonings are a common cause of respiratory failure. Respiratory insufficiency in poisoning may be due to causes pulmonary and/or extrapulmonary, depending on the primary or secondary dysfunction of pulmonary compartment and/or mechanical compartment. Respiratory failure in cases of poisoning can be caused by direct toxic effects of poison, may develop secondary to organ damage caused by poison, and can also be a complication of medical procedures performed in poisoned patients. Toxic substances can affect both the pulmonary compartment and mechanically, causing parenchymatous respiratory failure – embolism, manifested by a decrease in oxygenation and/or ventilation failure, disorders resulting from respiratory drive, the strength of respiratory and respiratory mechanics, leading to retention of carbon dioxide system. Substances directly irritating the respiratory tract can include hot air, gases, irritant, toxic hydrocarbons and liquid evaporates easily, which can directly damage the lungs. Paralysis of the respiratory center, or central nervous system depressant effects on the central mechanism promotes ventilation of respiratory impairment. This picture observed in the sleeping drug poisoning, drugs, alcohol, and as end-stage form of any significant toxicity in life. Resulting in dysfunction of motor disorders of the respiratory muscles may be caused by eg organophosphorus compounds, some snake venom, botulinum toxin, tetanus toxin, some fungal toxin, curare. Therapeutic procedure will depend on the rate of exacerbation of respiratory failure and pathomechanism of its formation. Severe respiratory insufficiency is an indication for endotracheal intubation, mechanical ventilation and cross-pharmacological treatment. In extreme situations of impaired gas exchange in the lungs apply highly specialized treatments, such as HBO, or ECMO.
Postęp techniki i osiągnięcia cywilizacyjne XX i XXI wieku przyczyniły się z jednej strony do rozwoju i poprawy standardu życia ludzi, z drugiej zaś ułatwiły kontakt i zwiększyły ekspozycję na działanie wielu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia. Zatrucia zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Zdrowia stanowią czwartą co do kolejności przyczynę zgonów współczesnego człowieka (1). Coraz łatwiejszy jest dostęp do wielu leków, związków chemicznych, stosowanych w produkcji przemysłowej, gospodarstwie domowym oraz w rolnictwie i ogrodnictwie, które mogą być przyczyną zatruć. Liczne sytuacje stresogenne towarzyszące współczesnemu człowiekowi w jego codziennym życiu mogą być przyczyną zatruć zamierzonych w celach samobójczych. Przypadki celowego zażycia leków w nadmiernej dawce sięgają 70% zatruć lekami (1). Z danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wynika, że w USA w latach 1999-2006 gwałtownie wzrosła liczba zgonów spowodowanych zatruciem/przedawkowaniem leków. Liczba leczonych osób w oddziałach ratunkowych z powodu pozamedycznego stosowania opioidów wzrosła o 111%, zaś benzodwuazepin o 89% na przestrzeni lat 2004-2008 (2). Niewydolność oddechowa w przypadku zatruć spowodowana być może bezpośrednim toksycznym działaniem trucizny, rozwijać się może wtórnie do uszkodzeń narządowych wywołanych trucizną, jak również może być powikłaniem zabiegów medycznych wykonywanych u zatrutych chorych (3, 4). Niewydolność oddechowa w zatruciach może być spowodowana przyczynami płucnymi i/lub pozapłucnymi, w zależności od pierwotnej lub wtórnej dysfunkcji kompartmentu płucnego i/lub kompartmentu mechanicznego (5).
Epidemiologia, przyczyny, rodzaje zatruć – drogi wnikania trucizn
Zatrucia możemy podzielić na przewlekłe, rozwijające się wskutek długotrwałej ekspozycji ustroju człowieka na działanie czynnika toksycznego, lub ostre i podostre, związane z szybkim i dynamicznym rozwojem choroby (6). Zatrucia ostre stanowią stan bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający podjęcia intensywnych działań na miejscu zdarzenia, podczas transportu, w szpitalnym oddziale ratunkowym i w oddziale docelowym.Substancje szkodliwe mogą wniknąć lub być wprowadzone do organizmu różnymi drogami: przez przewód pokarmowy – drogą doustną, przez skórę i błony śluzowe – kontaktową, przez płuca – wziewną oraz drogą pozajelitową – wstrzyknięcia, ukąszenia (4, 6, 7).
Najczęściej wymienianymi w piśmiennictwie substancjami trującymi są leki, alkohole, tlenek węgla lub inne gazy, pestycydy, grzyby, rozpuszczalniki, substancje żrące i metale (1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Ze względu na przyczynę powstawania zatrucia dzielimy je na: zamierzone, w tym samobójcze i zabójcze, przypadkowe i zawodowe (1, 3, 4, 6, 9,13, 14). Zatrucia zamierzone mogą być zaplanowane, bądź wynikać z impulsywnych reakcji emocjonalnych. Mogą być spowodowane doustnym przyjęciem leków uspokajających lub nasennych, przeciwdepresyjnych, narkotyków, powszechnie stosowanych leków działających na układ krążenia. Często doustnym zatruciom lekami opioidowymi i uspokajającymi towarzyszy spożycie alkoholu, na co zwrócono uwagę w raporcie CDC (2). Zatrucia przypadkowe czy też omyłkowe wiążą się ze skażeniem środowiska lub błędną i niedostateczną oceną związków o charakterze toksycznym Tego rodzaju zatrucia obserwuje się głównie w przypadku dzieci, osób starszych, osób upośledzonych umysłowo i ludzi będących pod wpływem alkoholu. Z codziennej praktyki wynika, iż zdarzają się przypadki omyłkowego wypicia, czy też spożycia rozpuszczalników, substancji żrących, środków ochrony roślin i preparatów owadobójczych. Do zatruć wśród dzieci dochodzi najczęściej podczas zabawy lekami lub środkami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, w sytuacji niedostatecznego dozoru dorosłych, jak również mogą wiązać się z pomyłkami w dawkowaniu leków podawanych dzieciom przez ich opiekunów (7, 13). Zatrucia zawodowe stanowią niewielki odsetek zatruć związanych z wykonywanym zawodem (6). Mogą one wynikać z ekspozycji na związki toksyczne stosowane w cyklu produkcyjnym lub rolnictwie, nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika lub pracodawcę, a także mogą być następstwem nieszczęśliwych wypadków (6, 15, 16, 18, 19, 20).
Zaburzenia oddychania zewnętrznego
Proces oddychania zewnętrznego człowieka odbywa się dzięki sprawnemu funkcjonowaniu bariery pęcherzykowo-włośniczkowej, odpowiadającej za dyfuzję gazów oddechowych, prawidłowemu przepływowi krwi przez płuca oraz nie zaburzonej wentylacji pęcherzykowej. Przyjmując dwukompartmentowy model układu oddechowego człowieka wyróżnia się kompartment płucny i mechaniczny (5). Substancje toksyczne mogą niekorzystnie wpływać na oba kompartymenty, wywołując niewydolność oddechową miąższową – płucną, manifestującą się spadkiem oksygenacji i/lub niewydolność wentylacyjną, wynikającą z zaburzeń napędu oddechowego, siły oddechowej i mechaniki układu oddechowego, co skutkuje retencją dwutlenku węgla w ustroju (5).
Niewydolność kompartmentu płucnego
Do substancji bezpośrednio drażniących drogi oddechowe możemy zaliczyć gorące powietrze, gazy drażniące, toksyczne węglowodory oraz ciecze łatwo parujące, które mogą bezpośrednio uszkodzić płuca (4, 14). W tego rodzaju niewydolności oddechowej dochodzi do zniszczenia pęcherzyków płucnych, struktury oskrzelików i oskrzeli. Zachłyśnięcie produktami ropy naftowej oraz podobnymi oleistymi związkami organicznymi powoduje również obrzęk błony śluzowej głośni i oskrzeli oraz radykalnie ogranicza powierzchnię wymiany gazowej w płucach. Miejscowo drażniące działanie benzyny może prowadzić do toksycznego obrzęku płuc i chemicznego zapalenia płuc. Aspiracja pochodnych węglowodorów lub inhalacja drażniących gazów powoduje uszkodzenie pneumocytów typu II odpowiedzialnych za produkcję surfaktantu – czynnika powierzchniowo czynnego, utrzymującego napięcie ściany pęcherzyków płucnych. Następstwem takiego uszkodzenia płuc jest rozwój najcięższej postaci niewydolności oddechowej, jaką jest ostre uszkodzenie płuc (ALI – acute lung injury) i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome) (1, 14). W przypadku zatrucia herbicydami (parakwat) dochodzi do uszkodzenia pneumocytów typu II i typu I, aktywacji makrofagów jednojądrowych i gwałtownego procesu włóknienia płuc, który może ulec nasileniu podczas stosowania tlenoterapii (14). Proces włóknienia płuc może wystąpić już w trzeciej dobie zatrucia (1).
Niewydolność kompartmentu mechanicznego
Porażenie ośrodka oddechowego, lub działanie depresyjne na OUN sprzyja mechanizmowi centralnego upośledzenia wentylacji oddechowej. Taki obraz obserwujemy w zatruciach lekami nasennymi, narkotykami, alkoholem oraz jako schyłkową postać każdego istotnego życiowo zatrucia. Zaburzenia motoryczne skutkujące dysfunkcją mięśni oddechowych mogą być wywołane przez np. związki fosforoorganiczne, jad niektórych węży, toksynę botulinową, toksynę tężcową, toksyny niektórych grzybów, kurarę (1, 4, 6, 14, 21).
Depresja ośrodkowego układu nerwowego powoduje upośledzenie odruchów obronnych kaszlu i połykania oraz predysponuje do zapadania się języka i żuchwy, co może nasilać niedotlenienie pacjenta. Zachłyśnięcie treścią pokarmową może spowodować niedrożność dróg oddechowych, obrzęk błony śluzowej głośni, tchawicy, oskrzeli i tym samym niewydolność oddechową typu obturacyjnego. Natomiast aspiracja kwaśnej treści żołądkowej do płuc prowadzić może do toksycznego uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Powyżej opisana sytuacja wskazuje na złożoność patomechanizmów niewydolności oddechowej w zatruciach. Podobnym przykładem wielokierunkowego działania toksyn są związki fosforoorganiczne, które oprócz niewydolności kompartymentu mechanicznego układu oddechowego (depresja OUN, zaburzenia płytki nerwowo-mięśniowej, hipersekrecja gruczołów egzokrynnych) przejawiają również bezpośrednie działanie drażniące układ oddechowy (1, 14, 21).
Zaburzenia oddychania wewnętrznego
Innym patomechanizmem niewydolności oddychania jest hipoksja tkankowa spowodowana upośledzoną zdolnością wiązania tlenu przez hemoglobinę, lub ograniczoną możliwością jego wykorzystania przez komórki. Przykładem hipoksji tkankowej jest zatrucie tlenkiem węgla powstające w wyniku jego wdychania i połączenia z hemoglobiną do postaci karboksyhemoglobiny. Toksyczność tlenku węgla i stopień uszkodzenia OUN zależy od stężenia i czasu trwania ekspozycji (1, 3, 4, 14). Stężenie karboksyhemoglobiny we krwi mierzone jest w procentach, do 20% może dawać objawy zmęczenia, nudności i zawroty głowy, powyżej 40% powoduje upośledzenie świadomości, niewydolność oddechową, wystąpienie niedowładów i porażeń. Przy stężeniu 60-70% hemoglobiny tlenkowęglowej zgon człowieka następuje po upływie około 10 minut (4). Należy zaznaczyć, że karboksyhemoglobina powstaje również w ustroju człowieka w warunkach fizjologicznych i u osób zdrowych może osiągać poziom do 5%, zaś w przypadku uporczywych palaczy papierosów stężenie karboksyhemoglobiny może osiągać wartość do 7% (4). Hipoksję tkankową powodują również zatrucia siarkowodorem, aniliną i cyjankami (4, 14).
Inny mechanizm niewydolności oddechowej polegający na niedostatecznej podaży tlenu w pęcherzykach płucnych określany jako patomechanizm hipoksyczny występuje przy zatruciu dwutlenkiem węgla, metanem lub etanem. Gazy te dostając się do pęcherzyków płucnych wypierają z nich tlen, powodując zubożenie mieszaniny oddechowej, są to gazy duszące fizycznie (14).
Objawy niewydolności oddechowej w przebiegu zatruć

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-07-21
zaakceptowano do druku: 2010-09-01

Adres do korespondencji:
*Iwona Jarocka
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-274 Białystok
tel.: (85) 746-87-85
e-mail: zpa@umb.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych