Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s1/2012, s. 25-27
*Krzysztof Paśnik, Andrzej Kwiatkowski
Chirurgia bariatryczna w 2011 roku – spojrzenie na operacje rewizyjne w chirurgii bariatrycznej
Bariatric surgery in 2011 – our view of the revision bariatric surgery
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny MON WIM, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik
Streszczenie
Narastająca częstość wystepowania otyłości i brak jej skutecznego leczenia zachowawczego doprowadziły do znacznego wzrostu zainteresowania chirurgią bariatryczną i znacznego zwiększenia liczby przeprowadzanych operacji. Mimo wysokiej skuteczności leczenia zabiegowego, istnieje grupa chorych, około 10-20%, u których ubytek masy ciała jest niesatysfakconujący. Najczęściej dotyczy to operacji restrykcyjnych. Operacje rewizyjne dotyczą chorych, u których pierwotne lecznie operacyjne było nieskuteczne lub w związku ze znaczną otyłością zaplanowano postępowanie dwuetapowe. Planowe operacje rewizyjne dotyczą chorych z superotyłością, gdzie pierwszym etapem jest najczęściej rękawowa resekcja żołądka. Operacje rewizyjne po opasce regulowanej wykonywane są w przypadkach jej zsunięcia, przeniknięcia, czy też braku tolerancji. Ze względu na częste zrosty, obecnie większość chirurgów decyduje się na dwuczasowe operacje polegające na zdjęciu opaski i wykonaniu kolejnej procedury po kilku miesiącach. Przyczyną późnej nieskuteczności pionowej plastyki żołądka jest najczęściej występujące po kilku lub kilkunastu latach rozejście się linii szwów. Najczęściej wykonywanymi operacjami rewizyjnymi są ominięcie żołądkowo-jelitowe i mankietowa resekcja żołądka. Często możliwy jest także dostęp laparoskopowy. Operacje rewizyjne są często bardzo trudne technicznie, ale każdy chirurg bariatra musi liczyć się z możliwością ich wykonania. Chorych do operacji rewizyjnych należy kwalifikować z dużą ostrożnością, ale nie należy ich pozbawiać możliwości lecznia choroby prowadzącej do obniżenia jakości życia, jak i licznych chorób współtowarzyszących.
Summary
Growing incidence of obesity and the absence of effective conservative treatment resulted in great increase in interest in bariatric surgery and significant augmentation of number of operations. Despite of high effectivness of operational treatment, there are group of patiens, about 10-20% which percentage of excess weight loss in unsatisfactory. It concerns most often restrictive procedures. Revisional operations concern patiens, which primary surgery was ineffective of due to supoerobesity the two stage approach was planned. Planned revisional operations relate to patiens with superobesity, where the first stage procedure is preferably sleeve gastrectomy. Reoperations after ASGB (adjustable silicone gastric banding) are caused by slippage, migration of band or lack of tolerance. Due to postoperational adhesions the majority of surgeons prefer two step conduct, first one – removal of band, second one procedure after a few months. The staple line disruption is the most common cause of late ineffectiveness of VGB (vertical gastric banding). It occurs after a few or several years. The most populat revisional procedures are gastric by-pass and sleeve gastrectomy. The laparoscopic approach is often possible. Revisional operations are very difficult technicaly, but every bariatic surgeon should count the posibility of its performance. The qualification of patiens to revisional surgery should be careful but it mustn‘t deprive them the posibility of treatment, what results in decrease of quality of life and many comorbidities.Znaczny wzrost zainteresowania chirurgią bariatryczną wśród chirurgów, wynikający z powiększającej się ilości chorych otyłych i narastającego z tego powodu poważnego problemu zdrowotnego, doprowadził do zauważalnego wzrostu wykonywania procedur bariatrycznych w coraz większej liczbie oddziałów chirurgicznych. Rozliczne prace ukazujące się w piśmiennictwie świadczą dobitnie o znacznym wzroście zainteresowania chirurgią otyłości. Prowadzone przez wiele lat szkolenia, sympozja czy kursy w znacznym stopniu doprowadziły do podniesienia wiedzy lekarzy, a co szczególnie cieszy chirurgów, lekarzy internistów, którzy po początkowej niechęci do chirurgicznego leczenia otyłości, po pogłębieniu wiadomości na temat uzyskiwanych wyników leczenia i niewielkiej skali niebezpieczeństwa wynikającego z operacji zgodzili się na stwierdzenie, że chirurgia bariatryczna jest obecnie jedyną skuteczną metodą leczenia. Oczywiście chirurdzy zajmujący sie wykonywaniem operacji bariatrycznych oprócz sukcesów muszą zmierzyć się z porażkami wynikającymi z przeprowadzonych operacji. W porównaniu ze skutecznością leczenia zachowawczego (5-10% chorych odnotowuje ubytek masy ciała i utrzymuje go przez kilka lat) leczenie chirurgiczne ma znaczną przewagę. Należy jednoznacznie stwierdzić, że nie wszyscy chorzy poddani takiemu leczeniu odniosą sukces. Jest grupa chorych określana na ok. 10-20%, którzy pomimo leczenia operacyjnego nie odnotują wyniku zadowalającego, który mierzony jest w ubytku nadwagi i powinien wynosić co namniej 50% EWL (percentage of excess weight loss). Ta grupa chorych wymaga zamiany operacji pierwotnej na inną. Najczęściej dotyczy to chorych po operacjach restrykcyjnych. Jako, że problem operacji rewizyjnych jest mało znany, dlatego w tym artykule postaram się przybliżyć, na czym one polegają (1).
Sam termin operacje rewizyjne odnosi się do chorych, u których przeprowadzono wcześniej jeden z zabiegów bariatrycznych, który okazał się mało skuteczny lub po początkowym dobrym wyniku nastąpił wzrost masy ciała. Oczywiście w pewnych przypadkach możemy mówić o planowej operacji rewizyjnej, tak jak w przypadku operacji mankietowej resekcji żołądka (sleeve resection), gdzie pierwotnie wykonujemy usunięcie znacznej jego części, a w drugim etapie wykonujemy dodatkową operację bariatryczną polegającą na ponownym zmniejszeniu żołądka i/lub dołączeniu wyłączenia pewnej części jelita cienkiego z pasażu. Wykonanie tej drugiej, planowej operacji jest także w pewnym sensie operacją rewizyjną, ale planową (2).
Chorzy poddani operacjom restrykcyjnym powinni być informowani o możliwości wystąpienia wzrostu masy ciała po przeprowadzonym zabiegu. Nie jesteśmy w stanie określić konkretnie kiedy to nastąpi, bo zależy to i od rodzaju operacji (VBG – vertical banded gastroplasty, ASGB – adjustable silicone gastric banding, sleeve resection). Co możemy zaproponować chorym po tego typu operacjach wykonanych tylko i wyłącznie w zakresie żołądka?

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sarela AI, Dexter SP, McMahon MJ: Use of the Obesity Surgery Mortality Risk Score to Predict Complications of Laparoscopic Bariatric Surgery. Obes Surg 2011; Mar 13.
2. Fronza JS, Prystowsky JB, Hungness ES: Revisional bariatric surgery at a single institution. Am J Surg 2010; 200(5): 651-654.
3. Tevis S, Garren MJ, Gould JC: Evisional surgery for failed vertical-banded gastroplasty. Obes Surg 2011; 21(8):1220-1224.
4. Robert M, Poncet G, Boulez J et al.: Laparoscopic Gastric Bypass for Failure of Adjustable Gastric Banding: A Review of 85 Cases. Obes Surg 2011; 9 Apr.
5. Ardestani A, Lautz DB, Tavakkolizadeh A: Band revision versus Roux-en-Y gastric bypass conversion as salvage operation after laparoscopic adjustable gastric banding. Surg Obes Relat Dis 2011; 7 (1): 33-37.
6. Berende CA, de Zoete JP, Smulders JF: Sleeve gastrectomy fesible for bariatric revision surgery. Obes Surg 2011; Aug 25
7. Ramalingam G, Anton CK: Our 1-Year Experience in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. Obes Surg 2011; Aug 5.
8. Jacobs M, Gomez E, Romero R: Failed restrictive surgery: is sleeve gastrectomy a good revisional procedure? Obes Surg 2011; 21 (2): 157-160.
9. Rawlins ML, Teel D: Hedgcorth K:Revision of Roux-en-Y gastric bypass to distal bypass for failed weight loss. Surg Obes Relat Dis 2011; 7 (1): 45-49.
10. Gagner M: Laparoscopic revisional surgery after malabsorptive procedures in bariatric surgery, more specifically after duodenal switch. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010; 20 (5): 344-347.
11. Morales MP, Wheeler AA, Ramaswamy A at al.: Laparoscopic revisional surgery after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis 2010; 6 (5): 485-490.
12. Lacy A, Ibarzabal A, Pando E et al.: Revisional surgery after sleeve gastrectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010; 20 (5): 351-356.
13. Radtka JF 3rd, Puleo FJ, Wang L: Revisional bariatric surgery: who, what, where, and when? Surg Obes Relat Dis 2010; 6 (6): 635-642.
otrzymano: 2011-11-28
zaakceptowano do druku: 2012-06-04

Adres do korespondencji:
*Krzysztof Paśnik
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
tel.: +48 (22) 681-63-00
e-mail: kpasnik@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych s1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych