Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2013, s. 187-190
*Michał Ratajczak, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Jerzy Kuczkowski, Grażyna Gulida, Anna Starzyńska, Jadwiga Gawrońska-Skorkowska, Adam Włodarkiewicz, Tadeusz Pawełczyk
Rola receptora aktywatora jądrowego czynnika kappa B (RANKL) oraz osteoprotegeryny (OPG) w rozwoju zębopochodnych torbieli i ziarniniaków okołowierzchołkowych kości szczęki i żuchwy
Role of receptor activator of nuclear factor kappa B (RANKL) and osteoprotegerin (OPG) in the development of the odontogenic cysts and periapical granulomas of the jaws
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Adam Włodarkiewicz
Summary
Introduction: In the periapical lesions of teeth occurs the bone destruction, induced by osteoclasts, which are controlled by receptor activator of nuclear factor NF-κB (RANK), its ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG). In these changes the ratio RANKL/OPG is disturbed which leads to the pathological bone resorption.
Aim: The aim of this study was to assess the expression of key mediators regulating the formation and differentiation of osteoclasts and osteoblasts in chronic periapical lesions of teeths’ roots and to clarify their role in the process of bone degradation.
Material and methods: The research material was obtained from 36 patients (24 men and 12 women) with periapical lesions of teeth, treated in the Dental and Maxillofacial Surgery Clinic of GUMed. The control group for molecular studies constituted healthy tongue mucosa and alveolar mucosa without inflammation. Tissue material for research was captured and then subjected to histopathological, immunohistochemistry and molecular examination.
Results: Immunohistochemistry analysis showed the increased expression of RANKL protein in all examined periapical lesions (periapical granulomas and odontogenic cysts).
Conclusions: Increased expression of RANKL and OPG in periapical granulomas, radicular cysts and follicular cysts demonstrates their role in the process of bone resorption. The obtained results of immunohistochemistry and molecular evidence of the impact of RANKL and OPG on the process of bone resorption in the maxilla and mandible.Wstęp
Kość jest tkanką, która ulega ciągłej przebudowie. Głównymi procesami metabolicznymi w kości są: proces modelowania polegający na wymianie składników kośćca (tworzenie nowej kości) oraz remodelacja (po 30. roku życia), czyli wewnętrzna przebudowa kości, po zakończeniu wzrostu i osiągnięciu szczytowej masy kostnej. Podczas modelowania kości wzrasta ona na długość i grubość. Wyrostek zębodołowy szczęki i żuchwy również ulega tej przebudowie (1, 2). Remodelacja warunkuje właściwości regeneracyjne kości. Istotą procesów modelowania i remodelowania są następujące po sobie resorpcja i nawarstwianie kości (3). W warunkach fizjologicznych procesy te podlegają ścisłej kontroli, za którą odpowiada szlak RANKL/RANK/OPG. Elementami tego układu są: receptor aktywujący jądrowy czynnik NF-κB (ang. Receptor Activator of Nuclear Factor NF-κB – RANK), jego ligand RANK (ang. Receptor Activator of Nuclear Factor NF-κB Ligand – RANKL) oraz osteoprotegeryna (ang. Osteoprotegerin – OPG) (4, 5). RANKL należy do nadrodziny białek czynników martwicy nowotworów (ang. Tumor Necrosis Factor – TNF). Na poziom ekspresji RANKL wpływ mają cytokiny (IL-1α, IL-6, IL-11, TNF-α) i glikokortykosteroidy oraz komórki podścieliska,
osteoblasty, osteoklasty, komórki mezenchymalne okostnej, chondrocyty i komórki śródbłonka (6). RANKL kontroluje różnicowanie osteoklastów poprzez specyficzny receptor znajdujący się na powierzchni komórek prekursorowych osteoklastów. Jest czynnikiem, który wraz z M-CSF (ang. Macrophage Colony-Stimulating Factor) aktywuje cały proces tworzenia dojrzałych osteoklastów, czyli różnicowanie i przeżywanie komórek resorpcyjnych (hamuje apoptozę osteoklastów). RANKL ponadto stymuluje uwalnianie niedojrzałych prekursorów osteoklastów (7). Receptor aktywujący jądrowy czynnik NF-κB jest białkiem przezbłonowym. Obecność RANK wykazują komórki linii monocytarno-makrofagowej, limfocyty T i B, proteosteoklasty i osteoblasty, komórki dendrytyczne, fibroblasty, chondrocyty i komórki śródbłonka naczyniowego. Ponadto obecność tego białka stwierdzono w szpiku kostnym, kościach, mózgu, wątrobie, sercu, nerkach, płucach, tkankach sutka, mięśniach szkieletowych i skórze (8-10). Połączenie RANK ze swym ligandem na powierzchni osteoklastów doprowadza do uruchomienia kaskady sygnałów, które aktywują swoiste geny odpowiadające za przeżycie i różnicowanie osteoklastów, a także za resorpcję kości (10). OPG należy do nadrodziny receptorów czynników martwicy nowotworów (ang. Tumor Necrosis Factor Receptor – TNFR) (3, 6, 11, 12). Transkrypty mRNA dla OPG stwierdzono w osteoblastach i komórkach podścieliska szpiku kostnego, a także w komórkach limfoidalnych, śródbłonka, limfocytach T i B oraz megakariocytach. OPG jest receptorem kompetycyjnym (ang. Decoy Receptor) dla RANKL, stanowi dla niego swoisty receptor-pułapkę (atrapę) (10). Łącząc się z nim, blokuje połączenie z RANK, tym samym zapobiega jego aktywacji na powierzchni osteoklasta i wystąpieniu resorpcji kości (11) poprzez modulację syntezy osteoklastów (10). W warunkach fizjologicznych istnieje ścisła równowaga pomiędzy ilością białka RANKL i OPG. Równowaga ta może zostać zaburzona w wielu chorobach układu kostnego. Wśród chorób kości szczęki i żuchwy często występują zmiany okołowierzchołkowe o charakterze zapalnym rozwijające się na skutek infekcji bakteryjnej kanałów korzeniowych. Przedostawanie się bakterii i ich toksyn poza ząb powoduje napływ, aktywację oraz interakcje pomiędzy komórkami zapalnymi i obronnymi organizmu (13, 14). Prowadzi to do utraty prawidłowej struktury kostnej szczęk. Miejsce po zresorbowanej kości zastępowane jest przez ziarninę, która może organizować się w zmiany o charakterze torbieli korzeniowych. Zmiany te mogą osiągać duże rozmiary, doprowadzając do deformacji i niszczenia otaczającej je kości (15, 16). Poznanie patomechanizmu powstawania zmian okołowierzchołkowych zębów może być przydatne w rozpoznawaniu i leczeniu tych chorób.
Cel pracy
Celem pracy była ocena ekspresji głównych mediatorów regulujących powstawanie i różnicowanie osteo-klastów i osteoblastów w przewlekłych zmianach okołowierzchołkowych korzeni zębów oraz wyjaśnienie ich roli w procesie niszczenia kości.
Materiał i metody
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Reg. nr NKEBN/375/2009). Materiał do badań pobrano od 36 pacjentów (24 mężczyzn i 12 kobiet) w wieku od 17 do 89 lat (średnia wieku 45,75 lat) podczas zabiegów wykonywanych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Stomatologicznej GUMed. Uzyskano następujące typy zmian chorobowych: ziarniniaki okołowierzchołkowe (n = 14), torbiele zapalne (n = 17) oraz torbiele zawiązkowe (n = 5). Grupę kontrolną dla badań molekularnych stanowiła zdrowa błona śluzowa języczka i wyrostka zębodołowego bez stwierdzonego stanu zapalnego. Materiał tkankowy utrwalono w 10% roztworze formaliny. Do badania immunohistochemicznego wykorzystywano 4 μm skrawki materiału tkankowego. Zastosowano następujące przeciwciała: RANKL – Monoclonal Anti-human TRANCE/TNFSF 11 nr kat. MAB626, firma R&D Systems; OPG – Anti-human Osteoprotegerin/TNFRSF11B Antibody nr kat. AF805, firma R&D Systems. Związane przeciwciała oznaczano z użyciem systemu DAKO (LSAB + system HRP).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Schwartz Z, Goultschin J, Dean DD, Boyan BD: Mechanisms of alveolar bone destruction in periodontitis. Periodontology 2000; 14: 158-172. 2. Kryśkiewicz E, Lorenc RS: Szlak RANKL/RANK/OPG i jego znaczenie w fizjologii i patofizjologii kości. Terapia 2006; 14: 58-63. 3. Stawińska N, Ziętek M, Kochanowska I: Molekularne procesy resorpcji kości i ich potencjał terapeutyczny w leczeniu chorób przyzębia i osteoporozy. Dent Med Probl 2005; 42: 627-635. 4. Witkowska-Zimny M, Wróbel E, Przybylski J: Najważniejsze czynniki transkrypcyjne procesu osteoblastogenezy. Post Biol Kom 2009; 36(4): 695-705. 5. Kuczkowski J, Sakowicz-Burkiewicz M, Iżycka-Świeszewska E: Expression of the receptor activator for nuclear factor-κB ligand and osteoprotegerin in chronic otitis media. Am J Otolaryngol 2010; 31(6): 404-409. 6. Hofbauer LC, Neubauer A, Heufelder AE: Receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand and osteoprotegerin: potential implications for the pathogenesis and treatment of malignant bone diseases. Cancer 2001; 92(3): 460-470. 7. Boyce BF, Yao Z, Xing L: Osteoclasts have multiple roles in bone in addition to bone resorption. Crit Rev Eukaryot Gene Expr 2009; 19(3): 171-180. 8. Boyce BF, Xing L: Functions of RANKL/RANK/OPG in bone modeling and remodeling. Arch Biochem Biophys 2008; 473(2): 139-146.
9. Stanisławowski M, Kmieć Z: Udział RANK, RANKL i OPG w osteolizie towarzyszącej nowotworom. Post Hig Med Dosw 2009; 63: 234-241. 10. Zdzisińska B, Kandefer-Szerszeń M: Rola RANK/RANKL i OPG w szpiczaku plazmocytowym. Post Hig Med Dosw 2006; 60: 471-482.
11. Ostrowska Z, Kos-Kudła B, Szapska B et al.: Wpływ leptyny na tkankę kostną. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2008; 4(3): 26-29. 12. Merendino D, Costanza D, Maggio C et al.: The role of OPG, RANK, RANKL in the bone metabolism, cardiovascular disease and immune system: clinicaland physiopathological implication. Acta Med Mediter 2006; 22: 19-27. 13. Baker PJ: The role of immune responses in bone loss during periodontal disease. Microbes Infect 2000; 2(10): 1181-1192. 14. García CC, Diago MP, Mira BG et al.: Expression of cytokeratins in epithelialized periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 43-46. 15. Menezes R, Bramante CM, da Silva Paiva KB et al.: Receptor activator NFkappaB-ligand and osteoprotegerin protein expression in human periapical cysts and granulomas. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102(3): 404-409. 16. Suzuki T, Kumamoto H, Kunimori K, Ooya K: Immunohistochemical analysis of apoptosis-related factors in lining epithelium of radicular cysts. J Oral Pathol Med 2005; 34(1): 46-52. 17. Crotti T, Smith MD, Hirsch R et al.: Receptor activator NFκB ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG) protein expression in periodontitis. J Periodontol Res 2003; 38: 380-387. 18. Menezes R, Garlet TP, Letra A et al.: Differential patterns of receptor activator of nuclear factor kappa B ligand/osteoprotegerin expression in human periapical granulomas: possible association with progressive or stable nature of the lesions. J Endod 2008; 34(8): 932-938. 19. Rittling SR, Zetterberg C, Yagiz K et al.: Protective role of osteopontin in endodontic infection. Immunology 2010; 129(1): 105-114.
otrzymano: 2013-10-16
zaakceptowano do druku: 2013-11-14

Adres do korespondencji:
*Michał Ratajczak
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej GUMed
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel.: +48 507-068-302
e-mail: ratajczak@gumed.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia