Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2016, s. 76-82
*Łukasz Piskorz1, Witold Olejniczak1, Piotr Misiak2, Sławomir Jabłoński2
Solitary fibrous tumor – samotny guz włóknisty krezki poprzecznicy jako przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego. Analiza przypadku
Solitary fibrous tumor of the colon transversum as the cause of the gastrointestinal obstruction. The case analysis
1Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego, Łódź
Ordynator Oddziału: dr med. Marek Staniaszczyk
2Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Sławomir Jabłoński
Streszczenie
Niedrożność mechaniczna jelita grubego w przebiegu samotnego guza włóknistego – ang. solitary fibrous tumor (SFT) – jest rzadką jednostką chorobową. SFT należy do grupy nowotworów mezenchymalnych. Najczęściej nowotwór lokalizuje się w obrębie opłucnej. Zmiany te mogą mieć zarówno charakter złośliwy, jak i łagodny. Leczenie zależy od charakteru guza, lokalizacji i powikłań, które powoduje. Niejednokrotnie jest to postępowanie skojarzone chirurgiczno-onkologiczne.
Celem pracy jest opis rzadkiej patologii samotnego guza włóknistego krezki poprzecznicy jako przyczyny niedrożności przewodu pokarmowego leczonej operacyjnie w oddziale, w którym pracują autorzy.
W pracy przedstawiamy przypadek 25-letniej kobiety operowanej w trybie pilnym z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego z cechami radiologicznymi przedziurawienia przewodu pokarmowego w przebiegu samotnego guza włóknistego krezki poprzecznicy naciekającego śledzionę oraz żołądek z przedziurawieniem jelita i ropniem w krezce poprzecznicy. Wynik badania histopatologicznego: solitary fibrous tumor niski Ki67 i nieobecność mitoz świadczyły o łagodnym charakterze guza.
Wnioski. 1. Mechaniczna niedrożność jelita grubego w przebiegu guza jelita u ludzi młodych bez predyspozycji genetycznych do rozwoju raka jelita grubego jest rzadką jednostką chorobową. 2. SFT jelita grubego należy do rzadkich guzów przewodu pokarmowego, ale powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej. 3. Symptomatologia SFT w przypadku umiejscowienia w obrębie przewodu pokarmowego może być różna od niespecyficznych dolegliwości bólowych poprzez stany podniedrożności i niedrożności przewodu pokarmowego aż do przedziurawienia jelita. 4. W przypadku guza jelita stwierdzanego śródoperacyjnie (przy braku rozsiewu w jamie otrzewnowej) zasadne jest wykonanie rozszerzonych resekcji (wycięcie jelita wraz z nacieczonymi narządami w jednym bloku) w przypadku zaawansowania miejscowego zmiany.
Summary
The mechanical obstruction of the colon in the course of solitary fibrous tumor (SFT) is a rare medical condition. SFT belongs to the group of mesenchymal tumors. Most frequently the tumor begins within the pleura. The lesions may be of benign or malignant nature. The treatment depends on the character of the tumor, its localization and events it causes.
The aim of this work is to describe the rare pathology of SFT of the colon transversum as the cause of gastrointestinal obstruction, which can be successfully treated.
In this work we are presenting the case of a 25-year-old woman having been operated urgently due to mechanical gastrointestinal obstruction with the radiological symptoms of gastrointestinal perforation in the course of colon tumor infiltrating into spleen and stomach with the colon perforation and the abscess in the colon transversum. The result of the histopathological examination of the solitary fibrous tumor with low expression of Ki67 and the low mitotic rates proved the benign nature of the tumour.
Conclusions. 1. The mechanical colon obstruction in the course of the colon tumor in case of young people without genetic inclinations for the colorectal cancer is a rare medical condition. 2. SFT of the colon belongs to the rare tumors of the gastrointestinal tract. 3. The symptomatology of SFT in the case of occurrence within the gastrointestinal tract may be different. 4. In the case of the colon tumor being found intraoperatively it is justified to perform the extended resection in the case of the locally advanced lesion.Wstęp
Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego jest jedną z częstszych przyczyn kwalifikacji do leczenia operacyjnego w trybie ostrodyżurowym. Szacuje się, że w Polsce około 20% interwencji chirurgicznych doraźnych podejmowanych jest z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego. Wśród najczęstszych przyczyn niedrożności mechanicznej jelita cienkiego wymienić należy zrosty pooperacyjne i uwięźnięcie jelita w worku przepuklinowym (~ 82%). W przypadku jelita grubego dominuje niedrożność obturacyjna w przebiegu guza jelita (~ 18%). Niedrożność jelita grubego dotyczy głównie osób starszych, a najczęstszą przyczynę stanowi gruczolakorak. Zmiany powodujące niedrożność jelita grubego zwykle lokalizują się w esicy i lewym zagięciu okrężnicy. Możliwe są również niedrożności strangulacyjne w wyniku skrętu kątnicy lub esicy. Niedrożność mechaniczna o charakterze mieszanym, strangulacyjno-obturacyjnym występuje w następstwie wgłobienia. W tym przypadku poza zamknięciem światła jelita dochodzi również do zamknięcia naczyń krezki. W większości przypadków wgłobienie wiąże się z obecnością zmiany patologicznej w obrębie jelita, która stanowi czoło wgłobienia. Najczęściej są to polipy. Należy podkreślić, że do wgłobienia może dojść bez ewidentnej zmiany morfologicznej w świetle jelita (bez czoła wgłobienia), np. po zespoleniu żołądkowo-jelitowym, kiedy pętla doprowadzająca ulega wgłobieniu do żołądka. W przebiegu niedrożności może dojść do zapalenia otrzewnej w wyniku przedziurawienia (pęknięcia) jelita w odcinku proksymalnym w stosunku do przeszkody (w szczególności kątnicy) lub w następstwie przedziurawienia guza.
Samotny guz włóknisty (ang. solitary fibrous tumor – SFT) to rzadki guz nowotworowy należący do grupy nowotworów mezenchymalnych, znany także jako łagodny międzybłoniak włóknisty lub włókniak submesothelial (SFTs). Pierwsze opisy przypadków pochodzą z XVIII wieku (1). Najczęściej wywodzi się z błon surowiczych: opłucnej, miąższu płucnego czy osierdzia, choć w piśmiennictwie znaleźć można opisy przypadków o umiejscowieniu pozaopłucnowym, jak np. jama brzuszna, głowa i szyja – zatoka szczękowa, wyrostek sutkowaty, kość skalista (2-4) czy w OUN (5). Lokalizacja brzuszna może dotyczyć zarówno jamy otrzewnowej, np. zmiany wywodzące się z błony surowiczej żołądka (6, 7), jak również przestrzeni zaotrzewnowej, np. guzy przestrzeni zaotrzewnowej, nowotwory narządów układu moczopłciowego (8, 9).
Celem pracy jest opis rzadkiej patologii solitary fibrous tumor krezki poprzecznicy jako przyczyny niedrożności przewodu pokarmowego, z powodzeniem leczonej operacyjnie w oddziale, w którym pracują autorzy.
Opis przypadku
Chora lat 25 przekazana z Kliniki Endokrynologii w trybie pilnym z powodu bólu brzucha, niedrożności okrężnicy i z podejrzeniem przedziurawienia przewodu pokarmowego.
Retrospektywna ocena chorego
Z danych zebranych na podstawie wywiadu oraz retrospektywnie przeanalizowanej dokumentacji medycznej wynikało, że chora od kilku lat okresowo uskarżała się na ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, które wiązała z błędami dietetycznymi. W ciągu miesiąca poprzedzającego interwencję chirurgiczną doszło do nasilenia dolegliwości, w szczególności wzdęć oraz zaparć. Z powodu wymienionych dolegliwości pacjentka diagnozowana była w warunkach ambulatoryjnych w ramach poradni POZ. Wykonano morfologię krwi obwodowej i badania biochemiczne: aminotransferazy, amylazę, mocznik, kreatyninę oraz badanie ogólne moczu. Wyniki badań mieściły się w granicach normy. W toku diagnostyki przeprowadzono badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej, na podstawie którego wysunięto podejrzenie guza nadnercza lewego. Celem rozszerzenia diagnostyki, chorą skierowano do Kliniki Endokrynologii.
W wykonanych badaniach oceniających stężenie hormonów produkowanych przez gruczoły nadnerczowe nie odnotowano odchyleń od stanu prawidłowego. W kontrolnym badaniu USG jamy brzusznej potwierdzono podejrzenie guza nadnercza lewego. Kolejnym krokiem diagnostycznym była tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej z kontrastem. Celem przygotowania do badania chorej podano doustnie środek osmotycznie czynny, który standardowo wykorzystywany jest przed badaniem kolonoskopowym. W warunkach prawidłowych substancja ta powoduje biegunkę i oczyszczenie jelita ze stolca i resztek pokarmowych. W analizowanym przypadku nie doszło do typowej biegunki osmotycznej, pojawiły się ból brzucha w nadbrzuszu i lewym podżebrzu oraz wzdęcie brzucha. Do chwili przyjęcia do oddziału chirurgii chora oddała jedynie dwukrotnie niewielką ilość stolca, najprawdopodobniej doszło do opróżnienia dystalnego odcinka jelita. U chorej wykonano zaplanowane badanie tomograficzne. W obrazie nie stwierdzono obecności guza nadnercza, natomiast widoczne były: naciek w okolicy lewego zagięcia jelita grubego, wolny gaz w jamie brzusznej oraz pęcherzyki gazu i zbiornik gęstego płynu w przestrzeni zaotrzewnowej o średnicy 40 mm.
Po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych chorą konsultowano chirurgicznie w ośrodku, w którym prowadzono diagnostykę. W badaniu fizykalnym brzuch był wzdęty bez objawów otrzewnowych z leniwą perystaltyką. W kolejnej dobie, po telefonicznym uzgodnieniu, mimo braku zmiany stanu miejscowego i ogólnego, przekazano chorą do ośrodka, w którym pracują autorzy, celem dalszego leczenia.
Obserwacje własne
Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Przy przyjęciu, poza miernego stopnia pobolewaniem brzucha, chora nie zgłaszała innych dolegliwości. W badaniu fizykalnym stan ogólny dobry, chora przytomna, zorientowana, wydolna krążeniowo i oddechowo. Brzuch był miękki, nieco wzdęty, tkliwy w nadbrzuszu bez objawów otrzewnowych, perystaltyka słyszalna, leniwa, bez wysokich metalicznych tonów. Opukowo nad całą jamą brzuszną odgłos opukowy bębenkowy, zniesienie stłumienia wątrobowego w linii pachowej środkowej po stronie prawej. W badaniu radiologicznym przeglądowym jamy brzusznej w pozycji stojącej wolny gaz pod kopułą przepony. Po dwóch godzinach hospitalizacji w naszym ośrodku chora zagorączkowała do 38°C. W kontrolnej morfologii nastąpił wzrost liczby krwinek białych do 16 tys. z przesunięciem we wzorze odsetkowym w lewo. Badaniem fizykalnym stwierdzono przyspieszenie czynności serca do 120/min, narastający ból brzucha w nadbrzuszu ze wzmożeniem napięcia mięśniowego i zaznaczonymi objawami otrzewnowymi w podbrzuszu.
Badania dodatkowe
Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przy przyjęciu przedstawiono w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Zmiany parametrów morfotycznych krwi przed interwencją chirurgiczną
 Erytrocyty/mm3Hg
g/dl
Ht
%
MCV
fl
MCH
pg
MCHC
g/dl
Płytki krwi/mm3Krwinki białe/mm3Limfocyty/mm3Neutrofile/mm3
0 doba4,511,434,276,925,633,334812,91,35410
0 doba 2 godz. od przyjęcia3,48,726,276,425,433,233718,61,0216,4
Tabela 2. Parametry biochemiczne krwi
CRP
mg/l
APTTPT
INR
D-dimery
mg/l
Mocznik
mmol/l
Kreatynina
umol/l
Sód
mmol/l
Potas
mmol/l
78331,21560550,781333,8
Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego
W świetle powyższych odchyleń chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego.
Zabieg operacyjny

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Medina-Franco H, Cabrera-Medoza F, Almaguere-Rosales S et al.: Mesenteric solitary fibrous tumor: a case report and literature review. Rev Gastroenterol Mex 2011; 76: 186-189 [in Spanish].
2. Coca-Pelaz A, Llorente-Pendas JL, Vivanco-Allende B et al.: Solitary fibrous tumor of the petrous bone: A successful treatment option. Acta Otolaryngol 2011; 131: 1349-1352.
3. Gou W, Xiao HL, Jiang YG et al.: Retrospective analysis for thirty-nine patients with solitary fibrous tumor of pleura and review of the literature. World J Surg Oncol 2011; 9: 134.
4. Papadakis I, Koudounarakis E, Haniotis H et al.: Atypical solitary fibrous tumor of the nose and maxillary sinus. Haed Neck 2011 Oct 24. doi: 10.1002/hed.21909 [Epub ahead of print].
5. Bouvier C, Metellus P, de Paul AM et al.: Solitary fibrous tumors and hemangiopericytomas of the meninges: overlapping pathological features and common prognostic factors suggest the same spectrum of tumors. Brain Pathol 2012 Jul; 22(4): 511-521.
6. Lee Wa, Lee MK, Jeen YK et al.: Solitary fibrous tumor arising in gastric serosa. Pathol Int 2004; 54: 436-439.
7. Shidham VB, Weiss JP, Quin TJ et al.: Fine needle aspiration cytology of gastric solitary fibrous tumor: a case report. Acta Cytol 1998; 42: 1159-1166.
8. Naveen HN, Nelivigi GN, Venkatesh K et al.: A case of solitary fibrous tumor of the kidney. Urol Ann 2011; 3: 158-160.
9. Yamashita S, Tochigi K, Kawamura S et al.: Case of retroperitoneal solitary fibrous tumor. Hinuokika Kiyo 2007; 53: 477-480.
10. Margenthaler JA, Longo WE, Virgo KS et al.: Risk factor for adverse outcomes following surgery for small bowel obstruction. Ann Surg 2006; 243: 456-464.
11. Bickell NA, Federman AD, Aufses AH Jr: Influence of time on risk of bowel resection in complete small bowel obstruction. J Am Coll Surg 2005; 201: 847-854.
12. Hardisson D, Limeres Am, Jimenez-Heffeman JA et al.: Solitary fibrous tumor of the mesentery. Am J Gastroenterol 1996; 91: 810-811.
13. Lau MI, Foo FJ, Sissons MC, Kiruparan P: Solitary fibrous tumor of small bowel mesentery: a case report and review of the literature. Tumori 2010; 96: 1035-1039.
14. Wang H, Shen D, Hou Y: Malignant solitary tumor in a child: a case report and review of the literature. J Pediatr Surg 2011; 46: 5-9.
15. Erdag G, Qureshi HS, Patterson JW, Wick MR: Solitary fibrous tumors of the skin: a clinicopathologic study of 10 cases and review of the literature. J Cutan Pathol 2007; 34: 844-850.
16. Schirmang TC, Davis LM, Nigri PT, Dupuy DE: Solitary fibrous tumor of the buccal space: treatment with percutaneous cryoablation. AJNR Am J Neuroradiol 2007; 28: 1728-1730.
17. Katsuno H, Maeda K, Hanai T et al.: Trans-sacral resection of a solitary fibrous tumor in the pelvis: report of a case. Surg Today 2011; 41: 1548-1551.
otrzymano: 2015-11-27
zaakceptowano do druku: 2015-12-21

Adres do korespondencji:
*Łukasz Piskorz
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Bożego w Łodzi
ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
tel. +48 (42) 685-51-43
piskorz-l@o2.pl


Postępy Nauk Medycznych 1/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych