Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2017, s. 113-118 | DOI: 10.25121/PF.2017.16.2.113
*Karolina Kraśniewska1, Małgorzata Gniewosz1, Olga Kosakowska2, Katarzyna Pobiega1
Ocena składu chemicznego oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.) w powszechnie dostępnym preparacie handlowym
Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from lavender (Lavandula angustifolia L.) in commercial available preparation
1Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. Stanisław Błażejczak, prof. SGGW
2Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska
Streszczenie
Wstęp. Lawenda jest jedną z najbardziej popularnych roślin na świecie. Szczególne znaczenie dla fitoterapii i aromaterapii odgrywa olejek eteryczny pozyskiwany z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.).
Cel pracy. Celem badań było oznaczenie składu chemicznego olejku lawendowego oraz określenie jego minimalnego stężenia hamującego oraz minimalnego stężenia bakteriobójczego i grzybobójczego względem wybranych szczepów bakterii oraz grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych.
Materiał i metody. Skład chemiczny olejku lawendowego oceniono przy użyciu chromatografii gazowej GC/FID. Aktywność przeciwdrobnoustrojową olejku eterycznego określono, wyznaczając minimalne stężenie hamujące wzrost badanego szczepu za pomocą metody seryjnych rozcieńczeń oraz minimalnego stężenia bójczego. Badany zakres stężeń olejku wynosił 0,078-80 mg/ml.
Wyniki. Przeprowadzona analiza składu chemicznego ocenianego olejku lawendowego pozwoliła na zidentyfikowanie 18 związków chemicznych o łącznej procentowej zawartości 92,57%. Związkami dominującymi w badanym olejku były linalol (37,11%) i octan linalilu (34,96%) – związki należące do frakcji monoterpenoidów. W badaniu stwierdzono, że olejek wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową względem szczepów bakteryjnych w zakresie od 1,25 do 40 mg/ml, z kolei względem grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych zakres tej aktywności mieścił się w granicach od 1,25 do 10 mg/ml.
Wnioski. Wyniki niniejszych badań potwierdzają przeciwdrobnoustrojową aktywność olejku lawendowego, który w przyszłości może być wykorzystany jako preparat w leczeniu i zwalczaniu szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka oraz opornych na antybiotyki drobnoustrojów.
Summary
Introduction. Lavender is one of the most popular plants in the world. The significant use of essential oil derived from lavender (Lavandula angustifolia L.) are observed in alternative medicines such as phytotherapy and aromatherapy.
Aim. The aim of the study was to examine the chemical composition of lavender oil and to determinate the minimal inhibitory concentration and minimal bactericidal and fungicidal concentration against the test strains of bacteria, yeasts and moulds.
Material and methods. The chemical composition of lavender oil was determined by gas chromatography GC/FID. The antimicroorganisms activity of the lavender oil was evaluated by minimal inhibitory concentration with use of serial macrodilution method and minimal bactericidal/fungicidal concentration. The oil were tested in a concentration range from 0.078 to 80 mg/ml.
Results. In the analyzed essential oil 18 compounds were determined. The percentage content of its compounds was 92.57%. The primary components of the analyzed lavender essential oil were linalool (37.11%) and linalool acetate (34.96%) – compounds which belong to oxygenated monoterpenes fraction. The study showed antimicroorganisms activity of tested essential oil against bacteria in range of 1.25-40 mg/ml, in turn of yeasts and molds the extent of activity were in range of 1.25-10 mg/ml.
Conclusions. The results of this study confirmed the antimicroorganisms activity of lavender essential oil. This essential oil can be useful as therapeutic agent especially against pathogens that infect human and antibiotic-resistance microorganisms.Wprowadzenie
Bogatym źródłem różnorodnych składników naturalnych są rośliny. Uzyskane z nich olejki eteryczne od wieków wykorzystywane były w medycynie tradycyjnej, jako preparaty lecznicze w różnego typu chorobach. Obecnie wiadomo, że olejki eteryczne dają duże możliwości ich zastosowania w przemyśle spożywczym, jako dodatki kształtujące cechy organoleptyczne produktu: smak i zapach, w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym, a także farmaceutycznym, wchodząc w skład leków (1, 2).
Olejki eteryczne stanowią naturalne, wieloskładni-kowe mieszaniny, będące produktami metabolizmu wtórnego roślin. Liczne dane piśmiennictwa potwierdzają, że wykazują one szeroki zakres działania biologicznego i farmakologicznego (3).
Obecnie badania w dużym stopniu koncentrują się na wyselekcjonowaniu olejków o wysokiej aktywności i szerokim spektrum działania wobec drobnoustrojów. Ma to swoje uzasadnienie także w świetle coraz częściej obserwowanej oporności drobnoustrojów na antybiotyki, antyseptyki oraz substancje konserwujące. Produkty zawierające w swoim składzie substancje naturalne są często lepiej akceptowane przez konsumentów i uważane za bardziej bezpieczne (1, 2).
Olejek lawendowy otrzymywany jest metodą destylacji z kwiatów i nadziemnych części ziela lawendy wąskolistnej (Lavandula officinalis L. syn. Lavandula angustifolia L.), należącej do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Lawenda jest półkrzewem dorastającym do wysokości jednego metra, jej liście są wiecznie zielone, a kwiaty mają barwę purpurową do fioletowej. Roślina pochodzi z górzystych regionów basenu Morza Śródziemnego, ale występuje także w krajach tropikalnych. Najcenniejszym gatunkiem lawendy dla fitoterapii jest lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia L.). Surowcem leczniczym są kwiaty rośliny, z których pozyskiwany jest olejek eteryczny w ilości ok. 3% (4, 5). Olejek lawendowy jest jasnożółtą lub bezbarwną cieczą. Jego skład chemiczny obejmuje związki z grupy monoterpenów oraz seskwiterpenów. Głównymi związkami olejku są: octan linalilu, linalol i terpinen-4-ol (6-8).
Olejek lawendowy zaliczany jest do substancji antyseptycznych z udokumentowaną aktywnością biologiczną. Wysoką wrażliwością na ten olejek cechują się takie bakterie chorobotwórcze, jak: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus czy Streptococcus pyogenes – będące przyczyną zakażeń układu oddechowego. Ze względu na swoje właściwości, z powodzeniem wykorzystywany jest przy zapaleniach jamy ustnej i gardła oraz zakażeniach górnych dróg oddechowych. W dermatologii olejek pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych skóry wywołanych przez trądzik i łuszczycę. Ponadto olejek dodawany jest do maści stosowanych w leczeniu ran i oparzeń. Dzięki właściwościom przeciwdrobnoustrojowym powoduje ustępowanie stanów ropnych skóry i poprawia szybkość gojenia się ran (9-12). Olejek lawendowy z powodzeniem wykorzystany jest w aromaterapii. Jest środkiem o potencjalnym działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwlękowym i poprawiającym nastrój. Inhalacje prowadzone z użyciem tego olejku mogą wspomagać tradycyjną farmakoterapię w leczeniu zaburzeń neurologicznych (13).
Cel pracy
Celem badań było oznaczenie składu chemicznego olejku lawendowego oraz określenie jego minimalnego stężenia hamującego oraz minimalnego stężenia bakteriobójczego i grzybobójczego względem wybranych szczepów bakterii oraz grzybów drożdżoidalnych i pleśni.
Materiał i metody
Materiał badawczy stanowił handlowy preparat olejku eterycznego z lawendy (marki dr Beta; Pollena Aroma, Warszawa). Olejek przechowywany był w temperaturze 4°C, w oryginalnym opakowaniu. Analizę olejku eterycznego przeprowadzono metodą GC/FID przy użyciu chromatografu gazowego (firmy Hawlett Packard 6890) z polarną kolumną chromatograficzną HP-20M o wymiarach: długość 25 m i szerokość 0,25 mm. Grubość filmu fazy stacjonarnej wynosiła 0,3 μm, a gazem nośnym był hel. Stosowano gradient temperatury: 60°C przez 2 min, a następnie przyrost o 4°C/min do 220°C.
Składniki olejku zidentyfikowano na podstawie czasów retencji (RT) wzorców, a także poprzez porównanie ich wskaźników retencji (RI) w stosunku do szeregu n-alkanów (C7-C30), analizowanych w wyżej opisanych warunkach rozdziału. W celu uzyskania udziału procentowego poszczególnych związków w olejku zastosowano metodę normalizacji bez użycia współczynnika korekcyjnego. Analizy wykonano w trzech powtórzeniach.
Oznaczenie przeciwdrobnoustrojowej aktywności olejku eterycznego przeprowadzono względem szczepów testowych pochodzących z Kolekcji Czystych Kultur Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie: Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enterica ser. Enteritidis ATCC 13076, Penicillium expansum ATCC 7861, Aspergillus niger ATCC 9142, Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 i Candida krusei ATCC 14243.
Aktywność przeciwdrobnoustrojową olejku eterycznego określono, wyznaczając minimalne stężenie hamujące (ang. minimal inhibitory concentration – MIC), minimalne stężenie bakteriobójcze (ang. minimal bactericidal concentration – MBC) i minimalne stężenie grzybobójcze (ang. minimal fungicidal concentration – MFC) zgodnie z zaleceniami CLSI (14-16) oraz Nascente i wsp. (17). MIC olejku lawendowego oznaczano metodą seryjnych rozcieńczeń w zakresie stężeń: 0,078-80 mg/ml. Badanie prowadzono w płynnym podłożu Müller-Hinton (Merck) dla bakterii i płynnym podłożu Sabouraud (BTL) dla grzybów. Do podłoży dodawano Tween 80 w stężeniu 0,002% (Sigma-Aldrich). Szereg probówek zawierających 2 ml podłoża, z odpowiednim (dwukrotnie) malejącym stężeniem olejku eterycznego, szczepiono za pomocą 0,1 ml inokulum. Kontrolę stanowiła próbka hodowli drobnoustrojów niezawierająca olejku. Inokulum bakteryjne w każdej próbówce wynosiło ok. 5 x 105 jtk/ml, z kolei inokulum grzybów drożdżoidalnych bądź zarodników pleśni wynosiło ok. 5 x 104 jtk/ml. Inkubację bakterii prowadzono w temp. 37°C przez 24 godz., a grzybów w temp. 28°C przez 48 godz. Po inkubacji próbek dokonywano wizualnej oceny wzrostu mikroorganizmów w porównaniu do kontroli. MIC określało najmniejsze stężenie olejku lawendowego, przy zastosowaniu którego nie obserwowano wzrostu badanych drobnoustrojów. MBC i MFC olejku lawendowego wyznaczano, posiewając 0,1 ml z każdej probówki, w której nie zaobserwowano wzrostu bakterii na stałe podłoże Müller-Hinton Agar (Merck) lub grzybów, na stałe podłoże Sabouraud Agar (BTL). MBC i MFC definiowano jako najmniejsze stężenie olejku lawendowego, które powodowało redukcję liczby mikroorganizmów o 99,9%, tj. o 3 cykle logarytmiczne.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods – A review. J Food Microbiol 2004; 94:223-53.
2. Negi PS. Plant extracts for the control of bacterial growth: Efficacy, stability and safety issues for food application. Int J Food Microbiol 2012; 156:7-17.
3. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D i wsp. Biological effects of essential oils – A review. Food Chem Toxicol 2008; 46:446-75.
4. Sabara D, Kunicka-Styczyńska A. Lavender oil – flavouring or active cosmetic ingredient? Zesz Nauk PŁ, Chemia Spoż Biotech 2009; 73:33-41.
5. Cavanagh HMA, Wilkinson JM. Biological activities of Lavender essential oil. Phytother Res 2002; 16:301-8.
6. Rapper S, Kamatou G, Viljoen A i wsp. The in vitro antimicrobial activity of Lavandula angustifolia essential oil in combination with other aroma-therapeutic oils. Evid Based Complement Alternat Med 2013; http://dx.doi.org.10.1155/2013/852049.
7. Rapper S, Viljoen A, Vuuren S. The in vitro antimicrobial effects of Lavandula angustifolia essential oil combination with conventional antimicrobial agents. Evid Based Complement Alternat Med 2016; http://dx.doi.org/10.1155/2016/2752739.
8. Prusinowska R, Śmigielski KB. Composition, biological properties and therapeutic effects of lavender (Lavandula angustifolia L.). A review. Herba Pol 2014; 60:56-66.
9. Schwiertz A, Duttke C, Hild J i wsp. In vitro activity of essential oils on microorganisms isolated from vaginal infections. Inter J Aromather 2006; 16:169-74.
10. Sienkiewicz M, Denys A. Działanie terapeutyczne olejków eterycznych. Acta Clin Morphol 2008; 11:34-41.
11. Sienkiewicz M, Wasiela M. Aktywność olejków tymiankowego i lawendowego wobec opornych na antybiotyki szczepów klinicznych Pseudomonas aeruginosa. Post Fitoter 2012; (3):139-45.
12. Adaszyńska M, Swarcewicz M, Markowska-Szczupak A. Porównanie składu chemicznego i aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejku eterycznego otrzymanego z różnych krajowych odmian lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.). Post Fitoter 2013; (2):90-6.
13. Adaszyńska-Skwirzyńska M, Swarcewicz M. Skład chemiczny i aktywność biologiczna lawendy lekarskiej. Wiad Chem 2014; 68:1073-93.
14. Clinical and Laboratory Stansards Institute (CLSI). Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically, CLSI M07 – A9, 2012, Approved Standars – Ninth Edition, Wayne 2012.
15. Clinical and Laboratory Stansards Institute (CLSI). Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts, CLSI M27 – A3, Approved Standard – Third Edition, Wayne 2008.
16. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of filamentous fungi, CLSI M38 – A2, Approved Standard – Second Edition, Wayne 2008.
17. Nascente PS, Meinerz ARM, Faria RO i wsp. CLSI broth microdilution method for testing susceptibility of Malassezia pachydermatis to thiabendazole. Braz J Microbiol 2009; 40:222-6.
18. Babushok VI, Linstrom PJ, Zenkevich IG. Retention indices for frequently reported compounds of plant essential oils. J Phys Chem Ref Data 2011; 40. DOI: 10.1063/1.3653552.
19. Dreger M, Wielgus K. Application of essential oils as natural cosmetic preservatives. Herba Pol 2013; 59:142-56.
20. Raina AP, Negi KS. Comparative essential oil composition of Lavandula species from India. J Herbs Spices Med Plants 2012; 18:268-73.
21. Marín I, Sayas-Barberá E, Viuda-Martos M i wsp. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activity of essential oils from organic fennel, parsley, and lavender from Spain. Foods 2016; 5. DOI: 10.3390/foods5010018.
22. Farmakopea Polska VIII. Wyd. 8. Wyd PTF, Warszawa 2008.
23. Soković M, Glamočlija J, Marin PD i wsp. Antibacterial effects of the essential oils of commonly consumed medicinal herbs using an in vitro model. Molecules 2010; 15:7532-46.
24. Inouye S, Abe S, Yamaguchi H i wsp. Comparative study of antimicrobial and cytotoxic effects of selected essential oils by gaseous and solution contacts. Intern J Aromather 2003; 13:33-9.
25. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complement Altern Med 2006; 6:39.
26. Nelson RRS. In vitro activities of five plant essential oils against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant Enterococcus faecium. J Antimicrob Chemother 1997; 40:305-6.
27. Kunicka-Styczyńska A, Sikora M, Kalemba D. Antimicrobial activity of lavender, tea tree and lemon oils in cosmetic preservative system. J Appl Microbiol 2009; 107:1903-11.
28. Inouye S, Watanabe M, Nishiyama Y i wsp. Antisporulating and respiration-inhibitory effects of essential oils on filamentous fungi. Mycoses 1998; 41:403-10.
29. Lis-Balchin M, Deans SG, Eaglesham E. Relationship between bioactivity and chemical composition of commercial essential oils. Flavour Fragr J 1998; 13:98-104.
30. Warnke PH, Becker ST, Podshun R i wsp. The battle against multi-resistant strains: renaissance of antimicrobial essentials oils as a promising force to fight hospital-acquired infections. J Craniomaxillofac Surg 2009; 37:392-7.
otrzymano: 2017-02-17
zaakceptowano do druku: 2017-03-03

Adres do korespondencji:
*dr inż. Karolina Kraśniewska
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 59 37 669; fax +48 (22) 59 37 681
e-mail: karolina_krasniewska@sggw.pl

Postępy Fitoterapii 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii