Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2019, s. 55-59 | DOI: 10.25121/MR.2019.22.2.55
Anna Krakowiak, Małgorzata Marć, Anna Fąfara
Negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu w opinii studentów uczelni rzeszowskich
Negative consequences of abuse of alcohol in the opinion of students from Rzeszow University
Instytut Pielęgniarstwa, Katedra Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Summary
Introduction. Alcoholism affects people of all ages regardless of their socio-economic status. Too frequent drinking alcohol results in addiction. It is related to the various effects of alcohol abuse, which influence the different spheres of human life and their surroundings. The appearance of various effects of alcohol abuse affects various spheres of life of a given person and their environment.
Aim. The main purpose of the work is to examine the negative consequences of alcohol abuse in the opinion of students from Rzeszow universities which will cause addiction.
Material and methods. The research method was a diagnostic survey, a research tool was the Author’s Questionnaire and the research technique – a survey. The research was conducted on a group of 222 people. The study group consisted of students from the fields of medical (90 people) and non-medical (132 people) universities in Rzeszów.
Results. Most respondents have had a negative attitude towards alcohol. However, there are also those, who are addicted to alcohol in a risky and dangerous way, especially in a group of non-medical fields. People studying a medical department often pointed to the negative attitude to alcohol abuse. This group also showed greater knowledge of symptoms in people struggling with alcohol problems.
Conclusions. There is an urgent need to educate and raise awareness among society about the effects of alcohol abuse, especially those stemming from non-medical environment. More and more younger people reach for alcohol, and this may contribute in the future to their addiction. It would be worthwhile to present a wider and more accurate study to check the knowledge of children and young people on the consequences of alcohol abuse as well as to provide effective prevention programs and activities.Wstęp
Choroba alkoholowa niesie ze sobą wiele konsekwencji biologicznych, psychologicznych i społecznych. Osoba nadużywająca alkoholu niejednokrotnie stosuje przemoc wobec swoich dzieci, najbliższej rodziny, ale również otaczającego środowiska. Ludzie nadużywający alkoholu wyrządzają wiele szkód nie tylko sobie, ale również bliskim. Analiza badania SARTRE 3 wskazuje, że nietrzeźwi kierowcy przyczyniają się do 10 000 zgonów rocznie. Według ekspertów około 3 mln stanowią osoby, które spożywają alkohol w nadmiernych ilościach (1). Alkoholizm dotyka również ludzi starszych, niezależnie od statusu socjoekonomicznego, co w konsekwencji w przyszłości przyczynia się do naśladowania bliskich przez ich dzieci (2). Wielokrotne konsumowanie alkoholu doprowadza do uzależnienia, które uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym (2).
Cel pracy
Głównym celem pracy jest ukazanie negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu w opinii studentów uczelni rzeszowskich.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono na terenie miasta Rzeszowa wśród losowo wybranej grupy studentów kierunków medycznych i niemedycznych uczelni rzeszowskich. Badania przeprowadzono w 2015 roku. Udział w nich był dobrowolny i anonimowy. Do badania opinii rzeszowskich studentów wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą pracy była ankieta, natomiast narzędziem badawczym – Autorski Kwestionariusz Ankiety. Badaną grupę stanowiły osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na badanie oraz studiowały na kierunku medycznym (KMed) bądź niemedycznym (KNiem). Kwestionariusz ankiety zawierał 22 pytania o charakterze zamkniętym oraz krótką metryczkę. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. zjawiska alkoholizmu, jego przyczyn, częstości występowania oraz skutków wynikających z jego nadużywania (biologicznych, psychicznych i społecznych). Aby zbadać istniejące różnice między grupami, zastosowano test jednorodności chi2. Istnienie istotnych statystycznie zależności i różnic wykazał poziom istotności p < 0,05. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program PSPP. Do porównania wyników dotyczących kierunków medycznych i niemedycznych zastosowano test t-Studenta. W badanej grupie były 222 osoby, w tym: 102 kobiety (45,8%) oraz 120 mężczyzn (54,2%). Spośród nich 132 osoby studiowały na kierunkach niemedycznych – KNiem (59,5%), a 90 (40,5%) na kierunkach medycznych – KMed.
Wśród badanych 121 (54,3%) respondentów znajdowało się w przedziale wiekowym 18-25 lat, 35 (15,7%) – 26-33 lat. Powyżej 50. r.ż. było 31 (14,3%) osób, zaś 19 (8,5%) badanych w grupie wiekowej 33-41 lat. Natomiast 16 (7,2%) ankietowanych deklarowało wiek między 42. a 49. r.ż. Analiza wykazała, iż spośród wszystkich studentów 114 (50,2%) badanych pochodziło ze wsi, a 108 (48,8%) z miasta.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Makara-Studzińska M, Latała-Łoś E: Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami – stan badań. Hygeia Public Health 2012; 47(3): 283-286.
2. Ryszkowski A, Wojciechowska A, Kopański Z et al.: Objawy i skutki nadużywania alkoholu. Journal of Clinical Healthcare 2015; 1: 2-6.
3. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; http://www.parpa.pl/Donald/wzory%202008%20wnioski%20.pdf (data dostępu: 6.12.2018).
4. Kurpas D, Mroczek B, Bielska D et al.: Spożycie alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów wyższych uczelni medycznych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 893-895.
5. Odeyemi K, Odeyemi B, Olatona F: Alcohol Knowledge and Consumption among Medical Students in Lagos, in Nigeria. Universal Journal of Public Health 2014; 2(4): 131-136.
6. Odeyemi KA, Osibogun A: Sexual behaviour and associated risk factors among adolescent/young adult male transport workers at yaba bus stop, lagos. The Nigerian Postgraduate Medical Journal 2007; 14(1): 21-24.
7. Stockman JA: Alcohol consumption and alcohol counselling behaviour among US medical students: cohort study. Yearbook of Pediatrics 2010; 319-321.
8. Pham DP, Clough AR, Nguyen HV et al.: Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug Alcohol Rev 2009; 29(2): 219-226.
9. Kozłowski P, Idziak M, Jędrzejewska B et al.: Ocena występowania negatywnych czynników stylu życia wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studentów uczelni niemedycznych. Journal of Health Sciences 2014; 4(2): 191-200.
10. Bajek A: Specyfika używania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra Medycyny Społecznej Zakład Higieny, Poznań 2012: 126-130 (Rozprawa doktorska).
11. Anderson P, Baumberg B: Alkohol w Europie. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Perspektywa Zdrowia Publicznego. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19(2): 121-137.
12. Wiciński M, Soroko A, Niedźwiedzki P: Wpływ alkoholu na wybrane jednostki chorobowe. Wino czerwone – fakty i mity. Przegląd badań klinicznych (według EBM). [W:] Wolska-Adamczyk A (red.): Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. WSIiZ, Warszawa 2015: 159-68.
13. Żuralska R, Kuzepska M, Mziray M et al.: Alkohol i ciąża. Wstępne badanie opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (4): 533-537.
14. Colleen M, O’Leary CM, Bower C: Guidelines for pregnancy: What’s an acceptable risk, and how is the evidence (finally) shaping up? Drug Alcohol Rev 2011; 31: 170-183.
15. Smith L, Savory J, Couves J, Burns E: Alcohol consumption during pregnancy: Cross-sectional survey. Midwifery 2014; 30(12): 1173-1178.
16. Parackal SM, Parackal MK, Harraway JA, Ferguson EL: Opinions of non?pregnant New Zealand women aged 16-40 years about the safety of alcohol consumption during pregnancy. Drug Alcohol Rev 2009; 28(2): 135-141.
17. Kajak J, Oleniczak M: Świadomość młodzieży szkół średnich na temat ryzyka wystąpienia płodowego zespołu alkoholowego, jako konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Nowa Pediatr 2013; 1: 3-9.
18. Wojtyła C, Wojtyła A: Alcohol consumption by pregnant women in Poland. J Health Inequal 2017; 1: 51-57.
19. Klimkiewicz A, Serafin P, Wojnar M: Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu. Via Medica 2011; 8(1): 7-17.
20. Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Krasowska A et al.: History of sexual abuse and suicide attempts in alcohol-dependent patients. Child Abus Negl 2014; 38(9): 1560-1568.
21. Lim SW, Oh KS, Shin YC et al.: Clinical and temperamental differences between early- and late-onset alcoholism in Korean men. Compr Psychiatry 2008; 49: 94-97.
22. Cierpiałowska L, Ziarko M: Psychologia uzależnień alkoholizm. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
23. Churchill SA, Farrell L: Alcohol and depression: Evidence from the 2014 health survey for England. Drug And Alcohol 2017; 180: 86-92.
24. Boden JM, Fergusson DM: Alcohol and depression. Addiction 2011; 106(5): 906-914.
otrzymano: 2019-03-05
zaakceptowano do druku: 2019-04-10

Adres do korespondencji:
Anna Krakowiak
Instytut Pielęgniarstwa Katedra Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zwięczycka 42/6, 35-083 Rzeszów
tel.: +48 781-171-891
an.krakowiak716@gmail.com

Medycyna Rodzinna 2/2019
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna