Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2018, s. 135-146 | DOI: 10.25121/NewMed.2018.22.4.135
Michał Michalik1, *Adrianna Podbielska-Kubera1, Maria Pawłowska2, Jolanta Miazga2
Bacterial flora in chronic sinusitis in children
Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok u dzieci
1Department of Otolaryngology, MML Medical Centre, Warsaw, Poland
Head of Department: Michał Michalik, MD, PhD
2„Diagnostyka”, Central Laboratory, Warsaw, Poland
Head of Department: Maria Pawłowska, Director of the Region
Streszczenie
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok to jedna z głównych przyczyn zachorowalności w populacji pediatrycznej. Etiologia przewlekłego zapalenia zatok (PZZ) pozostaje nadal w sferze badań. Większość przypadków PZZ rozwija się na bazie niewyleczonego ostrego zapalenia zatok. W ostrym zapaleniu zatok mamy najczęściej do czynienia z jednym gatunkiem bakterii, zwykle tlenowych. W PZZ dominuje flora bakteryjna mieszana, z obecnością 2-3 szczepów bakteryjnych. Najczęstszymi patogenami są: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, koagulazo-ujemne gronkowce, a także bakterie Gram-ujemne: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli i bakterie beztlenowe.
W badanej grupie pacjentów przeważały gronkowce: wyizolowano 36 szczepów S. aureus i 31 szczepów S. epidermidis. Typowe patogeny dróg oddechowych były praktycznie nieobecne, stanowiły tylko niewielki procent wszystkich izolowanych drobnoustrojów.
Pełna diagnostyka i leczenie chorych z PZZ powinny obejmować konsultacje laryngologiczne, mikrobiologiczne, alergologiczne, biochemiczne, histopatologiczne, a także diagnostykę obrazową. Bardzo ważna jest izolacja materiałów o wysokiej wartości diagnostycznej (aspiraty, tkanki). Dobór właściwej antybiotykoterapii, poza określeniem antybiotykooporności bakterii, może wymagać oznaczenia cech wirulencji wyhodowanych szczepów.
Summary
Chronic rhinosinusitis is one of the main causes of morbidity in the paediatric population. The aetiology of chronic sinusitis (CS) is still investigated. Most cases of chronic sinusitis develop from unresolved acute sinusitis. Acute sinusitis is usually associated with one species of bacteria (most often aerobic), whereas chronic sinusitis is dominated by a mixed bacterial flora including 2-3 bacterial strains. The most common pathogens in chronic sinusitis are S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, coagulase-negative staphylococci, as well as Gram-negative bacteria, such as Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli and anaerobic bacteria.
Staphylococci predominated in the study group of patients: 36 strains of S. aureus and 31 strains of S. epidermidis were isolated. Typical respiratory pathogens were practically absent, and constituted only a small percentage of all isolated microorganisms.
Full diagnosis and treatment of patients with chronic sinusitis should include laryngological, microbiological, allergological, biochemical, and histopathological consultations as well as diagnostic imaging. Isolation of materials with high diagnostic value (aspirates, tissues) is very important. The selection of appropriate antibiotic therapy, in addition to assessing bacterial resistance to antibiotics, may require the determination of virulence traits of cultured strains.
Characteristics of chronic sinusitis
Upper respiratory tract infections (URTIs) are considered to be one of the most common reasons for children’s visits to outpatient clinics in the United States. They generate billions in medical expenses, mainly as a result of school absence and lost days of work in the case of parents attending to their ill children. Literature data indicate 6-8 upper respiratory viral infections in children annually. These infections may be complicated by acute otitis media (AOM) and paranasal sinusitis (1, 2).
Depending on disease duration, symptoms and aetiological factors, acute and chronic sinusitis may be distinguished. Acute sinusitis is characterised by symptoms persisting for up to 4 weeks. In the case of chronic sinusitis (CS), the symptoms persist for more than 12 weeks. Patients with symptoms persisting for 4-12 weeks are diagnosed with subacute sinusitis (2). Sinusitis may be also classified as related to nasal polyps (eosinophilic inflammation) and unrelated to polyps (neutrophilic inflammation) (3).
Chronic rhinosinusitis is the main cause of morbidity in the paediatric population (4). It is difficult to determine the incidence of the disease in children, however, it is estimated that 5-10% of children with UTIs will develop acute rhinosinusitis, which often becomes chronic (6). The maxillary and ethmoidal sinuses, which are already present at birth, are most often affected in small children. Other sinuses are affected at a later stage. The sphenoidal sinuses form at the age of 3 years, while the frontal sinuses develop at the age of about 7 years. Full pneumatisation of maxillary and ethmoidal sinuses is observed in 12-year--old children (2).
CS is diagnosed based on subjective symptoms, their duration, and objective evidence for inflammation (5). The main symptoms of CS include nasal mucosal congestion, abundant discharge, nasal obstruction, reduced sense of smell, and malaise (6). Chronic sinusitis most often evolves in stages, with various pathological processes, different bacteriology and various forms of treatment at each stage. Over time, the disease process becomes more complex, difficult to treat and more likely to relapse (7).
The aetiopathology of CS
The sinuses are lined with a mucous membrane producing large amounts of mucus. The mucosa contains ciliary epithelium covered with cilia. Pendular movement of cilia facilitates the release of secretions from the sinuses. Recurrent infections contribute to oedema of the nasal and sinus mucosa. Mucosal oedema leads to mucociliary dysfunction. The connection between sinuses and nasal cavity becomes narrowed or completely closed (8).
Deviated nasal septum and hypertrophied nasal turbinates promote infection and make the treatment difficult. Patients with these anatomical defects are at particular risk of an impaired outflow of sinus secretions. The secretion may contain contaminants from the nasal vestibule or nasopharyngeal bacterial flora (1).
CS has a multifactorial aetiology and may be associated with mucociliary dysfunction, immune disorders, allergy, environmental or social factors, gastro-oesophageal disorders, reflux disease, and chronic bacterial infection (4). Furthermore, chronic sinusitis may be caused by nasal polyps, nasal septum deviation, facial injury, respiratory infections, cystic fibrosis, HIV, and exposure to environmental pollutants (6, 9).
Age is a risk factor for chronic sinusitis. The risk of infection is 74% for 2-6-year-old children and 38% for children aged > 10 years (3).
Overlapping symptoms of various URTIs make the diagnosis complicated. Chronic rhinosinusitis, IRTIs, tonsillar hyperplasia, tonsillitis and even exacerbated allergic rhinitis should be considered in the diagnosis. The pathophysiological role of tonsils in chronic rhinosinusitis is associated with their anatomical location, close to the nasal cavity. Tonsils are a reservoir of bacteria, creating optimal conditions for both onset and persistence of chronic paranasal sinusitis in children (3).
Multidisciplinary teams are formed to determine the epidemiology, pathophysiology and diagnostic/therapeutic methods for CS in adults. Chronic sinusitis in children differs from that in adults; therefore, studies to develop treatment guidelines for CS in the paediatric population are needed (6). It is postulated by most physicians that microorganisms play a crucial role in the aetiology of most CS cases (1).
Microbiology of CS
Chronic paranasal sinusitis may be caused by bacteria, viruses and fungi (2). It was thought for a long time that healthy individuals have sterile sinuses. However, research showed that bacterial colonies are present not only in patients with CS, but also in healthy controls (10). The relationship between bacterial microflora and sinusitis is still investigated.
While it is agreed in literature that bacteria are an aetiological factor in acute sinusitis, no consensus was reached on the role of bacteria in chronic sinusitis (1). Microbiology of paranasal sinusitis is related to different stages of the disease. The early phase (acute rhinosinusitis) is usually caused by viral infection (rhinovirus, adenovirus, influenza or parainfluenza virus). Viral infections usually last up to 10 days. Some of the patients develop secondary bacterial infection (1). One bacterial species (usually aerobic) dominates in acute sinusitis in most patients (10). Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis are the most common bacterial pathogens (1, 11).
For CS, mixed bacterial flora comprising 2-3 strains is dominant (10). Microbiological findings indicate the presence of gram-positive aerobic bacteria, such as S. pneumoniae, H. influenza, M. catarrhalis, Staphylococcus aureus, β-haemolytic streptococci and anaerobic bacteria (of the genus Bacteroides, Prevotella, Peptostreptococcus and Fusobacterium) in CS (3).
Staphylococcus aureus, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), can colonise nasal mucosa and is more prevalent in CS patients compared to healthy population. MRSA isolation rates have increased over the past decade, accounting for more than 2/3 of S. aureus isolates (1). S. aureus strains are considered the main causative organism in chronic sinusitis. Children with isolated MRSA are more likely to develop recurrent sinusitis compared to children with methicillin-sensitive S. aureus strains. However, no statistical differences were found (11). The nasal cavity is also colonised by Staphylococcus epidermidis; however its pathogenicity in CS is still under investigation (1).
The presence of small amounts of these microbes is physiological in nature. However, if bacterial titres exceed 1,000 CFU/mL per 1 mL of mucus, they become pathogenic (6). The presence of normal flora may protect against pathogens, while changes in commensal bacterial flora seem to be associated with the pathogenesis of CS (12).
Aerobic gram-negative strains, such as Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus mirabilis and Escherichia coli, are isolated from patients with CS, mainly from patients with underlying diseases, such as cystic fibrosis (Pseudomonas spp.) or diabetes mellitus, and immunocompromised patients (neutropenia, HIV). They also dominate in patients repeatedly treated with antibiotics or patients after sinus surgeries (1). The role of fungi in paediatric chronic sinusitis is unclear (2). Some literature data confirm that fungi may induce allergic fungal paranasal sinusitis, colonisation of sinuses or invasive fungal sinusitis (1).
As the disease progresses, a change in the bacterial flora is observed: from the one typical of acute sinusitis to the dominance of β-haemolytic streptococci, coagulase-negative staphylococci and anaerobic bacteria (7). The presence of S. pneumoniae, H. influenzae, and/or M. catarrhalis strains in the nasopharynx of children with URTIs may increase the risk of progression of acute otitis media into chronic sinusitis. Competition between physiological bacterial flora and respiratory pathogens is an important infection factor (13). Brook (1) confirmed microbiologic concordance between the ear and sinus in 69% of paediatric patients. The most frequently recovered isolates included H. influenzae, S. pneumoniae, Prevotella spp. and Peptostreptococcus spp. S. pneumoniae strains were isolated from approximately 30% of children with acute sinusitis. H. influenzae and M. catarrhalis were recovered from 20% of children (2).
Chronic sinusitis involves formation of biofilm, which plays a crucial role in the pathogenesis and persistence of infection (1). Biofilms are bacterial aggregates characterised by increased antibiotic resistance. Studies to develop an optimal approach to biofilm elimination are underway (2). Studies using an electron microscope confirmed biofilm formation in 88-99% of paediatric patients. Biofilm formation was observed in only 6% of children after tonsillectomy (3).
Diagnosis and treatment of CS
Chronic paranasal sinusitis has a major impact on the health and quality of life in the paediatric population. The treatment of CS in children poses a major challenge due to poorly defined pathophysiology, epidemiology and diagnostic criteria (4). The aim of CS therapy is to improve sinus drainage, reduce chronic inflammation and eliminate pathogens. Children with odontogenic infections should be provided with appropriate dental care and treatment. Effective treatment in patients with CS often requires the combined use of local or oral glucocorticoid therapy, antimicrobials, and moisturizing of the nasal mucosa. If these agents are ineffective, surgical treatment should be considered (1).
Patients with mild-to-moderate symptoms may remain under surveillance for 7-10 days without the use of pharmacotherapy. This will allow for avoiding unnecessary antibiotic therapy in patients with viral infections, which resolve after several days. If no improvement is observed, antibiotic therapy should be considered. Although acute bacterial sinusitis may resolve spontaneously in 50 to 60% of cases without the use of antibiotic therapy, it is usually treated with antibiotics (1). Antibiotic therapy is usually used for 10 to 14 days (2). The use of an antibiotic is also indicated for acute CS exacerbations (1). Reduced blood supply in chronic sinusitis may prevent optimal antibiotic levels at the site of infection even when therapeutic serum antibiotic levels are reached. Furthermore, specific conditions in sinuses with reduced pH and oxygen tension affect antimicrobial efficacy (1). At least 4 weeks of antibiotic therapy are recommended in chronic sinusitis (2).
The efficacy of antibiotic therapy arouses considerable controversy, mainly due to the spreading antibiotic resistance, and the nature of the disease, which is often unrelated to microbial invasion. Antibiotics are often used as perioperative prophylaxis (14). Oral administration is the most frequently used route of administration in antibiotic therapy. Parenteral administration is used in children with severe conditions, undergoing surgical treatment or patients having problems with oral medication (1).
The choice of appropriate antibiotic therapy for patients with sinusitis is a major problem. Excessive and inappropriate use of antibiotics contributes to the widespread multidrug resistance of bacteria.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-11-14
zaakceptowano do druku: 2018-12-05

Adres do korespondencji:
*Adrianna Podbielska-Kubera
Centrum Medyczne MML
ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, Polska
tel.: +48 508-613-946
e-mail: adrianna.podbielska@mml.com.pl

New Medicine 4/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine