Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2019, s. 3-13 | DOI: 10.25121/NewMed.2019.23.1.3
Monika Jabłońska-Jesionowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Diagnostic evaluation of congenital respiratory stridor in children
Diagnostyka wrodzonego stridoru oddechowego u dzieci
Department of Paediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Wrodzony stridor oddechowy u dzieci wynika z patologii dróg oddechowych zlokalizowanych na różnych poziomach. Nieustannie prowadzone są dyskusje, czy każdy stridor wymaga diagnostyki oraz jaka metoda jest najskuteczniejsza w postawieniu ostatecznego rozpoznania.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie badanie należy wykonać w diagnostyce stridoru wrodzonego u dzieci i dlaczego oraz co jest najczęstszą przyczyną takiego stridoru.
Materiał i metody. Ocenie poddano grupę 110 dzieci diagnozowanych z powodu wrodzonego stridoru oddechowego. Oceniono stan ogólny dzieci, wykonano badania obrazowe oraz endoskopię dolnych dróg oddechowych w znieczuleniu ogólnym. U niektórych dzieci wykonano ECHO serca i rtg kontrastowe przełyku czy TK klatki piersiowej z kontrastem.
Wyniki. Analizie poddano dzieci w wieku od 3 dni do 11. roku życia. Najczęstszą przyczyną stridoru była wrodzona wiotkość krtani stwierdzona u 50% badanych, a następnie anomalie wielkich naczyń tętniczych u 28% dzieci. Najczęściej diagnozowano stridor wdechowo-wydechowy, który może świadczyć o mnogich patologiach dróg oddechowych. Tylko endoskopia dolnych dróg oddechowych w znieczuleniu ogólnym pozwoliła na postawienie właściwego rozpoznania.
Wnioski. Najbardziej wartościową metodą w diagnostyce wrodzonego stridoru oddechowego jest endoskopia dolnych dróg oddechowych w znieczuleniu ogólnym, która obejmuje zarówno krtań, jak i tchawicę ze względu na współwystępowanie wad na różnych poziomach dróg oddechowych. Również z tego powodu rodzaj stridoru nie jest jednoznaczny z poziomem lokalizacji patologii w drogach oddechowych. Należy pamiętać, że anomalie wielkich naczyń tętniczych mogą być również przyczyną wrodzonego stridoru oddechowego.
Summary
Introduction. Congenital respiratory stridor in children is the result of respiratory tract pathology located at various anatomical levels. There is an ongoing debate on whether every case of stridor requires diagnostic evaluation and which method is the most effective for determining the final diagnosis.
Aim. The aim of the present study is to answer the question which procedure should be performed to diagnose the casuse of congenital stridor in children and why, and what the most common cause of the stridor is.
Material and methods. A group of 110 children examined due to congenital respiratory stridor was analysed. The children’s general condition was assessed and imaging studies and lower respiratory tract endoscopy were performed under general anaesthesia. In some children cardiac ultrasound and contrast-enhanced radiographic examination of the oesophagus or contrast-enhanced computed tomography scan of the chest were performed.
Results. Children aged 3 days to 11 years were analysed. The most common cause of stridor was congenital laryngeal hypotonia found in 50% of children and the second most common was abnormalities of the great arteries in 28% of children. Biphasic stridor, which may be a sign of multiple respiratory abnormalities, was diagnosed most frequently. It was only lower respiratory tract endoscopy performed under general anaesthesia that made it possible to make the right diagnosis.
Conclusions. The most useful diagnostic method for congenital respiratory stridor is lower respiratory tract endoscopy under general anaesthesia, which is used to evaluate both the larynx and the trachea since defects may coexist at various respiratory levels. It is also for this reason that the type of stridor is not tantamount to the level at which the pathology is located in the respiratory tract. One needs to bear in mind that abnormalities of the great arteries may also be the cause of congenital respiratory stridor.
Introduction
Respiratory stridor is a sign of respiratory pathology. Stridor may be of various severity depending on the degree of respiratory lumen narrowing. On clinical examination, apart from an additional sound during breathing, the activation of accessory respiratory muscles and an increase in the breathing rate per minute can be observed. Under normal conditions the breathing rate is 30/min in infancy and 26/min in the second year of life. Breathing may be shallow and irregular. Stridor may be present at rest or may occur during exertion, crying or feeding. In addition, hoarseness or a changed, voiceless voice quality may occur. Chronic cough and recurrent lower respiratory tract inflammation are observed, which are the result of difficulties with discharge clearance from a narrowed respiratory tract. The latter symptoms may suggest asthma or recurrent laryngitis (1). Respiratory disorders may be accompanied by digestive tract symptoms such as choking or regurgitation.
Diagnostic evaluation should be performed in every patient with the symptoms of respiratory pathology mentioned above. In every case one should start with general assessment of the patient’s clinical status, chest auscultation, saturation measurement and chest radiography. Endoscopic methods which are the basis of diagnostic evaluation of lower respiratory tract pathology include indirect laryngoscopy, laryngofiberoscopy and direct laryngoscopy. Indirect laryngoscopy using a laryngeal mirror requires full cooperation from the patient. Laryngofiberoscopy without general anaesthesia makes it possible to examine the larynx during phonation, swallowing and breathing. It allows one to evaluate functional laryngeal disorders, but only down to the level of the vocal folds. It is not possible to view the subglottic area of the larynx using this procedure (2, 3). Direct laryngoscopy under general anaesthesia makes it possible to assess all anatomical levels of the larynx: the epiglottis, glottis, subglottic area and trachea down to its bifurcation and division into the main bronchi. Due to the use of general anaesthesia the possibility of vocal fold motility assessment is limited (3). Additional diagnostic imaging methods include laryngeal ultrasound, contrast-enhanced oesophageal radiograph, cardiac ultrasound, contrast-enhanced computed tomography and magnetic resonance imaging of the chest. Due to the need for the child to cooperate with the physician during the examination not all methods are useful in paediatric laryngology. Different methods do not make it possible to evaluate all the anatomical levels at once; it is necessary to use complementary methods.
Aim
The aim of the present study is to answer the question which procedure should be performed to diagnose the cause of congenital stridor in children and why, and what the most common cause of such stridor is.
Material and methods
A group of 110 children were assessed who were evaluated at the Department of Paediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw over a period of 5 years due to congenital respiratory stridor, i.e. one which appeared not later than 4 weeks from birth. Stridor was permanent or periodic and did not subside before the child was evaluated. Children with a history of prolonged endotracheal intubation were excluded from the study due to the possibility of acquired intubation-related stenosis.
In the course of the diagnostic evaluation information on the patient’s perinatal period, need for endotracheal intubation, any recurrent respiratory infections and dysphagia manifesting as choking or regurgitation was obtained. Subsequently, the following procedures were performed: paediatric examination, chest radiograph, laryngeal ultrasound with vocal fold motility evaluation, 24-hour blood oxygen saturation monitoring and lower respiratory tract endoscopy under general anaesthesia with the assessment of the epiglottis, interarytenoid space, laryngeal vestibule and laryngeal ventricles, vocal folds, the subglottic area and the trachea down to its division into the main bronchi. Depending on the type of additional symptoms the following procedures were performed: cardiac ultrasound in order to exclude heart defects in the case of auscultatory abnormalities over the heart or an enlarged heart and contrast-enhanced oesophageal radiograph in the case of dysphagia. Contrast-enhanced computed tomography of the chest was performed in children in whom lower respiratory tract endoscopy revealed airway stenosis due to external tracheal and/or bronchial compression.
Results
The children included in the study were aged 3 days to 11 years. The median age was 3 years. Out of 110 hospitalised children 56 (51%) were below 3 months of age on admission. Among the 110 studied children there were 53 boys (48%) and 57 girls (52%).
Respiratory stridor appeared in the first minutes after birth or, more commonly, between the second and fourth week of age. The following types of stridor were distinguished: permanent, periodic, infection-induced and exertional. Permanent stridor, audible during every breath was found in 74 children (67%) and periodic stridor, occurring a few to a dozen or so times a day or even every few days was observed in 29 children (26%). Infection-induced stridor, which occurs only during infection and subsides during recovery, was found in 1 child (1%). Stridor on exertion occurred in 6 children (6%): in infants during anxiety, crying and feeding and in older children during physical activity. Depending on the respiratory phase at which stridor occurred 3 types of stridor were distinguished: inspiratory stridor, which was found in 70 children (63%), expiratory stridor observed in 37 children (34%) and biphasic stridor found in 3 children (3%).
The following aspects were evaluated in the children: apnoea with blood oxygen saturation drops, voice quality and recurrent respiratory infections. Apnoea with blood oxygen saturation drops below the normal range, i.e. below 98% was observed in 24 out of 110 children (22%), i.e. in 21 out of 55 children with permanent stridor (38%), in 2 out of 4 children with exertional stridor (50%) and in only 1 out of 28 children with periodic stridor (3%). In 86 children (78%) the saturation was normal. The Pearson’s chi-square test confirmed a statistically significant relationship between permanent stridor and saturation level below the normal range (p = 0.03216). However, no relationship was confirmed between the final diagnosis of the cause of stridor and apnoea. In 12 children (11%) abnormal voice quality was observed: voice loss in 6 children and hoarseness in 6 children. Voice abnormalities were observed in 9 out of 74 children with permanent stridor, in 2 with periodic stridor and in 1 with stridor on exertion. The Fisher’s test did not reveal any statistically significant relationship between voice quality and the type of congenital respiratory stridor (p = 0.7476). A history of recurrent respiratory infections was found in 35 out of 110 children with congenital respiratory stridor (32%). Recurrent infections were defined as those occurring once a month in neonates and children aged up to 3 months and more than 6 times a year in older children. Recurrent lower respiratory tract infections were found in 14 out of 31 children (45%) with abnormalities of the great arteries and in 21 out of 79 children (27%) with other airway abnormalities causing stridor. Recurrent lower respiratory tract infections are relatively common in children with abnormalities of the great arteries; however, no statistically significant relationship was demonstrated in the Pearson’s chi-square test (p = 0.0713) between the prevalence of recurrent lower respiratory tract inflammation in children with abnormalities of the great arteries and the prevalence of such infections in children with other lower respiratory tract pathologies causing stridor.
Plain radiographs of the chest were taken for all 110 children in which the following aspects were evaluated: anatomical defects of the chest cavity, cardiac size, silhouette and position in the mediastinum and the presence of inflammatory lesions. In 98 children (86%) no abnormalities were found on chest radiograph. In 4 children atelectasis was found and in 2 children emphysema was diagnosed (6 children in total, 5%). The Fisher’s test revealed a statistically significant relationship between radiographic abnormalities and the type of stridor (p = 0.002977). These abnormalities occurred only in patents with exertional and infection-induced stridor and the probability of the presence of such abnormalities is 0.04 times higher in such patients than in those with permanent and periodic stridor.
In 46 out of 110 children with congenital respiratory stridor (42%) various forms of dysphagia were found: in 19 children (17%) choking was observed, in 12 (11%) regurgitation was found and in 15 (14%) both choking and regurgitation were observed. Gastroesophageal reflux was found in 10 children with regurgitation only using a pH test or abdominal ultrasound. The 46 children with dysphagia underwent radiographic examination of the oesophagus with barium contrast. No pathology was found in 29 out of these 46 children (63%): the contrast material passed to the stomach freely. In the remaining 17 children (37%) a loss of oesophageal shadow from the back or side was observed. Based on this, abnormalities of the great arteries compressing the oesophagus were suspected in 15% of all 110 children with congenital respiratory stridor. Based on the Fisher’s test a statistically significant relationship was found between abnormalities of the great arteries and choking (p = 0.0006748) and between abnormalities of the great arteries and regurgitation (p = 0.005389). The chance of having abnormalities of the great arteries is more than 4 times higher in children with stridor and choking (odds ratio of 4.8660020) and over 6 times larger in children with stridor and regurgitation (odds ratio of 6.696638).
All 110 children underwent laryngeal ultrasound with vocal fold motility assessment. In 95 children (86%) a normal image of the larynx was found. In 9 children (8%) restricted vocal fold motility was found and a preliminary diagnosis of vocal fold paralysis was made; in 2 children (2%) laryngeal haemangioma was diagnosed and in 3 children (3%) laryngeal cysts were found.
Cardiac ultrasound was performed in 56 children with congenital respiratory stridor and auscultatory changes in the form of heart murmur. In 21 out of 56 children (38%) the following intracardiac defects were found: ventricular septal defect (VSD), atrial septal defect (ASD), patent foramen ovale (PFO), patent ductus arteriosus (PDA) and coarctation of the aorta. In 13 out of 56 children (23%) abnormalities of the great arteries were suspected; this accounts for 12% of the whole group of 110 children with congenital respiratory stridor.
It was not possible to diagnose the cause of congenital respiratory stridor in all of the 110 children using the diagnostic procedures presented above. Based on laryngeal ultrasound the following preliminary diagnoses were made in 14 children: vocal fold paralysis in 9, laryngeal cysts in 3 and laryngeal haemangiomas in 2 children. Based on radiographic examination of the oesophagus with barium contrast abnormalities of the great arteries were suspected in 17 children and the condition was suspected in 13 children based on cardiac ultrasound. These were the same children in whom changes were discovered on oesophagus radiographs with contrast. In the remaining 79 children (72%) interview, clinical examination and additional diagnostic studies mentioned above did not provide the final diagnosis. The diagnostic methods mentioned above did not allow one to diagnose the most common causes of congenital respiratory stridor which are laryngeal hypotonia and congenital cricoid cartilage stenosis.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-01-04
zaakceptowano do druku: 2019-01-25

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 1/2019
Strona internetowa czasopisma New Medicine