Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2019, s. 43-48 | DOI: 10.25121/NewMed.2019.23.2.43
Tomasz Lis, *Lidia Zawadzka-Głos
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 ? a retrospective analysis
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Adenotomia i adenotonsillotomia są jednymi z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na świecie. Dwie główne kategorie wskazań do adenotomii i adenotonsillotomii stanowią zaburzenia oddychania w czasie snu oraz nawracające infekcje górnych dróg oddechowych.
Cel pracy. Celem tej pracy była analiza wykonanych zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 474 pacjentów w wieku od 11 miesięcy do 18 lat, których poddano leczeniu operacyjnemu adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku. Zgromadzone dane objęły: wiek, płeć, czas pobytu na oddziale oraz diagnozy dodatkowe rozpoznania przerostu migdałka gardłowego lub migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. Przeanalizowano również mniejsze zabiegi, które towarzyszyły usunięciu migdałków.
Wyniki. W 2018 roku 472 pacjentów poddano adenotomii lub adenotonsillotomii. Zabieg adenotonsillotomii był wykonywany prawie dwukrotnie częściej. U niemal 1/3 dzieci przerostowi migdałków towarzyszyło wysiękowe zapalenie uszu, a u około 1/5 konieczny był drenaż wentylacyjny uszu. Średni czas pobytu na oddziale wyniósł 4,19 ± 1,44 dnia.
Wnioski. Wykazaliśmy, że większość zabiegów przeprowadzonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej to adenotonsillotomie. Najczęstszą diagnozą dodatkową było wysiękowe zapalenie uszu, a zabiegiem towarzyszącym drenaż wentylacyjny. Zazwyczaj czas hospitalizacji ograniczał się do 3 dni.
Summary
Introduction. Adenoidectomy and adenotonsillotomy are among the most common surgical procedures worldwide. Sleep-related breathing disorders and recurrent upper respiratory tract infections are two primary categories of indications for adenoidectomy and adenotonsillotomy.
Aim. The aim of this study was to analyse selected adenoidectomy and adenotonsillotomy procedures performed in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018.
Material and methods. A total of 474 patients aged between 11 months and 18 years, who underwent adenoidectomy and adenotonsillotomy in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018, were included in the study. Data on age, gender, length of hospital stay, as well as additional diagnoses in adenoid hypertrophy or adenoid and palatine tonsil hypertrophy were collected. Minor surgeries performed in addition to tonsillectomy were also evaluated.
Results. A total of 472 patients underwent adenoidectomy and adenotonsillotomy in 2018. Adenotonsillotomy was almost twice more common. Tonsillar hypertrophy was accompanied by exudative otitis media in almost 1/3 of children, and ear ventilation tubes were needed in almost 1/5 of children. Mean hospital stay equaled 4.19 ± 1.44 days.
Conclusions. We have shown that adenotonsillotomy was the most common procedure in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology. Exudative otitis media was the most common concomitant diagnosis, and middle ear ventilation was the most common additional procedure. Hospital stay usually lasted 3 days.
Wstęp
Zgodnie z najnowszymi danymi adenotomia (z tonsillotomią lub bez) jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych spośród 43 192 zabiegów wykonywanych corocznie w Polsce (1). Dwie główne kategorie wskazań do adenotomii i adenotonsillotomii stanowią zaburzenia oddychania w czasie snu oraz nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (2). Adenotomia może być wykonana niezależnie lub w powiązaniu z tonsillotomią oraz innymi zabiegami, takimi jak: drenaż wentylacyjny, operacje w obrębie nosa, tonsillektomia (3-5).
Cel pracy
Celem tej pracy była analiza wykonanych zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku.
Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 474 pacjentów w wieku od 11 miesięcy do 18 lat, których poddano leczeniu operacyjnemu adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku. Badanie miało charakter retrospektywny. Operacje przeprowadzane były przez laryngologa lub laryngologa dziecięcego niezależnie lub wraz z innymi mniejszymi zabiegami laryngologicznymi. Jeden z pacjentów, którego poddano towarzyszącemu większemu zabiegowi, oraz kolejny, poddany adenotonsillektomii, zostali wykluczeni z badania. Ostatecznie grupa badawcza składała się z 472 osób. Nie brano pod uwagę chorych poddanych tonsillektomii ze względu na inny rodzaj wskazań do zabiegu. Pominięto także pacjentów poddanych izolowanej tonsillotomii z powodu niewielkiej ich liczby (5) i faktu, iż tonsillotomia wykonywana była przy okazji innych większych zabiegów lub z powodu przeciwwskazań do jednoczasowego usunięcia migdałka gardłowego ze względu na podśluzówkowy rozszczep podniebienia.
Zgromadzone dane objęły: wiek, płeć, czas pobytu na oddziale oraz diagnozy dodatkowe rozpoznania przerostu migdałka gardłowego lub migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. Przeanalizowano również mniejsze zabiegi, które towarzyszyły usunięciu migdałków.
Wyniki
Pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku 472 pacjentów zostało poddanych zabiegom adenotomii lub adenotonsillotomii łącznie przez 17 laryngologów lub laryngologów dziecięcych. Migdałek gardłowy usunięto u 162 (34,32%) dzieci, migdałek gardłowy wraz z częściowym usunięciem migdałków podniebiennych ? u 310 (65,68%). W grupie badanej było 175 dziewczynek i 297 chłopców. Wiek dzieci wahał się od 11 miesięcy do 16 lat (5,83 ± 2,77).
U 180 (38,14%) pacjentów nie stwierdzono rozpoznań dodatkowych. Pozostałych 292 (61,86%) badanych podsumowano w tabeli 1. Trzon tej grupy stanowią dzieci z wysiękowym zapaleniem uszu ? 148 (31,36%) i niedosłuchem przewodzeniowym ? 33 (6,99%).
Tab. 1. Rozpoznania dodatkowe ? 10 najczęstszych
RozpoznanieKod ICD-10Liczba pacjentów% pacjentów
Nieropne zapalenie ucha środkowegoH65 14831,36
Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)H90336,99
Inne zaburzenia krzepnięciaD68296,14
Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtaniQ38214,45
Inne schorzenia nosa i zatok przynosowychJ34204,24
Zaburzenia snuG47142,97
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowychJ32112,33
Inne określone choroby górnych dróg oddechowychJ3971,48
Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziejJ3851,06
Dychawica oskrzelowaJ4540,85

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-05-08
zaakceptowano do druku: 2019-05-29

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 2/2019
Strona internetowa czasopisma New Medicine