Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2019, s. 58-62 | DOI: 10.25121/PNM.2019.32.2.58
Oleksandr Melnyk1, *Oleksandr Oliynyk1, 2, Anna Slifirczyk2, Klaudiusz Nadolny3, 4, Jerzy Robert Ladny3
Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej
Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy
1Anaesthesiology Unit, Kyiv City Clinical Hospital ? 4, Ukraine
2Emergency Medicine Department, Pope John Paul II State School of Higher Education, Biala Podlaska, Poland
3Clinic of Emergency Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
4Emergency Medical Services in Katowice, Poland
Streszczenie
Wstęp. Obecnie cholecystektomia laparoskopowa jest rodzajem minimalnie inwazyjnej interwencji, najczęściej wykonywana w leczeniu pacjentów z kamicą żółciową. Duża liczba ogólnoświatowych procedur branych pod uwagę, kwestia wpływu różnego rodzaju znieczulenia na hemodynamikę centralną staje się coraz istotniejsza, ponieważ jej stan określa możliwe powikłania chirurgiczne.
Cel pracy. Cel określenia wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną podczas cholecystektomii laparoskopowej.
Materiał i metody. Badanie objęło 119 pacjentów (w wieku od 20 do 82 lat), którzy przebyli operację z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. We wszystkich przypadkach została zastosowana cholecystektomia laparoskopowa z użyciem CP. Zależnie od rodzaju znieczulenia, pacjenci byli podzieleni na 3 grupy: grupa 1 (n = 44) – znieczuleni mieszanym znieczuleniem dożylnym (CGIA); grupa 2 (n = 44) – znieczuleni mieszanym znieczuleniem wziewnym (CIA) ze sewofluranem; grupa 3 (n = 31) – cholecystektomia laparoskopowa została przeprowadzona z mieszanym znieczuleniem rdzeniowym (CSA) z 0,5% bupiwakainą. Tematem do porównania były wskaźniki profilu hemodynamicznego i analgezji śródoperacyjnej, ocenianej na podstawie ilości użytego analgetyku.
Badania zostały zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną ze Szpitala Miejskiego Nr 4 w Kijowie, numer pozwolenia U22072016. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w tym badaniu.
Wyniki. Średnie tętnicze ciśnienie skurczowe w grupach z dwutlenkiem wdmuchanym do jamy brzusznej: grupa 1 – 137,5 ± 18,9 mmHg; grupa 2 – 136,6 ± 17,7 mmHg; grupa 3 – 115,0 ± 13,7 mmHg. W grupie 3 wartości ciśnienia tętniczego skurczowego różniły się statystycznie od 1 i 2 grupy (p < 0,001). Średnie tętnicze ciśnienie skurczowe przy CP: grupa 1 – 101,7 ± 14,1 mmHg; grupa 2 – 100,0 ± 12,2 mmHg; grupa 3 – 86,7 ± 10,4 mmHg. Średnie dawki fentanylu użytego do znieczulenia: grupa 1 – 11,7 mcg/kg; grupa 2 – 10,9 mcg/kg; grupa 3 – 6,28 mcg/kg.
Wnioski. Stwierdzono, że zmiany w centralnej hemodynamice u pacjentów, którzy przeszli cholecystektomię laparoskopową ze znieczuleniem rdzeniowym mieszanym, były najmniejsze w porównaniu z dożylnym znieczuleniem i znieczuleniem ogólnym dotchawiczym.
Summary
Introduction. At present, laparoscopic cholecystectomy is a type of minimally invasive intervention, mostly performed for the treatment of patients with cholelithiasis. A large number of procedures worldwide taken into consideration, the issue of the effect of various anaesthesia types on the central hemodynamics becomes increasingly important, since its state often determines possible complications of surgical intervention.
Aim. Objective is to assess the effect of various combined anaesthesia types on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy.
Material and methods. Examination included 119 patients (aged between 20 and 82) who had undergone surgery for acute cholecystitis. Laparoscopic cholecystectomy with the use of carboxy peritoneum (CP) was performed in all cases. Depending on the type of anaesthesia, patients were divided into 3 groups: Group 1 (n = 44) – those who were operated on under combined general intravenous anaesthesia (CGIA); Group 2 (n = 44) – the surgery was performed under combined inhalation anaesthesia (CIA) with sevoflurane; Group 3 (n = 31) – laparoscopic cholecystectomy was performed under combined spinal anaesthesia (CSA) with 0.5% bupivacaine. Subject to comparison were the indices of hemodynamic profile and intra-operative analgesia that was judged on the amount of narcotic analgesics used.
The research was authorized by the Bio-ethical Commission of Kyiv City Hospital ? 4. Permission number is U22072016. All patients gave prior written permission to participate in this study.
Results. Average systolic arterial pressure in the groups with carbon dioxide insufflated into abdominal cavity: Group 1 – 137.5 ± 18.9 mm Hg; Group 2 – 136.6 ± 17.7 mm Hg; Group 3 – 115.0 ± 13.7 mm Hg. In Group 3, systolic arterial pressure values differed statistically from those in groups 1 and 2 (p < 0.001). Average systolic arterial pressure under carboxy peritoneum: Group 1 – 101.7 ± 14.1 mm Hg; Group 2 – 100.0 ± 12.2 mm Hg; Group 3 – 86.7 ± 10.4 mm Hg. Average doses of fentanyl used for anaesthesia in the groups were: Group 1 – 11.7 mcg/kg; Group 2 – 10.9 mcg/kg; Group 3 – 6.28 mcg/kg.
Conclusions. The changes of central hemodynamics in the patients who had undergone combined spinal anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy were found to be the least as compared with combined prevenous and endotracheal anaesthesia.Wstęp
Kamica żółciowa jest jednym z najczęstszych schorzeń, jej występowanie szacuje się na 10-15%, 6-8% i 13-35% populacji kolejno dla Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej (na Ukrainie 10-25% w zależności od regionu) (1). Ilość pacjentów z kamiczym zapaleniem pęcherzyka żółciowego rośnie z każdym rokiem, cholecystektomia laparoskopowa jest najczęstszą z minimalnie inwazyjnych metod leczenia. Ze względu na dużą liczbę tych zabiegów, coraz ważniejsza staje się kwestia odpowiedniego znieczulenia. Od pierwszych eksperymentalnych zabiegów odbarczania odmy (Georg Kelling, 1901) stało się jasne, że gaz w jamie brzusznej, znacząco podniesione ciśnienie dootrzewnowe i czas trwania odmy (1) są głównymi czynnikami powodującymi destabilizację podstawowych systemowych funkcji organizmu, co ostatecznie ogranicza szerokie wdrożenie laparoskopii diagnostycznej i terapeutycznej. Zazwyczaj, dwutlenek węgla jest używany w celu wytworzenia odmy otrzewnowej i wideolaparoskopowej wizualizacji, stan zwany otrzewną karboksylową (CP). W celu zapewnienia odpowiedniego znieczulenia podczas operacji wykonywanej tą metodą, przepływ doprowadzający bodźców nocyceptywnych od receptorów peryferyjnych bólowych narządów i tkanek do ośrodkowego układu nerwowego powinien być zniesiony. Najnowsze zalecenia dotyczące wsparcia anestezjologicznego przy cholecystektomii laparoskopowej przeprowadzone przez interdyscyplinarną grupę chirurgów i anestezjologów PROSPECT obejmują: znieczulenie ogólne i blokadę nerwów. Nie zostały odnotowane dowody na korzyść jednej ani drugiej metody.
Cel pracy
Celem badania było porównanie stanu centralnej hemodynamiki na tle różnych rodzajów znieczulenia mieszanego w cholecystektomii laparoskopowej.
Materiał i metody
Badanie objęło 119 pacjentów: 19 mężczyzn (16%) i 100 kobiet (84%), w wieku od 20 do 82 lat, którzy byli leczeni i operowani z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego w latach 2016-2018 na podstawie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Miejskiego Klinicznego Szpitala Nr 4 w Kijowie. Wszystkich pacjentów poddano cholecystektomii laparoskopowej z użyciem CP. Zostali zoperowani pod znieczuleniem mieszanym, główne znieczulenie w każdej grupie było różne. Sztuczną wentylację płuc przeprowadzono narkozą „Leon”. Użyto propofolu (2,0 mg/kg) i dithylinu (2,6 mg/kg). Zależnie od rodzaju znieczulenia, pacjenci zostali podzieleni losowo na 3 grupy. Grupa 1 (n = 44) obejmowała operowanych pod ogólnym znieczuleniem dożylnym z propofolem (8 mg/kg/h) i fentanylem użytym jako główna narkoza. W grupie 2 (n = 44) zabieg chirurgiczny przeprowadzono pod znieczuleniem wziewnym mieszanym (sevorane). W grupie 3 (n = 31) cholecystektomię laparoskopową przeprowadzono pod znieczuleniem rdzeniowym mieszanym, na poziomie kręgosłupa ?11-?12 z użyciem 0,5% roztworu bupiwakainy (0,13 mg/kg). W tej grupie znieczulenie rdzeniowe było połączone z narkozą dożylną (propofol, 8 mg/kg/h). Różne dawki fentanylu (przedstawione w Wynikach) zostały użyte do znieczulenia w każdej grupie. Myorelaxant Atracurium-Novo (0,8 mg/kg) był podany do sztucznej wentylacji w każdej grupie. W zależności od wieku zakres i czas trwania interwencji chirurgicznej statystycznie się różniły (p > 0,05).
Profil hemodynamiczny (dynamika ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, średnie ciśnienie tętnicze, tętno, pojemność minutowa serca) oceniono zarówno podczas znieczulenia, jak i w pierwszych godzinach pooperacyjnych.
Punkty kontrolne: przed znieczuleniem, 10 minut po znieczuleniu, 5 minut po podaniu gazu do otrzewnej (zastosowanie CP), 30 minut po zaaplikowaniu, 10 minut po desuflacji CO2, 60 minut po zakończeniu operacji. Użyto Utas „UM 300” do monitorowania układu krążenia. Pojemność minutowa serca i wskaźnik sercowy oznaczono za pomocą Vismo (Nihon Kohden Corporation), aparat PVM – 2701.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Acute cholecystitis. Adapted clinical guideline based on evidence. Annex to the Order of the Ministry of Health of Ukraine; 2016; http: as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_02_29_AKN_Gostrij-holetsistit.doc (data dostępu: 10.02.2019).
2. Papparella A, Nino F, Coppola S: Peritoneal morphological changes due to pneumoperitoneum: the effect of intraabdominal pressure. Eur J Pediatr Surg 2014; 24: 322-327.
3. Brokelman W, Lensvelt M, Rinkes I: Peritoneal changes due to laparoscopic surgery. Surg Endosc 2011; 25: 1-9.
4. Gutt CN, Oniu T, Mehrabi A: Circulatory and Respiratory Complications of Carbon Dioxide Insufflation. Germany Dig Surg 2014; 21: 95-105.
5. Tiwari S, Chauhan A, Chaterjee P: Laparoscopic cholecystectomy under spinal anaesthesia: A prospective, randomized study. J Minim Access Surg 2013; 9: 65-71.
6. Sood J: Advancing frontiers in anaesthesiology with laparoscopy. World J Gastroenterol 2014; 20: 14308-14314.
7. Sodha S, Nazarian S, Adshead J: Effect of Pneumoperitoneum on Renal Function and Physiology in Patients Undergoing Robotic Renal Surgery. Current Urology 2016; 9: 1-4.
otrzymano: 2019-03-04
zaakceptowano do druku: 2019-03-25

Adres do korespondencji:
*Oleksandr Oliynyk
Kliniczny Miejski Szpital nr 4 w Kijowie
Mykilsko-Botanichna St. 31/64
tel.: +38 0632661806
alexanderoliynyk8@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 2/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych