Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2021, s. 5-11 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.1.5
*Marzena Kesler1, Aleksandra Koch1, Magdalena Rychlik1, Jacek Bierca2, Małgorzata Kołodziejczak2, 3
Ocena zasadności stosowanej profilaktyki antybiotykowej (klindamycyny) u pacjentów operowanych z powodu przetoki odbytu w materiale własnym
Assessment of the rationale for the use of preventive antibiotic (clindamycin) therapy in patients operated on for anal fistula based on authors’ own experience
1Laboratory of Diagnostic Microbiology, County Hospital in Ostrów Mazowiecka
2Department of General Surgery, County Hospital in Ostrów Mazowiecka
3Warsaw Proctology Center, St. Elisabeth Hospital, Mokotów Medical Center, Warsaw
Streszczenie
Wstęp. Od wielu lat za podstawową przyczynę powstania przetoki odbytu uważa się infekcję bakteryjną gruczołów odbytu. Inne przyczyny to przede wszystkim choroby zapalne jelit: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wszelkie stany obniżenia odporności związane m.in. z infekcją wirusem HIV, przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, ciała obce, urazy. Niewiele jest prac analizujących rodzaj patogenu bakteryjnego w powstaniu przetoki odbytu, co więcej, wydaje się, że pomimo iż podstawowym leczeniem choroby jest postępowanie chirurgiczne, pomija się znaczenie leczenia infekcji kryptowej oraz zgodnej z posiewem antybiotykoterapii.
Cel pracy. Celem badania była ocena zasadności stosowanej profilaktyki antybiotykowej (klindamycyny) u pacjentów po zabiegach proktologicznych.
Materiał i metody. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej zoperowano 46 pacjentów (40 mężczyzn, 6 kobiet) w wieku od 28 do 71 lat (śr. 49 lat) z powodu przetoki odbytu. Wszyscy pacjenci byli operowani przez tego samego operatora, doświadczonego w wykonywaniu operacji proktologicznych. U wszystkich pacjentów pobrano w trakcie operacji materiał na posiew bakteryjny oraz zastosowano profilaktykę antybiotykową w postaci klindamycyny 2 x 600 mg i.v.
Wyniki. Duża liczba wyhodowanych bakterii Bacteroides spp. wykazała wysoką oporność na klindamycynę (88% oporności). Grupa bakterii beztlenowych wykazała oporność na klindamycynę rzędu 60%.
Wnioski. 1. Klindamycyna nie powinna być stosowana w profilaktyce antybiotykowej u pacjentów operowanych z powodu przetoki odbytu na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Należy brać pod uwagę zmienną wrażliwość bakterii na antybiotyki i zmieniać profilaktykę antybiotykową w zależności od wytworzonej oporności na kolejne stosowane antybiotyki.
Summary
Introduction. Bacterial infection of the anal glands has been considered the main cause of anal fistulae for many years. Other most common causes include Crohn’s disease, ulcerative colitis, any type of immunosuppression (e.g. HIV infection, immunosuppressants), foreign bodies, and injuries. Studies assessing the type of bacterial pathogen involved in the formation of an anal fistula are sparse. Furthermore, it seems that although surgery remains the primary treatment of the disease, the importance of treating cryptic infection and the use of antibiotic therapy based on culture findings seems underestimated.
Aim. The aim of this study was to assess the rationale for the use of preventive antibiotic therapy in patients after proctological surgeries.
Material and methods. In the period from January 1 to December 31, 2019, 46 patients (40 men, 6 women) aged 28 to 71 years (mean age 49 years) were operated on at the Department of General Surgery of the County Hospital in Ostrów Mazowiecka for anal fistulae. All patients were operated on by the same surgeon experienced in proctological surgery. Bacterial cultures were collected intraoperatively and preventive antibiotic therapy in the form of IV clindamycin 2 × 600 mg was used in all patients.
Results. A large number of Bacteroides spp. showed high resistance (88%) to clindamycin. Anaerobic bacteria showed 60% resistance to clindamycin.
Conclusions. 1. Clindamycin should not be used in preventive antimicrobial treatment in patients undergoing surgical treatment for anal fistula in the Department of General Surgery of the County Hospital in Ostrów Mazowiecka. 2. The variable sensitivity of bacteria to antimicrobials should be considered and antibiotic prophylaxis should be changed depending on the resistance developed to the subsequent antibiotics used.Wstęp
Od wielu lat za podstawową przyczynę powstania przetoki odbytu uważa się infekcję bakteryjną gruczołów odbytu. Inne przyczyny, mające w ostatnim czasie istotne znaczenie, to przede wszystkim choroby zapalne jelit: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wszelkie stany obniżenia odporności związane m.in. z infekcją wirusem HIV, przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, ciała obce, urazy. Niewiele jest prac analizujących rodzaj patogenu bakteryjnego w powstaniu przetoki odbytu, co więcej, wydaje się, że pomimo iż podstawowym leczeniem choroby jest postępowanie chirurgiczne, pomija się znaczenie leczenia infekcji kryptowej, np. zgodnej z posiewem antybiotykoterapii.
W Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej od wielu lat prowadzi się jednodniowe audyty antybiotykoterapii (w tym badanie punktowe PPS) oraz audyt profilaktyki okołooperacyjnej (1). Podczas omawiania wyników audytu z Kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej postanowiono przeprowadzić badanie dotyczące zasadności stosowanej antybiotykoterapii (klindamycyny) u pacjentów poddanych zabiegom proktologicznym. W 2019 roku do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej dostarczano materiał pobrany śródoperacyjnie podczas zabiegów proktologicznych. W wyniku opracowania mikrobiologicznego w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych uzyskano izolaty, których lekowrażliwość i rozkład procentowy przedstawiają poniższe wyniki.
Cel pracy
Ocena zasadności stosowanej profilaktyki antybiotykowej (klindamycyny) u pacjentów po operacji przetoki odbytu.
Materiał i metody
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej zoperowano 46 pacjentów (40 mężczyzn, 6 kobiet) w wieku od 28 do 71 lat (śr. 49 lat) z powodu przetoki odbytu. Wszyscy pacjenci byli operowani przez tego samego operatora, doświadczonego w wykonywaniu operacji proktologicznych.
U wszystkich pacjentów pobrano w trakcie operacji materiał na posiew bakteryjny w postaci fragmentu przetoki.
Chorzy mieli zastosowaną profilaktykę antybiotykową w postaci klindamycyny (2).
Materiał do badań stanowiło 46 przetok odbytu, z których założono hodowlę w kierunku badań tlenowych oraz beztlenowych. Posiew tlenowy oraz beztlenowy stanowiły dwa oddzielne badania (suma badań dodatnich 84 – 80,4% wszystkich dostarczonych przetok). W celu wyhodowania drobnoustrojów tlenowych materiał posiano na podłoża mikrobiologiczne (Columbia agar, MacConkey agar, podłoże Sabourauda z dodatkiem gentamycyny i chloramfenikolu oraz na podłoże płynne namnażające bulion tryptozowo-sojowy). Inkubowano 18-24 godz. w temperaturze 36,7°C. W celu wyhodowania drobnoustrojów beztlenowych materiał wysiano na podłoże dwusekcyjne Scheadler/Scheadler z kanamycyną i wankomycyną – inkubowano 48 godz. w temperaturze 36,7°C. Z każdego materiału wykonano preparat bezpośredni barwiony metodą Gramma, z którego wykonywano ocenę mikroskopową na obecność bakterii.
Wyniki
Poniżej przedstawiamy opracowanie mikrobiologiczne wyhodowanych drobnoustrojów z dostarczonych materiałów (przetok) (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Liczba izolatów uzyskanych z hodowli tlenowej oraz beztlenowej
Ryc. 2. Liczba izolatów uzyskanych z hodowli w warunkach beztlenowych
Z dostarczonych materiałów uzyskano 84 badania dodatnie (80,4%). Wykonano antybiogramy zbiorcze na najczęściej występujące drobnoustroje tlenowe i beztlenowe. Poniżej prezentowane tabele przedstawiają procentowy rozkład lekowrażliwości poszczególnych drobnoustrojów (tab. 1-5).
I. Bakterie tlenowe
Oprócz Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae/oxytoca oraz Enterococcus spp. wyhodowano, inne tlenowe, istotne klinicznie bakterie, dla których ze względu na pojedyncze izolacje, nie wykonano antybiogramów zbiorczych. Otrzymano następujące izolaty:
Streptococcus α-zieleniejące – 5 x wrażliwość na penicylinę,
Streptococcus anginosus – 1 x,
Streptococcus parasanguinis – 2 x,
Streptococcus salivarius – 1 x,
Streptococcus mitis – 1 x,
Staphylococcus aureus – 4 x MSSA – wrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe.
II. Bakterie beztlenowe
Oprócz Bacteroides spp. wyhodowano, inne beztlenowe, istotne klinicznie bakterie, dla których wykonano antybiogram zbiorczy (tab. 5). Otrzymano następujące izolaty:
Parabacteroides distasonis – 2 x, Parabacteroides merdae – 1 x,
Actinomyces odontolyticus – 3 x, Actinomyces turicensis – 1 x,
Propionibacterium granulosum – 2 x, Propionibacterium acnes – 1 x,
Peptoniphilus asaccharolyticus – 2 x,
Parvimonas micra – 2 x,
Veillonella spp. – 2 x,
Anaerococcus prevotii – 1 x,
Clostridium bifermentans – 1 x,
Fusobacterium nucleatum – 1 x,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. Wydawnictwo Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2018.
2. Hryniewicz W, Kulig J, Ozorowski T et al.: NPOA Rekomendacje ,,Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej”. Warszawa 2011.
3. Seow-Choen F, Hay AJ, Heard S, Phillips RK: Bacteriology of anal fistulae. Br J Surg 1992; 79(1): 27-28.
4. de San Ildefonso Pereira A, Maruri Chimeno A, Facal Alvarez C et al.: Bacteriology of anal fistulae. Rev Esp Enferm Dig 2002; 94(9): 533-536.
5. Sugrue J, Nordenstam J, Abcarian H et al.: Pathogenesis and persistence of cryptoglandular anal fistula: a systematic review. Tech Coloproctol 2017; 21(6): 425-432.
6. Siegmund B, Feakins RM, Barmias G et al.: Results of the Fifth Scientific Workshop of the ECCO (II): Pathophysiology of Perianal Fistulizing Disease. J Crohns Colitis 2016; 10(4): 377-386.
otrzymano: 2021-01-11
zaakceptowano do druku: 2021-02-01

Adres do korespondencji:
*Marzena Kesler
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
m.kesler@szpitalostrowmaz.pl

Nowa Medycyna 1/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna