Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2006

Spis treści / Contents

I. Stany zagrożenia życia
I. Life-threatening conditions
Udar mózgu i stan padaczkowy &ndash neurologiczne stany zagrożenia życia
Stroke and status epilepticus a neurological life &ndash threatening condition
Urszula Fiszer, Witold Palasik – s. 127-131
Diagnostyka i leczenie krwawień wrzodowych
Diagnosis and treatment of bleeding peptic ulcers
Witold Bartnik – s. 132-135
Przełom tarczycowy
Thyroid storm
Helena Jastrzębska – s. 136-139
Przełom nadnerczowy
Acute adrenal crisis
Lucyna Papierska – s. 140-143
Subiektywna i obiektywna ocena jakości życia po jednostronnej talamotomii u chorych z drżenną postacią choroby Parkinsona
Subjective and objective quality of life assessment in tremor dominant Parkinson´s disease patients after unilateral thalamotomy
Michał Sobstyl – s. 144-148
Prospektywna ocena skuteczności antybiotykoterapii u chorych z posocznicą spowodowaną zapaleniem otrzewnej
Prospective study on effectiveness of antibiotic in patients with septicaemia peritonitis
Urszula Zielińska – s. 149-157
Minimalna encefalopatia wątrobowa &ndash rozpoznawanie i znaczenie kliniczne
Minimal hepatic encephalopathy &ndash diagnosis and clinical significance
Agata Goś-Zając, Andrzej Habior – s. 158-162
Wpływ VIP i PACAP 38 na wydzielanie cytokin i kortykosteronu w warunkach ostrego zapalenia indukowanego przez lipopolisacharydy (LPS) bakterii Gram-ujemnych
Effects of VIP and PACAP 38 on serum concentration and corticosteron during lipopolisaccharide (LPS) &ndash induced acute inflammation
Wojciech Bik, Ewa Wolińska-Witort, Magdalena Chmielowska, Lidia Martyńska, Agnieszka Baranowska-Bik, Bogusława Baranowska – s. 163-167
Zastosowanie metod cytometrycznej analizy komórek w badaniach klinicznych
Flow Cytometry Methods in Clinical Cell Analysis
Joanna Kopeć-Szlęzak, Jolanta Woźniak – s. 168-171
Leczenie osteoporozy farmakologiczne &ndash zasadność jej stosowania i wyboru leku
Pharmacological treatment of osteoporosis &ndash treatment goals and choice of medication
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Marek Tałałaj, Ewa Czerwińska, Michał Wąsowski – s. 172-178
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych