Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2006, s. 168-171
*Joanna Kopeć-Szlęzak, Jolanta Woźniak
Zastosowanie metod cytometrycznej analizy komórek w badaniach klinicznych
Flow Cytometry Methods in Clinical Cell Analysis
Zakład Cytobiologii Hematologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Kopeć-Szlęzak
Streszczenie
Referaty i prace przedstawiane na 5-tej Europejskiej Konferencji Klinicznej Analizy Komórek, były oparte głównie o metodykę analizy cytofluorometrycznej, stosowaną w diagnostyce i monitorowaniu wielu chorób. Główna tematyka demonstrowanych prac dotyczyła oznaczania choroby resztkowej oraz czynników rokowniczych w ostrych i przewlekłych białaczkach, diagnostyki zespołów mielodysplastycznych, oznaczania mało licznych subpopulacji limfocytów T i komórek dendrytycznych, istotnych w procesach odpornościowych. Przedstawiono także wprowadzenie analizy cytometrycznej do oznaczania komórek śródbłonka w krwi obwodowej, jako wskaźnika angiogenezy w rozwoju nowotworów oraz jako wskaźnika uszkodzeń naczyń krwionośnych w chorobach układu krążenia, a także określanie liczebności granulocytów zasadochłonnych w rozwoju alergii i komórek macierzystych dla celów transplantacji.
Summary
Lectures and reports demonstrated on 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis were mainly founded on flow cytometry methods. The problems included: the determination of minimal residual disease and prognostic factors in acute and chronic leukemias as well as cell immunophenotype in myelodysplastic disorders. The endothelium cell number in peripheral blood as angiogenesis "index" in tumor development and therapy and in vascular destructive processes in circulation diseases were presented. Also the flow cytometry procedure of determination basophils in allergy and specific T cell subpopulations analysis in immunity responce were discussed.Wstęp
Konferencja odbywała się w dniach 22-24 września 2005 roku w południowej dzielnicy Aten – Glyfadzie, położonej nad Zatoką Sarońską Morza Śródziemnego i zgromadziła badaczy nie tylko z Europy, ale i ze Stanów Zjednoczonych. Konferencję poprzedził dwudniowy kurs metodyczny cytometrii przepływowej, a zakończyły „Warszaty cytometryczne”.
Przedstawiane referaty i prace były oparte przede wszystkim o metodykę analizy cytofluorometrycznej, która w ostatnich latach przechodziła dynamiczny i wielostronny rozwój.
Główna tematyka demonstrowanych referatów plenarnych, doniesień ustnych oraz sesji wybranych plakatów dotyczyła:
– oznaczania choroby resztkowej w białaczkach ostrych i przewlekłych
– oznaczania immunofenotypu komórek w zespołach mielodysplastycznych
– oznaczania komórek śródbłonka w krwi obwodowej, jako wskaźnika angiogenezy w rozwoju nowotworów oraz jako wskaźnika uszkodzeń naczyń krwionośnych w chorobach układu krążenia
– oznaczania populacji komórek o niskiej liczebności, np. subpopulacji limfocytów T zróżnicowanych funkcjonalnie, poprzez określenie ekspresji receptorów chemokin czy komórek dendrytycznych w krwi obwodowej
– oznaczania kinazy ZAP-70, jako czynnika rokowniczego w przewlekłej białaczce limfocytowej
– oznaczanie granulocytów zasadochłonnych w rozwoju alergii
– uściślania metod (tzw. protokołów) oznaczania komórek macierzystych/progenitorowych w transplantacji.
Choroba resztkowa w nowotworach układu krwiotwórczego
Oznaczanie choroby resztkowej (MRD- minimal residual disease) było omawiane w ostrej białaczce szpikowej (OBS), w ostrej białaczce limfoblastycznej (OBL) oraz w szpiczaku plazmocytowym (Multiple myeloma – MM).
W pracy pochodzącej z ośrodka w Amsterdamie stwierdzono, że oznaczanie choroby resztkowej w OBS powinno następować po wszystkich cyklach chemioterapii, a jako granicę krytyczną uznano obecność 0,1% komórek białaczkowych. Powyżej tej granicy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo wznowy, a u części chorych wznowa pojawiała się bardzo szybko. Niestety, jeśli poziom MRD jest mniejszy niż wartość graniczna nie oznacza to wykluczenia wznowy, bowiem u 20% chorych wystąpiły jej objawy.
Identyfikacja komórek białaczki szpikowej w poszukiwaniu MRD metodą cytometrii przepływowej jest ułatwiona w przypadku występowania tzw. aberrantnych ekspresji molekuł powierzchniowych, która w prawidłowej mielopoezie nie występuje. Ostatnio opisano nową molekułę powierzchniową typu lektyny: C-type lectin like molecule-1 (CLL-1), która jest specyficzna dla komórek linii mieloidalnej w ostrej białaczce szpikowej i być może stanie się ona przydatnym elementem identyfikacji białaczkowych mieloblastów.
Pomocne może być także oznaczanie receptora CD184 dla chemokiny – SDF-1 (czynnika podścieliska), którego ekspresja na komórkach białaczkowych towarzyszy wysokiej liczebności mieloblastów, a zwłaszcza monoblastów w szpiku chorych na białaczkę mielomonocytową lub monoblastyczną, co było przedmiotem przedstawianej pracy z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
W poszukiwaniu choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej pre-B OBL badacze węgierscy zaproponowali włączenie do procesu identyfikacji limfoblastów białaczkowych, poza rutynowym oznaczeniem cyTdt/CD19/CD10, analizy wewnątrzkomórkowej ekspresji czynnika XIII krzepnięcia krwi, jako ekspresji aberrantnej obecnej w licznych przypadkach.
W szpiczaku plazmocytowym prof. Orfao (Hiszpania) przedstawił zastosowanie czterokolorowej fluorocytometrii w badaniu szpiku u chorych po leczeniu w celu odróżnienia plazmocytów szpiczaka od prawidłowych i oznaczeniu choroby resztkowej:
CD19-/CD56++/CD38+/CD45-+ vs CD19+CD56-/CD38++/CD45+.
Stwierdził ponadto, że u chorych na szpiczaka (od 20% do 33% przypadków) aberrantna ekspresja molekuł: CD20, CD28, CD33 i CD117 ułatwia monitorowanie leczenia i oznaczanie choroby resztkowej, ale wiąże się z krótszym okresem wolnym od choroby.
Oznaczanie immunofenotypu komórek w zespołach mielodysplastycznych (MDS).
Problem zastosowania cytometrii przepływowej w diagnozowaniu MDS interesująco omówiła dr Stetler-Stevenson z Narodowego Instytutu Raka (NCI) w Bethesda (USA), która wymieniła najważniejsze odchylenia immunofenotypu komórek mieloidalnych w MDS w porównaniu do prawidłowego dojrzewania granulocytów. I tak zwróciła uwagę na asynchronię ekspresji CD11b i CD16, zmienioną intensywność ekspresji CD13 i CD71 w porównaniu do prawidłowo różnicujących się komórek oraz częsty brak ekspresji CD33 na komórkach linii mielomonocytarnej w MDS lub dodatkowe występowanie ekspresji CD56.
Liczne aberracje immunofenotypu komórek linii mieloidalnej w MDS pozwalają zatem odróżnić MDS od innych procesów chorobowych, jednakże warunkiem określenia tych specyficznych odchyleń jest zastosowanie dużej liczby przeciwciał w panelu diagnostycznym.
Komórki śródbłonka
Możliwość oznaczania w krwi obwodowej komórek śródbłonka opiera się na stosowaniu cytometrii przepływowej panelu przeciwciał przeciw markerom tych komórek, tj. CD45-, CD146+, CD105+. Liczebność komórek śródbłonka w krwi u chorych z nowotworami jest wyższa aniżeli u chorych z remisją a także u ludzi zdrowych. Ma to związek z angiogenezą w rozwoju nowotworu, bowiem stwierdzono, że po podaniu talidomidu - uznanego czynnika antyangiogennego – maleje liczba komórek śródbłonka i wzrasta gwałtownie liczebność śródbłonkowych komórek apoptotycznych. Według badaczy z Europejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie oznaczanie liczebności komórek śródbłonka w krwi obwodowej wykazuje dużą przydatność w monitorowaniu terapii antyangiogennej i określaniu odpowiedzi klinicznej na leczenie nowotworu.
W chorobach układu krążenia np. po zawale lub w zaawansowanej w chorobie wieńcowej ważne jest oznaczenie liczebności progenitorowych komórek śródbłonka; chodzi w tym przypadku o określenie możliwości regeneracyjnych uszkodzonego śródbłonka ścian naczyń krwionośnych. Obecnie uważa się, że immunofenotyp komórek progenitorowych śródbłonka charakteryzuje ekspresja: CD34, CD133 i receptora dla czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Epithelium Growth Factor) – VEGR2. Jak podsumował McCoy z Narodowego Instytutu Zdrowia w Bethesda, jest to analiza trudna metodycznie, ze względu na konieczność zagęszczania badanej próbki krwi i brak szczegółowo uzgodnionego protokołu badania.
Subpopulacje limfocytów T
Obecnie można różnicować limfocyty T krwi obwodowej, poza limfocytami pomocniczymi CD4+ i cytotoksycznymi CD8+, na wiele subpopulacji w zależności od ich stopnia dojrzałości, a także odmienności funkcjonalnych. Stadia dojrzewania limfocytów T charakteryzuje zróżnicowana ekspresja molekuł kostymulacyjnych (np. CD28) oraz receptorów chemokin, co wiąże się ze specyficznymi drogami migracji tych komórek podczas odpowiedzi immunologicznej. Limfocyty T naiwne (CD27++CD28+) wykazują ekspresję receptora CCR7 dla chemokiny CCL21 (obecnej w węzłach limfatycznych) i CXCR4 dla chemokiny SDF-1(czynnika podścieliska), co wskazuje na ich recyrkulację pomiędzy węzłami chłonnymi a krwią obwodową. Ostatecznie zróżnicowane limfocyty T (CD27-CD28-), zwłaszcza cytotoksyczne CD8+, mają receptory CXCR1 i CXCR2 dla chemokiny CXCL8 (tj. cytokiny IL-8) i chemokiny CXCL3, związanej z rozwojem nowotworu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
U Autorów
otrzymano: 2005-12-17
zaakceptowano do druku: 2006-05-15

Adres do korespondencji:
*Joanna Kopeć-Szlęzak
Zakład Cytobiologii Hematologicznej
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 022 349-61-66, 349-61-67, fax. 022 349-64-55
e-mail: facs.iht@ihit.waw.pl;jszlez@poczta.onet.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych