Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2006, s. 158-162
Agata Goś-Zając, *Andrzej Habior
Minimalna encefalopatia wątrobowa – rozpoznawanie i znaczenie kliniczne
Minimal hepatic encephalopathy – diagnosis and clinical significance
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Eugeniusz Butruk
Streszczenie
Encefalopatia wątrobowa jest zespołem zaburzeń neuropsychiatrycznych towarzyszących ciężkim uszkodzeniom wątroby zarówno w przypadkach ostrej niewydolności wątroby jak i u osób z różnymi przewlekłymi chorobami wątroby, a szczególnie z marskością. Wśród chorych z marskością wątroby są pacjenci, którzy nie mają cech dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego ani w badaniu przedmiotowym, ani w badaniu podmiotowym. Jednak dokładniejsze badania neuropsychologiczne i/lub neurofizjologiczne wykazują takie zaburzenia. Taki stan nazywa się minimalną encefalopatią wątrobową.
W niniejszej pracy przeglądowej przedstawiono najnowsze metody diagnostyczne minimalnej encefalopatii wątrobowej, do których należą testy neuropsychologiczne, neurofizjologiczne i nowoczesne techniki neuroobrazowania.
Summary
Hepatic encephalopathy is a neuropsychological disorder that often accompanies fulminant hepatic failure and liver cirrhosis as well. There are patients with cirrhosis who do not show overt clinically obvious manifestations or symptoms of brain dysfunction but on neuropsychological or on neurophysiological evaluation are found to be impaired. Such clinical entity is called minimal hepatic encephalopathy.
In this review article the methods of diagnosis of minimal hepatic encephalopathy such as neuropsychologic and neurophysiologic tests and neuroimagining techniques are discussed.W przebiegu ostrych uszkodzeń wątroby wywołanych m.in. wirusami hepatotropowymi, toksynami lub lekami, oraz w następstwie przewlekłych chorób wątroby (przewlekłych zapaleń), a przede wszystkim w marskości o różnej etiologii dochodzi do upośledzenia jednej z najważniejszych funkcji wątroby jaką jest „odtruwanie” organizmu z wszelkich toksyn. Różne szkodliwe substancje dostające się do organizmu z przewodu pokarmowego oraz toksyczne metabolity powstające w wyniku przemian ustrojowych, w wyniku niedostatecznej sprawności metabolicznej hepatocytów (ostre uszkodzenia) lub z tego samego powodu i równoczesnych zmian w krążeniu wrotnym (marskość) – pojawiają się w krążeniu ogólnym, a następnie docierają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) zaburzając funkcję mózgu i powodując objawy neuropsychiatryczne. Takie objawy u osób z chorobami wątroby nazywane są encefalopatią wątrobową (EW). Obraz kliniczny EW przybiera bardzo różne formy i nasilenie – od dyskretnego pogorszenia funkcji intelektualnych i zaburzeń osobowości poprzez różne stopnie zaburzeń świadomości, aż do skrajnej formy upośledzenia funkcji OUN jaką jest śpiączka wątrobowa. Neurologiczne objawy EW także są różnorodne. Mogą to być dyskretne drżenia mięśniowe jedynie w zakresie palców rąk, grubofaliste drżenia całych grup mięśni (ang. asterixis), wzmożone odruchy ścięgniste, a w skrajnych postaciach chory jest w pozycji odmóżdżeniowej. Przyczyny i mechanizm zaburzeń neuropsychiatrycznych stanowiących obraz EW są bardzo złożone. W ostrych uszkodzeniach wątroby, u ich podłoża leży gwałtowny spadek czynnej masy komórkowej wątroby w następstwie martwicy hepatocytów. Natomiast w przewlekłych chorobach wątroby (np. marskości) obok zmniejszonej masy komórkowej istotną rolę w powstawaniu EW odgrywa nadciśnienie wrotne z krążeniem obocznym omijającym wątrobę. W wyniku tych zmian substancje toksyczne, które w warunkach zdrowia są skutecznie metabolizowane w wątrobie nie są dostatecznie szybko i sprawnie „odtruwane” w hepatocytach i przedostają się do OUN powodując zaburzenie metabolizmu struktur mózgu i objawy EW. Zaburzenia w OUN u chorych z EW dotyczą głównie astrocytów i są zwykle odwracalne, co wskazuje na ich czynnościowy, metaboliczny charakter. W badaniach autopsyjnych osób z EW stwierdzano astrocyty typu komórek Alzheimera II. Natomiast w badaniach przyżyciowych z pomocą pozytronowej emisyjnej tomografii (PET) u chorych z EW wykazywano obniżenie metabolizmu glukozy w mózgu i wzrost utylizacji glukozy w podwzgórzu i móżdżku (1).
Dane z badań techniką PET wyraźnie wskazują, że zaburzenia neuropsychiatryczne obserwowane w EW są wynikiem hipometabolizmu niektórych struktur mózgu.
Wyróżnia się kilka form EW (tab. 1). Ostra EW występująca w ostrej niewydolności wątroby nawet w kilka godzin może przejść w fazę uogólnionych drgawek, odmóżdżenia oraz śpiączki i jest przyczyną zgonu. Śmierć chorego jest wynikiem obrzęku, niedotlenienia i wgłobienia mózgu. Przewlekła encefalopatia występująca zwykle w marskości wątroby przebiegać może w dwojaki sposób. Jedną formą jest pojawienie się u pacjenta z przewlekłą, ale wyrównaną chorobą wątroby objawów neuropsychiatrycznych po zaistnieniu jakiegoś czynnika usposabiającego. Takich czynników jest wiele. Najczęściej są to krwawienia i krwotoki do światła przewodu pokarmowego, nadmierna podaż białka w diecie, zakażenia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (najczęściej alkaloza hipokaliemiczna w wyniki intensywnego leczenia wodobrzusza), przetoczenia krwi lub stosowanie leków zaburzających funkcję mózgu (leki nasenne, trankwilizery itp.). Ten typ EW zwykle dobrze rokuje i objawy encefalopatii mogą ustąpić jeśli usunie się czynnik usposabiający, a hepatocyty są zdolne przywrócić do względnej równowagi zaburzony metabolizm wątroby i OUN. Stąd nazwa – EW przemijająca lub epizodyczna (tab. 1). Druga postać EW nazwana stałą lub przewlekłą (tab. 1) występuje u osób w terminalnej fazie przewlekłych chorób wątroby, gdy czynna masa hepatocytów jest niewystarczająca do utrzymania homeostazy ustroju. Dzieje się to w niektórych, szybko postępujących przewlekłych wirusowych lub autoimmunologicznych zapaleniach wątroby, w schyłkowych okresach marskości i w pierwotnych oraz przerzutowych nowotworach wątroby. Szczególną formą EW wynikającą z dużych zaburzeń w krążeniu wrotnym jest encefalopatia u chorych po operacji typu „shunt” w celu odbarczenia nadciśnienia wrotnego. Typowym przykładem takiej operacji (niezmiernie rzadko obecnie stosowanej) jest zespolenie żyły wrotnej z żyłą próżną dolną. Ten rodzaj zabiegu chirurgicznego lub podobne operacje (np. zespolenie żyły śledzionowej z żyłą nerkową, zespolenie żyły krezkowej z żyłą próżna dolną) likwidują nadciśnienie wrotne, tym samym zmniejszają ryzyko krwotoków z żylaków przełyku i poprawiają efektywność leczenia wodobrzusza, ale usposabiają do EW. Te same powikłania obserwuje się u chorych, którym w celu odbarczenia nadciśnienia wrotnego wykonuje się pomostowanie wewnątrzwątrobowe łączące naczynia wrotne z żyłami wątrobowymi (TIPS).
Tabela 1. Klasyfikacja encefalopatii wątrobowej.
TypWystępowaniePrzebieg
A.
Ostra
W ostrej niewydolności wątrobyZwykle szybki postęp do śpiączki i zgonu
B.
W zespoleniach wrotno-żylnych
Po operacjach typu shunt i po TIPSPrzewlekły, niepomyślny
C.
W przewlekłych chorobach wątroby
W przewlekłych zapaleniach i marskości wątroby
- Epizodyczna (przemijająca)
- Stała (przewlekła)
- Minimalna (subkliniczna)
Po czynnikach usposabiających
Terminalna faza marskości
W przewlekłych zapaleniach i w marskości
Odwracalna
Nieodwracalna
Trudna do rozpoznania (nie ma objawów)
Od kilkunastu lat wyodrębnia się jeszcze jedną postać encefalopatii wątrobowej. Początkowo nazywano ją encefalopatią subkliniczną, ale w związku z pewną nielogicznością tego terminu, coraz powszechniej stosuje się określenie minimalna encefalopatia wątrobowa (MEW). W przeciwieństwie do innych postaci EW pacjent z MEW nie ma żadnych objawów neuropsychiatrycznych wykrywalnych w badaniu podmiotowym i przedmiotowym, ale dysfunkcja OUN zależna od choroby wątroby istnieje i można ją wykazać czułymi metodami diagnostycznymi, do których należą badania neuropsychologiczne (testy psychometryczne) i badania neurofizjologiczne.
Występowanie MEW wśród osób z przewlekłymi chorobami wątroby jest trudne do oszacowania. Przyjmuje się, że 30%-84% pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby ma MEW (2). Ta duża rozpiętość wyników bierze się z braku dobrych, powszechnie akceptowanych i jednolicie stosowanych standardów diagnostycznych MEW. Obecnie podstawą do rozpoznania MEW są nieprawidłowe wyniki badania neuropsychologicznego (testami psychometrycznymi) i /lub nieprawidłowy wynik badania neurofizjologicznego (EEG). Natomiast nie ma zgodności co do liczby i jakości testów psychometrycznych potrzebnych do postawienia rozpoznania. Podobnie nie ma zgodnych opinii co do ilości i rodzaju testów neurofizjologicznych i innych, dodatkowych badań potrzebnych do ostatecznego rozpoznania MEW. Pamiętać również należy, że testy neuropsychologiczne charakteryzują się małą swoistością i na ich wynik wpływają również czynniki niezależne od choroby wątroby (3). Wobec tak dużej częstości MEW wśród chorych bez jawnych objawów dekompensacji wątroby i wobec opinii badaczy, że testy psychometryczne nie są idealną metodą rozpoznawania MEW w ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnych poszukiwań nowych, lepszych metod rozpoznawania tej patologii. Badania te idą głównie w kierunku nowych testów neurofizjologicznych i oceny metabolizmu OUN z pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (SMRI) (4).
Rozpoznawanie minimalnej encefalopatii wątrobowej
Badania neuropsychologiczne
W diagnostyce MEW wykorzystuje się szereg badań neuropsychologicznych z grupy testów psychometrycznych oceniających zdolności percepcyjno-ruchowe i stopień upośledzenia sprawności neuromotorycznej pacjenta.
Test łączenia liczb
Jest to test należący do większego zestawu badań psychometrycznych (ang. Trail Making Test) zaproponowanych w połowie ubiegłego wieku przez Reitana do oceny organicznych uszkodzeń mózgu (5). Test łączenia liczb (Number Connection Test; NCT) polega na poleceniu pacjentowi połączenia linią ciągłą w kolejności wzrastającej rozrzuconych na arkuszu papieru formatu A4 liczb. Ocenia się czas wykonania zadania uwzględniając czas „stracony” na korektę pomyłek.
Odmianą NCT jest test łączenia liczb i symboli. Jest to prosty test psychometryczny stanowiący element powszechnie znanej w badaniach psychologicznych skali Wechslera (Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS) (6). Test ten ocenia funkcje motoryczne i ich precyzję. Badany otrzymuje zadanie przypisania liczbom od 1 do 9 określonych symboli graficznych w oparciu o zasadę pokazaną na początku badania. Ocenia się trafność połączenia symboli z liczbami i czas wykonania zadania.
Istnieje wiele innych podobnych testów psychometrycznych opartych na podobnych zasadach. Ostatnio skonstruowano unowocześnioną i bardziej wystandaryzowaną wersję opartą na gotowych programach komputerowych ( 7). Badany rozwiązuje test na ekranie komputera nie korzystając z ołówka ani papieru.
Testy psychometryczne ujawniają nieprawidłowości w funkcjach OUN nie rozpoznawane badaniem lekarskim i na tej podstawie są kryterium diagnostycznym MEW. Jednak badania te nie są doskonałym narzędziem diagnostycznym MEW na co wskazują następujące wątpliwości wynikające z prac podsumowujących stan aktualnej wiedzy i formułujących zalecenia (8, 9):

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Butterworth R: The neurobiology of hepatic encephalopathy. Sem Liv Dis, 1996; 16: 235-44.
2. Groenweg M i wsp.: Subclinical hepatic encephalopathy impairs daily functioning. Hepatology, 1998;28: 45-49.
3. Weissenborn K, i wsp.: Neuropsychological characterization of hepatic encephalopathy. J Hepatol, 2001; 34: 768-73.
4. Steward C, i wsp: Neuroimagining in hepatic encephalopathy. Clin Gastroenterol Hepatol, 2005; 3: 197-207.
5. Reitan M: Validity of the trail making test as an indication of organic brain damage. Percept Mot Skills 1958; 8: 271-76.
6. Lezak M: A compendium of tests and assessment techniques. w: Lezak m ed. Neuropsychological assessment. Oxford University Press, N. York, 1995.
7. Amodio P i wsp.: Prevalence and prognostic value of quantified electroencephalogram (EEG) alterations in cirrhotic patients. J Hepatol 2001; 35: 37-45.
8. Ortiz M i wsp.: Minimal hepatic encephalopathy: diagnosis, clinical significance and recommendations. J Hepatol, 2005; 42: S45-S53.
9. Ferenci P i wsp.: Hepatic encephalopathy – definition, nomenclature, diagnosis, and quantification: final report of the Working Party at the 11th World Congress of Gastroenterology, Vienna, 1998. Hepatology, 2002; 35: 716-7121.
10. Saxena N i wsp.: Liver cirrhosis: bacterial peritonitis, pleural effusion and encephalopathy. J Gastroenterol Hepatol, 2001; 16: 322-327.
11. Kullman F i wsp.: Subclinical hepatic encephalopathy: the diagnostic value of evoked potentials. J Hepatol, 1995; 22: 101-110.
12. Kircheis G i wsp: Critical flicker frequency for quantification of low-grade hepatic encephalopathy. Hepatology, 2002; 35: 357-366.
13. Wein C i wsp.: Minimal hepatic encephalopathy impairs fitness to drive. Hepatology, 2004; 39: 739-745.
otrzymano: 2006-05-16
zaakceptowano do druku: 2006-07-10

Adres do korespondencji:
*Andrzej Habior
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel./fax 0-22 546 23 28
e-mail: ahab@zeus.coi.waw.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych