Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2006, s. 136-139
*Helena Jastrzębska
Przełom tarczycowy
Thyroid storm
Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa
Kierownik Kliniki: dr hab. W. Zgliczyński
Streszczenie
Przełom tarczycowy jest to zagrażające życiu nasilenie objawów nadczynności tarczycy, w którym dochodzi do niewydolności szeregu narządów i układów. Rozwija się w następstwie udziału dodatkowych czynników, do których należą: zakażenie bakteryjne lub wirusowe, zabieg chirurgiczny, w szczególności zaś operacja tarczycy, podanie dawki leczniczej radiojodu, kontrastu jodowego, nagłe przerwanie leczenia tyreostatykami, kwasica cukrzycowa, hipoglikemia czy uraz. Rozpoznanie przełomu ustala się w oparciu o obraz kliniczny. Szczególnie charakterystyczna jest gorączka, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego i nerwowego. Nie dysponujemy laboratoryjnymi kryteriami rozpoznania przełomu. Zwykle stwierdza się wysokie stężenie hormonów tarczycy we krwi, ale często nie różnią się one od stanu niepowikłanej nadczynności. Leczenie przełomu tarczycowego z uwagi na złożoną patogenezę i ryzyko zagrożenia życia jest intensywne i wielokierunkowe. Zmierza do opanowania nadczynności tarczycy i schorzeń współistniejących oraz wyrównania zaburzeń metabolicznych i niewydolności narządów.
Summary
Thyroid storm is a life-threatening exacerbation of the hyperthyroid state in which there is evidence of decompensation in one or more organs. The precipitating events or intercurrent illness such as infection, thyroid surgery, radioiodine therapy, iodinated contrast dyes, withdrawal of antithyroid drug therapy, diabetic ketoacidosis, hypoglicaemia, trauma are usually present. The diagnosis of thyroid storm is made clinically. Fever is typically present and gastrointestinal, cardiovascular or neurologic symptoms usually occur. There are no laboratory criteria to diagnose thyroid storm, although patients have some findings consistent with thyrotoxicosis. The levels of thyroid hormones are very high or they are similar to these in uncomplicated hyperthyroidism. There are three components of the thyroid storm therapy: correcting the hyperthyroidism, normalizing the decompensation of homeostatic mechanisms and treating the coexisting illnesses.
Przełom tarczycowy (thyroid storm, thyrotoxic storm, thyrotoxic crisis) jest to zagrażające życiu nasilenie objawów nadczynności tarczycy, w którym dochodzi do niewydolności szeregu narządów i układów. Rozwija się najczęściej po operacji, porodzie, radiojodoterapii i objawia zwiększeniem ciepłoty ciała, zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (tachykardia, częstoskurcz, niewydolność serca), pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, żółtaczka) i ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, majaczenia, psychoza, drgawki, śpiączka). Występuje zarówno u chorych z chorobą Graves´a jak i w przypadkach wola guzowatego nadczynnego. Rozwija się nagle, w ciągu godzin, lub stopniowo w ciągu kilku kolejnych dni. Jest rzadkim powikłaniem, ale ciągle powiązanym z wysoką śmiertelnością, sięgającą 70%. Historycznie stosowany podział na przełom chirurgiczny (surgical crisis) i internistyczny (medical crisis) nie znajduje obecnie zastosowania. W dobie właściwego przygotowania do operacji tarczycy i minimalizacji ryzyka okołooperacyjnego ryzyko przełomu chirurgicznego zostało praktycznie wyeliminowane (1).
Patogeneza
Przełom tarczycowy rozwija się u chorych z nadczynnością tarczycy w następstwie tkankowej nietolerancji trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4 ). Przyczynia się do tego udział dodatkowych czynników, takich jak: zabieg chirurgiczny, w szczególności zaś operacja tarczycy, podanie dawki leczniczej radiojodu w ciężkiej nadczynności tarczycy, zastosowanie kontrastu jodowego, nagłe przerwanie leczenia tyreostatykami, kwasica cukrzycowa, hipoglikemia, poród, zatorowość płucna, udar mózgowy czy brutalne obmacywanie tarczycy, zakażenie bakteryjne lub wirusowe, uraz czy ostry stres emocjonalny (2, 3).
Patogeneza przełomu jest nieznana. Szereg mechanizmów może prowadzić do wystąpienia zagrażającego życiu nasilenia objawów nadczynności (ryc. 1).
Ryc. 1. Patogeneza przełomu tarczycowego.
Należą do nich:
1. gwałtowny wzrost stężenia hormonów tarczycy w surowicy na skutek nagłego uwolnienia hormonów z tarczycy np. w czasie operacji tarczycy, intensywnego obmacywania tarczycy, po przerwaniu leczenia tyreostatykami i po podaży preparatów jodowych,
2. zmniejszonego wiązania hormonów tarczycy z białkami nośnikowymi osocza i w następstwie tego zwiększenie puli wolnych hormonów np. u chorych po strumektomii, z ostrą infekcją czy kwasicą cukrzycową,
3. upośledzenie procesów utleniania komórkowego ze wzrostem lipolizy i stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, zwiększeniem zużycia tlenu i nadmiernej produkcji energii cieplnej wobec zmniejszonej produkcji związku wysokoenergetycznego ATP (adenozynotrójfosforanu),
4. udział układu współczulnego polegający na zwiększeniu gęstości i wrażliwości receptorów dla katecholamin, przy czym w przełomie tarczycowym nie obserwuje się ani zwiększonego stężenia katecholamin w surowicy, ani zwiększonego ich wydalania z moczem.
Wywiady wskazują zwykle na przebyte leczenie nadczynności tarczycy lub sugerują utrzymywanie się objawów nadczynności tarczycy i udział któregoś z wyżej wymienionych czynników dodatkowych.
Rozpoznawanie
Rozpoznanie przełomu tarczycowego ustala się w oparciu o całokształt obrazu klinicznego. Nie ma jednoznacznych wskaźników laboratoryjnych pozwalających na potwierdzenie rozpoznania, w szczególności nie są nimi wysokie stężenia hormonów tarczycy w surowicy. Wśród objawów klinicznych szczególnie charakterystyczne są: podwyższenie ciepłoty ciała powyżej 38oC, częstoskurcz powyżej 150/min, zaburzenia rytmu pochodzenia przedsionkowego, niewydolność serca, nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie, żółtaczka, miastenia, niepokój, pobudzenie, senność, objawy psychotyczne, śpiączka.
Pod względem stopnia zaawansowania objawów zaproponowano podział na trzy okresy (4):
Okres I – bez objawów ze strony CUN,
Okres II – dołączenie się zaburzeń orientacji, objawów psychotycznych, otępienia, senności,
Okres III – śpiączka.
Inne kryteria diagnostyczne przełomu tarczycowego (tab. 1) przedstawili Burch i Wartofsky.
Tabela 1. Kryteria diagnostyczne przełomu tarczycowego (wg. 5).
ObjawyPunkty
temperatura ciała38-38,55
38,6-3910
39,1-39,515
39,6-4020
40,1-40,625
>40,630
objawy ze strony układu nerwowegonieobecne0
łagodne (pobudzenie)10
umiarkowane (majaczenia, psychoza, letarg)20
ciężkie (drgawki, śpiączka)30
zaburzenia przewodu pokarmowegonieobecne0
łagodne (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha)10
ciężkie (żółtaczka)20
zaburzenia układu sercowo-naczyniowego
a) tachykardia90-109/min5
110-11910
120-12915
130-13920
>14025
b) zastoinowa niewydolność sercanieobecna0
łagodna (obrzęki podudzi)5
umiarkowana (rzężenia u podstawy płuc)10
ciężka (obrzęk płuc)15
c) migotanie przedsionkównieobecne0
obecne10
choroby współistniejącenieobecne0
obecne10
Suma punktów z ocenianych parametrów klinicznych pozwala ustalić prawdopodobieństwo przełomu tarczycowego, przy czym:
> 45 – przełom bardzo prawdopodobny,
25-45 – przełom zagrażający,
<25 – wystąpienie przełomu mało prawdopodobne.
Badania dodatkowe

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-11-20
zaakceptowano do druku: 2006-02-15

Adres do korespondencji:
*Helena Jastrzębska
Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel./fax 0-22 834-31-31
e-mail: grygalj@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych