Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2011

Spis treści / Contents

Biosynthesis, post-translational modifications, maturation, and physiological function of human thyroid peroxidase
Biosynteza, modyfikacje postranslacyjne, dojrzewanie i fizjologiczna funkcja ludzkiej peroksydazy tarczycowej
Marlena Godlewska, Andrzej Gardas, Monika Góra – s. 917-923
TSH signal transduction in thyroid cells of Nthy-ori 3-1 line
Przekazywanie sygnału TSH w komórkach tarczycy linii Nthy-ori 3-1
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Urszula Mackiewicz – s. 924-928
Membranes, detergent resistant membrane fraction, and lipid rafts
Błony, oporna na detergenty frakcja błon i tratwy lipidowe
Mirosława Panasiewicz, Hanna Domek, Natalia Fedoryszak-Kuśka, Tadeusz Pacuszka – s. 929-935
Could membrane lipids influence the receptor tyrosine kinase activity? Epidermal growth factor receptor and its interactions with gangliosides
Czy lipidy błonowe modyfikują aktywność receptorowych kinaz białkowych? Receptor epidermalnego czynnika wzrostu i jego oddziaływania z gangliozydami
Natalia Fedoryszak-Kuśka – s. 936-941
Application of peptide antibodies to studies on the immunodominant conformation dependent epitopes of human thyroid peroxidase
Zastosowanie przeciwciał peptydowych w badaniach nad konformacyjnymi epitopami immunodominującymi w ludzkiej peroksydazie tarczycowej
Marlena Godlewska, Alicja Bauer, Barbara Czarnocka, Andrzej Gardas – s. 942-949
Oxidative DNA damage and repair in thyroid gland
Oksydacyjne uszkodzenia DNA i ich naprawa w gruczole tarczycy
Justyna Janik, Barbara Czarnocka – s. 950-956
Thyronamines – decarboxylated derivatives of thyroid hormones – new family of endogenous signaling molecules?
Tyronaminy – dekarboksylowane pochodne hormonów tarczycy – nowa rodzina cząsteczek sygnałowych?
Piotr Popławski – s. 957-962
Antimitochondrial and antinuclear antibodies in primary biliary cirrhosis
Przeciwciała antymitochondrialne i antyjądrowe w pierwotnej żółciowej marskości wątroby
Alicja Bauer – s. 963-968
Genetic and epigenetic factors in etiopathology of AITD: molecular and clinical implications
Czynniki genetyczne i epigenetyczne w etiopatogenezie AITD: znaczenie molekularne oraz kliniczne
Ewa Brzeziańska, Aleksandra Gładyś, Daria Domańska – s. 969-979
Comment
Prof. dr hab. Barbara Czarnocka – s. 980
Komentarz do prac
Prof. dr hab. Barbara Czarnocka – s. 981