Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 55-57
Joanna Klepacka, Magdalena Choromańska, Wanda Stokowska
Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich
An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej AMB
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Wanda Stokowska
Światowa Organizacja Zdrowia wytyczyła cele na rok 2010, w odniesieniu do dzieci 12-letnich średnia liczba PUW powinna wynosić nie więcej niż 1 (1). Osiągnięcie takiej redukcji próchnicy wymaga wdrożenia szeroko zakrojonych programów profilaktycznych (2), ponieważ badania epidemiologiczne wskazują na brak sukcesu w realizacji założeń na rok 2000 w tej grupie wiekowej (1, 3, 4, 5). Województwo podlaskie należy do regionów o najwyższych wskaźnikach PUW i bardzo dużych potrzebach leczniczych, co zostało potwierdzone niniejszym badaniem. Profesjonalna profilaktyka przy zastosowaniu lakierów jest skutecznym sposobem redukcji próchnicy i powinna być szeroko stosowana.
Materiał i metody
W badaniu dokonano oceny skuteczności przeciwpróchnicowego działania różnych lakierów. Zastosowano lakier Fluor Protector zawierający 0,1% fluoru w formie pochodnej fluorosilanu, który jest uznanym środkiem w profilaktyce próchnicy w każdym wieku (6, 7, 8). Drugi lakier to Cervitec, w którym czynnikiem przeciwbakteryjnym są: chlorheksydyna w stężeniu 0,1% i 1% tymol. Jest on polecany przez producenta w tych zębach, w których brak jest wskazań do lakowania i u osób ze złą higieną jamy ustnej. Jako trzeciego użyto lakieru Seal & Protect, który dzięki technologii nanofilerów ma zastosowanie w znoszeniu nadwrażliwości zębiny i zapobieganiu powstawania ubytków w okolicy przydziąsłowej. Zawarty w nim hydrofluorek cetylaminy oraz triklosan powinny sprzyjać redukcji próchnicy także na innych powierzchniach zębów. Oprócz materiałów producenta w piśmiennictwie istnieje niewiele doniesień na temat tego lakieru (9).
Badaniem objęto 40 uczniów szkoły podstawowej w Białymstoku, były to dzieci w wieku 12 lat pozostające pod opieką szkolnego gabinetu stomatologicznego. Przebadano 14 chłopców i 26 dziewcząt. Aplikacji lakieru dokonywano w odstępach 3 miesięcy po uprzednim oczyszczeniu zębów pastą i szczoteczką na kątnicę. Zabiegi łączono z instruktażem jamy ustnej. Lakiery nanoszono w poszczególnych kwadrantach jamy ustnej, dolny prawy pozostawiono jako kontrolny. Przed rozpoczęciem badania, po 6 oraz po 12 miesiącach (dla populacji 38 uczniów) oceniano liczbę PUW dla całej jamy ustnej i w poszczególnych kwadrantach, wyliczano intensywność próchnicy. Dane zostały opracowane statystycznie za pomocą testu kolejności par Wilcoxona.
Wyniki
W badanej grupie frekwencja próchnicy wynosiła 100% i była wyższa niż na początku lat 90, kiedy frekwencja próchnicy dla dzieci 12-letnich z miasta Białegostoku wynosiła 88,30% (10). Intensywność próchnicy dla wszystkich wyrzniętych zębów stałych przed rozpoczęciem badania wynosiła 6,35, liczba PUW 254, przy czym P = 158 W = 95 U = 1 (nie brano pod uwagę 8 zębów usuniętych ze wskazań ortodontycznych). Niski wskaźnik leczenia, wynoszący 0,37 wynika z faktu, że szkolny gabinet stomatologiczny był czynny tylko jeden dzień w tygodniu, a od września 2000 roku został zlikwidowany. W trakcie kontroli po 6 i 12 miesiącach od pierwszej aplikacji brano pod uwagę tylko zęby będące w jamie ustnej w momencie rozpoczęcia badania. Warto jednak zauważyć, że w ciągu roku wyrznęło się 118 zębów stałych, z których w badaniu końcowym aż 40 (33,8%) zajętych było procesem próchnicowym. Świadczy to o bardzo wysokiej podatności na próchnicę badanej populacji.
Skuteczność profilaktyki oceniano na podstawie zmian liczby PUW oraz intensywności próchnicy. Fluor Protector zaaplikowano na 229 zębów. Przed rozpoczęciem badania stwierdzono w tym kwadrancie 45 zębów z próchnicą pierwotną lub wtórną i 22 zęby wyleczone (PUW = 67). Po 6 miesiącach pojawił się nowy ubytek próchnicowy, po 12 miesiącach PUW wzrosło do 72. Intensywność próchnicy wzrosła z 1,67 do 1,89. Lakier Cervitec naniesiono na 239 zębów. W tym kwadrancie przed badaniem liczba PUW wynosiła 79 (P = 54, W = 25), intensywność 1,97. Kontrola po pół roku wykazała przyrost PUW o 4, a po roku o 11, co oznacza zmianę intensywności próchnicy z 1,97 na 2,36. 238 zębów zostało poddanych aplikacji lakieru Seal & Protect. W tym kwadrancie początkowe PUW wynosiło 55, po 6 miesiącach wzrosło o 4, po kolejnych 6 także o 4. Tak więc na koniec badania PUW dla tego lakieru wynosiło 63; zmiana intensywności próchnicy z 1,37 na 1,65.
Największe różnice odnotowano w kwadrancie kontrolnym. Obserwacji poddano 240 zębów o PUW początkowym 53 (najniższe z badanych kwadrantów). Kontrola półroczna ujawniła wzrost PUW do 61, roczna do 72; daje to odpowiednio wzrost intensywności próchnicy z 1,32 (początek badania) do 1,89 (po 12 miesiącach).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Mielnik-Błaszczak M. i wsp.: Założenia WHO na rok 2010 i ich realizacja przez lubelską pedodoncję. Magazyn Stomatologiczny 2000, 4:16-8. 2. Axelsson P. i wsp.: Wpływ postępowania profilaktycznego na redukcję przyrostu próchnicy. Czas. Stomat. 1996, XLIX, 11:740-3. 3. Goliński A., Perendyk J.: Stan zdrowotny uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy. Czas. Stomat. 1998, LI, 1:32-6. 4. Mielczarek A., Mielczarek J.: Trzyletni przyrost próchnicy w wybranej grupie dzieci 12-letnich po zastosowaniu określonego programu profilaktyczno-leczniczego. Stom. Współ. 1997, vol. 4, 1:25-8. 5. Postek-Stefańska L. i wsp.: Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat z regionu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przegl. Stom. Wieku Rozwoj. 2000, 29(1):30-4. 6. Marczuk-Kolada G., Waszkiel D.: Stan szkliwa po aplikacji lakierów fluorowych. Magazyn Stomatologiczny 1998, 8:39-41. 7. Ogaard B. et al.: Professional Topical Fluoride Applications – Clinical Efficacy and Mechanism of Action. Adv. Dent. Res. 1994, 8(2):1990-201. 8. Wierzbicka M., Józefowicz A.: Skuteczność lakierów fluorkowych w zapobieganiu próchnicy. Czas. Stomat. 1999, L, 4:257-260. 9. Materiały producenta (DeTray, Vivadent). 10. Marczuk-Kolada G.: Epidemiologia próchnicy i potrzeby lecznicze w zębach stałych u dzieci 12-letnich województwa białostockiego. Praca doktorska 1994 AM Białystok. 11. Petersson L.G. et al.: Effect of quarterly treatments with chlorhexidine and a fluoride varnish on approximal caries in caries susceptible teenagers: a 3-year study. Caries-Res. 2000, 34(2):140-3. 12. Wochna-Sobańska M.: Lakiery fluorowe w profilaktyce próchnicy. Stom. Współ. 1994, 4:285-8. 13. Fennis-le Y.L. et al.: Effect of 6-monthly applications of chlorhexidine varnish on incidence of occlusal caries in permanent molar: a 3-year study. J. Dent. 1998, 26(3):233-8.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia