Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 51-54
Agnieszka Wal1 Anna Sosnowska-Boroszko1, Anna Kochanek2, Agnieszka Kryńska2, Anita Grudzień2, Magdalena Zakrzewska2, Joanna Drózd2, Joanna Osiejuk2, Aleksandra Sołtan2
Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy
Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention
1z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
p.o. kierownika: dr n. med. Aleksander Remiszewski
2ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Opiekun Koła Naukowego: lek. stom. Agnieszka Wal
Zęby mleczne ze względu na budowę anatomiczną i histologiczną są szczególnie podatne na powstawanie i dynamiczny rozwój próchnicy. Większa ilość matrycy organicznej i mniejsza ilość komponenty nieorganicznej oraz występujące głębokie bruzdy i szczeliny o nieregularnym przebiegu są czynnikami, które predysponują do powstawania i rozwoju ognisk próchnicy wczesnej.
Frekwencja choroby próchnicowej w grupie dzieci przedszkolnych wzrasta wraz z wiekiem a największy wzrost obserwujemy pomiędzy 2 a 3 oraz 3 a 4 rokiem życia. W grupie wiekowej trzylatków aż 36% dzieci dotkniętych jest próchnicą zębów (1). Pojawienie się pierwszych objawów próchnicy w zębach siecznych w szczęce w krótkim czasie po ich wyrznięciu stanowi sygnał, że dziecko należy do grupy wysokiego ryzyka próchnicy wczesnej. Ubytki rozwijają się bardzo dynamicznie, a próchnica atakuje praktycznie wszystkie powierzchnie kolejno wyrzynających się zębów mlecznych (2). Zagrożenie często występujących powikłań niezwykle szybko rozwijającej się choroby próchnicowej, prowadzące do utraty uzębienia mlecznego, wskazuje na konieczność stosowania wczesnej profilaktyki. Profilaktyka wczesna to zarówno wskazania dotyczące diety, instruktaż higieny jamy ustnej, profilaktyka fluorowa jak i okresowe badania kontrolne. Są to elementy podstawowych programów profilaktycznych. Poza nimi istnieją programy indywidualne, ukierunkowane na diagnostykę ryzyka próchnicy i/lub chorób przyzębia oraz realizację intensywnego programu profilaktycznego (3). Jednym z bardzo istotnych elementów programu indywidualnego jest uszczelnianie bruzd zębów trzonowych mlecznych u dzieci najmłodszych oraz bruzd zębów stałych u dzieci starszych. Okazało się, że uszczelnianie powierzchni żujących zębów trzonowych jest szczególnie ważne w profilaktyce próchnicy u dzieci obarczonych schorzeniami ogólnymi: wadami serca, zaburzeniami krzepnięcia krwi, chorobami o podłożu autoimmunoagresywnym, u których powikłania choroby próchnicowej są bardzo groźne (4).
Zabieg uszczelniania bruzd wykonywany jest od wielu lat. Wykazano jego wysoką skuteczność w zapobieganiu powstawania próchnicy, określoną współczynnikiem redukcji próchnicy, który w długoletnich badaniach licznych autorów oceniających metodę w zębach stałych wynosił 64-94% (5, 6, 7). Nieznane są bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu lakowania bruzd zębów. Laki szczelinowe (uszczelniacze) nie są toksyczne ani miejscowo ani ogólnie (wg American Dental Ass. oraz Food & Drug Administration – USA), nie zagrażają żywotności miazgi zębowej. Wytrawiona powierzchnia jeżeli nie zostanie pokryta lakiem, powraca do normy po 24 godzinach w wyniku remineralizacji (7). Uszczelnianie bruzd jest zabiegiem bezbolesnym, pozwala na stopniową adaptację dziecka do leczenia stomatologicznego. Zabieg uszczelniania bruzd i szczelin zębów mlecznych popularny w wielu krajach Europy i w USA, w Polsce, niestety, wykonywany jest bardzo rzadko, podczas gdy wysoka frekwencja próchnicy w populacji dzieci polskich w wieku przedszkolnym wskazuje na konieczność stosowania każdej dostępnej metody profilaktyki.
Materiał i metoda
Wstępnie standardową metodą badania stomatologicznego zbadano 78 dzieci w wieku trzech lat z 9 warszawskich przedszkoli.
Do badań użyto lusterka i zgłębnika, wykonano je w warunkach dobrego oświetlenia. Jednocześnie, przeprowadzono oświatowo-poglądowe spotkania z dziećmi, na których starano się w prosty i obrazowy sposób przybliżyć im konieczność dbałości o higienę jamy ustnej i przykre konsekwencje zaniedbań.
Do zabiegu uszczelniania bruzd zakwalifikowano grupę 71 dzieci, u których uszczelnianie można było wykonać przynajmniej w obrębie jednego zęba mlecznego.
Kryterium kwalifikujące stanowił brak obecności procesu próchnicowego w zębach trzonowych mlecznych oraz względna współpraca ze strony dziecka. Do badań opracowano indywidualne karty dzieci, które oprócz diagramu zębowego ze schematem powierzchni żującej zębów mlecznych, tabeli, wskaźnika OHI, zawierały również krótką ankietę w formie pytań do rodziców, dotyczących ogólnego stanu zdrowia dziecka i znajomości podstawowych zasad higieny jamy ustnej.
W Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie przeprowadzono ostateczne badanie i zweryfikowano wstępną kwalifikację. Ostatecznie zabieg uszczelniania wykonano u 28 dzieci w 108 zębach.
Zęby trzonowe mleczne uszczelniono materiałem Helioseal F firmy Vivadent, odnosząc się do wskazań producenta dotyczących sposobu postępowania.
W pierwszym etapie oczyszczono powierzchnie żujące zębów trzonowych mlecznych z płytki bakeryjnej za pomocą szczoteczki obrotowej, zwilżonej wodą utlenioną. Po odizolowaniu od dostępu śliny za pomocą ślinociągu i wałków ligniny, powierzchnię bruzd międzyguzkowych wytrawiano 37% kwasem fosforowym w formie żelu przez 40 sekund. Po upływie czasu wytrawiania płukano powierzchnie żujące za pomocą wody pod ciśnieniem, po czym suszono sprężonym powietrzem. Na tak przygotowaną, odizolowaną od dostępu wilgoci powierzchnię nakładano materiał uszczelniający, rozprowadzano po bruzdach przy pomocy zgłębnika i polimeryzowano przez 40 sekund. Ostatnim etapem było dostosowanie materiału uszczelniającego do wysokości zgryzu.
Dodatkowo dla każdego dziecka obliczono liczbę puw oraz wskaźnik higieny jamy ustnej OHI. Badania kontrol-ne przeprowadzono po 1, 3, i 6 miesiącach.
W badaniach tych dokonano kontroli retencji materiału w bruzdach, oceniając częściową lub całkowitą utratę uszczelniacza oraz ewentualną obecność próchnicy w badanych zębach. Podczas badań w zębach, w których zauważono częściowy lub całkowity brak uszczelniacza ponownie wykonano zabieg uszczelniania kierując się przy tym dobrem pacjenta, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Zębów tych nie uwzględniono w dalszej statystyce, zaliczając je do grupy zębów z utratą laku.
Wyniki
W badaniach kontrolnych stwierdzono, że procent utrzymania uszczelniacza w bruzdach maleje, i tak po miesiącu wynosi 79%, po 3 miesiącach – 65%, a po 6 miesiącach 53% (ryc. 1).
Ryc. 1. Całkowite utrzymanie uszczelniaczy w kolejnych badaniach kontrolnych.
Najczęściej utrata uszczelniacza dotyczyła pierwszych zębów trzonowych dolnych i był to częściowy brak w części medialnej bruzdy podłużnej. W zębie 74 w badaniu po miesiącu procent utrzymania laku wynosił 78%, po 3 miesiącach – 33%, po 6 miesiącach – 22%, kolejno dla zęba 84: 67%, 56%, 44%. Procentowa utrata uszczelniacza w poszczególnych zębach jest przedstawiona na rycinie 2.
Ryc. 2. Całkowite utrzymanie uszczelniaczy w poszczególnych zębach w kolejnych badaniach kontrolnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Szpringer-Nodzak M.: Stomatologia wieku rozwojowego. PZWL Warszawa 1999, 247-251 2. Szpringer-Nodzak M., Wal A.: Problem uszczelniania bruzd zębów trzonowych mlecznych u dzieci z wczesną próchnicą uzębienia. Przeg. Stom. Wieku Rozw. 1999, 4:24-27. 3. Jańczuk Z.: Dlaczego znów o profilaktyce w stomatologii. Stom. Współczesna 2000, 3:37-41. 4. Mielnik-Błaszczyk M.: Badanie stanu narządu żucia i wybranych składników śliny u dzieci i młodzieży z wrodzonymi osoczowymi skazami krwotocznymi oraz ocena potrzeb leczniczych. 1996. AM Lublin Rozpr. Habilitacyjna. 5. Jodkowska E.: Materiały złożone i cementy glass-ionomerowe w stomatologii zachowawczej. MTPI Warszawa 1996, 45-80. 6. Remiszewski A.: Zastosowanie uszczelniaczy bruzd w zębach pierwszych trzonowych u dzieci szkolnych – badania 8-letnie. Stom. Współczesna 1994, 2:130-132. 7. Grzybowska A.: Leki szczelinowe w profilaktyce próchnicy zębów – praca poglądowa u autorów. 8. Jodkowska E.: Trzyletnie obserwacje porównawcze skuteczności uszczelniaczy tradycyjnych i cementów sz-j w zapobieganiu próchnicy. Stom. Współczesna, 1994, 4:307-311. 9. Hicks J.: Caries formation in vitro around a fluoride-releasing pit and fissure sealant in primary teeth. Journal of Dentistry for Children 1998, 5-6:161-168. 10. Pawlicki R.: Powierzchnie żujące zębów poddane i nie poddane szlifowaniu przed lakowaniem. Mag. Stomatologiczny 2000, 2:52-54. 11. Browm L.J.: Detal caries and sealan usage in US children, JADA 1996, 3:335-343.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia