Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 3-9
Beata Wierchoła1, Katarzyna Emerich-Poplatek1, Barbara Adamowicz-Klepalska1, Teresa Małaczyńska2
Aspekt stomatologiczny przebiegu astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym
Stomatological aspect in course of bronchial asthma in development age
1 z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
2 z Oddziału Przewlekłych Chorób Płuc i Alergii Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. Teresa Małaczyńska
WSTĘP
Schorzenia alergiczne, coraz częściej występujące już w pierwszych latach życia dziecka, stały się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnej pediatrii. Choroby o podłożu alergicznym, a szczególnie astma oskrzelowa, mające charakter przewlekły, wymagają długotrwałej wielolekowej terapii, co nie pozostaje bez wpływu na rozwijający się organizm dziecka, w tym także na rozwój narządu żucia. Zarówno sama choroba, jak i przewlekła terapia, mogą w wieku rozwojowym predysponować do wystąpienia zaburzeń nie tylko w uzębieniu mlecznym i stałym, w przyzębiu i błonie śluzowej jamy ustnej, ale mogą także sprzyjać powstawaniu wad zgryzu. Astma oskrzelowa jeszcze zbyt rzadko rozpoznawana jest w pierwszych 5 latach życia dziecka. Często leczona jest nieprawidłowo wraz z przewlekłym stosowaniem antybiotykoterapii (5), co w najważniejszym okresie dla mineralizacji zębów stałych zwiększa zagrożenie enamelopatiami, a także powoduje wzrost częstości zasiedlania jamy ustnej przez grzyby z gatunku Candida.
Znaczący wzrost w ostatnich latach liczby dzieci chorych na astmę oskrzelową oraz różnego rodzaju choroby alergiczne sprawił, iż problem ten znalazł się w centrum uwagi lekarzy różnych specjalności, w tym także lekarzy pedodontów oraz rodziców i opiekunów dzieci, a ze względu na rozpowszechnienie urasta do rangi jednego z głównych zagadnień zdrowia publicz-nego.
MATERIAŁ I METODYKA
W 1998 roku przeprowadzono stomatologiczne badania kliniczne 326 dzieci w wieku 3-15 lat przewlekle chorych na astmę oskrzelową. Badaną populację dzieci podzielono na 11 grup wiekowych (tab. 1).
Tabela 1. Struktura badanej populacji dzieci chorych na astmę oskrzelową z uwzględnieniem wieku i płci.
Wiek (lata)
 
3-56789101112131415Razem
Płeć badanych dzieci M2020151921191622161710195
K101015119111413141311131
K+M3030303030303035303021326
W przedziale wieku 4-15 lat wydzielono 32 dzieci chorych na astmę oskrzelową lekką bez terapii sterydowej oraz 34 dzieci w przedziale wieku 5-14 lat z astmą oskrzelową umiarkowaną i ciężką z terapią sterydową wziewną. W celu przeprowadzenia badania mikologicznego na obecność grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida pobrano wymazy z trzech różnych dla bytowania drobnoustrojów środowisk jamy ustnej, z ubytku próchnicowego w pierwszym zębie trzonowym, zachyłka przedsionka nad zębami siecznymi w szczęce i z grzbietu języka.
Badaną populację kontrolną stanowiły dzieci w tej samej liczebności roczników i płci, co dzieci chore na astmę oskrzelową. Badanie stanu zdrowia jamy ustnej w obydwu populacjach obejmowało stan uzębienia mlecznego i stałego wraz z potrzebami leczniczymi, stan przyzębia i periodontologiczne potrzeby lecznicze, stan kliniczny dziąseł z oceną higieny jamy ustnej, wady zgryzu oraz występowanie parafunkcji narządu żucia. Badania mikologiczne przeprowadzono tylko u dzieci chorych na astmę oskrzelową lekką bez terapii sterydowej oraz na astmę oskrzelową umiarkowaną i ciężką z terapią sterydową wziewną, a także w populacji kontrolnej.
Cel pracy stanowiła kompleksowa ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową, uwzględniająca ciężkość choroby i stosowany schemat leczenia astmy oskrzelowej, a uzyskane wyniki badań umożliwiały opracowanie stomatologicznego interdyscyplinarnego programu promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyki oraz postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego w tej grupie dyspanseryjnej.
WYNIKI
Uzyskane wyniki wykazały, że dzieci chore na astmę oskrzelową mają znaczne pogorszenie stanu zdrowia uzębienia stałego w okresie dojrzewania, czyli pomiędzy 12 a 14 rokiem życia, w postaci większej intensywności choroby próchnicowej zębów. Szczególnie duży wzrost jest w przedziale wieku 12-13 lat. W odniesieniu do płci wyższą intensywność próchnicy zębów stałych w wieku 12-15 lat mieli chłopcy chorzy na astmę oskrzelową, niż ich rówieśnicy badanej populacji kontrolnej, przy braku różnic u dziewcząt w tym samym wieku (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Historia choroby próchnicowej w uzębieniu stałym dzieci badanej populacji z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 2. Historia choroby próchnicowej w uzębieniu stałym dzieci badanej populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.
Dzieci 12-15-letnie z astmą oskrzelową miały także wyższą średnią liczbę zębów stałych z potrzebami leczniczymi w postaci rekonstrukcji czyli założenia wypełnienia na dwóch powierzchniach zęba, niż dzieci w populacji kontrolnej. Porównując stan przyzębia stwierdzono, że klinicznie zdrowe przyzębie z wartością wskaźnika Community Periodontal Idex (CPI = 0) w niższym odsetku miały dzieci chore na astmę oskrzelową, wraz z wyższym odsetkiem krwawienia z dziąseł czyli CPI = 1 u dzieci 7- -15-letnich, niż u dzieci populacji kontrolnej (ryc. 3, 4).
Ryc. 3. Stan przyzębia określony odsetkiem wartości kodowych wskaźnika CPI u dzieci z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 4. Stan przyzębia określony odsetkiem wartości kodowych wskaźnika CPI u dzieci populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.
Dzieci chore na astmę oskrzelową rzadziej miały klinicznie zdrowe dziąsła w wieku 3-15 lat z wartością wskaźnika Gingival Index (GI = 0), przy równocześnie częściej diagnozowanym łagodnym, umiarkowanym i ciężkim zapaleniu dziąseł, niż dzieci zdrowe w tym samym wieku z populacji kontrolnej (ryc. 5) (ryc. 6).
Ryc. 5. Odsetki dzieci chorych na astmę oskrzelową z wartościami wskaźnika GI = 0 (Gingival Index) z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 6. Odsetki dzieci w populacji kontrolnej z wartościami wskaźnika GI = 0 (Gingival Index) z uwzględnieniem wieku.
Wyższy był także odsetek chorych dzieci, które miały niedostateczną higienę jamy ustnej w postaci obfitych złogów płytki bakteryjnej z wartościami (PlI=2,1-3), wskazujące na poważne zaniedbania higieniczne (ryc. 7 i 8).
Ryc. 7. Odsetki dzieci chorych na astmę oskrzelową z wartościami wskaźnika PlI=2,1 – 3,0 (Plaque Index) z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 8. Odsetki dzieci w badanej populacji kontrolnej z wartościami wskaźnika PlI=2,1 – 3,0 (Plaque Index) z uwzględnieniem wieku.
Dzieci przewlekle chore na astmę oskrzelową w wyższym odsetku miały wady zgryzu średnie lub zaawansowane (ryc. 9 i 10) oraz parafunkcje narządu żucia niż dzieci zdrowe.
Ryc. 9. Odsetki dzieci ze średnią lub zaawansowaną wadą zgryzu w badanej populacji z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 10. Odsetki dzieci ze średnią lub zaawansowaną wadą zgryzu w badanej populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Adamowicz-Klepalska i wsp.: Porównanie stanu przyzębia oraz periodontologicznego potrzeb leczniczych u 7- i 12-letnich dzieci z woj. gdańskiego badanych w 1987 i 1995 roku. Przegl. Stomat. Wieku Rozw., 1995, 3/4, (11-12), 12-16. 2. Badzian-Kobos K. i wsp.: Higiena jamy ustnej, stan przyzębia i wady zgryzu u dzieci w wieku 7-15 lat z regionu inwestycji górniczo-energetycznej Bełchatów. Czas. Stomat., 1987, XL, 5:309-315. 3. Banach J. i wsp.: Stan przyzębia u dzieci szczecińskich podczas 6-letnich obserwacji. Analiza warunków anatomicznych przyzębia. Czas. Stomat., 1994, XLVII, 7:453-456. 4. Barańska-Gachowska M. i wsp.: Stan uzębienia u młodzieży pozbawionej planowej opieki stomatologicznej. Czas. Stomat., 1982, XXXV, 10:655-659. 5. Bręborowicz A., Światły A.: Astma oskrzelowa jako choroba zbyt rzadko rozpoznawana u dzieci. Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 62, 7-8:424-428. 6. Deyu H., Dawei L.: Trends of caries prevalence and experience in children in Chengdu City, West China, 1982-1990. Community Dent. Oral Epidemiol., 1992, 20:308-309. 7. Dummer P.M.H. et al.: Prevalence of enamel developmental defects in a group 11- and 12-year-old children in South Wales. Community Dent. Oral Epidemiol. 1986, 14:119-122. 8. Emerich-Poplatek K.: Epidemiologiczne badania porównawcze stanu układu stomatognatycznego i potrzeb leczniczych populacji w wieku rozwojowym z województwa gdańskiego. Praca doktorska. Akademia Medyczna w Gdańsku 1997. 9. Fetkowska-Mielnik et al.: Ocena uzębienia oraz analiza dynamiki próchnicy zębów stałych u dzieci z Lublina. Czas. Stomat., 1986, XXXIX, 6:361-365.10. Jańczuk Z. i wsp.: Stan narządu żucia populacji polskiej. Raport z badań epidemiologicznych i ankietowych przeprowadzonych w 1995 roku. PAM, Szczecin 1996. 11. Jańczuk Z.: Uzębienie polskich dzieci w 2000 roku. Przegl. Stomat. Wieku Rozw., 1-1996, 13:4-9. 12. Kurek H. i wsp.: Ocena występowania próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej Zabrza objętej planową opieką stomatologiczną. Czas. Stomat., 1990, XLIII, 11-12:672-678. 13. Luoma A.R., Ronnberg K.: Twelve-year follow-up of caries prevalence and incidence in children and young adults in Espoo, Finland. Community Dent. Oral Epidemiol. 1987, 15:29-32. 14. Olesiak-Jakubczyk E.: Ocena stanu uzębienia i przyzębia oraz potrzeb zdrowotnych u dzieci Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Praca doktorska. Śląska Akademia Medyczna, Zabrze 1992. 15. Pawlak J. i wsp.: Stan przyzębia i flora bakteryjna towarzysząca zapaleniom dziąseł u dzieci w okresie okołopokwitaniowym. Przegl. Stomat. Wieku Rozw., 1994, 6-7:84-86. 16. Pitts N.B., Davies J.A.: The Scottish Health Boards´ Dental Epidemiological Programme: initial surveys of 5- and 12-year-old. Br. Dent. J., 1992, 172:408-413. 17. Syryńska M. i wsp.: Długoterminowe obserwacje zachowania się niektórych wad zębowych oraz ich wpływu na higienę jamy ustnej i stan przyzębia. Przegl. Stomat. Wieku Rozw., 1994, 6-7:107-109. 18. Syryńska M. i wsp.: Stan przyzębia u dzieci szczecińskich podczas 6-letnich obserwacji. Wybrane parametry anatomiczne a wskaźniki: płytki bakteryjnej /Pl I/ i stanu dziąseł (GI). Czas. Stomat., 1994, XLVII, 8:535-539. 19. Weyna E. i wsp.: Higiena jamy ustnej u dzieci 7-14-letnich. Część 3: Stan higieny i przyzębia z uwzględnieniem dokładności czyszczenia zębów. Przegl. Stomat. Wieku Rozw., 1994, 5:48-51. 20. Wigdorowicz-Makowerowa N.: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia. PZWL, Warszawa 1984. 21. Wochna-Sobańska M. i wsp.: Ocena stanu przyzębia oraz periodontologicznych potrzeb leczniczych u dzieci 12-letnich z Łodzi i województwa piotrkowskiego. Czas. Stomat., 1994, XLVII, 1:35-37.
Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia