Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 3-9
Beata Wierchoła1, Katarzyna Emerich-Poplatek1, Barbara Adamowicz-Klepalska1, Teresa Małaczyńska2
Aspekt stomatologiczny przebiegu astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym
Stomatological aspect in course of bronchial asthma in development age
1 z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
2 z Oddziału Przewlekłych Chorób Płuc i Alergii Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. Teresa Małaczyńska
WSTĘP
Schorzenia alergiczne, coraz częściej występujące już w pierwszych latach życia dziecka, stały się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnej pediatrii. Choroby o podłożu alergicznym, a szczególnie astma oskrzelowa, mające charakter przewlekły, wymagają długotrwałej wielolekowej terapii, co nie pozostaje bez wpływu na rozwijający się organizm dziecka, w tym także na rozwój narządu żucia. Zarówno sama choroba, jak i przewlekła terapia, mogą w wieku rozwojowym predysponować do wystąpienia zaburzeń nie tylko w uzębieniu mlecznym i stałym, w przyzębiu i błonie śluzowej jamy ustnej, ale mogą także sprzyjać powstawaniu wad zgryzu. Astma oskrzelowa jeszcze zbyt rzadko rozpoznawana jest w pierwszych 5 latach życia dziecka. Często leczona jest nieprawidłowo wraz z przewlekłym stosowaniem antybiotykoterapii (5), co w najważniejszym okresie dla mineralizacji zębów stałych zwiększa zagrożenie enamelopatiami, a także powoduje wzrost częstości zasiedlania jamy ustnej przez grzyby z gatunku Candida.
Znaczący wzrost w ostatnich latach liczby dzieci chorych na astmę oskrzelową oraz różnego rodzaju choroby alergiczne sprawił, iż problem ten znalazł się w centrum uwagi lekarzy różnych specjalności, w tym także lekarzy pedodontów oraz rodziców i opiekunów dzieci, a ze względu na rozpowszechnienie urasta do rangi jednego z głównych zagadnień zdrowia publicz-nego.
MATERIAŁ I METODYKA
W 1998 roku przeprowadzono stomatologiczne badania kliniczne 326 dzieci w wieku 3-15 lat przewlekle chorych na astmę oskrzelową. Badaną populację dzieci podzielono na 11 grup wiekowych (tab. 1).
Tabela 1. Struktura badanej populacji dzieci chorych na astmę oskrzelową z uwzględnieniem wieku i płci.
Wiek (lata)
 
3-56789101112131415Razem
Płeć badanych dzieci M2020151921191622161710195
K101015119111413141311131
K+M3030303030303035303021326
W przedziale wieku 4-15 lat wydzielono 32 dzieci chorych na astmę oskrzelową lekką bez terapii sterydowej oraz 34 dzieci w przedziale wieku 5-14 lat z astmą oskrzelową umiarkowaną i ciężką z terapią sterydową wziewną. W celu przeprowadzenia badania mikologicznego na obecność grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida pobrano wymazy z trzech różnych dla bytowania drobnoustrojów środowisk jamy ustnej, z ubytku próchnicowego w pierwszym zębie trzonowym, zachyłka przedsionka nad zębami siecznymi w szczęce i z grzbietu języka.
Badaną populację kontrolną stanowiły dzieci w tej samej liczebności roczników i płci, co dzieci chore na astmę oskrzelową. Badanie stanu zdrowia jamy ustnej w obydwu populacjach obejmowało stan uzębienia mlecznego i stałego wraz z potrzebami leczniczymi, stan przyzębia i periodontologiczne potrzeby lecznicze, stan kliniczny dziąseł z oceną higieny jamy ustnej, wady zgryzu oraz występowanie parafunkcji narządu żucia. Badania mikologiczne przeprowadzono tylko u dzieci chorych na astmę oskrzelową lekką bez terapii sterydowej oraz na astmę oskrzelową umiarkowaną i ciężką z terapią sterydową wziewną, a także w populacji kontrolnej.
Cel pracy stanowiła kompleksowa ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową, uwzględniająca ciężkość choroby i stosowany schemat leczenia astmy oskrzelowej, a uzyskane wyniki badań umożliwiały opracowanie stomatologicznego interdyscyplinarnego programu promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyki oraz postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego w tej grupie dyspanseryjnej.
WYNIKI
Uzyskane wyniki wykazały, że dzieci chore na astmę oskrzelową mają znaczne pogorszenie stanu zdrowia uzębienia stałego w okresie dojrzewania, czyli pomiędzy 12 a 14 rokiem życia, w postaci większej intensywności choroby próchnicowej zębów. Szczególnie duży wzrost jest w przedziale wieku 12-13 lat. W odniesieniu do płci wyższą intensywność próchnicy zębów stałych w wieku 12-15 lat mieli chłopcy chorzy na astmę oskrzelową, niż ich rówieśnicy badanej populacji kontrolnej, przy braku różnic u dziewcząt w tym samym wieku (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Historia choroby próchnicowej w uzębieniu stałym dzieci badanej populacji z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 2. Historia choroby próchnicowej w uzębieniu stałym dzieci badanej populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.
Dzieci 12-15-letnie z astmą oskrzelową miały także wyższą średnią liczbę zębów stałych z potrzebami leczniczymi w postaci rekonstrukcji czyli założenia wypełnienia na dwóch powierzchniach zęba, niż dzieci w populacji kontrolnej. Porównując stan przyzębia stwierdzono, że klinicznie zdrowe przyzębie z wartością wskaźnika Community Periodontal Idex (CPI = 0) w niższym odsetku miały dzieci chore na astmę oskrzelową, wraz z wyższym odsetkiem krwawienia z dziąseł czyli CPI = 1 u dzieci 7- -15-letnich, niż u dzieci populacji kontrolnej (ryc. 3, 4).
Ryc. 3. Stan przyzębia określony odsetkiem wartości kodowych wskaźnika CPI u dzieci z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 4. Stan przyzębia określony odsetkiem wartości kodowych wskaźnika CPI u dzieci populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.
Dzieci chore na astmę oskrzelową rzadziej miały klinicznie zdrowe dziąsła w wieku 3-15 lat z wartością wskaźnika Gingival Index (GI = 0), przy równocześnie częściej diagnozowanym łagodnym, umiarkowanym i ciężkim zapaleniu dziąseł, niż dzieci zdrowe w tym samym wieku z populacji kontrolnej (ryc. 5) (ryc. 6).
Ryc. 5. Odsetki dzieci chorych na astmę oskrzelową z wartościami wskaźnika GI = 0 (Gingival Index) z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 6. Odsetki dzieci w populacji kontrolnej z wartościami wskaźnika GI = 0 (Gingival Index) z uwzględnieniem wieku.
Wyższy był także odsetek chorych dzieci, które miały niedostateczną higienę jamy ustnej w postaci obfitych złogów płytki bakteryjnej z wartościami (PlI=2,1-3), wskazujące na poważne zaniedbania higieniczne (ryc. 7 i 8).
Ryc. 7. Odsetki dzieci chorych na astmę oskrzelową z wartościami wskaźnika PlI=2,1 – 3,0 (Plaque Index) z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 8. Odsetki dzieci w badanej populacji kontrolnej z wartościami wskaźnika PlI=2,1 – 3,0 (Plaque Index) z uwzględnieniem wieku.
Dzieci przewlekle chore na astmę oskrzelową w wyższym odsetku miały wady zgryzu średnie lub zaawansowane (ryc. 9 i 10) oraz parafunkcje narządu żucia niż dzieci zdrowe.
Ryc. 9. Odsetki dzieci ze średnią lub zaawansowaną wadą zgryzu w badanej populacji z astmą oskrzelową z uwzględnieniem wieku.
Ryc. 10. Odsetki dzieci ze średnią lub zaawansowaną wadą zgryzu w badanej populacji kontrolnej z uwzględnieniem wieku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia