Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2002, s. 53-57
Andrzej Koczyński1, Zofia Rajtar-Leontiew2
Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy w obrazie ultrasonograficznym u dzieci
Ultrasound imaging of pathological soft tissues in the region of mandibular angle in children
1 z Działu Radiologii i Ultrasonografii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Prof. Wł. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr n. med. Andrzej Koczyński
2 z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The paper presents the most often pathological situations occured in the upper parts of the neck in children.
Części miękkie szyi okolicy kąta żuchwy składają się z elementów tak zwanego trójkąta podżuchwowego, w obrębie którego znajduje się także powięź szyjna.
Struktury podpowięziowe utworzone są przez głęboko położony węzeł chłonny nadmostkowo-dwubrzuściowy, węzły chłonne śliniankowe i śródmiąższowe oraz przez ślinianki podżuchwowe (3).
Każdy pojedyńczy węzeł lub grupa węzłów mają określony obszar spływu tkankowego i odpływu chłonki, zatem węzły chłonne pełnią rolę struktur zbiorczych i filtracyjnych.
Struktury nadpowięziowe utworzone są przez węzły chłonne powierzchowne.
Największe znaczenie z klinicznego punktu widzenia ma patologia struktur położonych głęboko.
W okolicach kątów żuchwy znajdują się także ślinianki przyuszne i podżuchwowe z odpływem treści do jamy ustnej.
Ponadto, części miękkie tych okolic szyi mogą stanowić reprezentację przetrwałych z okresu rozwoju zarodkowego łuków i kieszonek skrzelowych (7, 10).
Okolice kątów żuchwy będące pograniczem twarzoczaszki i szyi podlegają ocenie podczas każdego badania przedmiotowego, a badanie ultrasonograficzne umożliwiając wgląd w struktury i relacje anatomiczne przestrzeni mających reprezentację w obszarze dermatomu trzeciego (11) pełni w badaniu klinicznym poniekąd rolę zgłębnika bezprzewodowego.
Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy zazwyczaj są skutkiem różnych procesów chorobowych mających swe źródło w głęboko położonych strukturach narządowych (8).
Dokładne opracowania dotyczące przyczyn, rodzaju, uwarunkowań i współzależności w zakresie ocen klinicznych i patologicznych szyi przedstawia współczesne piśmiennictwo (2, 5, 6, 8).
Okolica kąta żuchwy u dzieci jest częstym miejscem wyrażania się skutków wewnątrzustrojowych procesów chorobowych, a niespójność zachodząca pomiędzy łatwością przeprowadzenia badania przedmiotowego tej okolicy, a poprawnym wnioskowaniem wskazuje na konieczność wykonania w każdym przypadku również badania ultrasonograficznego.
Zatem celem pracy jest wykazanie znaczenia tego badania w zwiększeniu stopnia pewności klinicznej.
W materiale pacjentów pracowni ultrasonograficznej szpitala przebadanych w 2001 roku około 2% stanowiły dzieci z pogrubieniem części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy, w wieku od 6 miesięcy do 14 lat, 63 chłopców i 27 dziewczynek, z procesem trwającym najczęściej od kilku do kilkunastu dni.
U każdego dziecka wykonano w sposób typowy badanie ultrasonograficzne szyi przy użyciu głowicy liniowej, a niekiedy i sektorowej, o częstotliwości przetwornika 5 lub 7,5 MHz.
Rozpoznanie kliniczne na podstawie analizy skierowań do badania przedstawia poniższe zestawienie:
– zapalenie węzłów chłonnych w przebiegu infekcji nosogardła lub górnych dróg oddechowych: 38 dzieci (60%),
– powiększenie węzłów chłonnych w przebiegu choroby rozrostowej śródpiersia (białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak): 16 dzieci (25%),
– powiększenie ślinianek: 5 dzieci (8%),
– podejrzenie wady rozwojowej w zakresie części miękkich szyi: 2 dzieci (3%),
– inne, bliżej nieokreślone przyczyny: 2 dzieci (3%).
Grupa referencyjna normy złożona była z 80 dzieci w wieku 6/12-14 lat, z prawidłowym obrazem ultrasonograficznym części miękkich szyi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chmielewska-Szewczyk D.: Czynniki etiologiczne zakażeń układu oddechowego; w książce pt. „Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci”, red. D. Chmielewska-Szewczyk; Via Medica, Gdańsk, 2001, 7-13. 2. Drewienkiewicz E.: Wrodzone przetoki i torbiele szyi i okolicy przedmałżowinowej. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2001, 26, 2-10. 3. Fenis H.: Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. PZWL, Warszawa 1991, 256-257. 4. Hayden C.K., Swischuk L.E.: Pediatric ultrasonography. Williams and Wilkins, Baltimore 1992, 26-29. 5. Kowalczyk J.R.: Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych. PZWL, Warszawa 1996, 141-151. 6. Krzeski A., Held-Ziółkowska M.: Angina. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2000, 19, 2-9. 7. Ostrowski K.: Embriologia człowieka. PZWL, Warszawa 1988, 94-96. 8. Osuch-Wójcikiewicz E., Korolkowa O.: Guzy szyi. Problemy laryngologiczne w codziennej praktyce, 2001, 27, 9-1. 9. Pędich M.: Badanie ślinianek; w książce „Ultrasonografia pediatryczna”, red. A. Marciński; Sanmedia, 1994, 98-101. 10. Warzywoda M., Marciński A.: Badania narządów szyi; w książce „Ultrasonografia pediatryczna”, red. A. Marciński; Sanmedia, Warszawa 1994, 92-93. 11. Whitaker R.H., Borley N.R.: Anatomia błyskawicznie; PZWL, 1996, 131-133.
Nowa Pediatria 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria