Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2001, s. 42-43
Jerzy Alkiewicz
Prof. dr hab. dr h.c. Jan Hasik nie żyje
Prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Key words: hasik, śmierć, fitoterapia.
Prof. dr hab. med. Dr h.c. Jan Hasik 1922-2001
Prof. zw. dr hab. med. dr h.c. Jan Hasik urodził się 15.03.1922 r. w Rawiczu. Po ukończeniu szkoły podstawowej przyjęty został do Państwowego Gimnazjum w Rawiczu, a po ukończeniu IV klasy, w wyniku egzaminu konkursowego, do V Kompanii Korpusu Kadetów Nr 2 im. Marszałka E. Śmigłego-Rydza w 1938 r. We wrześniu 1939 r. bierze czynny udział jako kadet IV Kompanii Korpusu Kadetów w obronie Lwowa przed Niemcami. W grudniu 1939 r. wraca do rodzinnego Rawicza i zmuszony przez Niemców podejmuje pracę fizyczną w Fabryce Maszyn i Odlewni Żeliwa J. Linza. Pod koniec wojny pracuje jako kreślarz maszynowy w biurze kreślarskim. Po wyzwoleniu Rawicza w 1945 r. wstępuje do ostatniej klasy licealnej Państwowego Liceum w Rawiczu, gdzie 31 lipca 1945 r. uzyskuje świadectwo dojrzałości.
Przyjęty w wyniku egzaminu konkursowego na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskuje 30.01.1952 r. dyplom lekarski z odznaczeniem. W czasie studiów był Przewodniczącym Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Akademii Medycznej w Poznaniu.
Od października 1951 r. pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr Jana Roguskiego. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1959 r. na podstawie pracy pt. „Kwas askorbinowy w przewlekłej niewydolności krążenia”. Przewód habilitacyjny ukończył pomyślnie w 1964 r. na podstawie pracy pt. „Zmiany hemodynamiczne u chorych z nadczynnością tarczycy i czerwienicy prawdziwej leczonych izotopami promieniotwórczymi”. We wrześniu 1972 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w czerwcu 1980 r. – profesora zwyczajnego.
Od kwietnia 1970 r. był Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu, od 1985 r. był Dyrektorem tegoż Instytutu. Był organizatorem Wojewódzkiego Ośrodka Dietetycznego w Poznaniu przy II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, a po dziesięciu latach Kierownikiem tej placówki. Od 1972 r. pełnił obowiązki Prodziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 1975 r. został wybrany Dziekanem Wydziału Lekarskiego, którą to funkcję pełnił do września 1981 r. Na tym stanowisku wniósł szczególnie duże zasługi organizacyjne dla dobra Uczelni, zyskując powszechną opinię jako – Dziekan Dziekanów.
Był wyróżniającym się pracownikiem nauki, stale podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe i dążącym wytrwale do poznania tajników wiedzy klinicznej. Jego dorobek naukowy jest imponujący – opublikował w czasopismach krajowych i zagranicznych 595 prac, w tym 83 książki; przeszło 20% prac zostało opublikowanych za granicą.
Prof.dr hab. Jan Hasik był niezwykle aktywny w organizacji kongresów, konferencji i sympozjów klinicznych. Brał czynny udział zarówno jako referent, jak i przewodniczący poszczególnych sesji w około 100 kongresach zagranicznych i w ponad 100 krajowych. Przewodniczył komitetom organizacyjnym kilku zjazdów Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologów. Jako Dyrektor Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu organizował dwukrotnie w roku Konferencje Naukowe Instytutu o charakterze szkoleniowym dla lekarzy makroregionu Wielkopolski, w których referentami byli najwybitniejsi interniści z Poznania i całego kraju.
Przez 23 lata był przewodniczącym Komisji Dietetyki PAN w Warszawie, członkiem Prezydium Komitetu Medycyny Doświadczalnej Pan, jak również Wiceprzewodniczącym Komitetu Żywienia Człowieka i Fizjopatologii Żywienia PAN. Dwie kadencje był członkiem zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, jak również przewodniczącym Oddziału Poznańskiego tego Towarzystwa, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Trzy kadencje był Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz członkiem Zarządu Głównego.
Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, między innymi dziewięciokrotnie Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych. Od 1989 roku był naczelnym redaktorem Nowin Lekarskich, które reaktywował jako periodyk naukowy o randze ogólnopolskiej.
Prof. zw. dr hab. med. dr h.c. Jan Hasik był gorącym orędownikiem fitoterapii i jednym z założycieli Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, która została powołana 27.11.1998 r. Od chwili ukonstytuowania się Sekcji do 5.04.2001 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Sekcji. Był wielkim propagatorem fitoterapii naukowo i klinicznie udowodnionej. Brał czynny udział w szkoleniach, zarówno lekarzy specjalistów, jak i lekarzy rodzinnych z dziedziny ziołolecznictwa. Zabiegał usilnie o wprowadzenie fitoterapii do programu studiów medycznych oraz specjalizacji z zakresu ziołolecznictwa dla lekarzy rodzinnych. W dniu 5.04.2001r. otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Sekcji Fitoterapii PTL.
Prof. dr hab. med. dr h.c. Jan Hasik zmarł w Poznaniu 7.10.2001 r. Nauka Polska poniosła niepowetowaną stratę. Odszedł od nas wielki lekarz – wybitny specjalista, gorący orędownik racjonalnej fitoterapii, żarliwy patriota.
Cześć Jego Pamięci
Postępy Fitoterapii 4/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii