Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 118-119
Elżbieta Hołderna-Kędzia
Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL
3 ***
(w dniu 6 czerwca 2014 r. w Żerkowie w ramach 15. Sejmiku Zielarskiego)
Zarząd Sekcji Fitoterapii podjął się zorganizowania Walnego Zebrania Członków celem wyłonienia nowych władz Sekcji na następne 4 lata. Odbyło się ono przy okazji 15 Sejmiku Zielarskiego w Żerkowie w dniach 6-7 czerwca 2014 r., a dokładnie w przerwie 1-go dnia konferencji. Prezes Sekcji prof. Bogdan Kędzia powitał przybyłych gości w liczbie 15 osób. Następnie zaproponował wybór Prezydium Zgromadzenia, tj. na przewodniczącego zebrania prof. Waldemara Buchwalda i na sekretarza dra med. Tadeusza Waligórę. Obie kandydatury w głosowaniu jawnym zostały jednomyślnie zaakceptowane. W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 r.
Prezydium Zgromadzenia przedstawiło kolejno porządek i regulamin obrad. Przewodniczący Walnego zebrania poddał pod głosowanie jawne wybór 2 członków do Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej (dr Arkadiusz Kapliński, prof. Przemysław Mikołajczak), 2 członków do Komisji Wyborczej (mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia, mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta) i 2 członków do Komisji Uchwał i Wniosków (dr n. med. Tadeusz Grochowina, dr n. med. Krzysztof Błecha). Następnie na wniosek, przewodniczącego Walnego Zebrania odczytane zostało sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej, a także dotychczasowy prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w czasie 4-letniej kadencji Zarządu.
W pierwszym okresie działalności reaktywowana Sekcja Fitoterapii PTL powołała 8-osobową Radę Naukową oraz 4-osobowy Zespół Ekspertów ds. oceny leków i suplementów diety pochodzenia roślinnego pod przewodnictwem prof. Aleksandra Mazurka. Opracowano również i przyjęto nowy Statut Sekcji.
Jako ważny cel stawiano sobie szkolenie lekarzy i farmaceutów z zakresu fitoterapii. Z uwagi na skromne fundusze, sprowadzało się ono do organizowania sejmików zielarskich, sympozjów i konferencji związanych z tematyką roślinną. Łącznie odbyło się 6 takich spotkań, w których uczestniczyli lekarze i farmaceuci. Ponadto w 2010 r. miał miejsce kurs dla ekspertów opracowujących dokumentacje dla produktów leczniczych, cieszący się sporym zainteresowaniem ze strony przemysłu. Głównym organizatorem tych spotkań był Polski Komitet Zielarski przy współudziale Sekcji Fitoterapii PTL. W maju bieżącego roku odbyła się 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla zainteresowanych lekarzy z cyklu „Racjonalna fitoterapia”, poświęcona aloesowi drzewiastemu. Jej organizacji podjęła się firma Phytopharm Klęka S.A. pod patronatem Sekcji Fitoterapii PTL.
Problem szkoleń dla lekarzy i farmaceutów starano się rozwiązać na różne sposoby, m.in. na drodze internetowej. Jednak powyższa konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy wydaje się być dobrym kierunkiem w przyszłości.
Poważnym przedsięwzięciem był ponadto konkurs pt. „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety”. Został on rozpisany w 2012 r. i rokował nadzieje na zainteresowanie ze strony przemysłu. Celem było promowanie najlepszych na polskim rynku leczniczych produktów roślinnych oraz suplementów diety. Mimo, że informacje o konkursie rozesłane zostały do blisko 50 firm, liczba zgłoszeń była tak nieliczna, że konkurs rozwiązano.
Członkowie Sekcji Fitoterapii PTL uczestniczyli także w opracowaniu listy roślin, których surowce lub ich przetwory, mogą być składnikami suplementów diety. Idea ta wypłynęła od Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ostatecznie lista obejmuje 270 surowców roślinnych, które również mogą być jako środki spożywcze. Ma ona służyć producentom przy konstruowaniu, zgodnych z wymaganiami suplementów diety pochodzenia roślinnego.
Sekcja Fitoterapii PTL wydaje za pośrednictwem Wydawnictwa Borgis w Warszawie kwartalnik „Postępy Fitoterapii”. Jest to czasopismo poświęcone od 14 już lat zagadnieniom racjonalnej fitoterapii, jak również najważniejszym wydarzeniom z życia Sekcji.
Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszej części zebrania miało miejsce zgłaszanie kandydatur do nowych władz Sekcji – 10 osób do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu kandydatów przez członka Komisji Wyborczej przystąpiono do głosowania tajnego. Następnie miało miejsce ukonstytuowanie się nowego Zarządu. Nowym prezesem Sekcji Fitoterapii PTL został jednogłośnie prof. W. Buchwald, zastępcami – dr Stanisław Han i dr med. A. Kapliński. Na sekretarza Sekcji powołano mgr E. Hołderną-Kędzię, a na skarbnika prof. Irenę Matławską. Do Komisji rewizyjnej SF PTL zaproponowano dra med. Tadeusza Grochowinę (przewodniczący) oraz dra med. Marcina Samosieja i lek. med. Jadwigę Panek-Lenartowicz.
Nowo wybrany prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. W krótkim wystąpieniu zobowiązał się do podjęcia dalszych starań odnośnie utrwalania pozycji leku roślinnego poprzez podwyższanie kwalifikacji lekarzy i farmaceutów w zakresie fitoterapii, jak również poprzez troskę o wysoką jakość preparatów roślinnych, tj. leków i suplementów diety.
W ramach wolnych głosów i wniosków, lek med. Wojciech Gziut zaproponował współpracę Sekcji Fitoterapii z Polskim Stowarzyszeniem Medycyny Ekologicznej. Ze swej natury stanowi ona naturalne uzupełnienie terapii akademickiej, w tym również stosowania preparatów roślinnych w praktyce medycznej.
Po przyjęciu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Fitoterapii PTL, nowy prezes – prof. W. Buchwald podziękował wszystkim za przybycie i udział w głosowaniu. Ponadto zaproponował członkom Zarządu spotkanie po wakacjach, celem nakreślenia najpilniejszych zadań Sekcji, w tym głównie sprawy „Ocen eksperckich suplementów diety” przewidzianych do rekomendacji oraz zorganizowania szkolenia z zakresu fitoterapii dla lekarzy.
mgr inż. Elżbieta Hołderna-Kędzia
Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii