Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 38-43
*Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka
Powikłania pointubacyjne krtani u wcześniaków
Laryngeal complications of endotracheal intubation in premature newborns
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Subglottic stenosis, as a complication of prolonged endotracheal intubation, is a current problem in pediatric laryngology because of growing population of prematurely born children.
Aim. The aim of our study was to make an assessment of the cases in terms of frequency and severity of the complications.
Material and methods. The study was performed on a group of 92 children hospitalized for postintubation subglottic stenosis. Two groups of term and preterm newborns were analyzed for total intubation time, subglottic stenosis grade, influence of a birth weight on a stenosis grade and a role of accompanying diseases.
Results. In our group 55% of children were premature newborns. 94% among them had additional systemic diseases that considerably increased the risk of postintubation complications and subglottic stenosis. In our study, it was noted that premature newborns were two times longer intubated than other newborns, 54 days on average. In that group of children a significantly more patient had high grade laryngeal stenosis (III and IV Cotton’s grading system), especially if it was corelated to a lower birth weight.
Conclusions. Premature newborns with low birth weight are particularly prone to develop a respiratory disorder associated with subglottical stenosis. Medical science development increases a chance of survival in that group of children. Therefore, the patients of low birth weight with a high grade laryngeal stenosis start to become a significant problem in pediatric laryngology.
WSTĘP
Jednym ze sposobów przywrócenia i trwałego utrzymania drożności dróg oddechowych jest intubacja dotchawicza lub tracheotomia. Obie metody utrzymania drożności dróg oddechowych obarczone są powikłaniami. Analizując dane z piśmiennictwa, można zaobserwować wyraźną tendencję polegającą na spadku liczby wykonywanych tracheotomii w kolejnych latach z powodu ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych, takich jak LTB lub ostre zapalenie nagłośni. W większości przypadków przedłużona intubacja zastąpiła konieczność wykonywania tracheotomii w przebiegu tych jednostek chorobowych. Wzrasta natomiast odsetek tracheotomii wykonywanych z powodu wad wrodzonych i powikłań pointubacyjnych krtani. Widoczny jest także wzrost liczby tracheotomii wykonywanych w celu zapewnienia wentylacji i toalety dróg oddechowych w chorobach przewlekłych, ciężkich wadach wrodzonych lub w opiece nad pacjentem terminalnym (1-6). Przedłużona intubacja stosowana jest w chorobach wymagających zapewnienia sztucznej wentylacji, stosowania oddechu wspomaganego oraz usuwania wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Problemem jest, jaki czas przedłużonej intubacji u dzieci należy uznać za bezpieczny, aby nie wystąpiły powikłania pointubacyjne, a kiedy rozważyć wskazania do tracheotomii.
Powikłania pointubacyjne u dzieci są obecnie narastającym problemem związanym między innymi z potrzebą stosowania przedłużonej intubacji u wcześniaków, których liczba rośnie coraz bardziej. Powikłania pointubacyjne krtani są na pierwszym miejscu wskazań do tracheotomii u dzieci i niemowląt.
CEL PRACY
Celem pracy jest analiza powikłań pointubacyjnych u wcześniaków.
MATERIAŁ I METODY
Do badań zakwalifikowano 92 dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM z powodu powikłań pointubacyjnych krtani. U 91 dzieci została wykonana tracheotomia w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych. W badanej grupie 51 dzieci było urodzonych przedwcześnie, co stanowi 55,43% badanych. Grupę dzieci urodzonych przedwcześnie poddano analizie pod względem czasu intubacji, wieku urodzeniowego, chorób obciążających i wagi urodzeniowej.
Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA 8.0.
WYNIKI
Dzieci przedwcześnie urodzone często obciążone są dodatkowymi chorobami. Związek pomiędzy wcześniactwem a innymi chorobami przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wcześniactwo a choroby towarzyszące.
DzieciDzieci zdroweDzieci choreLiczba dzieci%
Noworodki donoszone8334144,57%
% z kolumny72,73%40,74%  
% z wiersza19,51%80,49%  
Wanke1,630,91  
Wcześniaki3485155,43%
% z kolumny27,27%59,26%  
% z wiersza5,88%94,12%  
Wanke0,491,07  
Liczba dzieci118192 
%11,96%88,04% 100,00%
Test chi-kwadrat = 4,011, df = 1, p = 0,0452.
W grupie 92 dzieci, które były intubowane i wystąpiły u nich różnego rodzaju powikłania pointubacyjne, 51 to dzieci przedwcześnie urodzone (55,43%). 81 dzieci (88,04%) w opisywanej grupie miało stwierdzone dodatkowo poważne choroby układu oddechowego, krążenia, układu nerwowego lub wady wrodzone wielonarządowe, przy czym wśród nich 48 dzieci (59,26%) to wcześniaki. W grupie 51 wcześniaków u 48 dzieci (94,12%) rozpoznano w/w choroby. Wcześniactwo jest czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układów oddechowego, krążenia i nerwowego. Dzieci przedwcześnie urodzone dominują liczebnością w grupie dzieci, u których wystąpiły powikłania pointubacyjne.
Związek między wiekiem urodzeniowym a chorobami towarzyszącymi jeszcze dobitniej pokazuje następna analiza (tab. 2 i 3).
Tabela 2. Wiek urodzeniowy (Hbd) a choroby towarzyszące.
DziecinMedianaŚredniaStd.
Zdrowe1137,036,22,1
Chore8136,033,14,7
Ogółem9236,033,44,6
Test Manna-Whitneya: Z = -2,266 , p = 0,0231
Tabela 3. Wcześniactwo a rodzaj choroby towarzyszącej.
DzieciKardiolog.Neurolog.NiedotlenienieOddechWady wr.Liczba dzieci%
Noworodki donoszone11550123340,74%
% z kolumny64,71%29,41%55,56%0,00%52,17%  
% z wiersza33,33%15,15%15,15%0,00%36,36%  
Wanke1,590,721,360,001,28  
Wcześniaki612415114859,26%
% z kolumny35,29%70,59%44,44%100,00%47,83%  
% z wiersza12,50%25,00%8,33%31,25%22,92%  
Wanke0,601,190,751,690,81  
Liczba dzieci17179152381 
%20,99%20,99%11,11%18,52%28,40% 100,00%
Test chi-kwadrat = 20,941, df = 5, p = 0,0008.
Dokonano analizy występowania chorób towarzyszących w grupie dzieci urodzonych o czasie i w grupie wcześniaków z podziałem na choroby układu krążenia, układu nerwowego, wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego, chorób układu oddechowego oraz obecności wrodzonych wad wielonarządowych i przedstawiono je w tabeli 3.
W grupie 81 dzieci z dodatkowymi poważnymi chorobami 48 dzieci to wcześniaki (59,26%).
W grupie 33 dzieci urodzonych o czasie choroby układu krążenia wymagające zabiegów kardiochirurgicznych rozpoznano u 11 pacjentów, choroby układu nerwowego u 5 pacjentów, niedotlenienie okołoporodowe również u 5 pacjentów, wrodzone wady wielonarządowe u 12 pacjentów. W grupie dzieci urodzonych przedwcześnie u 6 wystąpiły choroby układu krążenia, u 12 – choroby układu nerwowego, u 4 – niedotlenienie okołoporodowe, u 15 – choroby układu oddechowego, a u 11 – wady wrodzone wielonarządowe. Odsetek procentowy w każdej grupie z określoną chorobą wskazuje na dominację chorób układu krążenia i wad wielonarządowych w grupie dzieci urodzonych o czasie. Natomiast wśród wcześniaków odnotowano wysokie wartości odsetkowe w poszczególnych grupach dla chorób układów nerwowego i oddechowego. W grupie dzieci urodzonych o czasie dominują choroby kardiologiczne, niedotlenienie okołoporodowe i zespół wad wrodzonych. W grupie wcześniaków chorobami obciążającymi są głównie choroby płuc i układu nerwowego.
Związek między wcześniactwem a czasem trwania intubacji przedstawiają tabela 4 i rycina 1.
Tabela 4. Wcześniaki a czas intubacji (w dniach).
DziecinMedianaŚredniaStd.
Donoszone4123,024,618,7
Wcześniaki5156,054,831,4
Ogółem9233,041,330,4
Test Manna-Whitneya: Z = 4,630, p = 0,0000.
Ryc. 1. Wykres rozrzutu: czas intubacji vs. długość ciąży (wcześniaki).
Interesująca okazała się analiza czasu intubacji pacjentów. Średni czas intubacji dzieci urodzonych o czasie wynosił 24,6 dnia, gdy tymczasem średni czas intubacji wcześniaków był ponad dwa razy dłuższy i wynosił 54,8 dnia. W grupie badanej wcześniaki wymagały dłuższego czasu intubacji w stosunku do dzieci urodzonych o czasie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-04-16
zaakceptowano do druku: 2014-05-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: zawadzkaglos@poczta.onet.pl

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria