Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 35-37
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Wpływ przerostu migdałka gardłowego i skrzywienia przegrody nosa na zmiany zapalne w zatokach u dzieci do 5 roku życia
The correlation between hypertrophy of adenoid, deviatio of septi nasi and rhinosinusitis in children to the age of 5
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Rhinosinusitis is the most common disease in young children. This state most frequently can be caused by hypertrophy of adenoid.
Aim. The aim of this study was finding the correlation between deviatio of septi nasi, hypertrophy of adenoid and pathology of paranasal sinuses on CT scan.
Material and methods. The 42 children’s computed tomography scans of paranasal sinuses were analyzed. 38 CT scans were done in horizontal and 4 in coronary plane. Those children were with ages from 3 months to 4 and half years.
Results. The pathology of paranasal sinuses most frequently was detected in ethmoid sinuses (47%). The ethmoiditis and maxillary sinusitis were caused by hypertrophy of adenoid. The deviation of septi nasi isn’t the reason of sinus’s pathology in such young children.
Conclusions. In 50% of CT images the pathology of paranasal sinuses was not found. The most frequent reason of recurrent infections and rhinosinusitis is hypertrophy of adenoid. There is no point to order CT examination of paranasal sinuses to diagnosed this pathology.
WSTĘP
Diagnostyka nawracających infekcji górnych (inf. gdo) i dolnych dróg oddechowych (inf. ddo) wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Dzieci z takimi problemami zdrowotnymi trafiają do pediatry, alergologa, laryngologa i immunologa. Diagnostyka obejmuje badania podstawowe, immunologiczne, alergologiczne, radiologiczne (rtg klatki piersiowej, nosogardła i zatok), badania przewodu pokarmowego i USG jamy brzusznej (GERD), czynników zakaźnych (gruźlica) i atypowych (mycoplasma, chlamydia), badania w kierunku mukowiscydozy i dyskinez (1).
Czasami konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (CT) zatok przynosowych. U małych dzieci badanie to wymaga znieczulenia ogólnego, więc wskazania powinny być przemyślane.
W pracy przeanalizowano wskazania do CT zatok u małych dzieci i niemowląt oraz wyniki badania CT zatok przynosowych. Podjęto próbę oceny wpływu przerośniętego migdałka gardłowego (ang. vegetationes adenoidales – VA) i skrzywienia przegrody nosa (ang. deviatio septi nasi – DSN) na zmiany zapalne zatok szczękowych i sitowia u małych dzieci.
CEL PRACY
Ocena zmian zapalnych w zatokach przynosowych u małych dzieci i niemowląt oraz ocena zależności zmian zapalnych w zatokach przynosowych stwierdzanych w CT zatok u małych dzieci i niemowląt od wielkości migdałka gardłowego i obecności skrzywienia przegrody nosa.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 42 dzieci hospitalizowanych w Klinice ORLDz, u których wykonano CT zatok przynosowych: u 38 w płaszczyznach poziomych, u 4 – w płaszczyznach wieńcowych.
U jednego pacjenta nie oceniono zatok sitowych z powodu braku odpowiednich przekrojów w badaniu CT zatok.
Przeanalizowano wyniki badań tomograficznych zatok. Oceniono wielkość migdałka gardłowego w skali od 0 do 3, gdzie:
– 0 – brak tkanki adenoidalnej,
– 1 – migdałek mały, zajmuje poniżej 1/2 nozdrzy tylnych,
– 2 – migdałek zajmuje 1/2 nozdrzy tylnych,
– 3 – migdałek zajmuje ponad 1/2 nozdrzy tylnych.
Oceniono również obecność skrzywionej przegrody nosa – 1, i brak DSN – 0.
Zmiany zapalne w zatokach szczękowych i sitowiu oceniono 3-stopniowo: zatoki powietrzne, zgrubienia przyścienne, zacienienie.
Materiał poddano analizie statystycznej. Wykorzystano test chi-kwadrat.
WYNIKI
Badaniu poddano 42 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 26 chłopców w wieku od 4 m.ż. do 4,5 roku (średnia wieku – 2,1 roku).
Spośród wszystkich pacjentów u 22 (52,3%) stwierdzono dodatni wywiad alergologiczny: u 7 (16,6%) – obturacyjne zapalenia oskrzeli/astmę, u 11 (26,19%) – skazę białkową/alergię pokarmową, u 1 (2,38%) – pyłkowicę, u 3 (7,14%) – alergię skórną w trakcie diagnostyki.
Wskazania do CT przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. wskazania do CT zatok przynosowych u badanych pacjentów
ObjawyLiczba dzieci
Nawracające inf. gdo i katary16
Zaburzenia drożności nosa12
Nawracające ostre zapalenia uszu/wysiękowe zapalenia uszu12
Bezdechy5
Ostre zapalenie zatok z powikłaniami5
Przewlekłe zapalenia zatok/polip choanalny2
Guz nosa/twarzoczaszki/szyi4 (2 x naczyniak nosa, guzek podniebienia, guz wcięcia jarzmowego mostka)
Krwawienia z nosa1
Wady wrodzone nosa1 (niewykształcenie nozdrzy tylnych)
Bóle głowy1
Limfadenopatia2
Najczęstszymi wskazaniami do CT zatok były diagnostyka nawracających infekcji górnych dróg oddechowych (inf. gdo) i katary – 16 dzieci. Zaburzenia drożności nosa i nawracające zapalenia ostre i wysiękowe uszu zdiagnozowano u 12 dzieci. U 5 – bezdechy i ostre zapalenia zatok, u 4 – guzy w obrębie głowy i szyi. U niektórych dzieci zanotowano więcej niż jedno wskazanie do CT.
Oceniono nasilenie zmian zapalnych w zatokach szczękowych i sitowiu od obecności i wielkości migdałka gardłowego i skrzywienia przegrody nosa.
Zależność zacienienia i zgrubień błony śluzowej sitowia od VA
U 22 dzieci stwierdzono sitowie powietrzne, u 2 – zgrubienia przyścienne, a u 17 – zacienienie sitowia. Stwierdzono:
– 0 – brak tkanki adenoidalnej – u 13 dzieci, w tym u 3 z zacienieniem sitowia, u 10 z sitowiem powietrznym,
– 1 – migdałek mały, zajmujący poniżej 1/2 nozdrzy tylnych – u 5 dzieci, w tym u 5 z zacienieniem sitowia,
– 2 – migdałek zajmujący 1/2 nozdrzy tylnych – u 17 dzieci, w tym u 7 z zacienieniem, u 2 ze zgrubieniami i u 8 z powietrznym sitowiem,
– 3 – migdałek zajmujący ponad 1/2 nozdrzy tylnych – u 6 dzieci, w tym u 2 z zacienieniem sitowia, u 4 z powietrznym sitowiem.
Test chi-kwadrat NW daje wynik p < 0,03, zatem te dwie zmienne są od siebie istotnie zależne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-04-16
zaakceptowano do druku: 2014-05-19

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria