Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2014, s. 44-49
*Jerzy Oleszkiewicz1, 2, Renata Modrzejewska3, 4, Marta Pietek4, Marlena Drożdż1
Badanie sondażowe zawartości ołowiu i kadmu oraz wpływu suplementacji magnezem 16-osobowej grupy dziewcząt w wieku 9-20 lat
Survey research on lead and cadmium contents and assessment of magnesium supplementation effects on a group of young females 9-20 years of age
1Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Oddział Warszawski
Prezes Oddziału: dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz
2Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Warszawa
3Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
p.o. Kierownika Kliniki: dr med. Maciej Pilecki
4Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, Kraków
Kierownik Ośrodka: mgr s. Krystyna Czyżykowska
Summary
Introduction. Both lead and cadmium present one of the greatest threats to life on earth. Toxic poisoning with lead and cadmium of present-day population of children and youth is becoming a social and medical problem.
Aim. This research has two objectives: establishing the levels of concentrations of lead and cadmium in a group of young girls at the age of development and sexual maturation, and clinical assessment of magnesium supplementation effects on decreasing of the content of lead and cadmium.
Material and methods. Research was conducted on a group of 16 girls aged 9-20 years. Over a 6 month period they were given magnesium supplementation in a form of dissolved magnesium pidolate in sachets of 140 mg, twice a day.
The level of toxicity was assessed on the basis of laboratory tests on hair lead and cadmium contents before and after magnesium supplementation.
Results. In all tested girls the presence of lead and cadmium was observed. Half-year supplementation with magnesium caused a decrease of lead level concentration in ten girls (p < 0.15) and the decrease of cadmium concentration level in all tested girls (p < 0.0029).
Conclusions. Supplementation with magnesium plays a significant role in prevention and treatment of disturbances caused by lead and cadmium toxins.
Wstęp
Nie było w historii ludzkości takiego okresu, żeby za życia jednego pokolenia nastąpił tak gwałtowny rozwój technologiczny. Skutkuje to zwiększaniem się neurotoksyn w organizmach ludzkich. Dzieci mogą być narażone na ołów i kadm nawet przez zawierające je zabawki i farbki szkolne.
Zatoksycznienie ołowiem może przez długi czas nie generować zauważalnych objawów klinicznych. Rutynowe badania zwykle nie ujawniają patologii. Ten fakt staje się szczególnie istotny w odniesieniu do dziewcząt zbliżających się wiekowo do okresu prokreacji i macierzyństwa.
Niniejsza praca jest kontynuacją badań Ośrodka Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych (OTZP) przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Już w latach 80. XX wieku OTZP udokumentował koincydencję zaburzeń neuropsychologicznych u dzieci i młodzieży z obecnością ołowiu i niedoborami magnezu. Prace te były prezentowane m.in. na 17th European Conference on Psychosomatic Research w 1988 r. w Marburgu (1), na zorganizowanej przez Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych konferencji Vth Conference of Polish Society for Psychosomatic Medicine w Kołobrzegu w 1989 roku oraz na 4th International Conference on Heath and Disease: Effects of Essentials and Toxic Trace Elements w New Delhi 1993 roku (2).
Projekt i cel obecnych sondażowych badań oceny zawartości ołowiu i kadmu oraz obserwacji wyników suplementowania magnezem grupy dziewcząt w okresie dojrzewania zaanonsowano w 2011 r. na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Szczecinie (3).
Od lat siedemdziesiątych XX wieku ukazało się wiele prac o szkodliwym wpływie ołowiu i kadmu na organizmy ludzkie (4-14). W pierwszej dekadzie XXI wieku w wielu krajach kojarzenie procesów zachowań behawioralnych z zatoksycznieniem metalami ciężkimi, zwłaszcza ołowiem i kadmem, stało się faktem (9-14, 20-23). Przeprowadzono szereg badań potwierdzających występowanie niedoborów wybranych biopierwiastków, w tym magnezu, u dzieci z nadpobudliwością (15-19, 25). Opisano wpływ suplementacji magnezem na dzieci z ADHD (17, 25). Zaobserwowano, że neurotoksyczne działanie ołowiu w każdej dawce powoduje destrukcję funkcji synaptycznych (20). W Egipcie opublikowano badania autystycznych dzieci ze zdiagnozowanymi, wyższymi od średnich poziomami metali ciężkich i niskimi poziomami magnezu (21-22). Potwierdzono klinicznie zależne od zatoksycznienia zaburzenia wzrostu dzieci na Sardynii (23).
Udowodniono, że ekspozycja na ołów i kadm prowadzi do zaburzeń metabolizmu magnezu (9, 13, 24). Wykryto i udokumentowano antagonizm pomiędzy kadmem a magnezem (24, 28-29, 36-38) i ołowiem a magnezem (28-29, 36-38).
Rolę magnezu w regulacji podstawowych procesów życiowych opisano w wielu fundamentalnych pracach (26-35), poświęcono temu pierwiastkowi wiele konferencji naukowych, a w 1971 r. utworzono Międzynarodowe Towarzystwo dla Rozwoju Badań nad Magnezem (Sociètè internationale pour le Dèveloppement des Recherches sur le Magnèsium) (30-31), który wydaje kwartalnik „Magnesium Research”. W Polsce powstało Polskie Towarzystwo Magnezologiczne.
Przedstawione poniżej badania Ośrodka Terapii Zaburzeń Psychosomatycznych wykazały, że suplementacja magnezem może przeciwdziałać kumulacji ołowiu i kadmu w tkankach, zmniejszając poziom zatoksycznienia całego organizmu.
Niestety, współczesna polska pediatria nie wypracowała dotąd algorytmów uwzględniających zatoksycznienie ołowiem i kadmem jako czynnik sprawczy szerokiej patologii. Brakuje autoryzowanych laboratoriów do diagnostyki zawartości pierwiastków ciężkich w organizmach ludzkich.
Doniesienia na ten temat, publikowane od szeregu lat w bogatym piśmiennictwie, nie znajdują przełożenia na działanie praktyczne pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych oraz lekarzy rodzinnych.
Cel pracy
Przedstawiona praca obejmuje dwa cele: diagnostyczną ocenę zawartości ołowiu i kadmu w organizmach grupy dziewcząt w wieku pokwitania oraz ewentualne zbadanie wyników sześciomiesięcznej suplementacji magnezem.
Metoda badań
Jako materiał diagnostyczny do analizy zawartości ołowiu i kadmu w organizmach dziewcząt przyjęto tkankę włosów głowy. Badania te wykonało specjalistyczne laboratorium.
Przez sześć miesięcy podawano obserwowanej grupie preparat magnezowy w formie rozpuszczalnego pidolanu magnezu w saszetkach w dawce 140 mg, dwa razy dziennie. Zatoksycznienie oceniano na podstawie wyników analiz laboratoryjnych dwukrotnie, przed suplementacją i po niej.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-03-19
zaakceptowano do druku: 2014-04-24

Adres do korespondencji:
*Jerzy Oleszkiewicz
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
tel.: +48 (22) 617-60-51
e-mail: jerzyoleszkiewicz@gmail.com

Nowa Pediatria 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria