Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2016, s. 831-835
*Szymon Kawecki1, Łukasz Nyk1, Przemysław Szostek1, Jakub Dobruch1, 2
Zwężenie moczowodu w następstwie guza włókniakowatego przestrzeni zaotrzewnowej
Ureteral stenosis following retroperitoneal desmoid tumor
1I Zespół Dydaktyki, Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Jakub Dobruch
2II Zespół Dydaktyki, Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Jakub Dobruch
Streszczenie
Włókniakowatość (łac. fibromatosis, ang. desmoid tumor) jest bardzo rzadko występującą chorobą, charakteryzującą się proliferacją tkanki łącznej włóknistej. Przedstawiamy przypadek 40-letniego mężczyznę, u którego na podstawie ultrasonografii przezpowłokowej wykonanej z powodu bólów w prawej okolicy lędźwiowej stwierdzono prawostronne wodonercze i poszerzenie lędźwiowego odcinka moczowodu. Tomografia komputerowa wykazała, że utrudnienie odpływu moczu z nerki było wywołane przez guz przestrzeni zaotrzewnowej obejmujący moczowód w okolicy stawu krzyżowo-biodrowego. Chorego poddano operacji polegającej na wycięciu guza, który rozlegle naciekał ścianę moczowodu oraz, szerząc się w kierunku dogłowowym, obejmował ścianę zagięcia dolnego dwunastnicy. Wobec nacieczenia moczowodu zdecydowano śródoperacynie o potrzebie usunięcia nerki wraz z całym moczowodem. Badanie histopatologiczne specymenu operacyjnego wykazało desmoid tumor.
Summary
Fibromatosis (desmoid tumor) is a rare disease that is characterized by proliferation of fibrous tissue. We present a case of 40 year-old man with whom on the basis of ultrasound made because of pain in the right lumbar area found right-sided hydronephrosis and extension of the lumbar ureter. Computed tomography showed that obstruction the outflow of urine from the kidney was caused by retroperitoneal tumor involving the ureter around the sacroiliac joint. Patient underwent surgery involving the excision of the tumor, which extensively infiltrated the wall of the ureter and, spreading towards the rostral covered the wall bends the lower duodenum. In view of the invasion of the ureter it was decided on the need to remove the kidney together with the whole ureter. Histopathological examination showed desmoid fibromatosis.
Opis przypadku
Mężczyzna 40-letni zgłosił się z powodu nawracających bólów w prawej okolicy lędźwiowej. Ultrasonografia przezpowłokowa (TAUS) ujawniła prawostronne wodonercze. Tomografia komputerowa (TK) (ryc. 1a, b) oraz rezonans magnetyczny (MRI) (ryc. 3a, b) potwierdziły jego istnienie i wykazały poszerzenie górnego odcinka prawego moczowodu sięgające do miejsca, w którym uwidoczniły lity guz o wymiarach 30 x 14 x 20 mm znajdujący się w przestrzeni zaotrzewnowej.
Ryc. 1a, b. Tomografia komputerowa: (a) przed podaniem kontrastu oraz (b) faza wydalnicza
Ryc. 2. Pielografia wstępująca
Scyntygrafia wykazała, że czynność nerki prawej i nerki lewej stanowi odpowiednio 21 i 79% globalnej czynności wydzielniczej nerek. Badanie cytologiczne osadu moczu nie wykazało komórek nowotworowych.
Badanie przedmiotowe przeprowadzone w dniu przyjęcia chorego do szpitala nie ujawniło nieprawidłowości. Wykonano prawostronną ureteropielografię wstępującą (UPG) (ryc. 2) – badanie wykazało, że moczowód jest drożny do poziomu dolnego brzegu stawu krzyżowo biodrowego.
Ryc. 3a, b. Rezonans magnetyczny (MRI)
Wobec tego wprowadzono do moczowodu ureteroskop i pobrano wycinki ze ściany moczowodu w pobliżu zwężenia. Badanie histopatologiczne (H-P) wykazało: „prawidłowe utkanie błony śluzowej bez zmian nowotworowych” (badanie histopatologiczne nr 4070/2012). Ze względu na nasilenia bólów prawej nerki wprowadzono cewnik DJ do górnych dróg moczowych po tej stronie.
Po upływie około miesiąca chorego przyjęto do szpitala. Usunięto cewnik DJ i ponownie wykonano UPG i ureteroskopię (URS) – na poziomie nieco powyżej górnego brzegu stawu krzyżowo-biodrowego stwierdzono krytyczne zwężenie moczowodu spowodowane przez guz, który sprawiał wrażenie raka urotelialnego. Badanie H-P wycinków pobranych z guza wykazało: „ureteritis chronica non specifica activa; dysplasia reactiva minoris gradus urothelii superficialis” (badanie histopatologiczne nr 5133/1-3/2012).
Z wywiadu ustalono, że w przeszłości pacjent doznał poważnego urazu, który spowodował powstanie krwiaka w przestrzeni zaotrzewnowej po stronie prawej. Założywszy zatem, że guz zaotrzewnowy powodujący zwężenie moczowodu może być zwłóknieniem związanym z przebytym krwiakiem, zaniechano biopsji guza i poddano chorego operacji, której zakres miał być określony w zależności od zmian okołomoczowodowych, przy czym nie wyłączono konieczności wykonania nefroureterektomii. Badanie cytologiczne osadu moczu było prawidłowe.
Chorego poddano operacji przezotrzewnowej. Przestrzeń zaotrzewnową odsłonięto po nacięciu otrzewnej ściennej w linii Toldta i odsunięciu wstępnicy na stronę lewą. Podążając od strony nerki ku dołowi wzdłuż poszerzonego moczowodu, dotarto do litego, twardego guza o nieregularnych granicach znajdującego się w obrębie krezki jelita krętego i obejmującego moczowód tak ściśle, że uwolnienie moczowodu nie było możliwe. Uwalniając guz, stwierdzono, że nacieka ścianę dwunastnicy na długości ok. 1,5 cm. Po wypreparowaniu dolnego odcinka moczowodu poniżej guza potwierdzono, że nie ma możliwości uwolnienia części moczowodu objętej przez guz. Moczowód przecięto wobec tego około 1,5 cm powyżej i poniżej granic guza i guz usunięto w całości wraz z niewielkim fragmentem nacieczonej przezeń ściany dwunastnicy oraz przylegającym do guza fragmentem krezki jelita cienkiego i przykątniczym odcinkiem jelita krętego. Ubytek ściany dwunastnicy zaopatrzono szczelnie dwupiętrowo, a kikut jelita krętego zespolono mechanicznie z kątnicą. Po rozcięciu guza i uwidocznieniu wybitnie wąskiego wnętrza moczowodu stwierdzono, że guz nacieka całą grubość ścian moczowodu. Ponieważ guz wyglądem przypominał raka urotelialnego, nie wysłano wycinków do badania doraźnego. Wobec tego zdecydowano o wycięciu nerki wraz z górnym odcinkiem moczowodu oraz o wycięciu przypęcherzowego odcinka moczowodu z rozetą pęcherza moczowego. Usunięto węzły chłonne znajdujące się przy żyle głównej dolnej. Przebieg pooperacyjny był pomyślny. Chorego wypisano w 8. dobie po operacji. Uzyskano następujący wynik histopatologiczny: „desmoid fibromatosis” (badanie histopatologiczne nr 4224/1-27/2013) (ryc. 4a, b).
Ryc. 4a, b. Preparat histopatologiczny
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-10-12
zaakceptowano do druku: 2016-11-03

Adres do korespondencji:
*Szymon Kawecki
Klinika Urologii CMKP Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
tel. 535-244-175
kaweckiszymon@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 11/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych