Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 12-16 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.12
*Tomasz Zieliński1, 2, Bartosz Ziółkowski1, 2, Grzegorz Gil1, 2, Adam Kobus1, 2, Piotr Czyżewski2, 3, Marek Szczepkowski1-3
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
1Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Dean of Faculty: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
Streszczenie
Wstęp. Operacja odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego jest kolejną interwencją chirurgiczną u chorego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ryzyka powikłań śród- i pooperacyjnych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia kwalifikacja do operacji przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego między innymi pod kątem wydolności i sprawności aparatu zwieraczowego odbytu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego na morfologię zwieraczy obserwowaną podczas usg przezodbytniczego (TRUS).
Materiał i metody. Przebadano 30 chorych zakwalifikowanych do odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego (9 kobiet i 21 mężczyzn). Średnia wieku badanej grupy to 61 lat. U wszystkich chorych wykonano ultrasonografię przezodbytniczą przed operacją oraz 1 i 3 miesiące po operacji. Średni czas posiadania stomii to 12 miesięcy.
Wyniki. W badaniu TRUS oceniana była zarówno morfologia zwieraczy odbytu, jak i grubość zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO). Nie zaobserwowano zmiany w morfologii zwieraczy, a grubość ZWO wzrosła z 1,6 mm w badaniu przed operacją odtwórczą do 1,9 i 2,1 mm w badaniach po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego.
Wnioski. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego powoduje wzrost grubości zwieracza wewnętrznego odbytu, co jest widoczne w badaniu ultrasonografii przezodbytniczej.
Summary
Introduction. A stoma reversal surgery is another in a series of surgical interventions in a patient, which directly translates into an increased risk of intra- and postoperative complications. For this reason, it is important to conduct appropriate assessment of a patient for bowel continuity restoration in terms of the anal sphincter apparatus efficiency and performance, among other aspects.
Aim. The aim of the study was to evaluate the impact of stoma reversal surgery on the morphology of sphincters observed during transrectal ultrasound (TRUS).
Material and methods. Thirty patients who were to undergo stoma reversal surgery, including 9 women and 21 men, were examined. The mean age of the study group was 61 years. Transrectal ultrasound was performed in all patients before as well as one month and three months after surgery. The mean duration of stoma presence was 12 months.
Results. TRUS was performed to assess both anal sphincter morphology and internal anal sphincter (IAS) thickness. No changes in sphincter morphology were observed. The IAS thickness increased from 1.6 mm before GI continuity restoration to 1.9 and 2.1 mm after the procedure.
Conclusions. The restoration of bowel continuity causes the internal anal sphincter to become thicker, which is visible in transrectal ultrasound examination.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Gualdi G, Casciani E, Guadalaxara A et al.: Local staging of rectal cancer with transrectal ultrasound and endorectal magnetic resonance imaging. Comparison with histologic findings. Dis Colon Rectum 2000; 43: 338-345.
2. Stoker J, Rociu E, Wiersma TG, Lamèris JS: Imaging of anorectal disorders. Br J Surg 2000; 87: 10-27.
3. Nagendranath C, Saravanan MN, Sridhar C, Varughese M: Peroxide-enhanced endoanal ultrasound in preoperative assessment of complex fistula-in-ano. Tech Coloproctol 2014; 18(5): 433-438.
4. Obcowska A, Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I: Przydatność przedoperacyjnego badania endosonograficznego w różnicowaniu przetok odbytu niskich z wysokimi. Post Nauk Med 2013; 8: 543-547.
5. Radkiewicz J, Sudoł-Szopińska I, Wójtowicz M, Jakubowski W: Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna struktur dna miednicy. Gin Prakt 2006; 4: 26-30.
6. Hill MC, Rifkin MD, Tessler FN: Ultrasound evaluation of the anal sphincter in fecal incontinence. Ultrasound Q 1998; 14(4): 209-217.
7. Law WL, Chu KW, Choi HK: Randomized clinical trial comparing loop ileostomy and loop transverse colostomy for faecal diversion following total mesorectal excision. Br J Surg 2002; 89: 704-708.
8. Bruce J, Krukowski ZH, Al-Khairy G et al.: Systematic review of the definition and measurement of anastomotic leak after gastrointestinal surgery. Br J Surg 2001; 88: 1157-1168.
9. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W et al.: Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a proposal by the international. Study Group of Rectal Cancer. Surgery 2010; 147: 339-351.
10. Hyman N, Manchester TL, Osler T et al.: Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it’s later than you think. Ann Surg 2007; 245: 254-258.
11. De Parades V, Etienney I, Thabut D et al.: Anal sphincter injury after forceps delivery: myth or reality? Dis Colon Rectum 2004; 47: 24-34.
12. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Stefański R et al.: Anal endosonographic findings in women after vaginal delivery. Eur J Radiol 2011; 78(1): 157-159.
13. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W, Panorska A: Przydatność endosonografii u osób z wytworzonym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej. Pol Merk Lek 2002; XIII(78): 484-486.
14. Zieliński T, Czyżewski P, Szczepkowski M: Przydatność manometrii anorektalnej u osób ze stomią przed i po operacji odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Pol Przegl Chir 2016; 88(1): 1-10.
otrzymano: 2018-01-08
zaakceptowano do druku: 2018-01-29

Adres do korespondencji:
*Tomasz Zieliński
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 503-003-797
tomzielinski@poczta.onet.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna