Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 12-16 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.12
*Tomasz Zieliński1, 2, Bartosz Ziółkowski1, 2, Grzegorz Gil1, 2, Adam Kobus1, 2, Piotr Czyżewski2, 3, Marek Szczepkowski1-3
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
1Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Dean of Faculty: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
Streszczenie
Wstęp. Operacja odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego jest kolejną interwencją chirurgiczną u chorego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ryzyka powikłań śród- i pooperacyjnych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia kwalifikacja do operacji przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego między innymi pod kątem wydolności i sprawności aparatu zwieraczowego odbytu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego na morfologię zwieraczy obserwowaną podczas usg przezodbytniczego (TRUS).
Materiał i metody. Przebadano 30 chorych zakwalifikowanych do odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego (9 kobiet i 21 mężczyzn). Średnia wieku badanej grupy to 61 lat. U wszystkich chorych wykonano ultrasonografię przezodbytniczą przed operacją oraz 1 i 3 miesiące po operacji. Średni czas posiadania stomii to 12 miesięcy.
Wyniki. W badaniu TRUS oceniana była zarówno morfologia zwieraczy odbytu, jak i grubość zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO). Nie zaobserwowano zmiany w morfologii zwieraczy, a grubość ZWO wzrosła z 1,6 mm w badaniu przed operacją odtwórczą do 1,9 i 2,1 mm w badaniach po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego.
Wnioski. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego powoduje wzrost grubości zwieracza wewnętrznego odbytu, co jest widoczne w badaniu ultrasonografii przezodbytniczej.
Summary
Introduction. A stoma reversal surgery is another in a series of surgical interventions in a patient, which directly translates into an increased risk of intra- and postoperative complications. For this reason, it is important to conduct appropriate assessment of a patient for bowel continuity restoration in terms of the anal sphincter apparatus efficiency and performance, among other aspects.
Aim. The aim of the study was to evaluate the impact of stoma reversal surgery on the morphology of sphincters observed during transrectal ultrasound (TRUS).
Material and methods. Thirty patients who were to undergo stoma reversal surgery, including 9 women and 21 men, were examined. The mean age of the study group was 61 years. Transrectal ultrasound was performed in all patients before as well as one month and three months after surgery. The mean duration of stoma presence was 12 months.
Results. TRUS was performed to assess both anal sphincter morphology and internal anal sphincter (IAS) thickness. No changes in sphincter morphology were observed. The IAS thickness increased from 1.6 mm before GI continuity restoration to 1.9 and 2.1 mm after the procedure.
Conclusions. The restoration of bowel continuity causes the internal anal sphincter to become thicker, which is visible in transrectal ultrasound examination.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-01-08
zaakceptowano do druku: 2018-01-29

Adres do korespondencji:
*Tomasz Zieliński
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 503-003-797
tomzielinski@poczta.onet.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna