Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 5-11 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.5
Marek Szczepkowski1-3, *Alicja Przywózka-Suwała3, Michał Klimkowski3, Łukasz Panufnik3, Piotr Czyżewski2, 3, Grzegorz Gil1, 3
Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique – long-term results of the first 20 patients. A prospective study
Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER – wyniki odległe pierwszych 20 chorych. Badanie prospektywne
1Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Dean of Faculty: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
3Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Doświadczenie naszego ośrodka w chirurgii kolorektalnej, w tym chirurgii stomii, pozwoliło nam na opracowanie nowej metody operacyjnej HyPER – Hybrid Parastomal Endoscopic Repair. Technika stanowi połączenie techniki z dostępu otwartego i laparoskopowego. Jest oparta na czterech głównych etapach: laparoskopowego uwolnienia zrostów, etapu otwartego z uwolnieniem jelita stomijnego z powłok i wycięciem worka przepuklinowego, powrotu do etapu laparoskopowego celem ułożenia i fiksacji siatki wewnątrzotrzewnowo i końcowego etapu wyłonienia nowej stomii.
Cel pracy. Celem tej prospektywnej jednoośrodkowej pracy jest ocena skuteczności oraz wyników długoterminowych w kontekście odsetka nawrotów przepukliny okołostomijnej.
Materiał i metody. Do badania włączono 20 pierwszych pacjentów operowanych w technice HyPER pomiędzy czerwcem 2013 a grudniem 2014 roku. Pacjenci byli operowani przez jednego chirurga. Mediana czasu obserwacji wyniosła 47 miesięcy (35-55 miesięcy). Każdy pacjent podlegał pooperacyjnej kontroli 3, 6 i 30 miesięcy po operacji. Ocena była oparta na badaniu klinicznym.
Wyniki. Mediana wieku wynosiła 66,8 roku (28-84 lata). Pacjenci byli najczęściej otyli, a mediana BMI wynosiła 27,67 (21,09-33,23). Najczęstszym typem przepukliny okołostomijnej była przepuklina oceniona jako typ III zgodnie z klasyfikacją BHC/EHS – 60% (n = 12). Mediana czasu operacji wynosiła 188 minut (120-230 minut). Odsetek powikłań pooperacyjnych wynosił 5% (n = 1). Odsetek nawrotów przepukliny okołostomijnej wynosił 5% (n = 1).
Wnioski. Technika HyPER stanowi alternatywę dla operacji w technice klasycznej lub laparoskopowej. Nasze doświadczenia wskazują, że jest to metoda bezpieczna, z bardzo obiecującymi wynikami obserwacji długoterminowej.
Summary
Introduction. Our experience in parastomal hernia repair surgery allowed us to develop a new technique called HyPER – Hybrid Parastomal Endoscopic Repair. This technique combines the open and laparoscopic approach. It is based on four steps: initial laparoscopic intraperitoneal adhesiolysis, open stage for stoma rebuilding and excision of the hernia sac, reconversion to laparoscopy for mesh placement and fixation and eventually formation of a new stoma.
Aim. The aim of this prospective single centre study was to evaluate the effectiveness and long-term recurrence rate after performing HyPER.
Material and methods. The first 20 patients who were operated on using the HyPER technique between June 2013 and December 2014 were included in this study. They were operated on by a single surgeon. The median follow-up was 47 months (35-55 months). Each patient was evaluated postoperatively 3 months, 6 months and 30 months after surgery. The evaluation was based on clinical examination.
Results. The median age of the operated patients was 66.8 years (28-84 years) and they were mostly obese patients with BMI of 27.67 (21.09-33.23), with giant parastomal hernias evaluated using the BHC/EHS classification as type III (60%, n = 12). The median operation time was 188 minutes (120-230 minutes). The postoperative complication rate was 5% (n = 1). The parastomal hernia recurrence rate was 5% (n = 1).
Conclusions. The HyPER technique is an alternative to open and laparoscopic parastomal hernia repair. Our experience shows that it is a safe and feasible technique with promising results and satisfactory long-term follow-up.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-01-08
zaakceptowano do druku: 2018-01-29

Adres do korespondencji:
*Alicja Przywózka-Suwała
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
alicja.przywozka@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna