Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 30-37 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.30
*Dagmara Żołędowska-Będziechowska1, Damian Kołacin1, Bartosz Ziółkowski1, 2, Tomasz Banasiewicz3, Marek Szczepkowski1, 2
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3General and Endocrine Surgery and Gastroenterological Oncology Department, Poznań University of Medical Sciences
Head of Department: Professor Tomasz Banasiewicz, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Nieszczelność zespolenia jest groźnym powikłaniem operacji przebiegających z naruszeniem ciągłości ściany przewodu pokarmowego. Użycie matrycy kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną (TachoSil) jest jednym z działań z intencją obniżenia ryzyka wystąpienia tego powikłania.
Cel pracy. Celem badań było określenie, czy zastosowanie preparatu TachoSil jest bezpieczne i czy nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka okołooperacyjnego dla pacjentów poddawanych operacjom jelitowym.
Materiał i metody. Przeanalizowano historie chorób 32 pacjentów (13 kobiet i 19 mężczyzn) operowanych w Klinice Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP w roku 2017, u których zespolenia jelitowe pokryto TachoSilem. Średnia wieku wynosiła 65,41 roku. W grupie badanej zakres zabiegów obejmował: hemikolektomię prawostronną, lewostronną, odcinkową resekcję esicy, niską i ultraniską przednią resekcję odbytnicy, odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego oraz zabiegi w technice TEM. Autorzy za definicję nieszczelności zespolenia przyjęli wystąpienie objawów klinicznych, radiologicznych bądź nieprawidłowości w badaniu rektoskopowym świadczących o przedostawaniu się treści jelitowej ze światła przewodu pokarmowego poprzez wytworzone zespolenie.
Wyniki. Na podstawie przeanalizowanych przypadków klinicznych autorzy nie znaleźli związku między zastosowaniem TachoSilu na zespolenia jelitowe a wystąpieniem zdarzeń niepożądanych w okresie pooperacyjnym. W naszym badaniu nie stwierdzono wystąpienia klinicznych objawów nieszczelności zespolenia.
Wnioski. TachoSil może być bezpiecznie stosowany na zespolenia jelitowe. Nie stwierdzono wystąpienia żadnych powikłań w okresie okołooperacyjnym, które byłyby bezpośrednio związane z użyciem matrycy kolagenowej na linię zespolenia.
Summary
Introduction. Anastomotic leakage is a serious complication of surgeries involving gastrointestinal wall disruption. The use of a collagen matrix coated with fibrinogen and thrombin (TachoSil) is one of the methods to reduce the risk of this complication.
Aim. The aim of the study was to determine whether TachoSil is safe and does not increase the perioperative risk in patients undergoing intestinal surgeries.
Material and methods. We analysed medical histories of 32 patients (13 females and 19 males) who underwent surgeries with the use of TachoSil for anastomotic sealing in the Department of Colorectal, General and Oncological Surgery in the Centre of Postgraduate Medical Education in 2017. The mean age of patients was 65.41 years. The scope of procedures performed in the study group included right-sided and left-sided hemicolectomy, segmental resection of the sigmoid colon, low and ultra-low anterior rectal resection, restoration of gastrointestinal tract continuity and TEM procedures. Anastomotic leakage was defined by the authors as clinical or radiological signs or rectoscopic abnormalities indicating extravasation of enteric contents at the anastomotic site.
Results. Based on the analysed clinical cases, we found no relationship between the use of TachoSil as an anastomotic coating agent and postoperative adverse events. We found no clinical manifestations of anastomotic leak.
Conclusions. TachoSil may be safely used as an anastomotic coating agent. No perioperative complications directly related to the application of this collagen matrix on the anastomotic line were found.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Dagmara Żołędowska-Będziechowska
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
zoledowska.dag@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna