Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 36-38
Jerzy Eider, Alicja Drohomirecka
Biologiczna dojrzałość dzieci szczecińskich a typ rodziny
z Zespołu Dydaktycznego Sportów Różnych Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zespołu: dr Jerzy Eider
Streszczenie
The answer to the question, whether parents´ level education and type of job affect biological development of a small child, has been looked for. The most common type of a family has been sought. 526 children of the age from 1 to 4 years have been examined. The most common type of a family has been the one with both parents working as white-collar workers of secondary education and just one child. It has been found that the higher level education of a mother the better biological development of a small child.
Wstęp
Dziecko jest istotą biologiczną i społeczną a więc jego rozwój kształtuje skomplikowany układ czynników wzajemnie ze sobą powiązanych, które obejmują materiał genetyczny, własną aktywność dziecka, wychowanie i środowisko. Duży zespół wpływów stanowią czynniki pochodzenia środowiskowego jak np.: żywienie, chorobowość, elementy biogeograficzne czy społeczno-ekonomiczne (4). Na tych ostatnich skupiono się w niniejszej pracy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy wykształcenie i charakter pracy rodziców wywierają wpływ na poziom rozwoju biologicznego małego dziecka? Równocześnie starano się uchwycić dominujący typ rodziny – mając na uwadze wymienione elementy.
Materiał i metoda badań
Materiałem są wyniki jednorazowych badań 526 dzieci (257 chłopców i 269 dziewcząt), które prowadzono w pierwszym kwartale 1996 roku w żłobkach szczecińskich. Rozwój fizyczny określono na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała, w odniesieniu do „Dziecka poznańskiego 90” (2) obliczono wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej (dalej WSDB) (3). Informacje o wykształceniu i charakterze pracy rodziców uzyskano z odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety.
Uzyskane wyniki opracowano podstawowymi metodami statystycznymi (1).
Wyniki badań i omówienie
W tabelach 1, 2 przedstawiono wpływ charakteru pracy i wykształcenia rodziców na dojrzałość biologiczną dzieci ujętą WSDB wysokości i WSDB masy ciała badanych chłopców i dziewcząt. Dane o charakterze pracy i wykształceniu rodziców zestawiono w odpowiednich kombinacjach, co pozwoliło ustalić dominujący typ rodziny. Zarówno u dziewcząt jak i chłopców największą grupę stanowili rodzice pracujący umysłowo (55% u chłopców i 52% u dziewcząt) i posiadający średnie wykształcenie (28% u chłopców i dziewcząt).
Kształtowanie się WSDB wysokości i masy ciała dziecka w poszczególnych kombinacjach ze względu na charakter pracy rodziców obrazuje tabela 1. Najwyższą wartość osiągnęło WSDB wysokości i masy ciała u chłopców, których rodzice pracowali fizycznie – najniższą gdy ojciec pracował umysłowo a matka fizycznie. U dziewcząt było odwrotnie – najwyższy WSDB wysokości charakterystyczny był dla grupy w której ojciec pracował umysłowo a matka fizycznie. Jeśli chodzi o masę ciała to badany wskaźnik osiągnął najwyższą wartość wówczas gdy praca obojga rodziców miała taki sam charakter (oboje pracowali fizycznie lub oboje pracowali umysłowo).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Arska-Kotlińska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań, 1993. 2. Cieślik J. i wsp.: Dziecko poznańskie 90´, AWF, Poznań, 1994. 3. Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań, 1992, 24. 4. Kopczyńska-Sikorska J.: Nasze dziecko, PZWL, Warszawa, 1988. 5. Szopa J. i wsp.: Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa-Kraków, 1996.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: