Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 41-44
Jerzy Eider
Wysokość i masa ciała dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową w wieku 7-15 lat
z Zespołu Dydaktycznego Sportów Różnych Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zespołu: dr Jerzy Eider
Streszczenie
Girls who train sports gymnastics (n = 55) are shorter and have smaller body mass and a little bigger increase of those two somatic traits than non-training girls of their age (n = 130). The biggest increase of height and body mass in the group of girl-gymnasts of the age of 7-15 has been found in the 1st and 2nd tests for 7-year-old children and 2nd and 3rd tests for 13-15-year-old girls. The largest increase of height among the non-training girls has been found between 2nd test and 3rd test for 7-8-year girls, and the largest increase in body mass – at the age of 14-15. Dynamics of increase of somatic indexes has been more intensive with girls who train sports gymnastics.
Wstęp
Gimnastyka sportowa jest tą dyscypliną sportu, w której systematyczne treningi rozpoczyna się już w wieku od 5 do 7 lat. Intensywny, specjalistyczny trening zbiega się z okresem dużej wrażliwości młodego organizmu na bodźce środowiskowe. Nierzadkie są stwierdzenia, że uprawianie gimnastyki może wpływać ujemnie na warunki somatyczne trenujących dziewcząt i chłopców (2, 8, 9). Tym niemniej jednak hamującego wpływu treningu na wzrost i dojrzewanie dzieci nie wykazano (3-9).
Wydaje się, że prowadzenie ciągłych badań tych samych osób trenujących może w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę z zakresu przedstawionego zagadnienia. Istotnym jest aby takie badania były wykonywane aż do osiągnięcia przez badanych pełnej dojrzałości płciowej, somatycznej i wysokiego stopnia zaawansowania sportowego (2).
Celem niniejszej pracy było uzyskanie informacji dotyczącej kształtowania się wysokości i masy ciała dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową w porównaniu do ich rówieśniczek stanowiących grupę kontrolną.
Materiał i metody badań
Materiał badawczy stanowiły wyniki pomiarów wysokości i masy ciała 185 dziewcząt w wieku od 7 do 15 lat. Grupę tę tworzyło 55 dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową, uczęszczających do klas szkolnych – gimnastycznych oraz 130 rówieśniczek stanowiących grupę porównawczą, będących uczennicami klas szkolnych – kontrolnych.
Gimnastyczki były uczennicami Szkoły Podstawowej nr 33 w Szczecinie. Wszystkie należały do klubu sportowego MKS „Kusy” Szczecin. W omawianej grupie gimnastycznej 37 dziewcząt (67,3%) posiadało młodzieżowe i mistrzowskie klasy. Pozostałe 18 dziewcząt nie reprezentowało klas sportowych, w okresie badań były uczennicami I-II klas szkolnych. Zawodniczki, w zależności od posiadanej klasy sportowej, trenowały tygodniowo 3-6 razy po 2-4 godzin dziennie.
Grupę kontrolną stanowiły dziewczęta Szkoły Podstawowej nr 33 i 27 w Szczecinie, które zostały dobrane losowo. Uczęszczały one na zajęcia wychowania fizycznego w szkole w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie brały udziału w zorganizowanych pozaszkolnych zajęciach ruchowych oraz nie były uczestniczkami żadnych kół zainteresowania o charakterze rekreacyjno-ruchowym.
Pomiary wysokości i masy ciała wykonano czterokrotnie u tych samych dziewcząt w odstępach trzymiesięcznych. Badania I i II przeprowadzono na początku marca i czerwca roku szkolnego 1995/96, natomiast badania III i IV – w pierwszych dniach września i grudnia roku szkolnego 1996/97. Uzyskane wyniki opracowano podstawowymi metodami statystycznymi (1).
Wyniki badań i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Arska-Kotlińska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań, 1993. 2. Dobór, selekcja i rozwój dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową. Praca zbiorowa pod red. Cichalewskiej A., AWF, Kraków 1983. 3. Eider J.: Udział uzdolnień ruchowych w wyniku sportowym u dzieci w wieku 7-13 lat. WSP, Szczecin1984. 4. Eider J.: Gimnastyka sportowa. US, Szczecin 1988. 5. Piechaczek H., Lewandowska J.: Wiek menarche i budowa ciała dziewcząt z warszawskich szkół sportowych. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1996, nr 1. 6. Przewęda R., Trześniowski R.: Sprawność fizyczna polskiej młodzieży w świetle badań z roku 1989. AWF, Warszawa 1996. 7. Przewęda R.: Stan zdrowia polskiej młodzieży. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1997, nr 1-2. 8. Szczepańska E.: Wpływ uprawiania gimnastyki sportowej na rozwój somatyczny i dojrzewanie płciowe u dziewcząt w wieku 10-14 lat. Kultura Fizyczna, 1964, nr 11-12. 9. Ziemilska A.: Wpływ intensywnego treningu gimnastycznego na rozwój somatyczny i dojrzewanie dzieci. AWF, Warszawa 1981.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: