Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 8/2000
Anna Cyganek
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym
The problems of diagnosis and therapy in pregnant women with hypertension
z I Katedry i I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Hypertension is one of the most serious complications of pregnancy and one of the main reasons of maternal and foetal mortality in pregnancy. Its early diagnosis and treatment significantly decreases the risk of poor pregnancy outcome.
Nadciśnienie tętnicze jest w krajach wysoko rozwiniętych jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności matek jak i płodów. Powikłanie to stwierdza się u 5 do 10%, niektórzy autorzy podają nawet że u 16%, kobiet ciężarnych. Niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w ciąży oraz podjęcie odpowiedniej terapii, gdyż zmniejsza to w istotny sposób wystąpienie ciężkich powikłań.
Do prawidłowo rozwijającej się ciąży charakterystyczne jest obniżenie, w jej początkowym okresie, średniej wartości ciśnienia tętniczego o 10-15 mmHg, by wzrosnąć do poziomu sprzed ciąży w jej ostatnim okresie. Spadek ten związany jest ze zmniejszeniem oporu obwodowego w wyniku uogólnionego rozszerzenia naczyń.
Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w ciąży oparte jest na stwierdzeniu w kolejnych pomiarach wartości wyższych niż 140/90 mmHg, lub też wzrostu ciśnienia skurczowego o 30 a rozkurczowego o 15 mmHg w stosunku do wartości przed ciążą. Biorąc pod uwagę możliwość, że pomiary wykonywane metodą tradycyjną mogą być nie wystarczające do postawienia rozpoznania, ze względu na zjawisko "białego fartucha", należy zalecić pacjentce wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego w warunkach domowych lub wykonać całodobowe automatyczne monitorowanie (ABPM). W grupie pacjentek z istnieniem czynników predysponujących do wystąpienia nadciśnienia tętniczego w ciąży można rozważyć wykonywanie wczesnej diagnostyki przed wystąpieniem objawów klinicznych. Należy do niej wzrost wrażliwości na egzogenną angiotensynę II, test obrotowy, wielokrotne oznaczanie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, mikroproteinuria. Jednakże żaden z testów, z wyjątkiem testu z angiotensyną, który jest niepraktyczny w badaniach przesiewowych, nie ma dostatecznej wartości predykcyjnej w diagnostyce nadciśnienia tętniczego w ciąży.
Wyróżnia się następujące postacie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży:
1. Nadciśnienie swoiste dla ciąży:
a) nadciśnienie ciążowe przebiegające bez białkomoczu, tzw. indukowane przez ciąże (PIH):
- pierwotne;
- wtórne;
b) nadciśnienie ciążowe przebiegające z białkomoczem, tzw. stan przedrzucawkowy;
c) rzucawka;
2. Nadciśnienie nieswoiste dla ciąży (towarzyszące ciąży):
a) przebiegające bez białkomoczu;
b) przebiegające z białkomoczem.
Etiologia nadciśnienia tętniczego indukowanego przez ciążę jest niewyjaśniona a jej patomechanizm nieznany.
Może ono być uwarunkowane genetycznie i dziedziczyć się jako cecha autosomalna recesywna. Rozważa się również immunologiczne podłoże tego powikłania. Wydaje się, że u podłoża tego zjawiska leży nieprawidłowa funkcja śródbłonka naczyniowego. Komórki śródbłonka produkują w normalnych warunkach wiele substancji takich jak fibronektyna, siarczan heparyny, interleukina 1, tkankowy aktywator plazminogenu, prostacykliny, śródbłonkowy czynnik relaksujący, tlenek azotu, czynnik aktywujący płytki krwi czy endotelina 1. Jedna z teorii próbujących wyjaśnić etiopatogenezę nadciśnienia indukowanego ciążą zakłada uszkodzenie śródbłonka naczyń, a co za tym idzie jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Brak równowagi pomiędzy czynnikami powodującymi skurcz i rozkurcz naczyń, a przede wszystkim pomiędzy tromboksanem A2 i prostacykliną, które uważa się za najważniejsze, jest główną przyczyną w patofizjologii tego powikłania ciąży. Tromboksan wytwarzany w płytkach krwi jest silnym związkiem obkurczającym naczynia oraz powodującym agregację płytek. Prostacyklina wytwarzana w śródbłonku ma działanie odwrotne. Wzrost stosunku stężenia trombokasnu do prostacykliny może być przyczyną uszkodzenia płytek krwi, któremu może towarzyszyć hemoliza oraz zmniejszony przepływ krwi przez tętnice spiralne, tworzenie zatorów oraz zawałów w łożysku. W ostatnim okresie wykazano również, że śródbłonkowy czynnik relaksujący jest głównym związkiem powodującym rozkurcz naczyń u człowieka, a hamowanie jego aktywności powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. W ciąży powikłanej nadciśnieniem uwalnianie tego czynnika jest nieprawidłowe w porównaniu do ciąży o prawidłowym przebiegu.
Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą ujawnia się zwykle w drugiej połowie ciąży, a czasem w trakcie porodu. Ustępuje zwykle w połogu. Często pojawia się ponownie w czasie następnej ciąży. Ma duże znaczenie prognostyczne dla rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości.
Nadciśnienie tętnicze swoiste dla ciąży przebiegające z białkomoczem określone jest terminem stanu przedrzucawkowego którego nie należy utożsamiać z zespołem subiektywnych i obiektywnych objawów poprzedzających wystąpienie rzucawki. Rzucawka przebiegająca z drgawkami toniczno-klonicznymi jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną postacią nadciśnienia tętniczego, której towarzyszy wysoka śmiertelność matek i płodów. W ciężkich postaciach może wystąpić skojarzone uszkodzenie wątroby z małopłytkowością i hemolizą (tzw. zespół Hellp), odpowiedzialne za zwiększenie umieralności i zachorowalności płodów w następstwie wielonarządowych zaburzeń w organizmie matki oraz obciążony wysoką śmiertelnością matek.
W przebiegu nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą obserwuje się szereg zmian, od lekkiego do bardzo ciężkiego nasilenia, w różnych narządach ustroju.
W zakresie narządu wzroku mogą występować objawy zaburzeń widzenia w postaci zacierania konturów, ubytków w polu widzenia, pojawienia się płatków śniegu przed oczyma, widzenie przez mgłę. W ośrodkowym układzie nerwowym obserwuje się ogniskowe przekrwienie, zakrzepicę i krwiaki.
W wyniku zmniejszonego przepływu osocza przez nerki dochodzi do obniżenia filtracji kłębuszkowej i zmian w stężeniu w surowicy krwi kwasu moczowego, mocznika i kreatyniny oraz białkomoczu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bernheim J.: Nephron, 1997, 76:254-263. 2. Davey D. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1988, 158:892-898. 3. Kmieciak-Kołady K. i wsp.: Farmakoterapia w okresie ciąży. PZWL Warszawa, 1998. 4. Marianowski L. i wsp.: Medipress, 1998, 4:3-7.
Nowa Medycyna 8/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna