Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2000, s. 3-5
Agnieszka Wal, Aleksander Remiszewski, Anna Sosnowska-Boroszko
Zastosowanie uspokojenia wziewnego przy użyciu podtlenku azotu (N2O) w leczeniu stomatologicznym dzieci – doniesienie wstępne
Preliminary evaluation of using inhalation sedation with N2O for children dental treatment
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr n. med. Aleksander Remiszewski
Właściwa, a zatem skuteczna opieka stomatologiczna nad pacjentem w wieku rozwojowym sprowadza się praktycznie do prawidłowego czyli zgodnego z zasadami lege artis wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczniczych. Niestety sposób zachowania się małego pacjenta w warunkach gabinetu stomatologicznego może nam to utrudniać lub wręcz uniemożliwiać. Od wielu lat zarówno psycholodzy jak i lekarze pedodonci starają się opracować przejrzystą klasyfikację, która łączyłaby cechy charakterologiczne i fizyczne ze sposobem zachowania dziecka w określonej sytuacji stresowej, tak aby po wstępnej ocenie dziecka na podstawie takiej klasyfikacji lekarz pedodonta miał ukierunkowany wybór metody (techniki) adaptacji dziecka do leczenia stomatologicznego. Klasyczne typologie (Pawłowa, Kretschmera, Bineta, Sterna i in.) okazały się mało przydatne w stomatologii dziecięcej (4). Bardzo prostą klasyfikację opracował Frankl dzieląc dzieci na cztery następujące grupy (3):
1. Dzieci o nastawieniu zdecydowanie negatywnym – odmawiają one leczenia, głośno i demonstracyjnie płaczą, krzyczą, nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy.
2. Dzieci o nastawieniu negatywnym – niechętnie akceptują leczenie, nie współpracują, są niespokojne.
3. Dzieci o nastawieniu pozytywnym – akceptują leczenie z pewną rezerwą, są ostrożne, nieufne, ale współpracują dostosowując się do instrukcji wydanych przez lekarza.
4. Dzieci o nastawieniu zdecydowanie pozytywnym – współpracują, są zainteresowane procedurami i czynnościami lekarza, są spokojne i radosne.
Brytyjskie Stowarzyszenie Pedodontyczne dzieci z 1 i 2 grupy wg Frankl´a określa mianem dzieci trudnych – nadpobudliwych i zaleca w ich przypadku stosowanie schematu postępowania przedstawionego na rycinie 1. Stosując się do tych zaleceń w sytuacji, gdy żadna ze stosowanych technik psychoterapeutycznych nie daje oczekiwanych rezultatów, ponieważ dziecko nadal nie współpracuje, rozważyć można możliwość odroczenia leczenia na okres trzech miesięcy. W populacji dzieci polskich u których frekwencja próchnicy np. dla dzieci 3-letnich (wg badań z 1992/1993 roku w makroregionie warszawskim) wynosi 48,8% (10) rozwiązanie to wydaje się niecelowe lub wręcz błędne. Należy zatem zastosować próbę uspokojenia wziewnego lub innego rodzaju uspokojenia wraz ze znieczuleniem miejscowym (sedoanalgezja). Jeżeli pacyfikacja dziecka tą drogą również nie powiedzie się ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie pacjenta do leczenia w warunkach znieczulenia ogólnego (9).
Ryc. 1. Schemat postępowania z dziećmi „trudnymi” wg British Society of Padiatric Dentistry.
Ryc. 2. Działanie N2O w zależności od stężenia gazu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 3/2000: