Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2000, s. 51-54
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Elżbieta Pierzynowska, Tomasz Foik
Występowanie grzybów z rodzaju Candida w jamie ustnej u pacjentów z zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia
Occurence of Candida species in the oral cavity of patients with gingivitis and periodontitis
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. M. Wierzbicka
Grzyby są jednymi z najbardziej niebezpiecznych mikroorganizmów, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Wystąpienie grzybicy w przebiegu wielu chorób, powoduje znaczne utrudnienia w leczeniu i zwykle pogarsza stan ogólny chorego. Wiele gatunków grzybów może bytować przez całe życie człowieka w różnych ontocenozach jego organizmu, nie wywołując przy tym żadnych objawów chorobowych. Jednak wielkim błędem byłoby uznanie ich za typowy składnik mikroflory fizjologicznej człowieka. Obserwowany w ostatnich latach znaczny postęp w medycynie, związany między innymi z wprowadzeniem coraz bardziej nowoczesnych, ale jednocześnie często inwazyjnych metod diagnostycznych i leczniczych, istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń grzybiczych.
Większość grzybów wywołujących grzybice to gatunku kosmopolityczne. Mogą rozwijać się zarówno na powierzchni skóry, jak i w narządach wewnętrznych oraz na błonach śluzowych, w tym również w jamie ustnej, która stanowi naturalne wrota zakażenia grzybami. Szczególnie często obserwujemy kandydozę błony śluzowej jamy ustnej, której głównym czynnikiem etiologicznym są grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida. Zarówno próchnica zębów, jak i choroby dziąseł oraz przyzębia, sprzyjają kolonizacji jamy ustnej przez grzyby (33, 38, 41, 42, 48).
Najczęściej wykrywanym gatunkiem w ontocenozie jamy ustnej jest Candida albicans. Inne gatunki grzybów występują rzadziej. Są to m.in. Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida kefyr (Candida pseudotropicalis), Candida guiliermondii oraz nieco rzadziej rodzaj Rhodotorula i rodzaj Saccharomyces. Drobnoustroje te mogą latami bytować w jamie ustnej człowieka, nie powodując żadnych objawów chorobowych. Jednak w niesprzyjających warunkach stanowią poważne zagrożenie dla żywiciela. W piśmiennictwie opisywane są głównie grzybice związane z użytkowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych oraz grzybice towarzyszące infekcji HIV i innym chorobom ogólnoustrojowym. Nieliczne są natomiast prace dotyczące występowania grzybów u osób z zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia. Powikłania związane z wystąpieniem infekcji grzybiczej w przebiegu zapaleń przyzębia stwarzają dodatkowe problemy terapeutyczne i znacznie utrudniają leczenie choroby podstawowej. Zatem istotne znaczenie mogą mieć wszelkie informacje na temat epidemiologii grzybów z uwzględnieniem stanu przyzębia.
Dane z piśmiennictwa o częstości występowania grzybów w jamie ustnej ludzi zdrowych są zróżnicowane i wynika z nich, że grzyby występują u 20% do 60% badanej populacji (20, 36, 37, 45, 49). Żurowski i wsp. stwierdzili obecność grzybów z rodzaju Candida spp. W jamie ustnej u 59,9% zdrowej młodzieży licealnej (49). Wiadomo jednak, że u zdrowych dzieci i młodzieży występowanie grzybów w środowisku jamy ustnej stwierdza się prawie dwukrotnie częściej niż u zdrowych osób dorosłych (20, 23, 49). W przypadku zapaleń przyzębia wzrost liczby grzybów w ontocenozie jamy ustnej obserwowano wielokrotnie (9, 13, 20, 24, 27).
Wiele gatunków grzybów to organizmy oportunistyczne, a więc nie wywołujące grzybic u osób z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym. Natomiast wszelkie zaburzenia odporności mogą powodować nadmierny rozwój kolonii grzybów (9, 20, 23, 24, 26, 34, 36, 37, 45). Grzybica jamy ustnej jest bardzo częstym powikłaniem niedoborów immunologicznych lub leczenia immunosupresyjnego (9, 20, 23, 24, 34, 36, 37). Superinfekcje grzybami oportunistycznymi, zwłaszcza Candida spp., są obserwowane po antybiotykoterapii, chemioterapii, radioterapii i leczeniu sterydami (5, 12, 13, 14, 18, 26, 36, 37, 39, 45, 46, 48). Ponadto grzyby mogą być niekorzystnymi kopatogenami wielu schorzeń bakteryjnych (20, 29).
W przypadku zapaleń przyzębia o ciężkim przebiegu, obserwujemy często znaczne obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, które są najważniejszymi komórkami w obronie przeciwgrzybiczej ustroju. Stwarza to groźne i wysokie ryzyko rozwoju u takiego pacjenta grzybicy uogólnionej. Obserwowano grzybicze zapalenie oczu, które rozwinęło się jako powikłanie grzybicy towarzyszącej ciężkiemu zapaleniu przyzębia (27). Ponadto zwiększona obecność grzybów w jamie ustnej u osób z zapaleniem przyzębia w okresie remisji, może wywołać immunosupresję, która prowadzi zwykle do wznowy i zaostrzenia objawów choroby.
Zakażenie wirusem HIV powoduje zaburzenia w układzie immunologicznym, co sprzyja rozwojowi infekcji grzybiczej. Itin uważa grzybicę jamy ustnej za jeden z głównych objawów zakażenia wirusem HIV (15). Podobnie Gillespie w swoich badaniach wykazał, że zakażenie grzybicze jest najczęstszym zakażeniem występującym u pacjentów ze stwierdzonymi przeciwciałami przeciwko wirusowi HIV (11). Coates badając nosicieli wirusa HIV, u 32% wykazał obecność rodzaju Candida. Ponadto, w tej grupie osób u 18,5% stwierdził gingivitis, a u 33,3% periodontitis (7).
Zależność pomiędzy obecnością grzybów w jamie ustnej, a chorobą przyzębia u nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS jest udokumentowana licznymi publikacjami (7, 21, 22, 34, 40). Zespół objawów charakterystycznych dla infekcji grzybiczej, w tej grupie pacjentów, określany jest mianem drożdżakowatego zapalenia przyzębia (15, 24, 34). Zapalenie dziąseł u osób z AIDS określa się jako LGE (linear gingival erythema), natomiast chorobę przyzębia jako NUP (necrotizing ulcerative periodontitis) (21, 22). Potwierdzony jest związek pomiędzy infekcją grzybiczą, a rozwojem NUP. U pacjentów statystycznie istotnie częściej stwierdza się grzybicę jamy ustnej w porównaniu z osobami bez NUP (34).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 3/2000: