Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 53-55
Monika Borakowska
Związek pomiędzy osteoporozą a chorobą przyzębia na podstawie piśmiennictwa
The relationship between osteoporosis and periodontal disease – a review
z Zakładu Chorób Blony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Od kilku lat uznaje się osteoporozę, obok palenia papierosów, stresu, czynnika genetycznego i cukrzycy za jeden z czynników ryzyka wystąpienia choroby przyzębia (20). Jednak pomimo stwierdzenia tego faktu, trudno jest ustalić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi dwoma chorobami (28).
Osteoporoza jest to uogólniony zanik kości, objawiający się zmniejszeniem gęstości utkania kostnego poniżej 2,5 odchylenia standardowego (SD), badanego metodą densytometrii, w porównaniu do szczytowej masy kostnej u młodych, zdrowych kobiet (15).
Znane są dwa typy osteoporozy: I – pomenopauzalny oraz II – starczy. Osteoporoza pomenopauzalna jest rezultatem spadku stężenia estrogenów z powodu wygaśnięcia czynności jajników. Rola estrogenów polega na hamowaniu aktywności resorpcyjnej osteoklastów oraz aktywności kościotwórczej osteoblastów. Efektem działania estrogenów na osteoblasty jest hamowanie sekrecji przez te komórki cytokin (interleukin: IL-1a, IL-1b, IL-6 oraz TNFa) stanowiących ważne parakrynne stymulatory dojrzewania i aktywności metabolicznej osteoklastów (ryc. 1, 2). Jak wynika z przedstawionych na rycinach 1 i 2 schematów najistotniejszym czynnikiem różnicującym te dwa typy osteoporozy jest czynność przytarczyc – zmniejszona w osteoporozie pomenopauzalnej a zwiększona w starczej.
Ryc. 1. Patogeneza osteoporozy typu I (pomenopauzalna).
Ryc. 2. Patogeneza osteoporozy typu II (starcza).
W chorobie przyzębia częściej mamy do czynienia z osteoporozą pomenopauzalną, czyli związaną z niedoborem estrogenów.
Istnieją wspólne czynniki ryzyka dla osteoporozy i choroby przyzębia, takie jak: zaawansowany wiek, predyspozycje rodzinne, palenie papierosów, choroby ogólnoustrojowe (15, 20).
Badania przeprowadzone przez Reinhardta wykazały, że ponad 1/3 kobiet po 65 roku życia cierpi na objawy i symptomy osteoporozy, jednak ciężko jest powiązać to ściśle z chorobą przyzębia, głównie z powodu braku długoterminowych badań dotyczących zmian w przyzębiu (24).
Badano wpływ poziomu 17-beta-estradiolu na resorpcję kości wyrostka zębodołowego. Za potwierdzeniem tego związku stoi szereg badań dokumentujących wpływ niedoboru estradiolu na utratę masy kostnej dotyczące kości szkieletu. Badania przeprowadzone przez Payne´a polegały na porównaniu poziomu estradiolu we krwi żylnej u pacjentek z rozpoznaną osteoporozą i w grupie kontrolnej oraz na komputerowej ocenie gęstości kości wyrostka zębodołowego na podstawie zdjęć radiologicznych wewnątrzustnych. Wyniki tych badań wykazały znamienną statystycznie różnicę w poziomie estradiolu w badanych grupach. Poziom estradiolu był niższy w grupie kobiet z osteoporozą. Również w gęstości kości obserwowano istotne różnice pomiędzy badanymi grupami. U kobiet z osteoporozą notowano większą ilość miejsc o zmniejszonej gęstości kości wyrostka zębodołowego. Badania te sugerują, że poziom estrogenu może mieć wpływ na gęstość kości wyrostka zębodołowego (14, 22, 23).
Kolejne badania, przeprowadzone przez Reinhardta i wsp. poza poziomem estrogenów objęły kliniczne badanie przyzębia; wskaźnik płytki nazębnej, wskaźnik krwawienia z brodawki dziąsłowej, głębokość kieszonek, kliniczny poziom przyczepu łącznotkankowego. Wyniki uzyskane w badanych grupach analizowano także z jednym z czynników ryzyka, jakim jest palenie papierosów. W grupie kobiet z osteoporozą szczególnie złe wyniki badań klinicznych uzyskano w podgrupie palących. Badania te wykazały, że wysoki poziom estrogenów ma wpływ na mniejszą częstotliwość występowania stanów zapalnych dziąseł i mniejsze nasilenie utraty klinicznego przyczepu łącznotkankowego (24).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia