Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2009, s. 461-464
Barbara Polaczek-Krupa, *Iwona Grabska-Liberek
Use of retinal thickness analyzer (RTA) in diagnostics of diabetic macular edema1)
Zastosowanie analizatora grubości siatkówki RTA ( retinal thickness analyzer) w diagnostyce cukrzycowego obrzęku plamki
Department of Ophthalmology of the Medical Center of Postgraduate Education, Warsaw
Head of the Department: dr hab. med. sci. Iwona Grabska-Liberek
Streszczenie
Introduction:The aim of the study is the evaluation of the retinal thickness in the macular region in diabetic patients with various stages of retinopathy by using the RTA analyzer and the assessment of applicability of this method in diagnosis of diabetic macular edema.
Material and method: Forty diabetic patients (68 eyes) underwent full ophthalmologic examination and also retinal thickness analysis with an RTA analyzer. In particular, foveal average thickness FAV and posterior pole average thickness PPAV were determined. The data were statistically evaluated and compared with the data for a control group consisting of 80 sound voluntary persons (155 eyes).
Results: Both FAV and PPAV values in the studied population of diabetic patients were significantly thicker than in the control group.
Conclusions: The eyes with diabetic retinopathy can be examined by an objective method, like RTA, to diagnose the increased retinal thickness. The method can be recommended for screening the macular edema in diabetic patients because of its non-invasiveness, simplicity of the examination and further data evaluation.
Summary
Wstęp:Celem pracy jest ocena grubości siatkówki w okolicy plamki u pacjentów z różnym stopniem zaawansowania retinopatii cukrzycowej przy pomocy analizatora grubości siatkówki RTA oraz ocena przydatności pomiaru grubości siatkówki w diagnostyce cukrzycowego obrzęku plamki.
Materiał i metody: Czterdziestu pacjentów (68 oczu) z cukrzycą poddano szczegółowemu badaniu okulistycznemu oraz badaniu grubości siatkówki w okolicy plamki przy pomocy analizatora grubości siatkówki RTA. Badanie to obejmowało oznaczenie średniej grubości siatkówki w dołku FAV oraz średniej grubości siatkówki w tylnym biegunie PPAV. Otrzymane wartości liczbowe oceniono przy pomocy analizy statystycznej, porównując je z wartościami uzyskanymi dla grupy kontrolnej, obejmującej 80 zdrowych ochotników (155 oczu).
Wyniki: Stwierdzono, że w grupie pacjentów z cukrzycą siatkówka w okolicy dołka i w okolicy tylnego bieguna jest znamiennie grubsza niż w grupie kontrolnej.
Wnioski: Oczy z retinopatią cukrzycową mogą być przebadane przy pomocy obiektywnej metody pomiarowej, takiej jak analiza grubości siatkówki RTA, w celu wykazania możliwego pogrubienia siatkówki oraz rozpoznania obrzęku plamki. Wydaje się, że metoda ta może znaleźć szerokie zastosowanie w przesiewowych badaniach w kierunku obrzęku plamki u pacjentów z cukrzycą, ze względu na nieinwazyjność badania, prostotę obsługi urządzenia oraz łatwość oceny wyników badań.
Introduction
Diabetic retinopathy is responsible for many retinal changes observed in long-term diabetes. The permanent increase in the morbidity and the prolonged life time of the diabetics result in an increased occurrence of ophthalmic complications leading to irreversible blindness in developed countries.
The diabetic changes in blood vessels consist in thickening the basement membrane of capillaries, damage and proliferation of the capillary endothelial cells and loss of pericytes. The abnormalities contribute to the occlusion of small retinal vessels and to the reduction of the perfusion in the capillaries. The resulting retinal ischaemia and hypoxia lead to the formation of arteriovenous shunts, intraretinal microvascular abnormalities and leakage through the damaged vessel walls as well as localized and diffused retinal edema. The development of diabetic retinopathy results in formation of hemorrhages, microaneurysms, hard exudates, multiple cotton wool spots, neovascularization of retinal vessels, vascular-fibrous proliferations to the vitreous corpus and retinal detachment.
The most frequent reason for the blindness in diabetic patients is maculopathy consisting in retinal edema or hard exudates observed in the foveal region. In the case of clinically significant retinal edema, the treatment consists in photocoagulation of leakage sites with argon laser and resorption of the exudate. The good visual acuity can be retained after the treatment of the patient (1, 2).
Evaluation of retina by using the contact lens biomicroscopy at the dilated pupil is the basic clinical method of detecting of the macular edema. The efficiency of the evaluation depends, however, on the experience of the physician as well as on the macular edema extension. The blood vessel status and the extent of the leakages in the macula region can be evaluated by using fluorescein angiography (3). This method also allows to qualify diabetic patients to the laser coagulation treatment. The optical coherent tomography is also useful in evidencing the morphological changes of retina in diabetes.
The retinal thickness analyzer (RTA) seems also to be a good tool for the screening investigations. It enables a non-invasive examination of the retinal thickness in macula and it makes possible to identify the macular edema in the early stage of the disease (4, 5).
Purpose
The aim of the study was to evaluate the retina thickness in the macular region in diabetic patients on various stages of retinopathy by using the RTA analyzer and an assessment of applicability of the RTA method in diagnosis of diabetic macular edema.
Material
Sixty-eight eyes of 40 diabetic patients treated in the CMKP Department of Ophthalmology in 2005-2008 were included into the studied population. All patients underwent a detailed investigation, consisting of determination of visual acuity, intraocular pressure (applanation Goldmann tonometer) and lens transparency as well as evaluation of the fundus with Volk contact lens after pupil dilatation with tropicamide (1% solution). Patients with advanced hypertension, thyroid hyperactivity, pseudophakia and other eye surgery, retinal vein occlusion, advanced glaucoma and retina degeneration were excluded from the study. The eyes with lens and cornea opacity, low visual acuity and difficulties with the pupil dilatation were also excluded. The studied population was presented in the table 1.
Table 1. The studied population.
Group Group size Age, years
females males total eye no. minimum maximum average (SD)
Studied 20 20 40 68 35 69 55.6 (10.1)
Control 63 17 80 155 24 67 45.8 (10.6)
SD standard deviattion.
The diabetic retinopathy was classified according to the recommendations of the Research Group of Examination and Early Treatment of Diabetic Retinopathy (6). Both patients without any changes in the retina, patients with nonproliferative minimum and mild retinopathy (without any visible macular edema) and patients with visible macular edema were included in the studied population. The patients with visible macular edema underwent fluorescein angiography with Heidelberg Retina Angiograph HRA (Heidelberg Engineering, Germany).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-04-08
zaakceptowano do druku: 2009-05-06

Adres do korespondencji:
* Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 584-11-85
e-mail: k.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych