Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2009, s. 864-868
*Aleksander Sobieszek
Metody obrazowania funkcji ośrodkowego układu nerwowego: elektroencefalografia
Imaging functions of the central nervous system: electroencephalography
Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
Streszczenie
Elektroencefalografia stanowi jedną z podstawowych metod umożliwiających sprecyzowanie obiektywnej oceny stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Zaletami metody w zastosowaniu w praktyce klinicznej są: możliwość bezpośredniego wglądu w podstawowe mechanizmy działania struktur mózgowia, wykonanie badania w sposób nieinwazyjny oraz względnie niewielki koszt zakupu aparatury. Wadą metody na obecnym stadium jej rozwoju jest często niejednoznaczność ocen z uwagi na złożoność zapisu EEG, jak również ograniczone możliwości przedstawienia wzoru czynności w postaci ilustracji zrozumiałej dla ogółu potencjalnych odbiorców wyników badań. Jest to konsekwencją określania stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego na podstawie oceny wzoru czynności bioelektrycznej mózgowia reprezentowanego podczas konwencjonalnego badania EEG przez obraz utworzony przez zbiór kilkunastu lub kilkudziesięciu wykresów czynności bioelektrycznej rejestrowanej z powierzchni skóry głowy przy pomocy standardowo umiejscowionych elektrod. Metodą mającą na celu ułatwienie analizy i oceny wyniku badania jest przetworzenie zbioru wykresów do postaci barwnej mapy reprezentującej rozkład potencjałów elektrycznych na powierzchni głowy. Metoda tego rodzaju została stworzona w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Zastosowanie tej metody pozwala na przedstawienie ewolucji czynności bioelektrycznej w postaci zbioru chwilowych, powierzchniowych rozkładów ładunków elektrycznych. Zastosowanie tej metody, oprócz oczywistych zalet, wiąże się z trudnością precyzyjnego odtworzenia zmian wzoru czynności w funkcji czasu. W pracy przedstawiono wyniki mapowania ewolucji czynności bioelektrycznej mózgu metodą tradycyjną oraz zalety nowej metody analizy zapisu EEG, polegającej na przetwarzaniu wyjściowego wielokanałowego zapisu EEG do postaci barwnych map ilustrujących w sposób ciągły przestrzenno-czasową ewolucję wzorów czynności bioelektrycznej mózgowia.
Summary
Electroencephalography is one of the basic methods enabling objective evaluation of the functional state of the central nervous system. The advantages of this method in clinical practice are: direct insight into the basic mechanisms of activity of brain structures, possibility of the noninvasive study of brain function and low cost of recording equipment. The disadvantages of the method at the present stage of its development are associated frequently with the difficulty in defining final conclusions resulting from investigation due to the complexity of EEG records as well as difficulty in preparation of the documentation – a picture of the EEG pattern which could be interpreted by people having no experience with this method. During conventional EEG investigation the pattern is created by numerous records from the electrodes located in standard positions on the head. The improvement of the ability to evaluate complex EEG pattern may be obtained by transformation of the original EEG record into color maps representing spatial distribution of potentials. Such method was introduced in late seventies of the twenties century. In this method the evolution of brain electrical activity is presented as a set of instantaneous distributions of brain potentials. In spite of obvious advantages, application of this method is associated with inconveniences in reconstructing the temporal evolution of brain potentials. This paper includes results of application of the new method of EEG analysis helping to solve this problem. The method is based on transformation of the original EEG record into color maps expressing continuous, spatiotemporal evolution of the EEG pattern.
WPROWADZENIE
Elektroencefalografia jest jedną z podstawowych metod umożliwiających obiektywną ocenę stanu funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego. Podstawą oceny jest zdefiniowanie ogólnego lub bardziej lokalnego – w zależności od celu i sposobu rejestracji, przestrzenno-czasowego wzoru rozkładów pól elektrycznych pojawiających się w mózgowiu i w tkankach otaczających struktury nerwowe. Mniej lub bardziej rozległe pola elektryczne powstają w wyniku zmian polaryzacji błon komórkowych w procesach pobudzenia i hamowania w strukturach układu nerwowego.
Elektroencefalografia jest metodą szczególnie cenną w ocenie dynamiki zmian wzorów czynności mózgowia z uwagi na dużą rozdzielczość czasową sygnału, sięgającą pojedynczych milisekund, dostępną w zależności od częstotliwości próbkowania sygnału bioelektrycznego mózgowia realizowanej przez komputerowy system rejestracyjny. Z uwagi na złożoność sygnału bioelektrycznego mózgowia, procesy optymalizacji metod rejestracji, a zwłaszcza ewolucja poglądów dotyczących interpretacji obserwowanych zjawisk nie są jeszcze zakończone. W przypadku rejestracji i oceny elektroencefalogramu przy pomocy elektrod umiejscowionych na powierzchni skóry głowy jednym z podstawowych problemów metodologicznych jest przetworzenie sygnałów bioelektrycznych do postaci ułatwiającej analizę danych (1). Bardzo istotnym czynnikiem jest uzyskanie metody obiektywizacji ocen pozwalającej na uzyskanie wyniku badania w postaci obrazu umożliwiającego interpretację wzoru czynności i przekazanie tej informacji szerokiemu gronu osób, odbiorców wyników badania. Taką metodą jest przetworzenie wyjściowego obrazu utworzonego w postaci kilkunastu lub kilkudziesięciu wykresów przebiegów elektrycznych rejestrowanych przez poszczególne elektrody umiejscowione na powierzchni skóry głowy do postaci kolorowych map, reprezentujących polaryzację i wielkość ładunków elektrycznych.
Metoda mapowania rozkładów powierzchniowych pól elektrycznych mózgowia została opublikowana w piśmiennictwie światowym na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (2, 3). Utworzony w Polsce pierwszy oryginalny program mapowania rozkładów pól i ich analizy metodą lokalizacji źródeł prądu (current source density; CSD) został opublikowany na początku lat dziewięćdziesiątych (4, 5). Mapy tego rodzaju przedstawiają chwilowe rozkłady potencjałów w przestrzeni dwuwymiarowej. Analiza zmian wzoru czynności w czasie wymaga przedstawienia sekwencji kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu map z możliwością określania odstępu czasowego pomiędzy obrazami. Przykładem zastosowania takiej metody jest rycina 1. W zależności od długości odcinka czasowego analizowanego przebiegu występuje, większa lub mniejsza utrata informacji dotyczącej stanów przejściowych pomiędzy wzorami ilustrowanymi w postaci map jak, również konieczność tworzenia koncepcji dotyczącej obserwowanego zjawiska na podstawie analizy zbioru odrębnych ilustracji. Czynniki te powodują, że metoda ta w praktyce klinicznej jest wykorzystywana raczej w szczególnych przypadkach.
Odmienną koncepcją obrazowania czynności bioelektrycznej mózgu jest mapowanie przestrzenno-czasowe w sposób ciągły. W najprostszym przypadku dwuwymiarowa mapa może ilustrować ewolucję wzorów bioelektrycznych w czasie z pominięciem informacji dotyczącej lokalizacji elektrod na płaszczyźnie pod warunkiem, że elektrody rejestrujące zostaną uszeregowane w jednym rzędzie. Metodę tego rodzaju zastosowano do analizy wzorów rytmu podstawowego fal alfa i wzorów potencjałów wywołanych (6, 7). Odmiennym podejściem jest przetworzenie zbioru danych uzyskanych z elektrod usytuowanych na płaszczyźnie do zbioru o jednym wymiarze przestrzennym poprzez odpowiednie uszeregowanie przebiegów czasowych zjawisk bioelektrycznych rejestrowanych przez poszczególne elektrody, na przykład symetrycznie w stosunku do przebiegu elektrycznego stanowiącego oś symetrii. W ilustracjach przedstawionych w tej pracy zapisem centralnym jest czynność bioelektryczna mózgu rejestrowana przez elektrodę zlokalizowaną na osi centralnej w wymiarze czołowo-potylicznym, którą w omawianych przypadkach jest elektroda czołowa Fz. Wyniki zastosowania takiej metody zostały przedstawione w Berlinie w 2008 roku podczas 8 Europejskiego Kongresu Epileptologii (8).
W obecnej pracy przedstawiono przykłady zastosowania metody obrazowania sekwencyjnego (ryc. 1) i przestrzenno-czasowego (ryc. 3, 4) czynności bioelektrycznej mózgu, jak również zalety mapowania zapisu EEG w przestrzeni czasu w ocenie zjawisk o charakterze zlokalizowanym.
Ryc. 1. Wynik obrazowania odcinka zapisu EEG (fragment wyodrębniony – na granatowym tle) z zastosowaniem metody tworzenia zbioru map chwilowych rozkładów czynności bioelektrycznej mózgu.
Ryc. 2. Obraz wielokanałowego zapisu EEG uzyskanego w systemie odprowadzeń dwubiegunowych z zastosowaniem układu odprowadzeń określanego jako „podwójny banan”. Zapis ilustruje obecność uogólnionego, krótkotrwałego wyładowania fal ostrych z falą wolną około 3/s.
Ryc. 3. Mapa przedstawiająca rozkład przestrzenno-czasowy potencjałów rejestrowanych w odprowadzeniach referencyjnych w pierwszej połowie wyładowania, które ilustruje rycina 2. Odmiany koloru z przewagą czerwieni ilustrują ładunki dodatnie, niebiesko-granatowe ujemne . Mapa stanowi wyraźną ilustrację lokalizacji wyładowania, głównie w symetrycznych odprowadzeniach czołowych, centralnych i ciemieniowych.
Ryc. 4. Rozkład potencjałów ilustrujący zmianę organizacji czynności podstawowej mózgu przed wyładowaniem i fazę wstępną wyładowania, które przedstawiają ryciny 2 i 3, lecz w odmiennej skali czasowej. Mapa wyraźnie ilustruje zlokalizowany początek wyładowania: w odprowadzeniach nad prawą półkulą, głównie w okolicy elektrod F4 oraz Cz, z wtórną aktywacją symetrycznych okolic nad półkulą lewą. Na podstawie analizy wzrokowej zapisu wyjściowego (ryc. 2), wyładowanie tego typu byłoby klasyfikowane jako wyładowanie pierwotnie uogólnione.
METODY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-08-13
zaakceptowano do druku: 2009-10-06

Adres do korespondencji:
*Aleksander Sobieszek
Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231, 01-416 Warszawa
tel.: (0-22) 629-43-49
e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych