Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2010, s. 74-77
*Ewa Krasuska-Sławińska1, Anna Kosiorowska-Bednarczyk1, Dorota Olczak-Kowalczyk2
Guzy łagodne i zmiany patologiczne w jamie ustnej zagrożone transformacją nowotworową u dzieci. Część pierwsza – obraz kliniczny
Mild tumors and pathological changes in the oral pit in danger of transforming to cancer. Part one – a clynical image
1Zakład Patologii Jamy Ustnej „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Kierownik Zakładu: Ewa Krasuska-Sławińska
2Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: Dorota Olczak-Kowalczyk
Summary
Oral-pit cancers are much less frequent in children than in adults. But they are marked by a high enlargement fraction, which may be the reason for a cosiderable advance in disease at the time of diagnosis and for a deteriorating prognosis. A very important element of stomathological care for children is to regularly evaluate the state of health of the oral pit, taking into account the possibility of early signs of a cancerous process or of changes endangered by cancerous transformations. This will enable an early prognosis and start of treatment.
The goal of this work is to describe mild and precancerous changes frequent in the oral pit of children as well as bodily states with predispositions to develope cancer.
Based on professional literature, we present epidemiological data concerning the developement of mild changes (angionas, epulises, fibromas) as well as precancerous changes (papillomes, leukoplakia, lichen planusbsd) in children, their location in the oral pit and the clynical image. We have described predispositions to develope cancer in patients under lengthy immunosuppressive treatment.
WSTĘP
>Częstość występowania zmian nowotworowych w jamie ustnej u dzieci jest znacznie niższa niż u dorosłych i nie przekracza 5% ogółu nowotworów (1). Większość z nich rozwija się na błonie śluzowej (ok. 70%), zwłaszcza na języku, 25% w kościach szczęk i w tkankach zębotwórczych. Około 5% dotyczy gruczołów ślinowych (1). Zwykle są to nowotwory łagodne. Stosunek rozrostów łagodnych do złośliwych u dzieci wynosi 10:1 (1).
>Najczęściej spotykanymi nowotworami u osób w wieku rozwojowym są: brodawczaki oraz łagodne naczyniaki krwionośne i limfatyczne (27% wszystkich nowotworów), a także włókniaki (1). Złośliwe chłoniaki, mięsaki lub nowotwory pochodzenia nabłonkowego obserwowane są znacznie rzadziej. Częstość występowania raków jamy ustnej u dzieci określa się na ok. 1% przypadków wszystkich nowotworów jamy ustnej. Rozwijają się one najczęściej na podłożu wykwitu przednowotworowego (1, 2).
>Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją „z Lubliany” wyróżnia się zmiany łagodne oraz stany i zmiany niosące wysokie ryzyko przemiany nowotworowej, a także raka in situ (3). Klasyfikacja ta ma bardzo duże znaczenie kliniczne i pozwala na szybkie podjęcie decyzji o leczeniu przed wystąpieniem zaawansowanych objawów klinicznych (4).
>Celem pracy jest omówienie zmian łagodnych i przednowotworowych często występujących w jamie ustnej u dzieci, stanów ogólnoustrojowych obciążonych ryzykiem rozwoju choroby nowotworowej oraz zasad postępowania diagnostycznego.
Zmiany łagodne w jamie ustnej u dzieci
>Często spotykanymi guzami łagodnymi okresu dziecięcego są naczyniaki, nadziąślaki i włókniaki.
>Naczyniaki stanowią około 27% wszystkich nowotworów występujących w jamie ustnej (1). Częściej obserwuje się je u dziewczynek niż u chłopców, w stosunku odpowiednio 1:6. Około 70-80% wszystkich naczyniaków rozwija się w okolicy głowy i szyi (5). Charakteryzuje je wysoka aktywność metaboliczna komórek śródbłonka, komórek tucznych, fibroblastów i makrofagów w okresie proliferacji, objawiająca się zmianami wielkości, kształtu i zabarwienia. Charakterystyczną cechą jest także nieuchronnie następująca faza inwolucji, podczas której dochodzi do stopniowego zaniku guza.
>Większość naczyniaków (ok. 70% przypadków) pojawia się i zostaje zauważona w ciągu pierwszych tygodni życia dziecka. Rzadko ujawniają się w chwili urodzenia w postaci objawu prodromalnego (ok. 20% przypadków) lub w postaci dojrzałej (ok. 10% przypadków) (5). Pierwsze objawy mogą być dyskretne. Często są nimi płaskie, różowe lub wyblakłe plamy. Szczególną ich cechą jest gwałtowny wzrost w okresie noworodkowym (tzw. faza proliferacyjna), znacznie szybszy niż wzrost dziecka. Zmiana staje się wówczas wyniesiona, a jej powierzchnia guzowata i nierówna, o jaskrawo-karmazynowej lub jasno-szkarłatnej barwie. W ciągu pierwszego roku życia kolor pogłębia się. Faza proliferacyjna naczyniaka trwa około 6-12 miesięcy. Po tym okresie wzrost guza staje się proporcjonalny do wzrostu dziecka, co wskazuje na rozpoczęcie fazy inwolucji. Niestety nie można przewidzieć początku i szybkości inwolucji. Statystycznie tylko 30% guzów zanika do końca 3. roku życia. W niektórych przypadkach proces inwolucji trwa nawet do 16. roku życia (5). W fazie inwolucji guz staje się bardziej miękki, a jego powierzchnia blednie i matowieje. Tylko 40% naczyniaków zanika praktycznie bez pozostawienia zauważalnego śladu.
>Częstymi zmianami w jamie ustnej u dzieci są również nadziąślaki. W latach 60. klasyfikowano je jako nowotwory łagodne, następnie zaliczono do zmian guzopodobnych w oparciu o obraz histopatologiczny. Współcześnie nadziąślaki uważa się bardziej za zmiany zapalne niż nowotworowe. Najczęstszą ich lokalizacją jest okolica zębów przedtrzonowych i zębów przednich. Zwykle rozwijają się w okresie wymiany uzębienia mlecznego na stałe. Istnieją różne klasyfikacje nadziąślaków, jednak w Polsce najczęściej stosowany jest podział kliniczno-histopatologiczny, wyróżniający:
>– nadziąślaki ziarninowe – twory o miękkiej konsystencji i żywoczerwonej barwie, ze skłonnością do krwawienia sprowokowanego niewielkim urazem, które mogą rozwijać się gwałtownie osiągając duże rozmiary.
>– nadziąślaki włókniste – guzy wywodzące się z powierzchownych włókien przyzębia, o elastyczno-twardej konsystencji i szerokiej podstawie, pokryte różową błoną śluzową, które rosną powoli, ale mogą przemieszczać sąsiadujące z nim zęby.
>– nadziąślaki olbrzymiokomórkowe – guzy powstające z błony śluzowej zrośniętej z okostną lub z więzadeł trzyzębnych, o gładkiej powierzchni i szerokiej podstawie, pokryte sinoczerwoną błoną śluzową, które charakteryzuje szybki wzrost.
>– nadziąślaki ziarniniaki naczyniotwórcze – szybko rosnące, uszypułowane zmiany egzofityczne ze skłonnością do krwawień, głównie pod wpływem urazu (6).
>Ze względu na tendencję do wznowy, leczeniem z wyboru nadziąślaków jest ich radykalne, chirurgiczne usunięcie. W piśmiennictwie donoszono także o przypadkach ich zezłośliwienia (7, 8).
>Włókniaki to twarde, różowe guzki o gładkiej powierzchni, pochodzenia mezenchymalnego. Najczęściej spotyka się je na błonie śluzowej policzków i na granicy podniebienia twardego i miękkiego, rzadziej na języku lub wargach. Powstają zwykle na skutek przewlekłego drażnienia. Mogą być także wynikiem działania leków przeciwpadaczkowych (7, 9).
Zmiany i stany przednowotworowe
> Zmiany przednowotworowe to przewlekłe choroby błony śluzowej, w obrębie których może dojść do rozwoju raka. Stany przednowotworowe to pojęcie szersze. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) są to choroby ogólnoustrojowe, przebiegające ze znacząco wyższym ryzykiem rozwoju raka (9).
>Do zmian przednowotworowych w jamie ustnej zalicza się leukoplakię, erytroplakię, liszaja płaskiego, zmiany brodawczakowate, włóknienie podśluzówkowe, odsłoneczne zapalenie warg. Stanami przednowotworowymi są natomiast zespół Plummera-Winsona oraz przewlekła immunosupresja farmakologiczna (3).
>U osób w wieku rozwojowym spotyka się najczęściej zmiany brodawczakowate, rzadziej leukoplakię, liszaja płaskiego oraz zmiany towarzyszące leczeniu immunosupresyjnemu.
>Według piśmiennictwa światowego brodawczaki są najczęściej spotykanymi zmianami na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów w wieku rozwojowym (10). Brodawczaki to guzy pochodzenia nabłonkowego o etiologii wirusowej. Wirus brodawczaka charakteryzuje się epiteliotropizmem, co związane jest ze zdolnością do replikacji jedynie w jądrach komórek różnicującego się nabłonka wielowarstwowego płaskiego (10, 11). W jamie ustnej zakażenie Ludzkim Wirusem Brodawczaka (ang. Human Papilloma Virus; HPV) może przebiegać bez objawów klinicznych lub przyjmować postać:
>1. brodawczka płaskonabłonkowego – miękkie brodawkowate zmiany na wąskiej lub szerokiej podstawie,
>2. miejscowego rozrostu nabłonka – liczne guzowate wzniesienia błony śluzowej na szerokiej podstawie (uwarunkowane genetycznie),
>3. kłykcin kończystych – zmiany łagodne, rzadko występujące z akantotycznie i brodawkowato rozrośniętym nabłonkiem,
>4. brodawek pospolitych – jasnoróżowe, okrągłe lub owalne grudki, o szerokiej podstawie bez cech zapalenia,
>5. brodawczaka krtani – najczęściej występujące nowotwory łagodne krtani u dzieci, których pierwszym objawem klinicznym jest chrypka,
>6. nabłonkowej dysplazji brodawkowatej – akantotyczny i brodawkowaty rozrost nabłonka,
>7. rogowiaka kolczysto-komórkowego – łagodny guz najczęściej umiejscowiony na czerwieni wargi dolnej,
>8. białego gąbczastego znamienia tzw. leukoplakia miękka.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-01-18
zaakceptowano do druku: 2010-02-25

Adres do korespondencji:
*Ewa Krasuska-Sławińska
Zakład Patologii Jamy Ustnej
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel.: (22) 815 13 15
e-mail: e.krasuska@czd.pl

Nowa Stomatologia 2/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia