Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007, s. 138-139
Andrzej Nestorowicz
Prestiż czasopisma – nieustanne wyzwanieCzasopisma naukowe pełniš istotnš rolę w życiu każdego lekarza. Trudno bowiem wyobrazić sobie rzetelne wykonywanie zawodu medycznego bez stałego korzystania z bieżšcej informacji o wynikach podejmowanych badań naukowych czy też wprowadzonych do praktyki nowych ?rodkach i metodach terapeutycznych. Po wielu latach dominacji wydawnictw drukowanych, spektakularnš karierę robiš obecnie ich wersje elektroniczne, a skutki tego postępu sš tak oszałamiajšce, że aż trudne do przewidzenia. Dodatkowo, z roku na rok ro?nie też liczba nowych tytułów, co przyczynia się do pomnażania ?ródeł wiedzy z jednej strony, ale i generowania dylematów prawidłowego wyboru z drugiej.
Potencjalny czytelnik ma więc realny problem – ile czytać i co czytać. Co raz czę?ciej korzystanie z literatury fachowej ogranicza się do powierzchownego przeglšdu zawarto?ci 3-4 periodyków o zbliżonym lub takim samym profilu tematycznym, bez starannego studiowania zawartych w nich tekstów [1]. Niektóre doniesienia, być może istotne, pozostajš niezauważone, inne natomiast przyjmuje się bezkrytycznie jako wytyczne praktycznego działania, choć takimi nie sš. Tymczasem wszystkie publikacje, a szczególnie te odnoszšce się do oceny i terapii chorych, powinny być przez czytelnika poddana jego własnej analizie i ocenie [2]. Bogactwo czasopism może więc, paradoksalnie, sprzyjać biernym postawom wobec informacji medycznej lub, co gorsza, w dłuższej perspektywie zniechęcać do korzystania z ich zasobów. Ich wersje elektroniczne, dzi? wszechobecne i nie do przecenienia, mogš stać się przysłowiowym koniem trojańskim. Nowoczesne media sprzyjajš bowiem rozprzestrzenianiu się intelektualnej płytko?ci [3].
Pojawianie się nowych czasopism medycznych jest zjawiskiem niezmiennym i globalnym. Niektóre z nich majš żywot krótki, niektóre trwajš liczšc na lepsze czasy, i tylko pojedyncze charakteryzuje stały rozwój i wzrastajšce uznanie czytelników. Rzadko kiedy powstajš one na zapotrzebowanie ?rodowisk medycznych, najczę?ciej sš produktem aspiracji pojedynczych osób lub twardej gry rynkowej oficyn wydawniczych. Nie inaczej jest też w naszym kraju. Obok wydawanej przez ostatnie 39 lat AIT – „Anestezjologii Intensywnej Terapii” (co kwartał, nie czę?ciej) czytelnik miał jeszcze niedawno do dyspozycji co najmniej 4 inne tytuły o podobnym profilu tematycznym. Czy kolejne nowe periodyki, dajmy na to pt. „ARDS”, „Bakteria”, „Gazometria” sš w tej sytuacji potrzebne?
Ambicjš każdego badacza jest publikowanie wyników własnych badań w jak najszerszym wymiarze. Zamieszczanie artykułu w renomowanym czasopi?mie, szczególnie o zasięgu międzynarodowym jest nie tylko wyrazem uznania za rzetelnš pracę ale sposobem na osišgnięcie większego prestiżu zawodowego dla autorów i o?rodka. Zasadę tę potwierdza wprowadzony w ostatnich latach system okresowej oceny pracowników naukowo-badawczych i jednostek uniwersyteckich, nie tylko w naszym kraju [4]. Obok niewštpliwych korzy?ci promocyjnych dla nauki polskiej, system ten wzmacnia pozycję periodyków wysoko notowanych kosztem pozostałych, które majš mniejsze szanse na pozyskanie warto?ciowych materiałów do publikacji. Tym samym mniejsze stajš się ich możliwo?ci awansu w rankingu wydawnictw medycznych. Co więcej, kolejne nowe czasopisma o takim samym zakresie tematycznym czyniš te możliwo?ci jeszcze mniejszymi. Odbija to się niekorzystnie na rozwoju ich samych i pozostałych, z którymi rywalizujš. Wydaje się, że wspólna polityka wydawnicza (a nie konkurencja ?rodowiskowa) powinna być w tej sytuacji ideš nadrzędnš.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Burke DT, Judelson AL, Schneider JC, DeVito MC, Latta D: Reading habits of practicing physiatrists. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81: 779-787.
2. Feneck RO: Clinical research in anaesthesia; randomized controlled trials or observational studies? Eur J Anaesthesiol 2007; 24: 1-5.
3. Rondio Z: Anestezjologia – intensywna terapia 2000. Perspektywy i ograniczenia. Anest Inten Terap 2000; 32: 3-5.
4. Baltussen A, Kindler CH: Citation classics in anesthetic journals. Anesth Analg. 2004; 98: 443-451.
5. Callaham M, Wears RL, Weber E: Journal prestige, publication bias and other characteristics associated with citation rates of published studies in peer-reviewed journals. JAMA 2002; 287: 2847-2850.
6. Reilly CS: Changes and challenges. Br J Anaesth 2005; 94: 257-258.
7. Figg WD, Dunn L, Liewehr DJ, Steinberg SM, Thurman PW, Barret JC, Birkinshaw J: Scientific collaboration results in higher citation rates of published articles. Pharmacotherapy 2006; 26: 759-767.
Adres do korespondencji:
*Andrzej Nestorowicz
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
im. Feliksa Skubiszewskiego, SPSK Nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
tel. 0-81 724 43 32, tel./fax: 0-81 724 45 50
e-mail: anest@am.lublin.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007