Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007, s. 138-139
Andrzej Nestorowicz
Prestiż czasopisma – nieustanne wyzwanie
Czasopisma naukowe pełniš istotnš rolę w życiu każdego lekarza. Trudno bowiem wyobrazić sobie rzetelne wykonywanie zawodu medycznego bez stałego korzystania z bieżšcej informacji o wynikach podejmowanych badań naukowych czy też wprowadzonych do praktyki nowych ?rodkach i metodach terapeutycznych. Po wielu latach dominacji wydawnictw drukowanych, spektakularnš karierę robiš obecnie ich wersje elektroniczne, a skutki tego postępu sš tak oszałamiajšce, że aż trudne do przewidzenia. Dodatkowo, z roku na rok ro?nie też liczba nowych tytułów, co przyczynia się do pomnażania ?ródeł wiedzy z jednej strony, ale i generowania dylematów prawidłowego wyboru z drugiej.
Potencjalny czytelnik ma więc realny problem – ile czytać i co czytać. Co raz czę?ciej korzystanie z literatury fachowej ogranicza się do powierzchownego przeglšdu zawarto?ci 3-4 periodyków o zbliżonym lub takim samym profilu tematycznym, bez starannego studiowania zawartych w nich tekstów [1]. Niektóre doniesienia, być może istotne, pozostajš niezauważone, inne natomiast przyjmuje się bezkrytycznie jako wytyczne praktycznego działania, choć takimi nie sš. Tymczasem wszystkie publikacje, a szczególnie te odnoszšce się do oceny i terapii chorych, powinny być przez czytelnika poddana jego własnej analizie i ocenie [2]. Bogactwo czasopism może więc, paradoksalnie, sprzyjać biernym postawom wobec informacji medycznej lub, co gorsza, w dłuższej perspektywie zniechęcać do korzystania z ich zasobów. Ich wersje elektroniczne, dzi? wszechobecne i nie do przecenienia, mogš stać się przysłowiowym koniem trojańskim. Nowoczesne media sprzyjajš bowiem rozprzestrzenianiu się intelektualnej płytko?ci [3].
Pojawianie się nowych czasopism medycznych jest zjawiskiem niezmiennym i globalnym. Niektóre z nich majš żywot krótki, niektóre trwajš liczšc na lepsze czasy, i tylko pojedyncze charakteryzuje stały rozwój i wzrastajšce uznanie czytelników. Rzadko kiedy powstajš one na zapotrzebowanie ?rodowisk medycznych, najczę?ciej sš produktem aspiracji pojedynczych osób lub twardej gry rynkowej oficyn wydawniczych. Nie inaczej jest też w naszym kraju. Obok wydawanej przez ostatnie 39 lat AIT – „Anestezjologii Intensywnej Terapii” (co kwartał, nie czę?ciej) czytelnik miał jeszcze niedawno do dyspozycji co najmniej 4 inne tytuły o podobnym profilu tematycznym. Czy kolejne nowe periodyki, dajmy na to pt. „ARDS”, „Bakteria”, „Gazometria” sš w tej sytuacji potrzebne?

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Burke DT, Judelson AL, Schneider JC, DeVito MC, Latta D: Reading habits of practicing physiatrists. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81: 779-787.
2. Feneck RO: Clinical research in anaesthesia; randomized controlled trials or observational studies? Eur J Anaesthesiol 2007; 24: 1-5.
3. Rondio Z: Anestezjologia – intensywna terapia 2000. Perspektywy i ograniczenia. Anest Inten Terap 2000; 32: 3-5.
4. Baltussen A, Kindler CH: Citation classics in anesthetic journals. Anesth Analg. 2004; 98: 443-451.
5. Callaham M, Wears RL, Weber E: Journal prestige, publication bias and other characteristics associated with citation rates of published studies in peer-reviewed journals. JAMA 2002; 287: 2847-2850.
6. Reilly CS: Changes and challenges. Br J Anaesth 2005; 94: 257-258.
7. Figg WD, Dunn L, Liewehr DJ, Steinberg SM, Thurman PW, Barret JC, Birkinshaw J: Scientific collaboration results in higher citation rates of published articles. Pharmacotherapy 2006; 26: 759-767.
Adres do korespondencji:
*Andrzej Nestorowicz
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
im. Feliksa Skubiszewskiego, SPSK Nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
tel. 0-81 724 43 32, tel./fax: 0-81 724 45 50
e-mail: anest@am.lublin.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007