Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2011, s. 1019-1024
Piotr Hartmann1,2, *Teresa Jackowska1,2, Monika Grzelczyk-Wielgórska1,2, Róża Słowikowska2, Jacek Grygalewicz1
Nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież jako przyczyna hospitalizacji w oddziale pediatrycznym
Alcohol abuse by children and adolescents as a cause of hospitalisation at the paediatric department**
1Department of Pediatrics, Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
2Clinical Department of Pediatrics, Bielanski Hospital, Warsaw, Poland
Clinic Director: prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
Streszczenie
Wprowadzenie. W ostatnim okresie obserwowana jest wzrastająca liczba przypadków używania alkoholu przez dzieci. Zwiększa się ilość zatruć, powodujących konieczność hospitalizacji. Jednak dokładna skala problemu nie jest znana.
Cel pracy. 1. Ocena nasilenia zjawiska nadużywania alkoholu przez dzieci. 2. Identyfikacja zaburzeń odpowiedzialnych za przebieg kliniczny zatrucia alkoholem u dzieci. 3. Zdefiniowanie czynników sprzyjających spożywaniu alkoholu przez dzieci.
Materiał i metody. Do badania włączono 87 dzieci (47 dziewcząt i 40 chłopców), hospitalizowanych w latach 1999-2008 w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie z powodu nadużycia alkoholu. Dzieci były w wieku od 5 do 18 lat (średnio 15 lat). Większość, bo 62 (71%) z nich była między 13. a 16. rokiem życia. Przy przyjęciu oceniano zaburzenia świadomości, parametry metaboliczne i stężenie etanolu. Zbierano dane na temat statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, wcześniejszego używania alkoholu, rodzaju i sposobu jego zdobycia, miejsca spożywania oraz udziału innych osób. Badaniem psychologicznym oceniano inteligencję i harmonijność rozwoju intelektualnego, osobowość oraz miejsce i rolę dziecka w rodzinie.
Wyniki. U 17 (20%) rozpoznano stan ciężkiego zatrucia, który nie zawsze korelował ze stężeniem alkoholu we krwi (od 1,3 do 3,52 promili). Większość dzieci nie wymagała intensywnego leczenia i pozostawała do czterech dni na obserwacji w szpitalu. U 54 (62%) dzieci był to pierwszy incydent nadużycia. Dzieci piły najczęściej z rówieśnikami, poza domem. Żadne z dzieci nie zgłaszało trudności w zdobyciu napojów alkoholowych. Dzieci nadużywające alkoholu pochodziły w większości z rodzin pełnych (55%), z dwójką lub większą ilością dzieci (53%). W 17 rodzinach występowały przypadki alkoholizmu u rodziców lub dziadków. U 15 (32%) przebadanych dzieci iloraz inteligencji był wysoki. U 13 (28%) stwierdzano niedojrzałość emocjonalną, a u 9 (19%) nieharmonijny rozwój intelektualny. Nie stwierdzono zależności pomiędzy nadużyciem alkoholu przez dziecko, a statusem społeczno-ekonomicznym rodziny i wykształceniem rodziców.
Wnioski. Nadużywaniu alkoholu przez dzieci sprzyjają: wiek (okres gimnazjalny), wychowanie w rodzinach, w których są nieprawidłowe relacje między ich członkami, łatwy dostęp do alkoholu i niski poziom wiedzy o konsekwencjach jego nadużywania. U dzieci nadużywających alkohol stwierdza się nieharmonijny rozwój intelektualny i niedojrzałość emocjonalną.
Summary
Introduction. In recent years a growing number of cases of alcohol abuse by children and adolescents is observed. There are also more cases of intoxications which require hospitalization. However, exact data on the scale of the problem is not available.
Aim of the study. 1. To assess the extent of the phenomenon of alcohol abuse by children. 2. To identify the disorders responsible for the clinical course of alcohol intoxication in children. 3. To identify the factors which factors which contribute to the consumption of alcohol in children.
Material and methods. The study was carried out on 87 children (47 girls and 40 boys), hospitalized due to alcohol abuse at the Clinical Pediatrics Ward of the Bielański Hospital in Warsaw in the period between 1999 and 2008. The children’s age ranged between 5 and 18 (average 15). The majority, 62 (71%) were 13 to 16 years old. At their admission, their consciousness disorders, metabolic parameters and the concentration of ethanol were assessed. Also, data was collected on the socio-economic status of the family, earlier alcohol consumption, its type, the way it was obtained, the place of consumption and the participation of other persons. Psychological tests assessed the intelligence and balance of the intellectual development, personality, as well as the child’s place and role in the family.
Results. In 17 (20%) children a state of a severe poisoning was diagnosed, which not always correlated with the concentration of alcohol in blood (from 1.3 to 3.52 pro mille). The majority of them did not require intensive treatment and stayed up to 4 days under observation at the hospital. In 54 (62%) children it was the first incident of alcohol abuse. The children most often consumer the alcohol with their peers, outside their home. None of them reported any difficulty in obtaining alcoholic beverages. The alcohol-abusing children came mostly from two-parent families (55%), with two or more children (53%). In 17 families occurred cases of alcoholism in parents or grandparents. In 15 (32%) children the IQ was high. In 13 (28%) emotional immaturity was observed, and in 9 (19%), an unbalanced intellectual development. No correlation was found between the children’s alcohol consumption and the socioeconomic status of their families or their parents’ education.
Conclusions. Factors which contribute to alcohol abuse in children are: age (junior high/early secondary school: 13-15), growing up in families with disturbed relations among their members, easy access to alcohol, and a low level of knowledge about the consequences of abusing it. An unbalanced intellectual development and emotional immaturity is also diagnosed among alcohol abusing children.Introduction
Since the 1990s, a growing number of cases of abusing various psychoactive substances by children and adolescents has been observed in Poland. Statistical data indicate that the substance whose abuse is becoming more frequent is ethanol (1). It was observed that since 1999 the consumption of ethanol among children is not decreasing, and opinions appeared that frequent alcohol consumption by children has become a statistical “norm”, especially in the period of adolescence (2).
The discussed phenomenon is accompanied by cases of severe intoxication, partly due to the fact that children who become drunk or are getting drunk by their peers or adults are mostly not aware of the threat that alcohol abuse is to their health (3). Each year, hospitals admit alcohol-intoxicated children, but their exact number is difficult to estimate. It has become an important issue: not only a medical, but also a social one.
Aim of the study
1. To assess the scope of the phenomenon of abusing alcohol by children.
2. To identify the distortions responsible for the clinical course of ethanol intoxication.
3. To identify the factors which contribute to alcohol consumption by children.
Material
The study included 87 children (47 girls and 40 boys), hospitalised due to a severe ethanol poisoning at the Clinical Paediatrics Department in the period between 1999 and 2008. The children’s average age was 14.8 (12.15-16.5 years old). Two youngest children were aged 5 and 7.8 accordingly. The dominant group comprised children at the age between 14 and 16 (55; 63% of the hospitalized children). In the 10-year observation period the average age of children admitted due to a severe ethanol intoxication was constant and ranged between 14.2 and 15.4. In 1999 and 2000 it was the reason for hospitalising one child a year. In the following years, however, an increase of such hospitalisations was observed, with a peak in 2007, when 19 children were admitted due to alcohol abuse (tab. 1, fig. 1).
Table 1. Description of the respondent group.
Year Number of cases Average age
(in years)
Min Max Sex
Girls Boys
1999 1 14.9 14.9 14.9 1 100% 0 0%
2000 1 14.3 14.3 14.3 1 100% 0 0%
2001 2 14.2 13.8 14.7 2 100% 0 0%
2002 9 14.6 7.8 18.0 3 33% 6 67%
2003 10 14.7 12.1 16.0 4 40% 6 60%
2004 9 14.9 11.8 17.5 8 89% 1 11%
2005 15 15.2 14.3 17.3 7 47% 8 53%
2006 12 15.3 13.9 17.6 7 58% 5 42%
2007 19 14.7 5.0 17.7 9 47% 10 53%
2008 9 15.4 13.6 17.2 5 56% 4 44%
Total 87 14.8 12.15 16.5   54% 40 46%
Fig. 1. Age of children hospitalised due to an alcohol intoxication.
The children were mostly brought to hospital as an emergency, by an ambulance. Only in few cases it was parents who brought their child to hospital. When admitted, all children required hygienic care such as washing or change of clothes.
Methods
In all children the following parameters were assessed at admittance and in the subsequent days of hospitalization:
– the condition in question, with special attention to the nervous, circulatory and respiratory system, the appearance of their skin, and the functioning of the musculoskeletal system (with regard to an injury),
– the intensity of the consciousness disorders according to the Glasgow scale,
– the concentration of alcohol in blood,
– type and range of the metabolic disorders due to caused by alcohol abuse, such as hypoglycaemia, abnormal acid-base balance and fluid-electrolyte balance.
Based on the data from their history, the structure and socio-economic status of the family was assessed, the quality of the health behaviours in the child’s environment, and earlier episodes of alcohol or other substance abuse were described. The enquiry also concerned the type of alcohol that had been drunk, the time and place of its consumption, as well as the available data on other persons who participated in the event, and the way the alcohol was obtained. The patient was also asked about his or her attitude to alcohol consumption and abuse.
A significant part of the observation was a psychological examination, whose aim was to provide information about the relations within the family, at school and among peers, which is often not available to the doctor. The psychological examination used the following assessment tests:
– intelligence and balance of the intellectual development (Wechsler intelligence scale for children, modified version, WISC-R or Raven test – for older children),
– personality (Rotter test of unfinished sentences – RISB),
– place of children within the family (tree test, family test).
A questionnaire, especially designed for the study, was filled in by the doctor leading the treatment of the given patient.
Results
The average ethanol concentration in blond serum was 1.62 pro mille and ranged from 0.89 to 2.3 pro mille (tab. 2). The maximal ethanol concentration in blond serum was 3.52 pro mille for girls and 3.81 pro mille for boys. The children mostly got drunk on strong alcoholic beverages (66; 76% cases) (tab. 3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ostaszewski K: Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badania mokotowskie 1984-2000. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2. Chassin L, DeLucia Ch: Picie w okresie dorastania. [W:] Vaillant GE, Hiller-Strumhofel S: Alkohol a zdrowie, picie alkoholu w różnych okresach życia. PARPA, Warszawa 2000.
3. Jelonkiewicz I, Kosińska-Dec K: Rodzinne właściwości, a picie alkoholu przez dorastających. Alkoholizm i Narkomania 2003; 16 (1-2): 57-68.
4. Mazur J, Woynarowska B: Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990-2002. Alkoholizm i Narkomania 2004; 17 (1-2): 29-43.
5. Woynarowska B, Mazur J: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce w 2002 roku. Alkoholizm i Narkomania 2003; 16 (3-4): 155-171.
6. Wojcieszek K: Alkohol a polska młodzież. PARPA, Raport 1994.
7. Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 roku.
8. Lowe G, Foxcroft DR, Sibley D: Picie młodzieży a style życia w rodzinie. PARPA, Warszawa 2000.
9. Bobrowski K: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej. Alkoholizm i Narkomania 2005; 18 (1-2): 27-38.
10. Sierosławski J: Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD (fragmenty dotyczące napojów alkoholowych) – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – badania przeprowadzone w latach 1995, 1999, 2003.
otrzymano: 2011-10-05
zaakceptowano do druku: 2011-11-10

Adres do korespondencji:
*Teresa Jackowska
Paediatric Clinic of the Medical
Centre for Postgraduate Education
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel.: (22) 864-11-67
e-mail: tjackowska@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych