Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2012, s. 413-418
*Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Tomasz Jargiełło, Katarzyna Wojtal, Michał Sojka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zacieków u chorych po implantacji stent-graftu
The value of ultrasound contrast agents in diagnosis endoleaks in patients after stent-graft implantation
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Streszczenie
Wstęp. Ocena przydatności ultrasonograficznych środków kontrastujących w rozpoznawaniu zacieku do worka tętniaka u chorych po śródnaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej.
Materiał i metody. W okresie 3 lat ultrasonograficzne badanie dopplerowskie konwencjonalne oraz po podaniu ultrasonograficznego środka kontrastującego (SonoVue – Bracco) wykonane zostało u 196 chorych po implantacji stent-graftów. Badanie ultrasonograficzne przed, a następnie po podaniu SonoVue oraz badanie tomografii komputerowej TK przeprowadzono 12 miesięcy po zabiegu. Oceniano obecność zacieku do worka tętniaka.
Wyniki. W konwencjonalnym badaniu dopplerowskim zaciek typu I rozpoznano u 3 chorych, zaciek typu II rozpoznano u 9 chorych, u 6 chorych od tętnicy lędźwiowej (LA) oraz u 3 chorych od tętnicy krezkowej dolnej (IMA). Badanie usg z zastosowaniem SonoVue ujawniło obecność zacieku typu I u 4 chorych i typu II u 15 chorych: u 9 chorych od LA oraz u 6 chorych od IMA oraz pokazało mechanizm zacieków: rozpoznano 4 zacieki złożone oraz 11 zacieków prostych. W badaniu TK u 5 chorych rozpoznano zacieki typu I oraz u 7 chorych typu II od IMA, potwierdzono zaciek II typu od IMA u 6 chorych wcześniej rozpoznany w badaniu usg z użyciem SonoVue oraz zdiagnozowano u 1 chorego dodatkowo zaciek typu II od IMA nierozpoznany w badaniu usg. W badaniu TK ponadto rozpoznano jedynie u 8 chorych zaciek typu II od LA. W badanej grupie u 1 chorego wystąpił zaciek typu II od LA zdiagnozowany w badaniu usg po podaniu SonoVue, nierozpoznany w TK.
Wnioski. Zastosowanie SonoVue zwiększa skuteczność diagnostyczną badania dopplerowskiego w rozpoznawaniu zacieku typu I i II. Badanie to jest porównywalne z TK w rozpoznawaniu zacieku typu II, dodatkowo badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem SonoVue pokazuje mechanizm zacieku, kierunek i prędkość przepływu krwi.
Summary
Introduction. To assess efficacy of contrast-enhanced ultrasound in detecting endoleaks to aneurysmal sac after EVAR.
Material and methods. During the period of 3 years standard and contrast-enhanced ultrasound with the use of SonoVue were performed in 196 patients who underwent Endovascular aortic aneurysm repair (EVAR). Ultrasound examinations and spiral CT were done 12 months after EVAR. The evidence of endoleak was evaluated.
Results. In conventional Doppler study type I endoleaks were diagnosed in 3 patients and type II in 9 patients: 6 from lumbar arteries (LA) and 3 from inferior mesenteric artery (IMA). Contrast-enhanced ultrasound examinations revealed type I endoleaks in 4 patients and type II endoleaks in 15: 9 from LA and 6 from IMA and showed mechanism of endoleaks: 4 complex type II endoleaks and 11 simple endoleaks were diagnosed. CT examinations detected type I endoleaks in 5 patients and type II from IMA in 7 patients and confirmed 6 endoleaks from IMA diagnosed with the use of Sono-Vue and indicated one additional endoleak from IMA. CT examinations showed only 8 type II endoleaks from LA. There was one more endoleak from LA diagnosed with the use of SonoVue, not detected at CT.
Conclusions. The use of ultrasound contrast agents increased diagnostic efficacy of Doppler examinations for detecting type I and II endoleaks. This examination has comparable to CT value in detecting type II endoleaks, but additionally ultrasound examinations with the use of SonoVue show mechanism of endoleak and direction and velocities of blood flow.WSTĘP
Tętniaki aorty brzusznej mogą być leczone na drodze chirurgicznej i śródnaczyniowej. Operacja metodą tradycyjną tj. chirurgiczną znana od lat 50. ubiegłego stulecia, polega na zastąpieniu zmienionej tętniakowato aorty protezą naczyniową wykonaną z materiału sztucznego tj. dakronu lub politetrafluoroetylenu (PTFE). Rekonstrukcje aorty można przeprowadzać przy użyciu protezy prostej lub rozwidlonej, z dostępu zaotrzewnowego lub przezotrzewnowego.
W roku 1991 Juan Parodi dokonał wyłączenia z krążenia tętniaka aorty brzusznej, używając do tego celu rozprężonego na balonie stentu typu Palmaz przymocowanego do dzianej protezy dakronowej (1-4). Równolegle pojawiły się doniesienia Volodosa o leczeniu tętniaków aorty brzusznej i piersiowej metodą przeznaczyniową (5).
W Polsce pierwszy zabieg implantacji stentgraftu do tętniakowato zmienionej aorty brzusznej przeprowadzono w 1998 roku w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Metoda śródnaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej okazała się być skuteczna, bezpieczna i w pełni konkurencyjna dla konwencjonalnego zabiegu chirurgicznego – nie jest jednak pozbawiona powikłań. Wysoki odsetek sukcesu technicznego zabiegu przy niskiej śmiertelności został opublikowany w wielu doniesieniach (6, 7, 8, 9). Do poważniejszych spotykanych powikłań, pomimo w pełni skutecznie przeprowadzonego zabiegu wszczepienia protezy zaliczymy: pęknięcie, migrację, zagięcie stentgraftu, obecność zacieków do worka tętniaka (ang. endoleak), powiększanie się worka tętniaka (ang. endotension), zakrzepicę ramienia głównego lub ramion biodrowych stentgraftu (10, 11). Pęknięcie stentgraftu to jedno z najbardziej dramatycznych powikłań leczenia przeznaczyniowego tętniaków aorty brzusznej (2). Do wystąpienia tego powikłania predysponują występujące zacieki typu I i typu III, migracje, duże wymiary przedoperacyjnych tętniaków. Pęknięcia obserwowane były po implantacjach stentgraftów I generacji (12). Migracja, zakrzepica, niedrożność stentgraftu obecnie są rzadko spotykanymi powikłaniami, pojawiają się u około 4% chorych w ciągu pierwszego roku obserwacji. Znaczne zmniejszenie tych powikłań spowodowane jest powszechnym dostępem do nowej generacji bardziej zaawansowanych technologicznie stentgraftów (13). Za migrację stentgraftu przyjmuje się jego przemieszczenie względem tętnic nerkowych o ponad 10 mm. Wśród jej przyczyn należy wymienić nietrwałe umocowanie ramienia głównego protezy, zmiany patologiczne w ścianie naczynia przylegającego do stentgraftu, poszerzanie się szyi tętniaka (14). Przyczyną zakrzepicy stentgraftu jest zwykle kątowe zagięcie ramienia biodrowego protezy a ryzyko wystąpienia tego powikłania wynosi 2,4-11,7%. Zwężenie ramienia głównego lub ramion biodrowych stentgraftu spotyka się częściej w przypadku krętych tętnic biodrowych lub udowych (11, 12).
Jednym z najczęściej spotykanych powikłań jest zaciek krwi do worka tętniaka, pojawiający się w wyniku niecałkowitego wyłączenie worka tętniaka z krążenia (15, 16).
Najczęstsze typy zacieków po leczeniu przeznaczyniowym przedstawiono poniżej (10):
– Typ I a: zaciek w okolicy bliższego mocowania stentgraftu
– Typ I b: zaciek w okolicy dalszego mocowania stentgraftu
– Typ I c: zaciek z okolicy okludera tętnicy biodrowej
– Typ II a: zaciek z tętnicy krezkowej dolnej
– Typ II b: zaciek z tętnicy lędźwiowej
– Typ III a: zaciek z powodu rozłączenia części stentgraftu
– Typ III b: zaciek z powodu rozerwania materiału pokrywającego stentgraftu
– Typ IV: zaciek spowodowany porowatością materiału pokrywającego stentgraft
– Typ V: endotension, zaciek o nieustalonym źródle pochodzenia.
U niektórych chorych obserwuje się dalsze powiększanie się worka tętniaka przy braku ewidentnego zacieku, jest to zjawisko endotension (17). Przyczyny jego powstawania nie są do końca poznane, istnieje hipoteza mówiąca o nieprawidłowo przenoszonym ciśnieniu wzdłuż skrzepliny poza światło stentgraftu lub o małym zacieku, który jest niewidoczny w badaniach obrazowych. Powiększanie się worka tętniaka po implantacji stentgraftu przy braku możliwości skutecznego leczenia wewnątrznaczyniowego jest wskazaniem do operacji chirurgicznej (10, 16, 18, 19).
Nowe bardziej udoskonalone stentgrafty spowodowały, że wskazania kwalifikujące chorych do leczenia przeznaczyniowego, opierające się głównie na anatomii tętniaka znacznie się poszerzyły. Wszystko to sprawia, że wzrasta liczba chorych z tętniakiem aorty brzusznej poddawanych leczeniu przeznaczyniowemu poprzez wszczepienie stentgraftu. Ze względu na brak długoterminowych wyników leczenia oraz możliwości wystąpienia powikłań w okresie odległym, chorzy po implantacji stentgraftów wymagają kontrolnych badań obrazowych zarówno w tomografii komputerowej, jak i w ultrasonografii dopplerowskiej. Tomografia komputerowa z opcją angio uważana jest za „złoty standard”, w monitorowaniu chorych po leczeniu, pomimo konieczności podania jodowego środka cieniującego i narażenia chorego na promieniowanie jonizujące. Obecnie stosowana jest już trzecia generacja stentgraftów. Dzięki ulepszonej, coraz nowocześniejszej technologii udało się wyeliminować wiele niepowodzeń oraz powikłań, związanych z techniczną stroną zabiegu implantacji stentgraftu aortalnego. W dalszym ciągu występują jednak powikłania, a najczęściej spotykane są: zaciek krwi do worka tętniaka, powiększanie się worka tętniaka bez widocznego zacieku (ang. endotension).
Cel pracy
Celem pracy była ocena znaczenia ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zacieków u chorych po implantacji stent-graftu.
MATERIAŁ I METODy

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Katzen BT, MacLean AA: Past, present, and future endograft devices. Tech Vasc Interv Radiol 2005; 8, 1: 16-21.
2. Kaufman JA, Geller SC, Brewster DC et al.: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. AJR 2000; 175: 289-302.
3. Nicholson A: Endovascular stent grafting of abdominal aortic aneurysms: a radiologist´s view on a new potential issue in renovascular disease. Journal of Renovascular Disease 2003; 2: 34-36.
4. Veith FJ, Martin ML, Cynamon J et al.: Parodi, Montefiore, and the first abdominal aortic aneurysm stent graft in the United States. Ann Vasc Surg 2005; 19: 749-751.
5. Zubilewicz T: Ponowne zabiegi u chorych leczonych na tętniaka aorty brzusznej stentgraftami wewnątrznaczyniowymi. Praca habilitacyjna. Akademia Medyczna w Lublinie 2003; 9-92.
6. Bargellini I, Cioni R, Petruzzi P et al.: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: analysiss of aneurysm volumetric changes At mid-term follow-up Cardiovascular Interventional Radiology 2005; 28: 426-433.
7. Zarins CK, White RA, Moll FL et al.: The AneuRx stent graft: Four-years results and worldwide experience 2000. J Vasc Surg 2001; 33(2 Suppl): 135-145.
8. Marin ML, Hollier LH, Ellozy SH et al.: Endovascular stent graft repair of abdominal and thoracic aneurysms: A ten-year experience with 817 patients. Ann Surg 2003; 238: 586-593.
9. Lee WA, Carter JW, Upchurch G et al.: Perioperative outcomes after open and endovascular repair of intact abdominal aortic aneurysms in the United States during 2001. J Vasc Surg 2004; 39: 491-496.
10. Baum RA, Carpenter JP, Stavropoulous SW et al.: Diagnosis and management of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair. Tech Vasc Interv Radiol 2001; 4, 4: 222-226.
11. Becquemin JP, Allaire E, Desgranges P et al.: Delayed complications following EVAR. Tech Vasc Interv Radiol 2005; 8, 1: 30-40.
12. Pasierski T: Angiologia. Warszawa PZWL 2004; 215-220.
13. Fogarty TJ, Arko FR, Zarins CHK: Endograft technology: highlights of the past 10 years. J Endovasc Ther 2004; 11(Suppl II): 192-199.
14. Magennis R, Joekes E, Martin J et al.: Complications following endovascular abdominal aortic aneurysm repair. The British Journal of Radiology 2002; 75: 700-707.
15. Napoli V, Bargellini I, Sardella SG et al.: Abdominal aortic aneurysm: contrast-enhanced US for missed endoleaks after endoluminal repair. Radiology 2004; 233, 1: 217-225.
16. Wilson SE, Gelfand D, White GH: Clinical significance of type II endoleaks occuring after endovascular aortic aneurysm repair. Ann Vasc Surg 2006; 20, 1: 69-74.
17. Cho JS, Dillavou ED, Rhee RY et al.: Late abdominal aortic aneurysm enlargement after endovascular repair with the Excluder device. J Vasc Surg 2004; 39, 6: 1236-1241.
18. Gilling-Smith G: Freedom from endoleak after endovascular aneurysm repair does not equal treatment success. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19, 4: 421-425.
19. Heikkinen MA, Arko FR, Zarins CK: What is the significance of endoleaks and endotension. Surg Clin North Am 2004; 84, 5: 1337-1352.
20. Tummala S, Powell A: Imaging of endoleaks. Tech Vasc Interv Radiol 2001, Dec4 (4), 208-212, Review.
21. Chan CLH, Ray SA, Taylor PR et al.: Endoleaks following conventional open abdominal aortic aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19: 313-317.
22. McWilliams RG, Martin J, White D et al.: Detection of endoleak with enhanced ultrasound imaging: Comparison with biphasic computed tomography. J Endovasc Ther 2002, 9: 170-179.
23. Arko FR, Filis KA, Heikkinen MA et al.: Duplex scanning after endovascular aneurysm repair: an alternative to computed tomography. Seminars in Vascular Surgery 2004; 17, 2: 161-165.
24. Farner MC, Carpenter JP, Baum RA et al.: Early changes in abdominal aortic aneurysm diameter after endovascular repair. J Vasc Interv Radiol 2003; 14: 205-210.
25. Heilberger P, Schunn Ch, Ritter W et al.: Postoperative color flow duplex scanning in aortic endografting. J Endovasc Surg 1997; 4: 262-271.
26. Uflacker R, Robinson JG, Brothers TE et al.: Abdominal aortic aneurysm treatment: Preliminary results with talent stent-graft system. JVIR 1998; 9: 51-60.
27. Matsumura JS, Moore WS: Clinical consequences of periprosthetic leak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 1998; 27: 606-613.
28. Golzarian J, Dussaussois L, Struyven J: Imaging of abdominal aortic aneurysm after endoluminal repair. Seminars in Ultrasound, CT, and MRI 1999, Vol. 20, No 1 (February), 16-24.
29. Thompson MM, Boyle JR, Hartshorn T el al.: Comparison of computed tomography and duplex imaging in assessing aortic morphology following endovascular aneurismal repair. Br J Surg 1998; 85: 346-350.
30. Arko FR, Filis KA, Siedel SA et al.: Intrasac flow velocites predict sealing of type II endoleaks after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery 2002; Vol. 37: number 1, 8-14.
31. Greenfield AL, Halpern EJ, Bonn J et al: Application of duplex US for characterization of endoleaks in abdominal aortic stent-grafts: report of five cases. Radiology 2002; 225, 3: 845-851.
32. Heikkinen MA, Arko FR, Zarins CK: What is the significance of endoleaks and endotension. Surg Clin North Am 2004; 84, 5: 1337-1352.
otrzymano: 2012-03-08
zaakceptowano do druku: 2012-04-14

Adres do korespondencji:
*Anna Drelich-Zbroja
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel: +48 (81) 742-55-11, fax: 742-56-66
e-mail: zbroanna@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych